Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Proġetti li jħarsu ’l quddiem

Skop tal-azzjoni

Wara l-pandemija reċenti, il-ħtieġa ta’ innovazzjoni fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħna, kif ukoll taż-żgħażagħ, qatt ma kienet daqshekk kbira. L-innovazzjoni fit-tagħlim u l-apprendiment hija kruċjali kemm fuq livell individwali kif ukoll fuq livell istituzzjonali. Dawn l-approċċi innovattivi ma għandhomx jipprovdu biss lill-ħaddiema tal-lum u ta’ għada bil-ħiliet xierqa għal swieq tax-xogħol li jinbidlu malajr, iżda għandhom ukoll jagħtu lill-forza tax-xogħol tal-lum u ta’ għada l-kreattività u l-ħiliet biex jikkonfrontaw il-kumplessità dejjem akbar tal-isfidi tas-soċjetà li lkoll qed niffaċċjaw bħat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità, l-enerġija nadifa, is-saħħa pubblika, id-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-analiżi tad-data.

Din l-azzjoni se timmira li trawwem l-innovazzjoni, il-kreattività u l-parteċipazzjoni, kif ukoll l-intraprenditorija soċjali f’oqsma differenti tal-edukazzjoni u t-taħriġ, fi ħdan setturi jew bejn is-setturi u d-dixxiplini.

Il-proġetti li jħarsu ’l quddiem huma proġetti fuq skala kbira li għandhom l-għan li jidentifikaw, jiżviluppaw, jittestjaw u/jew jivvalutaw approċċi (ta’ politika) innovattivi li għandhom il-potenzjal li jiġu integrati, u b’hekk itejbu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Dawn se jappoġġaw ideat li jħarsu 'l quddiem li jirrispondu għall-prijoritajiet ewropej ewlenin, u li għandhom il-potenzjal li jintegraw u jagħtu kontribut għat-titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, kif ukoll li jġibu effett innovattiv sostanzjali f’termini ta’ metodi u prattiki għat-tipi kollha ta’ kuntesti ta’ apprendiment u ta’ parteċipazzjoni attiva għall-koeżjoni soċjali tal-Ewropa.

L-għan huwa li jiġu appoġġati proġetti ta’ kooperazzjoni tranżnazzjonali li jimplimentaw sett koerenti u komprensiv ta' attivitajiet settorjali jew transsettorjali li jew:

 • irawmu l-innovazzjoni f’termini ta’ ambitu, metodi u prattiki rivoluzzjonarji, u/jew
 • jiżguraw trasferiment tal-innovazzjoni (bejn il-pajjiżi, is-setturi politiċi jew il-gruppi fil-mira), u b’hekk jiġi żgurat, fil-livell tal-UE, sfruttament sostenibbli tar-riżultati tal-proġetti innovattivi u/jew trasferibbiltà f’kuntesti u udjenzi differenti.

Is-sħubijiet għandhom ikunu magħmulin minn taħlita ta’ organizzazzjonijiet pubbliċi u privati li jgħaqqdu r-riċerkaturi, il-prattikanti u s-sħab mal-kapaċità li jilħqu lil dawk li jfasslu l-politika.

Għalhekk, proġetti li jħarsu ’l quddiem għandhom jiġu implimentati minn sħubija mħallta ta’ organizzazzjonijiet:

 • abbażi tal-eċċellenza u l-għarfien tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku,
 • li jkollhom il-kapaċità li jinnovaw,
 • li jkunu kapaċi jiġġeneraw impatt sistemiku permezz tal-attivitajiet tagħhom u l-potenzjal li jixprunaw l-aġenda politika fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Proġetti appoġġati se jkollhom l-għan li jiksbu impatt sistemiku fil-livell Ewropew billi jkollhom il-kapaċità li jużaw l-eżiti innovattivi tagħhom fuq skala Ewropea u/jew billi jkunu jistgħu jittrasferuhom f’kuntesti tematiċi jew ġeografiċi differenti.

Lott 1: Prijoritajiet transsettorjali

Il-proġetti taħt il-Lott 1 jistgħu jindirizzaw setturi edukattivi differenti jew jgħaqqdu s-setturi edukattivi.

Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 1 iridu jindirizzaw waħda miż-żewġ prijoritajiet li ġejjin li huma dettaljati taħt “It-twaqqif ta’ proġett”:

 • Prijorità 1: L-appoġġ għal edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja u inklużiva, f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali
 • Prijorità 2:  L-appoġġ għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jadattaw għat-tranżizzjoni ekoloġika

Lott 2: Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (VET)

Il-proġetti taħt il-Lott 2 jindirizzaw is-settur tal-VET.

Dawn il-proġetti jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prinċipji u l-objettivi tal-pjan ta’ azzjoni tal-pilastru ewropew tad-drittijiet soċjali1 , l-aġenda għall-ħiliet għall-ewropa2 ,  ir-rakkomandazzjoni tal-kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza3  u d-dikjarazzjoni ta’ osnabrück dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali4  bħala faċilitatur tal-irkupru u t-tranżizzjonijiet ġusti lejn ekonomiji diġitali u ekoloġiċi.

Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 2 iridu jindirizzaw waħda mit-tliet prijoritajiet li ġejjin li huma dettaljati taħt “it-Twaqqif ta’ proġett”:

 • Prijorità 3: L-appoġġ għall-Patt għall-Ħiliet;
 • Prijorità 4: Strutturi u mekkaniżmi għar-Riċerka applikata fil-VET;
 • Prijorità 5: Ħiliet ekoloġiċi fis-settur tal-VET.

Lott 3: Edukazzjoni għall-adulti (AE)

Dawn il-proġetti jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-prinċipji u l-objettivi tal-pjan ta’ azzjoni tal-pilastru ewropew tad-drittijiet soċjali5 , l-aġenda ewropea għall-ħiliet6 ​​​​​​​, u r-rakkomandazzjoni tal-kunsill dwar il-perkorsi għat-titjib tal-ħiliet7 : Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti.

Il-proġetti taħt il-Lott 3 jindirizzaw is-settur tal-edukazzjoni għall-adulti. Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 3 iridu jindirizzaw il-prijorità 6 li hija dettaljata taħt “it-Twaqqif ta’ proġett”:

 • Prijorità 6: Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet ġodda għall-Adulti

Objettivi tal-azzjoni

L-objettivi ġenerali huma kif ġej:

 • Inizjattivi innovattivi b’impatt qawwi fuq ir-riformi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, iżda f’oqsma strateġiċi ta’ politika speċifiċi;
 • Il-kontribuzzjoni għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa permezz tal-promozzjoni tal-innovazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Il-ħolqien ta’ bidla sistemika permezz tat-trawwim tal-innovazzjoni kemm fil-livell tal-prattika kif ukoll fil-livell tal-politika;
 • L-appoġġ għal ideat li jħarsu ’l quddiem li jiffukaw fuq suġġetti u prijoritajiet ewlenin fil-livell tal-UE, b’potenzjal ċar li jiġu integrati f’settur wieħed jew aktar;
 • Bħala metodi u prattiki edukattivi rivoluzzjonarji kompletament innovattivi u/jew ta’ trasferiment tal-innovazzjoni: l-iżgurar fil-livell tal-UE ta’ sfruttament sostenibbli tar-riżultati tal-proġetti innovattivi u/jew trasferibbiltà f’kuntesti u udjenzi differenti.

L-objettivi speċifiċi jinkludu:

 • L-identifikazzjoni, l-iżvilupp, l-ittestjar u/jew il-valutazzjoni ta’ approċċi innovattivi li għandhom il-potenzjal li jiġu integrati sabiex jittejbu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tittejjeb l-effettività tal-politiki u l-prattiki fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ; 
 • It-tnedija ta’ azzjonijiet pilota biex jiġu ttestjati soluzzjonijiet għall-isfidi tal-preżent u tal-futur bil-ħsieb li jingħata bidu għal impatt sostenibbli u sistemiku;
 • L-appoġġ għall-kooperazzjoni tranżnazzjonali u l-apprendiment reċiproku dwar kwistjonijiet li jħarsu ’l quddiem fost il-partijiet ikkonċernati ewlenin u l-għoti tas-setgħa lill-partijiet ikkonċernati biex jiżviluppaw soluzzjonijiet innovattivi u jippromwovu t-trasferiment ta’ dawk is-soluzzjonijiet f’kuntesti ġodda, inkluż il-bini tal-kapaċità tal-partijiet ikkonċernati rilevanti.

L-attivitajiet taħt Proġetti li Jħarsu ’l Quddiem għandhom jikkontribwixxu għal dan li ġej:

 • Itejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-ekwità tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Itejbu l-effettività tal-politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Oqfsa u l-inizjattivi legali tal-UE kif ukoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż mis-Semestru Ewropew;
 • Evidenza u fehim mtejba dwar grupp(i) fil-mira, sitwazzjonijiet ta’ apprendiment u tagħlim u metodoloġiji u għodda effettivi li jistgħu jispiraw u jistimulaw l-innovazzjoni fil-livell tas-sistema;
 • Jiżviluppaw għarfien li jappoġġa politika bbażata fuq l-evidenza;
 • Jiskattaw bidliet fl-imġiba fil-livell tal-UE.

L-attivitajiet ewlenin taħt dawn il-Prijoritajiet jistgħu jinvolvu (lista mhux eżawrjenti): 

 • Ir-riċerka dwar l-azzjoni, xogħol ta’ mmappjar, il-produzzjoni ta’ outputs settorjali jew transsettorjali fuq skala kbira;
 • Attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità tranżnazzjonali bħat-taħriġ, l-analiżi ta’ kuntesti ta’ politika, ir-riċerka politika, l-aġġustamenti istituzzjonali;
 • Attivitajiet pilota għall-ittestjar ta’ soluzzjonijiet innovattivi;
 • Avvenimenti tranżnazzjonali fuq skala kbira jew attivitajiet ta’ networking, kemm settorjali kif ukoll transsettorjali;
 • Attivitajiet ta’ sfruttament biex jitqassmu r-riżultati lill-komunità jew lis-settur edukattiv;
 • Attivitajiet ta’ think-tank, riċerka u sperimentazzjoni b’ideat innovattivi.

Il-Proġetti li Jħarsu ’l Quddiem huma meħtieġa li japplikaw strumenti u għodod madwar l-UE kollha kull meta jkun rilevanti.

Il-proġetti għandhom jinkludu t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul (lil hinn mit-tul tal-proġett iffinanzjat mill-Erasmus+) għall-adozzjoni u l-integrazzjoni progressiva tal-innovazzjonijiet żviluppati biex ikunu jistgħu jħallu impatt fuq is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, f’kollaborazzjoni mal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet rilevanti. Dawn għandhom jiżguraw ukoll il-viżibbiltà xierqa u t-tixrid wiesa’ tal-ħidma, inkluż fil-livell politiku tal-UE u dak nazzjonali.

Il-Proġetti li Jħarsu ’l Quddiem jistgħu jindikaw ukoll kif opportunitajiet oħra ta’ finanzjament tal-UE (eż. il-Fondi Strutturali Ewropej, il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-Fond ta’ Tranżizzjoni Ġusta), il-finanzjament nazzjonali u reġjonali (kif ukoll il-finanzjament privat), jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-proġett. Dawn jistgħu jqisu l-istrateġiji u l-iżviluppi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti nazzjonali u reġjonali fl-Ekosistemi Industrijali Ewropej.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għal proġetti li jħarsu ’l quddiem?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti ta’ proġetti għal Proġetti Li Jħarsu ‘Quddiem iridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin:

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe sieħeb sħiħ stabbilit legalment fi stat membru tal-ue jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm jista’ jkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.

X’tipi ta’ organizzazzjonijiet huma eliġibbli biex jipparteċipaw fil-proġett?

 • L-organizzazzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu involuti bħala sieħeb sħiħ, entità affiljata jew sieħeb assoċjat: Kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata li hija attiva fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li huma l-ixprunaturi ewlenin tal-innovazzjoni u li huma stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm (ara t-taqsima “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Għal-Lott 1 u Lott 2: Pereżempju, tali organizzazzjonijiet jistgħu jkunu (lista mhux eżawrjenti):

 • Organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ (eż. fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ bħal skejjel, Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja, fornituri tal-VET u tal-edukazzjoni għall-adulti, assoċjazzjonijiet, NGOs);
 • Kumpaniji pubbliċi jew privati li joffru taħriġ lill-impjegati jew lis-sħab tagħhom fil-katina tal-valur/tal-provvista.
 • Xprunaturi tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp territorjali (eż. laboratorji tal-ekoinnovazzjoni, ċentri tar-riċerka, aġenziji tal-innovazzjoni, awtoritajiet tal-iżvilupp reġjonali, SMEs, kumpaniji kbar);
 • Dawk li jfasslu l-politika u l-awtoritajiet pubbliċi fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali (eż.. Il-ministeri tal-Innovazzjoni, l-Edukazzjoni, ix-Xogħol, l-Ekonomija, is-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, l-awtoritajiet tal-kwalifiki, eċċ.);
 • Organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet transsettorjali u atturi oħra tas-suq tax-xogħol (eż. sħab soċjali, organizzazzjonijiet settorjali, kmamar tal-industrija/kummerċ/snajja’ u korpi intermedjarji oħra, organizzazzjonijiet kummerċjali, soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet sportivi u kulturali, għalliema u assoċjazzjonijiet tal-ħarrieġa, assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ u tal-ġenituri, atturi tas-suq tax-xogħol);
 • Entitajiet pubbliċi jew privati inkarigati minn, jew li għandhom grad ta’ responsabbiltà għal (jew influwenza fuq), l-organizzazzjoni u/jew il-finanzjament u/jew il-forniment ta’ servizzi edukattivi lill-adulti (eż. valutazzjoni tal-ħiliet, validazzjoni tal-kompetenzi, edukazzjoni u taħriġ, orjentazzjoni u gwida).
 • Organizzazzjonijiet nazzjonali, Internazzjonali, reġjonali u settorjali tal-kompetizzjoni fil-ħiliet.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) valida.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

Għal-lottijiet kollha:

 • Is-sħubija trid tinkludi mill-inqas tliet sħab sħaħ minn minimu ta’ tliet Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (inklużi mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE).

Għal-lott 2:

 • Għal mill-inqas tlieta mill-pajjiżi parteċipanti, is-sħubijiet iridu jinkludu kemm l-impjegaturi (jew ir-rappreżentanti tagħhom), kif ukoll l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ (jew ir-rappreżentanti tagħhom).

Għal-lott 3:

 • Għal mill-inqas tlieta mill-pajjiżi parteċipanti, is-sħubija trid tinkludi entitajiet pubbliċi jew privati inkarigati minn, jew li għandhom grad għoli ta’ responsabbiltà għal (jew influwenza fuq), l-organizzazzjoni u/jew il-finanzjament u/jew il-forniment ta’ servizzi edukattivi għall-adulti (eż. valutazzjoni tal-ħiliet, validazzjoni tal-kompetenzi, edukazzjoni u taħriġ, orjentazzjoni u gwida), bħala sħab sħaħ jew assoċjati.

Post tal-attivitajiet

L-attivitajiet iridu jsiru fl-Istati Membri tal-UE jew f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Tul ta’ żmien tal-proġett

Għal-lott 1 - Prijoritajiet transsettorjali, id-durata tal-proġett hija:

 • minn 24 xahar sa 48 xahar;

Għal-lott 2 u għal-lott 3, id-durata tal-proġett hija ta’:

 • 24 xahar.

Id-durata trid tintgħażel fl-istadju ta’ applikazzjoni, abbażi tal-objettiv tal-proġett, it-tip ta’ attivitajiet ippjanati maż-żmien, il-baġit u l-ambizzjonijiet stabbiliti għall-proġett.

Dati tal-bidu tal-proġett

Il-proġetti se jibdew fl-1 ta’ Novembru 2022, fl-1 ta’ Diċembru 2022 jew fl-1 ta’ Jannar 2023

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA).

Lott tal-ID tas-Sejħa 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1

Lott tal-ID tas-Sejħa 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2

Lott tal-ID tas-Sejħa 3: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-15 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Il-Proġetti Li Jħarsu ’l Quddiem dejjem għandhom iqisu l-kuntesti ta’ politika trasversali li ġejjin:

 1. Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.
 2. Il-Patt Ekoloġiku tal-Kummissjoni Ewropea8 ​​​​​​​, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU9  u d-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima10 ​​​​​​​;
 3. L-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet11  – b’mod partikolari l-azzjoni 1 dwar il-Patt għall-Ħiliet, l-azzjoni 6 dwar il-Ħiliet biex jiġu appoġġati t-tranżizzjonijiet doppji, u l-azzjoni 8 dwar il-Ħiliet għall-ħajja.
 4. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza12
 5. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti13 .
 6. It-Trasformazzjoni Diġitali fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħna, kif ukoll fiż-żgħażagħ, kif inkluża fil-Pjan ta’ Azzjoni ġdid għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 tal-Kummissjoni Ewropea14 ;

Lott 1: Prijoritajiet transsettorjali

Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 1 iridu jindirizzaw waħda miż-żewġ prijoritajiet li ġejjin:

Prijorità 1:  L-appoġġ għal edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja u inklużiva, f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali

Is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ bħalissa għaddejjin minn trasformazzjoni diġitali profonda, li qed tiġi xprunata minn avvanzi fil-konnettività; l-użu wiesa’ tal-apparati u tal-applikazzjonijiet diġitali; il-ħtieġa ta’ flessibbiltà individwali, id-disponibbiltà usa’ ta’ kontenut ta’ edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja u l-ħtieġa għalih u d-domanda dejjem akbar għall-ħiliet diġitali. Il-pandemija tal-COVID-19, li kellha impatt kbir fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ, aċċellerat il-bidla u pprovdiet diversi esperjenzi u perspettivi ġodda ta’ apprendiment. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 jistabbilixxi l-politika tal-UE għat-trasformazzjoni diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ matul il-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali għandu żewġ prijoritajiet strateġiċi:

 • L-appoġġ għall-iżvilupp ta’ ekosistema ta’ edukazzjoni diġitali bi prestazzjoni għolja (1)
 • L-indirizzar tal-ħtieġa li jittejbu l-kompetenzi diġitali għat-trasformazzjoni diġitali (2)

Jeħtieġ li l-istudenti kollha jiġu mgħammra b’kompetenzi diġitali (għarfien, ħiliet u attitudnijiet) biex jgħixu, jaħdmu, jitgħallmu u jirnexxu f’dinja dejjem aktar medjata mit-teknoloġiji diġitali. It-teknoloġija diġitali, meta tintuża b’ħila u b’mod effettiv mill-edukaturi, tista’ tappoġġa bis-sħiħ l-aġenda ta’ edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità għolja u inklużivi għall-istudenti kollha. It-teknoloġija tista’ tkun għodda b’saħħitha li kapaċi tinvolvi lill-parteċipanti fl-apprendiment kollaborattiv u kreattiv. Din tista’ tgħin lill-istudenti u lill-edukaturi jaċċessaw, joħolqu u jaqsmu bejniethom kontenut diġitali. L-ippjanar u l-iżvilupp effettivi tal-kapaċità diġitali huma vitali għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Dan jeħtieġ l-iżvilupp u r-rieżami u l-aġġornament kontinwu tal-istrateġiji diġitali li jindirizzaw il-lakuni teknoloġiċi fl-infrastruttura, fl-apparat u fl-iżvilupp ta’ kapaċitajiet organizzazzjonali rilevanti fl-edukazzjoni, inkluża l-kapaċità li jiġu pprovduti modi ibridi ta’ apprendiment u tagħlim (remoti u fuq il-post). F’dan il-kuntest, iż-żieda fl-għarfien u l-fehim tagħna ta’ teknoloġiji emerġenti bħall-Intelliġenza Artifiċjali (IA) u l-użu edukattiv etiku tagħha jsiru importanti wkoll. Għandha tiġi żviluppata kapaċità li tiżgura l-aċċessibbiltà għal teknoloġiji ta’ assistenza u għal kontenut diġitali aċċessibbli u li tindirizza b’mod aktar ġenerali l-aċċess inugwali, eż. għal raġunijiet soċjoekonomiċi jew rurali-urbani. Kontenut ta’ edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja, għodod faċli għall-utent, servizzi li jżidu l-valur u pjattaformi siguri li jżommu l-privatezza u jżommu standards etiċi huma essenzjali għal edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja u inklużiva.

Minbarra ż-żewġ prijoritajiet strateġiċi deskritti hawn fuq, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Edukazzjoni Diġitali jistabbilixxi li għandha tiġi appoġġata kooperazzjoni aktar effettiva fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali fil-livell tal-UE permezz tat-twaqqif ta’ ċentru ewropew għall-edukazzjoni diġitali. Iċ-Ċentru se jippromwovi l-kollaborazzjoni transsettorjali, jidentifika u jaqsam prattika tajba u jappoġġa lill-Istati Membri u lis-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ b’għodod, oqfsa, gwida, għarfien espert tekniku u riċerka fil-qasam tal-edukazzjoni diġitali. Iċ-Ċentru għandu jgħaqqad inizjattivi u atturi tal-edukazzjoni diġitali nazzjonali u reġjonali u jappoġġa mudelli ġodda għall-iskambju ta’ kontenut tal-edukazzjoni diġitali, filwaqt li jindirizza kwistjonijiet bħal standards komuni, l-interoperabbiltà, l-aċċessibbiltà u l-assigurazzjoni tal-kwalità. Għalhekk, iċ-Ċentru għandu jitqies ukoll fl-ambitu tal-oqsma stabbiliti hawn taħt.

Il-Proġetti li Jħarsu ’l quddiem se jindirizzaw speċifikament mill-inqas wieħed mit-tliet oqsma li ġejjin taħt il-Prijorità 1:

A) Fatturi ewlenin ta’ suċċess għal edukazzjoni u taħriġ diġitali inklużivi u ta’ kwalità għolja.

Il-proġetti se:

 • Jidentifikaw u/jew jivvalutaw fatturi jew ostakli abilitanti għal ekosistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali effettivi u li jiffunzjonaw. Dawn il-fatturi u l-ostakli abilitanti jistgħu jiġu indirizzati fil-livell sistemiku (nazzjonali/reġjonali/lokali) jew fil-livell organizzazzjonali;
 • Jeżaminaw l-interazzjoni bejn dawn il-fatturi/ostakli u jipproduċu rakkomandazzjonijiet li jistgħu jiġu mxerrda u sfruttati fil-livell organizzazzjonali u sistemiku;

Nota:     Fatturi bħall-istruttura u l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-approċċi nazzjonali tal-kurrikulu, il-valutazzjoni nazzjonali tal-prestazzjoni edukattiva, l-istrateġiji ta’ taħriġ tal-għalliem/ħarrieġ kif ukoll l-infrastruttura u l-konnettività huma mistennija li jiġu eżaminati, iżda wkoll il-possibbiltà għal fatturi moħbija oħra wkoll.

B) Intelliġenza Artifiċjali fl-edukazzjoni

Il-proġetti se:

 • Jidentifikaw, jiżviluppaw u jittestjaw każijiet tal-użu tal-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni u t-taħriġ inkluż il-kunsiderazzjoni tal-impatt tagħhom fuq id-data, il-privatezza, l-etika u l-valuri tal-UE;
 • Ifasslu rakkomandazzjonijiet, settijiet ta’ għodod u linji gwida ta’ implimentazzjoni dwar ir-rwol u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni u t-taħriġ li jistgħu jiġu mxerrda u sfruttati fil-livell organizzazzjonali u sistemiku.

C) Kontenut ta’ edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja

Il-proġetti se:

 • Jidentifikaw, jiżviluppaw u jittestjaw każijiet tal-użu għall-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ kontenut ta’ edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja (filwaqt li jqisu l-ħtieġa ta’ tfassil ta’ tagħlim ta’ kwalità għolja, l-aċċessibbiltà, ir-rikonoxximent u l-multilingwiżmu u jirriflettu l-ħtieġa ta’ interoperabbiltà, ċertifikazzjoni, verifika u trasferibbiltà tal-kontenut ta’ edukazzjoni diġitali);
 • Ifasslu rakkomandazzjonijiet, settijiet ta’ għodod u linji gwida ta’ implimentazzjoni dwar l-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ kontenut ta’ edukazzjoni diġitali ta’ kwalità għolja li jista’ jinxtered u jiġi sfruttat fil-livell organizzazzjonali u sistemiku.

Prijorità 2:  L-appoġġ għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jadattaw għat-tranżizzjoni ekoloġika

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew jenfasizza l-importanza tal-mobilizzazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni lejn Ewropa aktar ekoloġika u aktar sostenibbli. Jeħtieġ li jiġi appoġġat il-livell ta’ azzjoni kollettiv u individwali permezz tal-iżvilupp tal-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet relatati mas-sostenibbiltà u li l-istudenti jingħataw is-setgħa li jsiru aġenti tal-bidla. Is-sistemi u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ jistgħu jkunu katalizzaturi biex tinkiseb din il-bidla.

Waħda mis-sitt dimensjonijiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni15  u s-sitt azzjoni ewlenija tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet16 ​​​​​​​ jiffokaw speċifikament fuq l-appoġġ għat-tranżizzjoni ekoloġika. Barra minn hekk, il-Koalizzjoni għall-Edukazzjoni għall-Klima, li tnediet mill-Kummissjoni Ewropea fl-10 ta’ Diċembru 2020, għandha l-għan li timmobilizza l-għarfien espert, tipprovdi riżorsi għan-networking u tappoġġa approċċi kreattivi għall-azzjoni u s-sostenibbiltà klimatiċi, li jinvolvu lill-għalliema, lill-istudenti tal-iskola u lill-istudenti. L-għan tal-Koalizzjoni huwa li tgħaqqad l-inizjattivi minn isfel għal fuq u l-azzjoni fil-livell tal-UE u li tappoġġa wegħdiet u azzjonijiet konkreti biex tinbidel l-imġiba tas-sostenibbiltà madwar l-UE.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija mistennija li fl-aħħar tal-2021 tipproponi Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni għas-sostenibbiltà ambjentali. Din se jkollha l-għan li tappoġġa lill-Istati Membri biex jintegraw is-sostenibbiltà fis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tagħti spinta lill-kooperazzjoni u lill-iskambju tal-esperjenzi fil-livell Ewropew dwar l-apprendiment għas-sostenibbiltà. Il-Kummissjoni qed tiżviluppa wkoll Qafas Ewropew ta’ Kompetenza biex tgħin fl-iżvilupp u l-valutazzjoni tal-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet dwar is-sostenibbiltà.

Dawn l-azzjonijiet kollha għandhom l-għan li jgħinu lill-persuni jiksbu għarfien, ħiliet, valuri u attitudnijiet meħtieġa biex jgħixu, jiżviluppaw u jappoġġaw ekonomija u soċjetà sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi.

Il-Proġetti Li Jħarsu ’l Quddiem se jindirizzaw mill-inqas wieħed mit-tliet oqsma li ġejjin taħt il-Prijorità 2:

A) Il-promozzjoni ta’ approċċi tal-istituzzjonijiet kollha għas-sostenibbiltà

Il-proġetti se jiffukaw fuq:

 • It-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ pjanijiet ta’ sostenibbiltà ta’ istituzzjoni sħiħa, inkluż permezz tal-użu ta’ għodod ta’ awtovalutazzjoni; 
 • L-appoġġ lill-mexxejja tal-edukazzjoni (eż. permezz ta’ żvilupp professjonali, skemi ta’ mentoraġġ, inizjattivi ta’ networking) biex jintegraw is-sostenibbiltà fl-aspetti kollha tal-operazzjonijiet tal-istituzzjonijiet;
 • L-appoġġ għall-involviment tal-istudenti u tal-persunal f’inizjattivi ta’ sostenibbiltà, eż. permezz ta’ promoturi/ambaxxaturi tas-sostenibbiltà, l-iżvilupp ta’ rabtiet ma’ gruppi komunitarji lokali u ma’ sħab oħra lil hinn mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni;
 • It-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ approċċi relatati ma’ operazzjonijiet sostenibbli fuq is-sit tal-iskola/tal-kampus, eż. il-konsum tal-enerġija u tal-ilma; il-mobbiltà u t-trasport; l-ekoloġizzazzjoni tal-ambjent u tal-infrastruttura tat-tagħlim u tal-apprendiment.

B) L-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-istudenti u tal-edukaturi relatati mas-sostenibbiltà

Il-proġetti se jiffukaw fuq:

 • It-tfassil, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ approċċi innovattivi għat-tagħlim u t-taħriġ dwar is-sostenibbiltà, li jistgħu jinkludu l-użu effettiv tat-teknoloġiji diġitali biex jiġi appoġġat l-apprendiment għas-sostenibbiltà;
 • Il-bini tal-kapaċità tal-edukaturi (l-għalliema, il-persunal edukattiv u tat-taħriġ kollu) biex jintegraw is-sostenibbiltà permezz tal-iżvilupp professjonali, inkluż l-appoġġ lill-edukaturi bi prattiki innovattivi ta’ tagħlim u l-integrazzjoni tas-suġġetti f’dixxiplini differenti;
 • Il-konnessjoni ta’ setturi differenti tal-edukazzjoni dwar l-iżvilupp tal-kompetenza tas-sostenibbiltà, inkluża l-edukazzjoni formali u mhux formali; 
 • Attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, inklużi attivitajiet immirati lejn il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni (relatati ma’, eż., il-green washing) u t-trawwim ta’ ħsieb kritiku permezz ta’, pereżempju, apprendiment prattiku f’approċċi ta’ apprendiment “makerspaces” u/jew “STEAM”.

C) L-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini biex jaġixxu dwar is-sostenibbiltà, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, inkluż fil-kuntest tal-Koalizzjoni l-ġdida għall-Edukazzjoni għall-Klima

Il-proġetti se jiffukaw fuq:

 • It-tfassil ta’ “pjanijiet ta’ azzjoni klimatika” konkreti u replikabbli fil-livell lokali, li jinvolvu l-istudenti, l-għalliema, il-ħarrieġa, il-mexxejja tal-edukazzjoni, in-negozji lokali, il-mużewijiet, il-korpi tal-arti u x-xjenza u ċ-ċentri sportivi;
 • It-tfassil ta’ apprendiment ibbażat fuq il-proġetti u sperimentali mmexxi mill-iskejjel mal-ġenituri, in-negozji lokali, il-komunità usa’, eż.: il-promozzjoni ta’ ikel tajjeb għas-saħħa; il-promozzjoni tal-iskejjel bħala bini ekoloġiku, sostenibbli u interattiv, f’konformità mal-prijoritajiet tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida; il-promozzjoni tal-arrikkiment reċiproku bejn l-iskejjel ekoloġiċi, bħala strutturi fiżiċi, u l-elementi l-oħra kollha ta’ ambjent ta’ apprendiment bħal pedagoġiji innovattivi, apprendiment ibbażat fuq il-proġetti u timijiet ta’ għalliema minn suġġetti differenti;
 • L-appoġġ ta’ sħubijiet innovattivi bejn l-edukazzjoni formali (eż. skejjel, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja eċċ.) u atturi mhux formali (eż. NGOs, ċentri ambjentali, libreriji, mużewijiet, eċċ.)

L-applikazzjonijiet jistgħu jimmiraw lejn settur wieħed jew aktar tal-edukazzjoni, mill-Edukazzjoni u l-Kura bikrija tat-Tfal sal-apprendiment tal-adulti kif ukoll l-edukazzjoni formali, mhux formali u informali. L-applikazzjonijiet li jindirizzaw aktar minn qasam wieħed fi prijorità mhux se jirċievu punti żejda matul l-evalwazzjoni.

Lott 2: Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (VET)

Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 2 iridu jindirizzaw waħda mit-3 prijoritajiet li ġejjin: 

Prijorità 3: L-appoġġ għall-Patt għall-Ħiliet

Il-Patt għall-Ħiliet huwa l-ewwel azzjoni ewlenija tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet tal-2020. Dan huwa mudell ta’ involviment ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-ħiliet u biex jitwettqu l-perkors ta’ rkupru, l-Istrateġija Industrijali tal-UE u t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Dan jimmobilizza u jinċentiva lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha biex jieħdu azzjonijiet konkreti għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-persuni fl-età tax-xogħol, b’mod partikolari billi jiġbor flimkien l-isforzi fi sħubijiet wiesgħa. Il-Patt huwa stabbilit b’mod sod fil-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jappoġġa l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku u t-trasformazzjoni diġitali, kif stabbilit fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Ewropa Soċjali b’saħħitha għal Tranżizzjonijiet Ġusti”17 .

Fost l-oħra, il-Patt għandu l-għan li jimmobilizza u jinċentiva kumpaniji kbar, f’kooperazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati oħra biex jappoġġaw (fil-kuntest tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid) kumpaniji mikro, żgħar u ta’ daqs medju.

L-għan ta’ din il-prijorità huwa li jiġu identifikati, ittestjati, żviluppati jew ivvalutati għodod jew strutturi ffukati fuq l-iżvilupp u l-bini tal-kooperazzjoni bejn kumpaniji kbar u mikro, kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) tul katina tal-valur fl-istess ekosistema industrijali18  bl-involviment ta’ atturi oħra rilevanti għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid. L-objettiv ta’ din il-kooperazzjoni jrid ikun it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-persuni fl-età tax-xogħol f’katina ta’ valur partikolari jew f’ekosistema industrijali. Il-proġetti jistgħu jservu wkoll l-għan li jistabbilixxu l-bażi għal sħubijiet ta’ ħiliet fuq skala kbira fl-ekosistemi industrijali.

L-għodod jew l-istrutturi għandu jkollhom il-potenzjal li jsiru integrati u jagħtu kontribut għat-titjib tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u opportunitajiet oħra għall-antiċipazzjoni, l-iżvilupp u l-validazzjoni tal-ħiliet. Il-proġett għandu jinvolvi partijiet ikkonċernati rilevanti, bħal fornituri tal-VET, istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, ċentri innovattivi, sħab soċjali, kumpaniji u awtoritajiet pubbliċi.

L-għodod jew l-istrutturi ta’ kooperazzjoni għandhom itejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-ekwità tal-opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid għall-persuni fl-età tax-xogħol u jadattawhom għall-kompiti li qed jinbidlu f’intrapriżi mikro, żgħar jew ta’ daqs medju.

L-għodod jew l-istrutturi jistgħu jinkludu l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi (eż. reġjonali jew nazzjonali), mal-fornituri tal-VET, mas-sħab soċjali u ma’ partijiet ikkonċernati oħra biex tittejjeb is-sostenibbiltà tas-soluzzjonijiet u jiġi inkluż l-impatt fuq is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Prijorità 4: Strutturi u mekkaniżmi għar-Riċerka applikata fil-VET

Ir-riċerka applikata normalment hija definita bħala 19  investigazzjoni oriġinali mwettqa sabiex jinkiseb għarfien ġdid. Primarjament hija diretta lejn għan jew objettiv speċifiku u prattiku. Ir-riżultati tar-riċerka applikata huma maħsuba primarjament biex ikunu validi għal applikazzjonijiet possibbli għal prodotti, operazzjonijiet, metodi jew sistemi. Ir-riċerka applikata tagħti forma operattiva lill-ideat. Hija relatata mill-qrib ħafna mal-kunċett ta’ “Żvilupp sperimentali” li huwa definit bħala xogħol sistematiku, abbażi tal-għarfien miksub mir-riċerka u l-esperjenza prattika u l-produzzjoni ta’ għarfien addizzjonali, li huwa mmirat lejn il-produzzjoni ta’ prodotti jew proċessi ġodda jew lejn it-titjib ta’ prodotti jew proċessi eżistenti.

Ir-riċerka applikata għandha enfasi qawwija fuq is-soluzzjoni ta’ problemi tad-dinja reali fl-industrija. Karatteristika distintiva tar-riċerka applikata fil-VET hija l-potenzjal tas-settur li jgħaqqad flimkien ir-riċerka u l-innovazzjoni, bl-objettivi doppji li jinftiehmu l-problemi tal-industrija u li tinġieb bidla fil-post tax-xogħol. Il-ħiliet meħtieġa biex jinħoloq u jiġi mxerred l-għarfien jikkoinċidu. It-tnejn jitolbu eżaminazzjoni, prattika riflettiva, komunikazzjoni u kollaborazzjoni.

Karatteristika oħra tar-riċerka applikata għall-VET hija r-rabta mill-qrib bejn ir-riċerka u l-isforzi biex tittejjeb il-pedagoġija tal-VET. Dawn l-isforzi jistgħu jwasslu għal ħsieb innovattiv, prattiki ġodda ta’ tagħlim u prodotti ta’ taħriġ, u fl-aħħar mill-aħħar gradwati aktar kreattivi20 .

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza, titlob l-istabbiliment ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza Vokazzjonali, li jaġixxu “…bħala katalizzaturi għall-investiment tan-negozju lokali, jappoġġaw it-tranżizzjonijiet ta’ rkupru, ekoloġiċi u diġitali, l-innovazzjoni Ewropea u reġjonali u l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iżvilupp ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali f’livelli ta’ kwalifiki ogħla (livelli 5 sa 8 tal-QEK) u jipprovdu servizzi innovattivi bħal raggruppamenti u inkubaturi tan-negozju għal negozji ġodda, u bħal innovazzjoni teknoloġika għall-SMEs, u jipprovdu wkoll soluzzjonijiet innovattivi ta’ taħriġ mill-ġdid …”;

Fost l-attivitajiet ewlenin tagħhom, iċ-Ċentri ta’ eċċellenza tal-VET għandhom l-għan li:

 • Jaħdmu flimkien mal-SMEs lokali permezz ta’ ċentri ta’ innovazzjoni, ċentri ta’ diffużjoni tat-teknoloġija, ta’ ħolqien ta’ prototipi u ta’ proġetti ta’ riċerka applikati, bl-involviment tal-istudenti u tal-persunal tal-VET.
 • Jikkontribwixxu għall-ħolqien u t-tixrid ta’ għarfien ġdid fi sħubija ma’ partijiet ikkonċernati oħra, eż. permezz ta’ innovazzjoni miftuħa, riċerka u żvilupp konġunti (riċerka u żvilupp) ma’ universitajiet, kumpaniji, u istituti ta’ riċerka oħra, eċċ.

Id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali bħala faċilitatur tal-irkupru u tranżizzjonijiet ġusti għall-ekonomiji diġitali u ekoloġiċi21 , titlob appoġġ fil-livell tal-UE biex “Jiġu żviluppati u msaħħa ċ-ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali bħala inkubaturi innovattivi u ekosistemi tal-ħiliet li jinkludu attivitajiet ta’ apprendiment, taħriġ u riċerka...”.

F’ħafna pajjiżi r-riċerka applikata wasslet biex tistimula l-innovazzjoni fil-kumpaniji, b’mod partikolari fl-intrapriżi mikro u żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), kif ukoll it-titjib u l-innovazzjoni kontinwi fil-prattiki tat-tagħlim u t-taħriġ tal-VET. Billi jkunu involuti b’mod attiv fir-riċerka applikata mal-kumpaniji lokali, il-fornituri tal-VET isiru kokreaturi tal-ekosistemi tal-innovazzjoni lokali. Dawn jagħmlu dan billi jikkontribwixxu għall-ġenerazzjoni ta’ prodotti, servizzi u proċessi ġodda u mtejba, iżda wkoll permezz tal-provvista ta’ gradwati tal-VET b’ħiliet, innovattivi u intraprenditorjali.

Il-proġetti se:

 • Jidentifikaw, jivvalutaw, jittestjaw u jiżviluppaw strutturi u mekkaniżmi għar-riċerka applikata fil-VET, biex iwessgħu l-involviment tagħhom fis-sistemi tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-innovazzjoni;
 • Jibnu l-kapaċità tas-sistemi tal-VET bl-involviment mill-qrib tal-għalliema u tal-ħarrieġa, kif ukoll tal-istudenti tal-VET, biex iwettqu riċerka applikata u jimmaniġġjaw proġetti ta’ innovazzjoni flimkien ma’ organizzazzjonijiet oħra, u b’mod partikolari l-SMEs.
 • Abbażi tal-esperjenza u l-eżiti tiegħu, il-proġett se jipproponi qafas ta’ referenza (operazzjonali u finanzjarji) immirat lejn l-integrazzjoni tar-riċerka applikata u l-iżvilupp sperimentali fil-forniment tal-VET, bl-użu ta’ strumenti ta’ finanzjament privati kif ukoll pubbliċi (nazzjonali u tal-UE).

Ir-riżultati ta’ dawn il-proġetti għandu jkollhom il-potenzjal li jiġu integrati, u jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-VET u l-involviment tagħhom fir-riċerka applikata u fl-iżvilupp sperimentali, filwaqt li jipprovdu lill-istudenti b’opportunitajiet għal apprendiment ibbażat fuq l-isfidi/proġetti.

Prijorità 5: Ħiliet ekoloġiċi fis-settur tal-VET

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-istrateġija l-ġdida ta’ tkabbir tal-Ewropa li għandha l-għan li tittrasforma l-ekonomija u s-soċjetà tagħha u li tpoġġihom fi triq aktar sostenibbli. Kif stipulat fl-Azzjoni 6 tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet, il-Kummissjoni se tappoġġa l-kisba ta’ ħiliet għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Tranżizzjoni ekoloġika ġusta u ta’ suċċess teħtieġ investimenti fil-ħiliet tal-persuni biex jiżdied l-għadd ta’ professjonisti li (i) jibnu u jikkontrollaw teknoloġiji ekoloġiċi, inklużi dawk diġitali, (ii) jiżviluppaw prodotti, servizzi u mudelli tan-negozju ekoloġiċi, (iii) joħolqu soluzzjonijiet innovattivi bbażati fuq in-natura u (iv) jgħinu biex tiġi mminimizzata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet. Din teħtieġ ukoll it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol biex jakkumpanjaw it-tranżizzjonijiet tas-suq tax-xogħol u l-mobbiltà. Dan huwa meħtieġ minħabba li l-ħolqien tal-impjiegi u t-telf tal-impjiegi mhux neċessarjament se jseħħu fl-istess setturi, u fl-ekonomija, il-profili tal-kompiti u r-rekwiżiti tal-ħiliet se jinbidlu b’mod fundamentali. Barra minn hekk, l-Ewropa se ssir biss kontinent newtrali għall-klima, soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u ekonomija ċirkolari b’popolazzjoni u b’forza tax-xogħol infurmati li jifhmu kif għandhom jaħsbu u jaġixxu b’mod ekoloġiku.

L-istituzzjonijiet tal-VET jinsabu f’pożizzjoni tajba biex jipprovdu l-ħiliet meħtieġa għal tranżizzjoni ekoloġika b’suċċess, kemm permezz ta’ programmi inizjali kif ukoll permezz ta’ programmi kontinwi tal-VET. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza għandha wkoll l-għan li tagħmel lill-VET xprunatur għall-innovazzjoni u t-tkabbir li jħejju lill-persuni bil-ħiliet għat-tranżizzjonijiet u l-okkupazzjonijiet diġitali u ekoloġiċi b’domanda għolja. Dan jinkludi l-espansjoni tal-offerta ta’ taħriġ li trawwem l-akkwist ta’ ħiliet intraprenditorjali, diġitali u ekoloġiċi.

Id-Dikjarazzjoni ta’ Osnabrück dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali bħala faċilitatur tal-irkupru u tranżizzjonijiet ġusti għal ekonomiji diġitali u ekoloġiċi titlob:

 • Il-promozzjoni ta’ inizjattivi li jappoġġaw il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien bejn l-istituzzjonijiet u l-fornituri tal-VET dwar metodi ta’ apprendiment, kurrikuli, linji gwida, apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, u l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-offertatal-edukazzjoni u t-taħriġ dwar il-ħiliet ekoloġiċi, billi jużaw programmi Ewropej bħall-Erasmus+
 • Id-definizzjoni tal-ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol għat-tranżizzjoni ekoloġika li għandhom jiġu inkorporati fil-kurrikuli u fil-forniment tal-VET, inklużi l-ħiliet bażiċi fis-setturi u l-okkupazzjonijiet kollha u l-ħiliet speċifiċi għas-settur f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali

Il-proġetti se jindirizzaw iż-żewġ oqsma li ġejjin taħt il-Prijorità 5:

A) Sett ta’ ħiliet ekoloġiċi ewlenin għas-suq tax-xogħol

 • L-iżvilupp ta’ sett ta’ ħiliet ekoloġiċi ewlenin għas-suq tax-xogħol f’setturi ekonomiċi differenti biex jiggwidaw it-taħriġ bil-għan li tinħoloq ġenerazzjoni ta’ professjonisti konxji tal-klima, tal-ambjent u tas-saħħa u ta’ operaturi ekonomiċi ekoloġiċi.

B) L-integrazzjoni ta’ dan is-sett fil-VET

 • Il-proġetti se jgħinu fl-integrazzjoni ta’ dan is-sett ta’ ħiliet ekoloġiċi ewlenin fil-kurrikuli tal-VET.
 • Il-proġetti se jgħinu wkoll fl-integrazzjoni ta’ dan is-sett fit-taħriġ tal-għalliema, tal-ħarrieġa u ta’ persunal ieħor li jwettaq żvilupp professjonali inizjali u kontinwu.

Lott 3: Edukazzjoni għall-adulti (AE)

Il-proposti sottomessi taħt il-Lott 3 iridu jindirizzaw il-prijorità li ġejja: 

Prijorità 6: Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti

Il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda għall-Adulti22 , huma mmirati lejn l-adulti b’livell baxx ta’ ħiliet, għarfien u kompetenzi li fl-aħjar każ lestew l-edukazzjoni sekondarja inferjuri. Dan għandu l-għan li jipprovdi lill-adulti b’opportunitajiet flessibbli biex itejbu l-litteriżmu, in-numeriżmu u l-ħiliet diġitali tagħhom (inkluża l-kapaċità li jużaw it-teknoloġiji diġitali) u biex javvanzaw lejn livelli ogħla ta’ kwalifiki rilevanti għas-suq tax-xogħol u għall-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

Il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet jikkontribwixxu biex jiġi żgurat li kulħadd ikollu d-dritt għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-apprendiment tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi, kif definit fil-Prinċipju 1 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet jinkludu tliet passi:

 1. il-valutazzjoni tal-ħiliet (jiġifieri l-identifikazzjoni tal-ħiliet jew l-iskrinjar);
 2. il-forniment ta’ offerta ta’ apprendiment imfassla apposta, flessibbli u ta’ kwalità; u
 3. il-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħiliet miksuba.

Permezz tal-azzjonijiet proposti, il-proġetti se jappoġġaw l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, kif ukoll l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet (azzjoni 8 “Ħiliet għall-ħajja”).

Il-proġetti se:

 • Jikkontribwixxu biex tiżdied il-provvista ta’ opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u l-adozzjoni tagħhom minn adulti b’livell baxx ta’ ħiliet.
 • Jikkontribwixxu għat-twettiq prattiku u integrat tal-passi tal-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet appoġġati minn miżuri ta’ sensibilizzazzjoni u gwida
 • Jikkontribwixxu biex tiżdied il-koerenza fost il-miżuri eżistenti għal adulti b’livell baxx ta’ ħiliet
 • Jiżguraw li l-atturi rilevanti kollha jiġu mmobilizzati u involuti fit-twettiq tar-Rakkomandazzjoni dwar il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet.

Għandu jiġi żgurat approċċ ta’ sħubija, li jippromwovi koordinazzjoni effettiva u kollaborazzjoni fit-tul bejn il-partijiet ikkonċernati involuti fl-ippjanar, fl-implimentazzjoni u fil-monitoraġġ tal-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet.

Il-proġetti għandhom jinkludu pjan għall-introduzzjoni tal-eżiti/tar-riżultati tiegħu fil-pajjiżi parteċipanti, u jinkludu proposti għall-iżvilupp ulterjuri ta’ appoġġ u apprendiment imfassla apposta għal dan il-grupp fil-mira speċifiku.

L-atturi involuti fil-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet jistgħu jinkludu: entitajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali involuti fl-ippjanar, fl-organizzazzjoni jew fil-promozzjoni tal-apprendiment tal-adulti, organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem, impjegaturi, trade unions, kmamar tal-industrija, in-negozju, il-kummerċ u s-snajja’, is-servizzi tal-impjiegi, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-organizzazzjonijiet intermedjarji u settorjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-atturi ekonomiċi lokali u reġjonali, il-libreriji u s-servizzi komunitarji.

Impatt mistenni

Il-Proġetti Li Jħarsu ‘l Quddiem huma maħsuba biex jipprovdu soluzzjonijiet innovattivi li jistgħu jiġu integrati fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew u idealment bil-potenzjal li jiġu żviluppati aktar jew permezz ta’ finanzjament mill-UE jew inkella permezz ta’ appoġġ nazzjonali u reġjonali.

Il-prattiki minn isfel għal fuq għandhom jindirizzaw b’mod korrett il-prijoritajiet fissi stabbiliti biex isaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa, jagħmlu impatt qawwi fuq ir-riformi tal-edukazzjoni u t-taħriġ u joħolqu bidla sistemika.

Permezz tat-tixrid wiesa’ tal-eżiti tal-proġetti fil-livelli tranżnazzjonali, nazzjonali u/jew reġjonali, filwaqt li jitqiesu wkoll l-Ekosistemi Industrijali nazzjonali u Ewropej u l-istrateġiji reġjonali ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, il-Proġetti Li Jħarsu ‘L Quddiem huma mistennija li jagħmlu impatt katartiku fil-livell tas-sistema biex jgħinu lis-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jilħqu aħjar l-isfidi ta’ dinja li qed tinbidel b’rata mgħaġġla.

Kriterji għall-għoti

Rilevanza tal-proġett (massimu ta’ 30 punt/ limitu minimu ta’ 15-il punt)

 • Rabta mal-politika u l-inizjattivi tal-ue: il-proposta tistabbilixxi u tiżviluppa proġett li jappoġġa idea li tħares ’il quddiem fil-livell tal-UE, filwaqt li tqis u trawwem għodod u inizjattivi eżistenti tal-UE (jekk rilevanti). Il-proposta tappoġġa wkoll l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE (eż. l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet), Oqfsa tal-UE u l-inizjattivi tal-UE bħar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi mis-Semestru Ewropew;
 • Għan: il-proposta hija rilevanti għall-objettiv tal-Azzjoni, kif ukoll għall-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Azzjoni (ara t-taqsima “Objettiv tal-azzjoni” hawn fuq);
 • Ambitu: il-proposta tindirizza waħda mis-sitt prijoritajiet tal-Azzjoni (ara t-taqsima “it-Twaqqif ta’ proġett” hawn fuq);
 • Innovazzjoni: il-proposta tqis metodi u tekniki tal-ogħla żvilupp tekniku, u twassal għal riżultati u soluzzjonijiet innovattivi li jistgħu jiġu integrati f’settur ekonomiku jew edukattiv wieħed jew aktar;
 • Konsistenza: l-objettivi huma bbażati fuq analiżi soda tal-ħtiġijiet; huma definiti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u għall-Azzjoni;
 • Valur miżjud ewropew: il-proposta turi b’mod ċar il-valur miżjud fil-livell sistemiku tal-UE, iġġenerat permezz tat-tranżnazzjonalità u t-trasferibbiltà potenzjali tagħha;
 • Skont il-prijorità indirizzata:
  • Prijorità 1 - Edukazzjoni u ħiliet diġitali: kemm il-proposta b’mod konsistenti tippjana u tintegra l-attivitajiet, ir-riċerka u l-avvenimenti li jikkontribwixxu b’mod ċar għat-Trasformazzjoni Diġitali;
  • Prijorità 2 - Edukazzjoni u ħiliet ekoloġiċi: kemm il-proposta tippjana u tintegra b’mod konsistenti l-attivitajiet, ir-riċerka u l-avvenimenti li jagħtu spinta lit-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari u aktar ekoloġika, u b’hekk tikkontribwixxi għall-Impatt Ekoloġiku tal-Kummissjoni, il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli;
  • Prijorità 3 - Patt għall-Ħiliet: kemm il-proposta tippjana b’mod konsistenti u tintegra l-attivitajiet, ir-riċerka, kif ukoll l-għodod u l-istrutturi li jsaħħu l-iżvilupp tal-ħiliet fil-ktajjen tal-valur f’ekosistema industrijali;
  • Prijorità 4 - Riċerka applikata fil-VET: kemm il-proposta tiżviluppa pjan koerenti għall-istabbiliment ta’ strutturi u mekkaniżmi għar-riċerka applikata fil-VET, li huwa mfassal biex jinteraġixxi u jkun ta’ benefiċċju għall-proċess tat-tagħlim u tal-apprendiment, filwaqt li jwieġeb għall-ħtiġijiet tal-organizzazzjonijiet esterni għall-innovazzjoni u l-iżvilupp;
  • Prijorità 5 - Ħiliet ekoloġiċi fis-settur tal-VET: kemm il-proposta tiżviluppa sett sinifikanti ta’ ħiliet ekoloġiċi ewlenin u turi kif għandu jiġi integrat dan is-sett ta’ ħiliet ekoloġiċi ewlenin fil-kurrikuli tal-VET, kif ukoll għat-taħriġ tal-għalliema, tal-ħarrieġa u ta’ persunal ieħor;
  • Prijorità 6 - Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: kemm il-proposta tikkontribwixxi għat-twettiq prattiku u integrat tal-passi tal-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet appoġġati minn miżuri ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ gwida.
 • L-ambjent ta’ wara l-pandemija: kemm il-proposta tintegra miżuri li jrawmu politiki u prattiki ġodda fil-livell sistemiku sabiex jiġu ffaċċjati sfidi ġodda maħluqa mill-pandemija riċenti.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (massimu ta’ 30 punt/ limitu minimu ta’ 15-il punt)

 • Koerenza: it-tfassil kumplessiv tal-proġett jiżgura konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet, id-durata u l-baġit propost. Il-proposta tippreżenta sett koerenti u komprensiv ta’ attivitajiet xierqa biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet identifikati u jwasslu għar-riżultati mistennija;
 • Struttura: il-programm ta’ ħidma huwa ċar u komplet (ikopri l-fażijiet xierqa tal-proġett:  it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament); Dan jinkludi analiżi ex ante u ex post (it-tnejn fi ħdan id-durata tal-proġett) tal-innovazzjoni introdotta fl-edukazzjoni;
 • Metodoloġija: il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta u l-adegwatezza tagħha għall-produzzjoni tar-riżultati mistennija, bl-użu ta’ strumenti tal-UE kull meta jkun rilevanti għall-proġett;
 • Ġestjoni: huma previsti arranġamenti ta’ ġestjoni soda. L-iskedi ta’ żmien, l-organizzazzjoni, il-kompiti u r-responsabbiltajiet huma definiti sew u realistiċi. Il-proposta talloka riżorsi xierqa għal kull attività;
 • It-titjib tal-kwalità u l-effettività: il-proposta b’mod ċar tinkorpora l-innovazzjoni tagħha fl-attivitajiet u r-riżultati li jtejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-ekwità tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
 • Baġit: il-baġit jipprevedi r-riżorsi xierqa meħtieġa għas-suċċess, la huwa sopravalutat u lanqas sottovalutat;
 • Kontroll finanzjarju u tal-kwalità: il-miżuri ta’ kontroll (evalwazzjoni u taħriġ kontinwi tal-kwalità, evalwazzjonijiet bejn il-pari, attivitajiet ta’ valutazzjoni komparattiva, eċċ.) u l-indikaturi tal-kwalità jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-proġett tkun ta’ kwalità għolja u kosteffiċjenti. L-isfidi/ir-riskji tal-proġett huma identifikati b’mod ċar u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni huma indirizzati kif xieraq. Il-proċessi tal-analiżi esperta huma ppjanati bħala parti integrali tal-proġett. Il-programm ta’ ħidma jinkludi valutazzjoni indipendenti esterna tal-kwalità f’nofs it-terminu u ftit xhur qabel ma jintemm il-proġett sabiex ikunu jistgħu jsiru aġġustamenti potenzjali tal-proġett.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (massimu ta’ 20 punt/limitu minimu ta’ 10 punti)

 • Konfigurazzjoni: il-kompożizzjoni tas-sħubija hija konformi mal-objettivi tal-azzjoni u tal-proġett. Din tgħaqqad taħlita xierqa ta’ organizzazzjonijiet rilevanti u kumplimentari bil-profili, il-ħiliet, l-esperjenza, l-għarfien espert u l-appoġġ għall-ġestjoni meħtieġa għat-twettiq b’suċċess tal-proġett kollu. Il-proposta tinkludi sħab li jirrappreżentaw b’mod xieraq is-settur jew l-approċċ transsettorjali kkonċernat.  B’mod partikolari, taħt il-Prijorità 4, il-punt sa fejn is-sħubija torganizza arranġamenti tal-fornituri tal-VET u tar-rappreżentanti tal-kumpaniji jew tal-assoċjazzjonijiet f’kull pajjiż parteċipanti. B’mod partikolari, taħt il-Prijorità 5, il-punt sa fejn is-sħubija torganizza arranġamenti tal-fornituri tal-VET u tar-rappreżentanti tal-markatur tax-xogħol f’kull pajjiż parteċipanti.
 • Impenn: il-kontribuzzjonijiet mis-sħab huma sinifikanti, pertinenti u kumplimentari. Id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti hija ċara, xierqa u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fir-rigward tal-għarfien espert u l-kapaċità speċifika tagħhom;
 • Kompiti: il-koordinatur juri ġestjoni u koordinazzjoni ta’ kwalità għolja tan-networks tranżnazzjonali u ta’ tmexxija f’ambjent kumpless. Il-kompiti individwali huma allokati abbażi tal-għarfien espert speċifiku ta’ kull sieħeb;
 • Kollaborazzjoni/spirtu ta’ tim: huwa propost mekkaniżmu effettiv biex jiġu żgurati koordinazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet, komunikazzjoni u riżoluzzjoni tal-konflitti tajbin bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-parteċipanti u kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra;
 • Id-dimensjoni ġeografika u l-involviment ta’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm: is-sħubija tinkludi sħab rilevanti minn żoni ġeografiċi differenti u din il-kompożizzjoni ġeografika hija motivata.  Jekk applikabbli, l-involviment ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm iġib valur miżjud essenzjali għall-ilħuq tal-objettivi tal-Proġett Li Jħares ’il Quddiem.

Impatt, tixrid u sostenibbiltà (massimu ta’ 20 punt/ limitu minimu ta’ 10 punti)

 • Sfruttament: il-proposta turi kif l-eżiti tal-proġett se jiġu integrati fil-livell tas-sistema f’settur wieħed jew aktar. Tipprovdi mezzi biex jitkejjel l-isfruttament matul il-ħajja tal-proġett u wara;
 • Tixrid: il-proposta tipprovdi pjan ċar għat-tixrid tar-riżultati, u tinkludi miri, attivitajiet, żmien rilevanti, għodod u mezzi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jitqassmu b’mod effettiv lill-partijiet ikkonċernati, lil dawk li jfasslu l-politika u l-ixprunaturi tal-innovazzjoni xierqa matul il-ħajja tal-proġett u wara. Il-proposta tindika wkoll liema sħab se jkunu responsabbli għat-tixrid u turi l-esperjenza rilevanti li għandhom fl-attivitajiet ta’ tixrid. It-tixrid iqis ukoll l-istrateġiji nazzjonali u reġjonali ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti li jħallu impatt fuq il-livell massimu f’dawn il-livelli; aċċess miftuħ: bħala regola ġenerali, u fil-limiti tal-oqfsa legali nazzjonali u Ewropej eżistenti, ir-riżultati għandhom ikunu disponibbli bħala riżorsi edukattivi miftuħa (OER) kif ukoll fuq pjattaformi rilevanti, professjonali, settorjali jew tal-awtoritajiet kompetenti. Il-proposta se tiddeskrivi kif id-data, il-materjali, id-dokumenti u l-attività tal-media awdjoviżiva u soċjali prodotti se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni liberament u jiġu promossi permezz ta’ liċenzji miftuħa, u ma tinkludix limitazzjonijiet sproporzjonati;
 • Impatt: il-proposta turi l-impatt potenzjali tal-proġett:
  • Fuq il-gruppi u s-settur(i) fil-mira;
  • Fuq dawk li jfasslu l-politika fil-livell tas-sistema;
  • Barra dawk li jfasslu l-politika u l-awtoritajiet fil-mira diretta tal-proġett, fuq l-ixprunaturi tal-innovazzjoni privati jew pubbliċi fil-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropej. Il-proposta turi l-potenzjal li għandu jiġi implimentat minn partijiet ikkonċernati ewlenin oħra fis-settur jew lil hinn minnu.
 • Il-proposta tinkludi miżuri kif ukoll miri u indikaturi biex timmonitorja l-progress u tivvaluta l-impatt mistenni (fuq żmien qasir u twil);
 • Sostenibbiltà: il-proposta tispjega kif se jitnieda l-Proġett li Jħares ’il Quddiem u se jiġi żviluppat aktar f’livelli differenti (lokali, reġjonali, nazzjonali). Il-proposta tinkludi t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni fit-tul għall-introduzzjoni progressiva tar-riżultati tanġibbli tal-proġett wara li l-proġett ikun intemm u l-inkorporazzjoni tagħhom fil-pjan ġenerali. Dan il-pjan għandu jkun ibbażat fuq sħubijiet sostnuti bejn dawk li jfasslu l-politika, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati ewlenin tal-industrija fil-livell xieraq. Għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ strutturi ta’ governanza xierqa, kif ukoll pjanijiet għall-iskalabbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja, inkluża l-identifikazzjoni potenzjali ta’ riżorsi finanzjarji (Ewropej, nazzjonali u privati) biex jiġi żgurat li r-riżultati u l-benefiċċji miksuba jkollhom sostenibbiltà fit-tul.

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet iridu jiksbu punteġġ ta’ mill-inqas 70 punt (minn total ta’ 100 punt), filwaqt li jitqies ukoll il-punteġġ minimu meħtieġ għal kull wieħed mill-erba’ kriterji għall-għoti.

Il-proposti ex aequo fl-istess prijorità se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza” u mbagħad “Impatt”.

Il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni, jekk ikun possibbli, se jkollu l-għan li jiżgura kopertura bbilanċjata tal-prijoritajiet.

Skadenza u skeda ta’ żmien indikattiva għall-evalwazzjoni u l-ftehimiet ta’ għotja

Stadji

Data u ħin jew perjodu indikattiv

Data ta’ skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet

15 ta’ Marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell)  

Perjodu ta’ evalwazzjoni

April - Lulju 2022

Informazzjoni lill-applikanti

Awwissu 2022

Iffirmar tal-ftehim tal-għotja

Ottubru –Diċembru 2022

Data tal-bidu tal-azzjoni 

1 ta’ Novembru 2022 jew 1 ta’ Diċembru 2022 jew 1 ta’ Jannar 2023

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

L-għotja massima tal-UE għal kull proġett hija kif ġej:

 • Għal-Lott 1 - Prijoritajiet transsettorjali: EUR 800,000
 • Għal-Lott 2 - Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali (VET): EUR 700,000
 • Għal-Lott 3 - Edukazzjoni għall-adulti (AE): EUR 1,000,000

L-għadd massimu ta’ proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati huwa:

Għal-lottijiet 1 u 3: ma hemm l-ebda sett massimu ħlief ir-restrizzjonijiet baġitarji

Għal-lott 2: hemm mira indikattiva ta’ seba’ proġetti għal kull prijorità (għall-prijoritajiet 3, 4 u 5 rispettivament)

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “analiżi”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “pjan ta’ azzjoni fit-tul”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. Il-kostijiet deskritti jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħal tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).