Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Proġetti ta’ mobbiltà għall-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja

Din l-azzjoni ta’ mobbiltà tal-edukazzjoni għolja tappoġġa l-mobbiltà fiżika u mħallta tal-istudenti tal-edukazzjoni għolja fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (ċiklu qasir, baċellerat, master u dottorat). L-istudenti jistgħu jew jistudjaw barra minn pajjiżhom f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba jew iwettqu traineeship f’intrapriża, f’istitut tar-riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti barra minn pajjiżhom. L-istudenti jistgħu jikkombinaw ukoll perjodu ta’ studju barra minn pajjiżhom bi traineeship, u b’hekk ikomplu jtejbu l-eżiti tal-apprendiment u l-iżvilupp ta’ ħiliet trażversali. Filwaqt li l-mobbiltà fiżika fit-tul hija mħeġġa bil-qawwa, din l-azzjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li tiġi offruta durata ta’ mobbiltà fiżika aktar flessibbli biex jiġi żgurat li l-Programm ikun aċċessibbli għal studenti minn kull sfond, ċirkostanza u qasam ta’ studju.

Din l-azzjoni tappoġġa wkoll lill-persunal tat-tagħlim tal-edukazzjoni għolja u dak amministrattiv biex jieħu sehem f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali barra mill-pajjiż kif ukoll lill-persunal mid-dinja tax-xogħol biex jgħallem u jħarreġ lil studenti jew persunal f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Dawn l-attivitajiet jistgħu jikkonsistu f’perjodi ta’ tagħlim kif ukoll ta’ taħriġ (bħal job shadowing, perjodi ta’ osservazzjoni, korsijiet ta’ taħriġ).

Barra minn hekk, din l-azzjoni tappoġġa l-programmi intensivi mħallta, li jippermettu lil gruppi ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jiżviluppaw b’mod konġunt kurrikuli u attivitajiet ta’ mobbiltà mħallta għall-istudenti kif ukoll għall-persunal akkademiku u amministrattiv.

Objettivi tal-azzjoni

L-objettiv ta’ din l-azzjoni huwa li tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni b’sensibilizzazzjoni globali u li ssaħħaħ ir-rabta bejn l-edukazzjoni u r-riċerka.

Din l-azzjoni għandha l-għan li trawwem l-impjegabbiltà, l-inklużjoni soċjali, l-involviment ċiviku, l-innovazzjoni u s-sostenibbiltà ambjentali fl-Ewropa u lil hinn minnha billi tippermetti lill-istudenti mill-oqsma kollha tal-istudju u fiċ-ċikli kollha tal-istudju jkollhom l-opportunità li jistudjaw jew jitħarrġu barra mill-pajjiż bħala parti mill-istudji tagħhom. L-objettivi tal-azzjoni huma li:

 • tesponi lill-istudenti għal fehmiet, għarfien, metodi ta’ tagħlim u riċerka differenti kif ukoll għal prattiki tax-xogħol fil-qasam tal-istudju tagħhom fil-kuntest Ewropew u internazzjonali;
 • tiżviluppa l-ħiliet trażversali tagħhom bħall-ħiliet ta’ komunikazzjoni, il-ħiliet lingwistiċi, il-ħsieb kritiku, is-soluzzjoni tal-problemi, il-ħiliet interkulturali u l-ħiliet ta’ riċerka;
 • tiżviluppa l-ħiliet tagħhom li jħarsu ’l quddiem, bħall-ħiliet diġitali u ekoloġiċi, li jippermettulhom jindirizzaw l-isfidi tal-lum u ta’ għada;
 • tiffaċilita l-iżvilupp personali bħall-kapaċità li wieħed jadatta għal sitwazzjonijiet ġodda u li wieħed ikollu fiduċja fih innifsu.

L-objettiv huwa wkoll li kwalunkwe membru tal-persunal, inkluż persunal minn intrapriżi, ikun jista’ jgħallem jew jitħarreġ barra mill-pajjiż bħala parti mill-iżvilupp professjonali tiegħu biex:

 • jikkondividi l-għarfien espert tiegħu; 
 • jesperjenza ambjenti ġodda ta’ tagħlim;
 • jikseb ħiliet ġodda pedagoġiċi u fit-tfassil tal-kurrikulu kif ukoll ħiliet diġitali;
 • jingħaqad ma’ sħabu barra mill-pajjiż biex jiżviluppa attivitajiet komuni ħalli jintlaħqu l-objettivi tal-programm;
 • jiskambja prattiki tajba u jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;
 • jipprepara aħjar lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Barra minn hekk, l-objettiv huwa li jitrawwem l-iżvilupp ta’ kurrikuli tranżnazzjonali u transdixxiplinarji kif ukoll modi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim, inklużi kollaborazzjoni online, apprendiment ibbażat fuq ir-riċerka u approċċi bbażati fuq l-isfidi bl-objettiv li jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà.

Kif taċċessa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà tal-edukazzjoni għolja tal-Erasmus+?

L-organizzazzjoni applikanti trid tkun stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm Erasmus+ u jkollha akkreditazzjoni valida tal-edukazzjoni għolja. Tista’ jew tapplika bħala istituzzjoni individwali tal-edukazzjoni għolja, li teħtieġ Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE), jew f’isem konsorzju tal-mobbiltà, li jirrikjedi akkreditazzjoni ta’ konsorzju.

Akkreditazzjoni ta’ organizzazzjoni individwali - il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) iridu jkunu ngħataw il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE)1  qabel ma japplikaw għal proġett ta’ mobbiltà mal-Aġenzija Nazzjonali tagħhom tal-Erasmus+. Meta jiffirmaw il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jimpenjaw ruħhom li jipprovdu l-appoġġ kollu meħtieġ lill-parteċipanti mobbli, inkluż it-tħejjija lingwistika. Il-parteċipanti mobbli jistgħu jużaw l-Appoġġ Lingwistiku Online tal-Erasmus+ (OLS) sabiex itejbu l-kompetenzi tagħhom fil-lingwi barranin qabel u/jew matul il-mobbiltà.

Fost prinċipji oħrajn tal-ECHE, il-HEI parteċipanti trid twettaq mobbiltà għall-iskop tal-istudju u t-tagħlim biss fil-qafas ta’ ftehimiet preċedenti bejn l-istituzzjonijiet u tagħżel parteċipanti prospettivi u tagħti għotjiet għall-mobbiltà b’mod ġust, trasparenti, koerenti u ddokumentat, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ għotja tagħha mal-Aġenzija Nazzjonali. Għandha tiżgura tali proċeduri ġusti u trasparenti matul l-istadji kollha tal-mobbiltà u fil-proċess ta’ rispons għal mistoqsijiet/ilmenti mill-parteċipanti. Din trid tiżgura li ma tintalab l-ebda tariffa fil-każ ta’ mobbiltà tal-kreditu, lil studenti mobbli li jkunu deħlin għal tagħlim, reġistrazzjoni, eżamijiet jew aċċess għall-faċilitajiet tal-laboratorju u tal-librerija. Wara l-mobbiltà, l-istituzzjoni għandha tiżgura wkoll li hija tirrikonoxxi b’mod awtomatiku u bis-sħiħ l-eżiti mill-perjodu ta’ apprendiment barra mill-pajjiż.

L-ECHE hija kkomplementata mil-linji gwida tal-ECHE2 , dokument li jappoġġa lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ECHE. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jeħtiġilhom jirrispettaw kif xieraq l-ECHE u l-linji gwida ta’ appoġġ tagħha filwaqt li jimplimentaw l-azzjonijiet kollha li jeħtieġu din l-akkreditazzjoni. Għal dan l-iskop, hija disponibbli Awtovalutazzjoni tal-ECHE3  biex tappoġġa lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jivvalutaw il-prestazzjoni tagħhom fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-ECHE u liema oqsma jistgħu jissaħħu, kif ukoll toffri suġġerimenti dwar kif jistgħu jagħmlu aktar titjib.

Għalkemm l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ma humiex eliġibbli li jiffirmaw l-ECHE4 , dawn iridu jirrispettaw il-prinċipji tal-ECHE. Għalhekk, l-aspetti bħal għażla ġusta u trasparenti tal-parteċipanti, ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment u l-appoġġ kollu meħtieġ offrut lill-parteċipanti mobbli jridu jsiru espliċiti fil-ftehim interistituzzjonali għal mobbiltà internazzjonali.

Akkreditazzjoni ta’ grupp - akkreditazzjoni Erasmus għall-konsorzji tal-mobbiltà għall-edukazzjoni għolja

Minbarra l-HEIs individwali, il-gruppi ta’ HEIs jistgħu japplikaw għall-finanzjament ta’ proġett ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja. Grupp bħal dan jissejjaħ konsorzju tal-mobbiltà. Il-konsorzju tal-mobbiltà jeħtieġ li jkollu akkreditazzjoni Erasmus għall-konsorzji tal-mobbiltà għall-edukazzjoni għolja.

Il-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà japplika f’isem konsorzju tal-mobbiltà għall-akkreditazzjoni tal-Erasmus għall-konsorzji tal-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja u għal għotja tal-Erasmus+. Din l-akkreditazzjoni tingħata mill-istess Aġenzija Nazzjonali li tivvaluta t-talba għal finanzjament għal proġett ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja. It-talbiet għal akkreditazzjoni u għal għotjiet għall-proġetti ta’ mobbiltà jistgħu jsiru matul l-istess sejħa. Madankollu, l-għotja għall-proġetti ta’ mobbiltà tingħata biss lil dawk il-gruppi ta’ HEIs u organizzazzjonijiet li jkollhom suċċess fi tmiem il-proċess ta’ akkreditazzjoni.

Sabiex tinkiseb l-akkreditazzjoni ta’ konsorzju, iridu jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Kriterji tal-Eliġibbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Konsorzju tal-mobbiltà fl-edukazzjoni għolja jista’ jkun magħmul mill-organizzazzjonijiet parteċipanti li ġejjin:

 • istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li għandhom Karta Erasmus valida għall-Edukazzjoni għolja;
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Kull organizzazzjoni parteċipanti trid tkun stabbilita fl-istess Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Ma jistgħux jiġu stabbiliti konsorzji ta’ mobbiltà f’pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm.

L-organizzazzjonijiet membri kollha tal-konsorzju tal-mobbiltà jridu jiġu identifikati meta japplikaw għal akkreditazzjoni ta’ konsorzju.

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista’ tagħmilha ta’ koordinatur u tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet kollha involuti fil-konsorzju.

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Konsorzju tal-mobbiltà jrid jinkludi minimu ta’ tliet organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli, inklużi żewġ HEIs.

Durata tal-akkreditazzjoni tal-konsorzju

Il-perjodu kollu tal-programm.

Wara l-għoti tal-akkreditazzjoni, bidliet sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-konsorzju tal-mobbiltà jkunu jeħtieġu applikazzjoni ġdida għall-akkreditazzjoni.

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-akkreditazzjoni tagħhom sat-20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew fl-1 ta’ Ġunju tal-istess sena jew tas-snin ta’ wara.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji għall-Għoti

L-applikazzjoni għal akkreditazzjoni tiġi vvalutata skont il-kriterji għall-għoti li ġejjin:

Rilevanza tal-konsorzju - (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għall-: 
  • objettivi tal-azzjoni;
  • ħtiġijiet u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju u tal-parteċipanti individwali.
 • Il-punt sa fejn il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • Kemm il-proposta hija adattata għal dan li ġej: 
  • għall-produzzjoni ta’ eżiti tal-apprendiment ta’ kwalità għolja għall-parteċipanti;
  • għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-kamp ta’ applikazzjoni internazzjonali tal-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-konsorzju;
  • għall-kisba ta’ valur miżjud fil-livell tal-UE permezz ta’ riżultati li ma jkunux jistgħu jinkisbu b’attivitajiet imwettqa minn kull HEI individwali.

Kwalità tal-kompożizzjoni tal-konsorzju u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Kemm: 
  • il-konsorzju jinvolvi kompożizzjoni xierqa ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu, fejn rilevanti, ma’ organizzazzjonijiet parteċipanti komplementari minn setturi soċjoekonomiċi oħrajn bil-profil, l-esperjenza u l-għarfien espert meħtieġa biex iwettqu b’suċċess l-aspetti kollha tal-proġett;
  • il-koordinatur tal-konsorzju għandu esperjenza preċedenti fil-ġestjoni ta’ konsorzju jew tip ta’ proġett simili;
  • id-distribuzzjoni tar-rwoli, tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti/riżorsi hija ddefinita sew u turi l-impenn u l-kontribuzzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha;
  • il-kompiti/ir-riżorsi jinġabru flimkien u jiġu kondiviżi;
  • ir-responsabbiltajiet huma ċari għal kwistjonijiet ta’ ġestjoni kuntrattwali u finanzjarja;
  • il-konsorzju jinvolvi parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza għall-azzjoni.

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-attività tal-konsorzju - (punteġġ massimu ta’ 20 punt)

 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha ta’ proġett ta’ mobbiltà (it-tħejjija, l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà, u s-segwitu);
 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-modalitajiet ta’ ġestjoni u ta’ appoġġ (eż. is-sejbien ta’ organizzazzjonijiet li jilqgħu, it-tlaqqigħ, l-informazzjoni, l-appoġġ interkulturali u lingwistiku, il-monitoraġġ);
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni, tal-koordinazzjoni u tal-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn;
 • Fejn rilevanti, il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej ta’ trasparenza u ta’ rikonoxximent;
 • Jekk applikabbli, l-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla tal-parteċipanti fl-attivitajiet ta’ mobbiltà u għall-promozzjoni tal-persuni b’inqas opportunitajiet sabiex jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ mobbiltà.

Impatt u tixrid - (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-eżiti tal-attivitajiet immexxija mill-konsorzju;
 • L-impatt potenzjali tal-proġett: 
  • fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • lil hinn mill-organizzazzjonijiet u l-individwi li jipparteċipaw b’mod dirett fil-proġett, fil-livelli istituzzjonali, lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-attivitajiet immexxija mill-konsorzju fi ħdan l-organizzazzjonijiet u s-sħab parteċipanti u barra minnhom.

Sabiex jintgħażlu għall-akkreditazzjoni, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 60 punt b’kollox. Barra minn hekk, iridu jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi għal kull kriterju għall-għoti.

Stabbiliment ta’ proġett

L-organizzazzjoni applikanti tapplika għall-għotja tal-proġett ta’ mobbiltà, tiffirma u timplimenta l-ftehim ta’ għotja u tagħmel ir-rapportar.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta’ mobbiltà jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:

 • L-organizzazzjoni li tibgħat: inkarigata biex tagħżel lill-istudenti/il-persunal u tibgħathom barra l-pajjiż. Dawn ir-responsabbiltajiet jinkludu wkoll il-pagamenti tal-għotja (għal dawk il-parteċipanti fl-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm), it-tħejjija, il-monitoraġġ u r-rikonoxximent awtomatiku marbuta mal-perjodu ta’ mobbiltà.
 • L-organizzazzjoni li tilqa’: inkarigata biex tilqa’ lill-istudenti/il-persunal minn barra l-pajjiż u toffrilhom programm ta’ studju/traineeship jew programm ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew li jibbenefikaw minn attività ta’ tagħlim. Dawn ir-responsabbiltajiet jinkludu wkoll pagamenti ta’ għotjiet (għal dawk il-parteċipanti li ġejjin minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm),
 • L-organizzazzjoni intermedjarja:din hija organizzazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u tal-ħidma fost iż-żgħażagħ fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Tista’ tkun membru f’konsorzju tal-mobbiltà, iżda ma tkunx organizzazzjoni li tibgħat. Ir-rwol tagħha jista’ jkun li tikkondividi u tiffaċilita l-proċeduri amministrattivi tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jibagħtu u li tqabbel aħjar il-profili tal-istudenti mal-ħtiġijiet tal-intrapriżi f’każ ta’ traineeships u tħejji lill-parteċipanti b’mod konġunt.

L-organizzazzjonijiet li jibagħtu u li jilqgħu, flimkien mal-istudenti/il-persunal, jeħtiġilhom ikunu qablu fuq l-attivitajiet li se jitwettqu mill-istudenti - fi “ftehim tal-apprendiment” - jew minn membri tal-persunal - fi “ftehim tal-mobbiltà” - qabel ma jibda l-perjodu ta’ mobbiltà. Dawn il-ftehimiet jiddefinixxu l-kontenut għall-perjodu tal-mobbiltà barra l-pajjiż u jispeċifikaw d-dispożizzjonijiet ta’ rikonoxximent formali ta’ kull parti. Id-drittijiet u l-obbligi huma stabbiliti fil-ftehim ta’ għotja ffirmat bejn il-benefiċjarju u l-parteċipant. Meta l-attività tkun bejn żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (mobbiltà tal-istudenti għall-istudji li jinkludu mobbiltà mħallta u mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim), għandu jkun hemm fis-seħħ “ftehim interistituzzjonali” bejn l-istituzzjonijiet li jibagħtu u dawk li jilqgħu qabel ma jkunu jistgħu jibdew l-iskambji.

Dimensjonijiet orizzontali

Meta jitfassal proġett ta’ mobbiltà, iridu jissaħħu d-dimensjonijiet orizzontali li ġejjin:

Inklużjoni u diversità fil-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja

Sabiex l-aċċess għall-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal ikun faċli kemm jista’ jkun, f’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, il-HEIs iridu jiżguraw aċċess u opportunitajiet ugwali u ekwi għall-parteċipanti attwali u prospettivi minn kull sfond. Dan ifisser li jiġu inklużi parteċipanti b’inqas opportunitajiet, bħal parteċipanti b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali u relatati mas-saħħa, studenti bit-tfal, l-istudenti li jaħdmu jew li huma atleti professjonali u studenti mill-oqsma kollha ta’ studju li ma humiex rappreżentati biżżejjed fil-mobbiltà. Id-definizzjoni tal-proċeduri tal-għażla interni li jqisu l-ekwità u l-inklużjoni u jivvalutaw il-mertu u l-motivazzjoni tal-applikanti b’mod olistiku hija essenzjali biex jiġi rrispettat dan il-prinċipju.Barra minn hekk, il-HEIs huma mħeġġa jistabbilixxu opportunitajiet ta’ mobbiltà inkorporati, bħal twieqi ta’ mobbiltà fil-kurrikuli tagħhom sabiex jgħinu jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-istudenti mill-oqsma kollha tal-istudju. F’dan ir-rigward, il-mobbiltà mħallta tista’ tgħin biex jiġu offruti opportunitajiet addizzjonali li jistgħu jkunu aktar xierqa għal xi individwi jew gruppi ta’ studenti. F’dan il-kuntest, il-preżenza ta’ uffiċjali tal-inklużjoni f’dawk l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tgħin biex jiġu indirizzati l-inklużjoni u d-diversità. L-uffiċjali tal-inklużjoni jistgħu pereżempju jgħinu biex iqajmu sensibilizzazzjoni, jiddefinixxu l-istrateġiji għall-komunikazzjoni u s-sensibilizzazzjoni, jiżguraw appoġġ adegwat matul il-mobbiltà f’kooperazzjoni mal-kollegi rilevanti u jgħinu biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-persunal rilevanti fl-istituzzjoni b’għarfien espert fil-qasam tal-inklużjoni u d-diversità.

Sostenibbiltà ambjentali u prattiki ekoloġiċi fil-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja

F’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, il-HEIs iridu jippromwovu prattiki li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent fl-attivitajiet kollha relatati mal-Programm. Dan ifisser il-promozzjoni tal-użu ta’ mezzi sostenibbli ta’ trasport għall-mobbiltà, it-teħid ta’ passi attivi fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti, il-konferenzi u l-laqgħat relatati mal-mobbiltà tal-Erasmus+ b’mod li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent, u s-sostituzzjoni ta’ proċessi amministrattivi bbażati fuq il-karti bi proċessi diġitali (skont l-istandards u l-iskeda ta’ żmien tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti). Il-HEIs għandhom iqajmu wkoll sensibilizzazzjoni fost il-parteċipanti kollha dwar diversi miżuri li jistgħu jieħdu waqt li jkunu barra minn pajjiżhom biex inaqqsu l-impronti tal-karbonju u tal-ambjent tal-attivitajiet tal-mobbiltà tagħhom u jimmonitorjaw il-progress lejn il-kisba ta’ attivitajiet tal-mobbiltà aktar sostenibbli tal-istudenti u l-persunal.

Diġitalizzazzjoni u edukazzjoni u ħiliet diġitali fil-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja

F’konformità mal-prinċipji tal-ECHE, l-HEIs għandhom jimplimentaw il-ġestjoni diġitali tal-mobbiltà tal-istudenti f’konformità mal-istandards tekniċi tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti5 . Dan ifisser li l-HEIs li jipparteċipaw fil-programm iridu jingħaqdu man-Network Erasmus Mingħajr Karti sabiex jiskambjaw id-data dwar il-mobbiltà u jiġġestixxu ftehimiet ta’ apprendiment diġitali u ftehimiet interistituzzjonali diġitali hekk kif dawn il-karatteristiċi jsiru operazzjonali. Il-HEIs jistgħu jużaw il-fondi ta’ appoġġ organizzazzjonali tagħhom għall-implimentazzjoni tal-ġestjoni tal-mobbiltà diġitali. L-istituzzjonijiet għandhom jippromwovu l-mobbiltà mħallta, il-kombinazzjoni ta’ mobbiltà fiżika ma’ komponent virtwali, fi ħdan l-istituzzjoni tagħhom biex joffru formati ta’ mobbiltà aktar flessibbli u jkomplu jsaħħu l-eżiti tal-apprendiment u l-impatt tal-mobbiltà fiżika. Il-HEIs iridu jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet ta’ mobbiltà mħallta u r-rikonoxximent formali għall-parteċipazzjoni f’mobbiltà mħallta, inkluż il-komponent virtwali. L-istituzzjonijiet għandhom iqajmu wkoll sensibilizzazzjoni fost l-istudenti u l-persunal tagħhom dwar l-opportunitajiet fi ħdan il-programm biex jiksbu u jiżviluppaw aktar il-ħiliet diġitali rilevanti fl-oqsma kollha tal-istudju, inklużi Traineeships tal-Opportunitajiet Diġitali għall-istudenti u l-gradwati reċenti biex ikomplu jiżviluppaw jew jiksbu ħiliet diġitali6 . L-għalliema u l-persunal amministrattiv jistgħu jibbenefikaw ukoll minn taħriġ fil-ħiliet diġitali biex jiksbu ħiliet diġitali rilevanti biex jagħmlu użu minn teknoloġiji diġitali f’korsijiet u għad-diġitalizzazzjoni tal- amministrazzjoni7 .

Parteċipazzjoni u Involviment ċiviku

Il-programm għandu l-għan li jgħin lill-parteċipanti jiskopru l-benefiċċji taċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. L-attivitajiet ta’ mobbiltà appoġġati għandhom isaħħu l-ħiliet parteċipattivi f’oqsma differenti tas-soċjetà ċivika, kif ukoll l-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u interkulturali, il-ħsieb kritiku u l-litteriżmu medjatiku. Kull fejn ikun possibbli, il-proġetti għandhom joffru opportunitajiet għall-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika, l-involviment soċjali u ċiviku permezz ta’ attivitajiet ta’ apprendiment formali jew mhux formali, kif ukoll it-trawwim ta’ prattiki ta’ ħolqien konġunt u ta’ tfassil konġunt ta’ attivitajiet ta’ apprendiment. Il-parteċipazzjoni fil-mobbiltajiet għandha ttejjeb ukoll il-fehim tal-parteċipanti dwar l-Unjoni Ewropea u l-valuri komuni Ewropej, inkluż ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, id-dinjità tal-bniedem, l-unità u d-diversità, id-djalogu interkulturali, kif ukoll il-wirt soċjali, kulturali u storiku Ewropew.

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

Mobbiltà tal-istudenti

Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ titwettaq fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (ċiklu qasir/baċellerat/master/dottorat). Sabiex tiżgura attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bl-akbar impatt possibbli fuq l-istudenti, l-attività ta’ mobbiltà għandha tkun kompatibbli mal-ħtiġijiet ta’ apprendiment relatati mal-lawrja u mal-iżvilupp personali tal-istudent.

L-istudenti jistgħu jwettqu l-attivitajiet deskritti hawn taħt:

 • Perjodu ta’ studju barra l-pajjiż f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba. Il-perjodu ta’ studju barra l-pajjiż irid ikun parti mill-programm ta’ studju tal-istudent sabiex ilesti lawrja fi kwalunkwe ċiklu ta’ studju. Perjodu ta’ studju barra l-pajjiż jista’ jinkludi wkoll perjodu ta’ traineeship. Tali kombinazzjoni toħloq sinerġiji bejn l-esperjenza akkademika u professjonali barra l-pajjiż.

F’termini tal-ammont ta’ xogħol, f’pajjiżi li jappartjenu għaż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja (EHEA), sena akkademika ta’ studju full-time normalment tkun magħmula minn komponenti edukattivi li jammontaw għal 60 kreditu tal-ECTS (jew unitajiet ekwivalenti f’pajjiżi barra mill-EHEA). Huwa rrakkomandat li għal perjodi ta’ mobbiltà iqsar minn sena akkademika sħiħa, il-komponenti edukattivi inklużi fil-ftehim ta’ apprendiment għandhom jiġu aġġustati proporzjonalment.

 • Traineeship (kollokament ta’ xogħol, internship) barra l-pajjiż f’intrapriża, f’istitut tar-riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol rilevanti ieħor. It-traineeships barra l-pajjiż huma appoġġati matul l-istudji fi kwalunkwe ċiklu ta’ studju u għal gradwati reċenti. Dan jinkludi wkoll assistantships tat-tagħlim għall-għalliema studenti u assistantships tar-riċerka għal studenti u kandidati għad-dottorat fi kwalunkwe faċilità ta’ riċerka rilevanti. Sabiex ikomplu jissaħħu s-sinerġiji ma’ Orizzont Ewropa, dawn il-mobbiltajiet jistgħu jseħħu wkoll fil-kuntest ta’ proġetti ta’ riċerka ffinanzjati minn Orizzont Ewropa, b’rispett sħiħ tal-prinċipju li ma jkunx hemm finanzjament doppju tal-UE għall-attivitajiet. Kull meta jkun possibbli, it-traineeships għandhom ikunu parti integrata tal-programm ta’ studju tal-istudent.

F’termini ta’ ammont ta’ xogħol, fil-prinċipju, il-parteċipanti jridu jaħdmu full-time, fuq il-bażi tal-ħin tax-xogħol tal-organizzazzjoni riċeventi tagħhom.

Fil-każ ta’ mobbiltà għad-dottorat, biex jiġu ssodisfati aħjar il-ħtiġijiet diversi ta’ apprendiment u taħriġ tal-kandidati għad-dottorat u biex jiġu żgurati opportunitajiet indaqs ma’ dawk li għandhom l-istatus ta’ persunal tal-edukazzjoni għolja, il-kandidati għad-dottorat u l-gradwati reċenti (“post-docs”)8  jistgħu jwettqu studju fiżiku fuq perjodu ta’ żmien qasir jew fit-tul jew perjodi ta’ mobbiltà ta’ traineeship barra minn pajjiżhom. Huwa mħeġġeġ li jiżdied komponent virtwali mal-mobbiltà fiżika.

Kull perjodu ta’ studju jew traineeship barra l-pajjiż ta’ kwalunkwe durata, inkluż il-mobbiltà għal dottorat, jista’ jsir bħala mobbiltà mħallta. Il-mobbiltà mħallta hija taħlita ta’ mobbiltà fiżika b’komponent virtwali li jiffaċilita skambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u l-ħidma f’tim. Pereżempju, il-komponent virtwali jista’ jgħaqqad lill-istudenti online minn pajjiżi u oqsma ta’ studju differenti sabiex isegwu korsijiet online jew sabiex jaħdmu b’mod kollettiv u simultanjament fuq inkarigi li huma rikonoxxuti bħala parti mill-istudji tagħhom.

Kwalunkwe student jista’ jwettaq ukoll mobbiltà mħallta billi jipparteċipa fi programm intensiv imħallat skont il-kriterji tal-eliġibbiltà speċifiċi għal programmi intensivi mħallta, deskritti f’din il-Gwida.

Mobbiltà tal-persunal

Il-mobbiltà tal-persunal tista’ titwettaq minn kwalunkwe tip ta’ persunal tal-edukazzjoni għolja jew minn persunal mistieden minn barra l-HEIs. Sabiex jiġu żgurati attivitajiet ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja bl-akbar impatt, l-attività ta’ mobbiltà għandha tkun relatata mal-iżvilupp personali tal-istudent u tindirizza l-ħtiġijiet ta’ apprendiment u l-iżvilupp personali tagħhom.

L-istudenti jistgħu jwettqu kwalunkwe waħda mill-attivitajiet deskritti hawn taħt:

 • Perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba. Il-perjodu ta’ tagħlim barra l-pajjiż jippermetti lil kwalunkwe persunal tat-tagħlim f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja jew lil persunal minn intrapriżi sabiex jgħallem f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba barra l-pajjiż. Il-mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim tista’ sseħħ fi kwalunkwe qasam ta’ studju.
 • Perjodu ta’ taħriġ barra l-pajjiż f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba, intrapriża jew kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti. Il-perjodu ta’ taħriġ barra l-pajjiż jippermetti lil kwalunkwe persunal f’HEI sabiex jieħu sehem f’attività ta’ taħriġ barra l-pajjiż li tkun rilevanti għax-xogħol ta’ kuljum tiegħu fil-HEI. Dan jista’ jieħu l-forma ta’ avvenimenti ta’ taħriġ (minbarra konferenzi) jew perjodi ta’ job shadowing u ta’ osservazzjoni.

Perjodu ta’ mobbiltà tal-persunal barra l-pajjiż jista’ jikkombina attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ taħriġ. Kwalunkwe perjodu ta’ tagħlim jew taħriġ barra l-pajjiż jista’ jsir bħala mobbiltà mħallta.

Programmi intensivi mħallta

Dawn huma programmi qosra u intensivi li jużaw modi innovattivi ta’ apprendiment u tagħlim, inkluż l-użu ta’ kooperazzjoni online. Il-programmi jistgħu jinkludu apprendiment ibbażat fuq l-isfidi fejn timijiet tranżnazzjonali u transdixxiplinarji jaħdmu flimkien sabiex jindirizzaw l-isfidi pereżempju dawk marbuta mal-objettivi ta’ żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti jew sfidi oħrajn tas-soċjetà identifikati mir-reġjuni, l-ibliet jew il-kumpaniji. Il-programm għandu jkollu valur miżjud meta mqabbel ma’ korsijiet jew taħriġ eżistenti offruti mill-HEI parteċipanti u jista’ jkun pluriennali. Billi jippermettu formati ta’ mobbiltà ġodda u aktar flessibbli li jikkombinaw il-mobbiltà fiżika ma’ parti virtwali, il-programmi intensivi mħallta għandhom l-għan li jilħqu t-tipi kollha ta’ studenti minn kull sfond, qasam u ċiklu ta’ studju.

Il-gruppi ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja se jkollhom l-opportunità li jorganizzaw programmi intensivi mħallta qosra ta’ apprendiment, tagħlim u taħriġ għall-istudenti u l-persunal. Matul dawn il-programmi intensivi mħallta, il-gruppi ta’ studenti u/jew persunal bħala studenti se jwettqu mobbiltà fiżika fuq perjodu ta’ żmien qasir barra l-pajjiż flimkien ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u l-ħidma f’tim. Il-komponent virtwali jrid jgħaqqad flimkien lill-istudenti online sabiex jaħdmu b’mod kollettiv u simultanju fuq inkarigi speċifiċi li huma integrati fil-programm intensiv imħallat u jgħoddu mal-eżiti kumplessivi tal-apprendiment.

Barra minn hekk, il-programmi intensivi mħallta jistgħu jkunu miftuħa għall-istudenti u l-persunal minn kwalunkwe HEI, inklużi studenti lokali u persunal lokali. Il-programmi intensivi mħallta jibnu l-kapaċità għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ prattiki innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment fil-HEIs parteċipanti.

Mobbiltà internazzjonali li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

L-enfasi primarja tal-azzjoni ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja hija li tappoġġa l-attivitajiet ta’ mobbiltà fost l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm – id-dimensjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-azzjoni tappoġġa d-dimensjoni internazzjonali permezz ta’ żewġ fergħat ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà li jinvolvu pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm madwar id-dinja kollha. Fergħa waħda tappoġġa l-mobbiltà għall-pajjiżi terzi kollha mhux assoċjati mal-Programm ( ir-Reġjuni 1-149 ) u hija ffinanzjata mill-fondi tal-politika interna tal-UE10 . Fergħa oħra tappoġġa l-mobbiltà lejn u minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (bl-eċċezzjoni tar-Reġjuni 13 u 14) u hija ffinanzjata minn strumenti ta’ azzjoni esterna tal-UE (ara t-taqsima dwar il-pajjiżi eliġibbli fil-Parti A ta’ din il-Gwida).

Iż-żewġ fergħat tal-mobbiltà internazzjonali jsegwu objettivi differenti, iżda komplementari, li jirriflettu l-prijoritajiet tal-politika tas-sorsi ta’ finanzjament rispettivi:

Mobbiltà internazzjonali ħierġa appoġġata minn fondi ta’ politika interna

L-enfasi prijoritarja hija fuq l-iżvilupp ta’ ħiliet li jħarsu ’l quddiem u ħiliet rilevanti oħrajn ta’ studenti u persunal minn HEIs li jinsabu fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. L-attivitajiet ta’ mobbiltà internazzjonali għal kwalunkwe pajjiż mhux assoċjat huma ffinanzjati mill-għotja mogħtija lil proġetti ta’ mobbiltà. Il-benefiċjarji tal-għotjiet jistgħu jużaw sa 20 % tal-aħħar għotja għal proġett mogħtija għall-mobbiltà ħierġa lill-pajjiżi mhux assoċjati madwar id-dinja kollha (ir-Reġjuni 1-14). Dawn l-opportunitajiet huma maħsuba sabiex iħeġġu organizzazzjoni fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm biex jiġu żviluppati attivitajiet ta’ mobbiltà ħierġa ma’ diversi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, u huma mistennija jkopru l-aktar ambitu ġeografiku wiesa’ possibbli.

Mobbiltà internazzjonali ħierġa u dieħla appoġġata minn fondi tal-politika esterna

Din l-azzjoni ssegwi l-prijoritajiet tal-politika esterna tal-UE; u bħala tali, numru ta’ miri u regoli għall-kooperazzjoni huma stabbiliti mat-tnax-il reġjun eliġibbli (1-12), li huma dettaljati hawn taħt fit-taqsima “informazzjoni addizzjonali għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna”.

L-attivitajiet ta’ mobbiltà internazzjonali deskritti f’din l-azzjoni, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, huma applikabbli għaż-żewġ fergħat.

X’inhuma l-kriterji użati sabiex wieħed japplika għal proġett ta’ mobbiltà u biex dan jiġi implimentat?

Il-kriterji ġenerali tal-eliġibbiltà jindirizzaw ir-rekwiżiti ġenerali fil-livell tal-proġett, filwaqt li l-kriterji speċifiċi elenkati fit-taqsimiet li ġejjin jindirizzaw ir-rekwiżiti għall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet speċifiċi. 

Kriterji Ġenerali tal-Eliġibbiltà tal-Proġetti ta’ Mobbiltà

Sabiex applikant ikun eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, jeħtieġlu jikkonforma mal-kriterji li ġejjin: 

Attivitajiet eliġibbli

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) jistgħu jimplimentaw attività waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 • Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju
  • Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships
 • Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim
 • Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ
 • Programmi intensivi mħallta (mhux għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna)

Flussi eliġibbli ta’ attività ta’ mobbiltà:

 • Għall-proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna: mill-Istati Membri tal-UE u mill-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm sa kwalunkwe pajjiż fid-dinja (l-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 1-14).
 • Għall-proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna: bejn l-Istati Membri tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (minbarra r-Reġjuni 13 u 14).

Min jista’ japplika?

L-organizzazzjonijiet bl-akkreditazzjoni li ġejja jistgħu japplikaw għal għotja:

 • Għal applikazzjoni bħala HEI individwali: l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm u mogħtija b’Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni għolja (ECHE).
 • Għal applikazzjoni bħala konsorzju tal-mobbiltà: l-organizzazzjonijiet ta’ koordinazzjoni stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm u l-koordinazzjoni ta’ konsorzju mogħti b’akkreditazzjoni Erasmus għall-konsorzji tal-mobbiltà għall-edukazzjoni għolja. L-organizzazzjonijiet li ma jkollhomx akkreditazzjoni valida tal-konsorzju jistgħu japplikaw għal din l-akkreditazzjoni f’isem konsorzju tal-mobbiltà matul l-istess sejħa bħal meta japplikaw għal għotja ta’ proġett ta’ mobbiltà jew sejħa preċedenti. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja involuti kollha mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm irid ikollhom Karta Erasmus għall-Edukazzjoni għolja (ECHE). Dawn l-organizzazzjonijiet se jkunu eliġibbli għal proġett ta’ mobbiltà biss jekk l-applikazzjoni tagħhom għall-akkreditazzjoni ta’ konsorzju tiġi aċċettata.

L-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja; il-kriterji tal-għażla għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta’ mobbiltà u fi programmi intensivi mħallta huma ddefiniti mill-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li fiha jistudjaw jew huma impjegati.

Pajjiżi eliġibbli

Għall-parteċipazzjoni fl-attivitajiet:

 • kwalunkwe Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm
 • kwalunkwe pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm (għal kundizzjonijiet possibbli fi proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna jekk jogħġbok ara t-taqsima “Informazzjoni addizzjonali għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna” ta’ din l-azzjoni u “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A)

Numru ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

In-numru ta’ organizzazzjonijiet fil-formola tal-applikazzjoni huwa wieħed (l-applikant). Dan huwa jew il-HEI individwali jew il-koordinatur tal-konsorzju tal-mobbiltà stabbilit fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Matul l-implimentazzjoni tal-proġett ta’ mobbiltà, iridu jiġu involuti minimu ta’ żewġ organizzazzjonijiet (tal-inqas organizzazzjoni waħda li tibgħat u tal-inqas organizzazzjoni waħda li tilqa’). Għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna, trid tiġi involuta mill-inqas organizzazzjoni waħda minn pajjiż terz mhux assoċjat.

Għall-programmi intensivi mħallta fil-proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna: minbarra l-applikant (il-HEI li tapplika jew il-HEI f’konsorzju tal-mobbiltà li japplika), għandhom jiġu involuti tal-inqas żewġ HEIs minn żewġ Stati Membri oħrajn tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm fl-organizzazzjoni tal-programm intensiv imħallat matul l-implimentazzjoni. 

Durata tal-proġett

Proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna: 26 xahar

Proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna: 24 xahar jew 36 xahar

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti.

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għall-għotja sat-20 ta’ Frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell) kemm għall-proġetti ffinanzjati b’fondi ta’ politika interna li jibdew fl-1 ta’ Ġunju tal-istess sena kif ukoll għal proġetti ffinanzjati bi strumenti ta’ azzjonijiet esterni li jibdew fl-1 ta’ Awwissu tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħrajn meħtieġa

Il-HEI tista’ tapplika għall-għotjiet mal-Aġenzija Nazzjonali tagħha permezz ta’żewġ mezzi differenti:

 • direttament bħala HEI individwali,
 • permezz ta’ konsorzju tal-mobbiltà li tkun koordinatur/membru tiegħu.

Il-HEI tista’ tapplika darba biss għal kull ċiklu ta’ għażla għal proġett ta’ mobbiltà bħala HEI individwali u/jew bħala l-HEI ta’ koordinazzjoni  ta’ konsorzju partikolari. Madankollu, il-HEI tista’ tkun parti minn bosta konsorzji ta’ mobbiltà differenti li japplikaw fl-istess ħin, jew tikkoordinahom.

Iż-żewġ mezzi (applikazzjoni individwali u applikazzjoni ta’ konsorzju) jistgħu jintużaw simultanjament. Madankollu, il-HEI tibqa’ responsabbli sabiex tevita il-finanzjament doppju ta’ parteċipant meta ż-żewġ mezzi jintużaw fl-istess sena akkademika.

Il-proġett ta’ mobbiltà għandu jimplimenta l-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti sabiex jiffaċilita l-ġestjoni online taċ-ċiklu tal-mobbiltà u approċċi oħrajn li jirrispettaw aktar l-ambjent u inklużivi f’konformità mal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) u l-linji gwida tal-ECHE.

Minbarra l-kriterji tal-eliġibbiltà indikati hawn fuq, l-applikanti jiġu vvalutati skont il-kriterji ta’ eliġibbiltà rilevanti indikati fit-taqsima li ġejja u skont il-kriterji tal-esklużjoni, tal-għażla u l-kriterji għall-għoti rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Kriterji tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-mobbiltà tal-istudenti

Attivitajiet eliġibbli

Ara l-attivitajiet eliġibbli taħt l-Eliġibbiltà Ġenerali tal-Proġetti ta’ Mobbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju:

L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha mill-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (kemm dawk li jibagħtu kif ukoll dawk li jilqgħu) iridu jkunu istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) mogħtija b’ECHE. L-organizzazzjonijiet kollha minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm (kemm dawk li jibagħtu kif ukoll dawk li jilqgħu) iridu jkunu HEIs rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti u jridu jkunu ffirmaw ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tagħhom mill-Istati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun HEI minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm mogħti b’ECHE jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti li jkun iffirma ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tiegħu minn Stati Membri tal-UE jew minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

Fil-każ ta’ mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships, l-organizzazzjoni li tilqa’ tista’ tkun11 :

 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, tat-taħriġ, taż-żgħażagħ, tar-riċerka u tal-innovazzjoni. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:
  • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, medja jew kbira (inkluż l-intrapriżi soċjali);
  • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
  • ambaxxati jew uffiċċji konsulari tal-Istat Membru tal-UE li jibgħat jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm;
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja’/professjonali u trade unions;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • skola/istituzzjoni/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, mill-edukazzjoni preprimarja sa edukazzjoni sekondarja tat-tieni livell, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti); 
 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO;
 • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, konsulenza professjonali u servizzi ta’ informazzjoni;
 • HEI minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm mogħti b’ECHE, jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti li jkun iffirma ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tiegħu minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

Durata tal-attività

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ studju: minn xahrejn (jew terminu akkademiku wieħed jew trimestru) sa 12-il xahar ta’ mobbiltà fiżika, minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar. Dan jista’ jinkludi perjodu komplementari ta’ traineeship, jekk ippjanat, u jista’ jiġi organizzat b’modi differenti skont il-kuntest: jew attività waħda wara l-oħra jew it-tnejn fl-istess ħin. Il-kombinazzjoni ssegwi r-regoli ta’ finanzjament u d-durata minima tal-mobbiltà għall-istudju.

Mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships: minn xahrejn sa 12-il xahar ta’ mobbiltà fiżika, minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar.

Kwalunkwe student, b’mod partikolari dawk li ma jkunux jistgħu jipparteċipaw f’mobbiltà fiżika fit-tul għal studji jew għal traineeships, pereżempju minħabba l-qasam ta’ studju tiegħu jew minħabba li għandu inqas opportunitajiet għall-parteċipazzjoni, jista’ jikkombina mobbiltà fiżika iqsar ma’ komponent virtwali (mobbiltà mħallta fuq perjodu ta’ żmien qasir). Barra minn hekk, kwalunkwe student jista’ jipparteċipa fi programmi intensivi mħallta. F’dawn il-każijiet, il-mobbiltà fiżika trid iddum bejn 5 ijiem u 30 jum (minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar) u tista’ tkun ikkombinata ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u ħidma f’tim. Il-mobbiltà mħallta għall-istudji trid tagħti minimu ta’ tliet krediti tal-ECTS.

Mobbiltà għal studji u/jew għal traineeships għall-kandidati għad-dottorat: minn 5 ijiem sa 30 jum jew minn xahrejn sa 12-il xahar ta’ mobbiltà fiżika (mobbiltà għal studju tista’ tinkludi perjodu ta’ traineeship komplementari, jekk ikun ippjanat), minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar.

Durata totali eliġibbli għal kull ċiklu ta’ studju:

L-istess student jista’ jipparteċipa f’perjodi ta’ mobbiltà li jammontaw għal massimu ta’ 12-il xahar12  ta’ mobbiltà fiżika għal kull ċiklu ta’ studju13 , indipendentement mill-għadd u mit-tip ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà:

 • waqt l-ewwel ċiklu ta’ studju (grad ta’ Baċellerat jew ekwivalenti) inkluż iċ-ċiklu l-qasir (il-livelli 5 u 6 tal-QEK);
 • waqt it-tieni ċiklu ta’ studju (Master jew ekwivalenti - il-livell 7 tal-QEK); u
 • waqt it-tielet ċiklu ta’ studju bħala kandidat għal dottorat (livell ta’ dottorat jew il-livell 8 tal-QEK).

Id-durata tat-traineeships minn gradwati reċenti tgħodd lejn il-massimu ta’ 12-il xahar taċ-ċiklu li matulu japplikaw għat-traineeship.

Il-perjodu ta’ mobbiltà fiżika jista’ jiġi interrott. Il-perjodu ta’ interruzzjoni ma jgħoddx għad-durata tal-attività ta’ mobbiltà.

Għat-traineeships, btala ta’ intrapriża/organizzazzjoni ma titqiesx bħala perjodu ta’ interruzzjoni.  L-għotja tinżamm matul dik il-btala. Il-perjodu ta’ btala jgħodd għad-durata minima ta’ perjodu ta’ traineeship.

Post(ijiet) tal-attività

L-istudenti jridu jwettqu l-attività ta’ mobbiltà fiżika tagħhom fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u mill-pajjiż fejn l-istudent għandu l-akkomodazzjoni tiegħu matul l-istudji tiegħu14 .

Parteċipanti eliġibbli

L-istudenti rreġistrati f’HEI u miktubin fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta, inklużi lawrji doppji/konġunti15 , jew kwalifika ta’ livell terzjarju rikonoxxuta oħra (sa u inkluż il-livell tad-dottorat). Fil-każ tal-mobbiltà għal dottorat, il-parteċipant jeħtieġlu jkun fil-livell 8 tal-QEK.

Gradwati reċenti tal-edukazzjoni għolja jistgħu jipparteċipaw f’mobbiltà għall-finijiet ta’ traineeships. L-organizzazzjoni benefiċjarja tista’ ma tiħux sehem fi traineeships għal gradwati reċenti. Il-gradwati reċenti jridu jintgħażlu mill-HEI tagħhom fl-aħħar sena ta’ studju tagħhom, u jeħtiġilhom iwettqu u jlestu t-traineeships tagħhom barra l-pajjiż fi żmien sena minn meta jiggradwaw16 .

Kriterji oħrajn

Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ tkun fi kwalunkwe qasam ta’ studju. Il-mobbiltà tal-istudenti tista’ tkun perjodu ta’ studju kkombinat ma’ traineeship qasir (ta’ inqas minn xahrejn) filwaqt li titqies bħala perjodu ta’ studju kumplessiv. L-istudent, l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ jeħtiġilhom jiffirmaw ftehim ta’ apprendiment.

Il-perjodu ta’ studju barra l-pajjiż irid ikun parti mill-programm ta’ studju tal-istudent sabiex itemm lawrja. Kull meta jkun possibbli, it-traineeships għandhom ikunu parti integrata mill-programm ta’ studju tal-istudent.

L-insegwiment ta’ korsijiet f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja ma jistax jitqies bħala traineeship.

Fil-każ ta’ mobbiltà mħallta tal-istudenti, l-attivitajiet jistgħu jinkludu l-parteċipazzjoni fil-korsijiet offruti f’format ta’ apprendiment imħallat fi kwalunkwe HEI sieħba, taħriġ online u inkarigi ta’ xogħol jew parteċipazzjoni fi programmi intensivi mħallta.

Fir-rigward tal-mobbiltà internazzjonali, ara t-taqsima dwar il-“Mobbiltà internazzjonali li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm”.

Kriterji tal-Eliġibbiltà Speċifiċi għall-Mobbiltà tal-Persunal

Attivitajiet eliġibbli

Ara l-attivitajiet eliġibbli taħt l-Eliġibbiltà Ġenerali tal-Proġetti ta’ Mobbiltà

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun:

 • HEI minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm mogħti b’ECHE, jew
 • HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti li jkun iffirma ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tiegħu minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm, jew
 • fil-każ ta’ persunal mistieden biex jgħallem fl-HEI: kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata (mhux mogħtija b’ECHE) fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Pereżempju, tali organizzazzjoni tista’ tkun:
  • intrapriża pubblika jew privata, żgħira, medja jew kbira (inkluż l-intrapriżi soċjali);
  • korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;
  • sieħeb soċjali jew rappreżentant ieħor tal-ħajja tax-xogħol, inklużi kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet tas-snajja’/professjonali u trade unions;
  • istitut tar-riċerka;
  • fondazzjoni;
  • skola/istituzzjoni/ċentru edukattiv (fi kwalunkwe livell, mill-edukazzjoni preprimarja sa edukazzjoni sekondarja tat-tieni livell, u bl-inklużjoni tal-edukazzjoni vokazzjonali u l-edukazzjoni għall-adulti);
  • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO;
  • korp li jipprovdi gwida għall-karriera, konsulenza professjonali u servizzi ta’ informazzjoni.

L-organizzazzjoni li tilqa’ trid tkun HEI minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm li tkun ingħatat ECHE jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti u li tkun iffirmat ftehim interistituzzjonali mas-sieħeb minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ:

L-organizzazzjoni li tibgħat trid tkun HEI minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm li tkun ingħatat ECHE, jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti li tkun iffirmat ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tagħha minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

L-organizzazzjoni li tilqa’ trid tkun:

 • HEI minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm mogħti b’ECHE, jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxut mill-awtoritajiet kompetenti li jkun iffirma ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tiegħu minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà, jew
 • kwalunkwe organizzazzjoni pubblika jew privata mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm (jew minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, jekk il-proġett ta’ mobbiltà jkun iffinanzjat minn fondi ta’ politika interna) attiva fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Durata tal-attività tal-mobbiltà

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim u taħriġ:

Id-durata tal-mobbiltà fost l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi assoċjati mal-Programm trid tkun minn jumejn sa 60 jum ta’ mobbiltà fiżika, minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar. Fil-każ ta’ persunal mistieden minn intrapriżi, id-durata minima hija ta’ ġurnata ta’ mobbiltà fiżika.

Fil-każ ta’ mobbiltà li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, id-durata trid tkun bejn 5 ijiem u 60 jum, minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar. L-istess japplika għall-persunal mistieden mill-intrapriżi.

Fil-każijiet kollha, in-numru minimu ta’ jiem irid ikun magħmul minn jiem konsekuttivi.

Il-perjodu ta’ mobbiltà fiżika jista’ jiġi interrott. Il-perjodu ta’ interruzzjoni ma jgħoddx għad-durata tal-attività ta’ mobbiltà.

Attività ta’ tagħlim għandha tinkludi minimu ta’ 8 sigħat ta’ tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu ieħor ta’ soġġorn iqsar minn ġimgħa). Jekk il-mobbiltà ddum aktar minn ġimgħa, in-numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim għal ġimgħa mhux kompluta għandu jkun proporzjonali għad-durata ta’ dik il-ġimgħa. L-eċċezzjonijiet li ġejjin japplikaw:

 • Ma hemmx numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim għall-persunal mistieden mill-intrapriżi.
 • Jekk l-attività ta’ tagħlim tingħaqad ma’ attività ta’ taħriġ matul perjodu wieħed barra l-pajjiż, in-numru minimu ta’ sigħat ta’ tagħlim kull ġimgħa (jew kwalunkwe perjodu ieħor ta’ soġġorn iqsar minn ġimgħa) jitnaqqas għal erba’ sigħat.

Kwalunkwe membru tal-persunal jista’ jipparteċipa fi programmi intensivi mħallta. Fil-każ ta’ mobbiltà tal-persunal għal taħriġ fi programm intensiv imħallat, il-mobbiltà fiżika trid iddum bejn 5 ijiem u 30 jum (minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar) u tkun ikkombinata ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita l-iskambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u l-ħidma f’tim. Għall-mobbiltà tal-persunal għal tagħlim fi programm intensiv imħallat appoġġat minn fondi ta’ politika interna, il-mobbiltà fiżika trid iddum bejn jumejn u 30 jum (minbarra l-ħin tal-ivvjaġġar), jew minimu ta’ jum wieħed għall-persunal mistieden mill-intrapriżi, u l-komponent virtwali huwa fakultattiv.

Post(ijiet) tal-attività

Il-persunal irid iwettaq l-attività ta’ mobbiltà fiżika tiegħu fi kwalunkwe Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm differenti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat u l-pajjiż ta’ residenza tal-persunal17 .

Parteċipanti eliġibbli

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ tagħlim:

 • Persunal li jaħdem f’HEI fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.
 • Persunal minn kwalunkwe intrapriża minn kwalunkwe pajjiż, li jaħdem f’organizzazzjoni pubblika jew privata (li ma hijiex HEI li għandha ECHE), attiv fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni u huwa mistieden jgħallem f’HEI fi kwalunkwe pajjiż (inklużi kandidati għad-dottorat li jkunu impjegati). 

Mobbiltà tal-persunal għall-finijiet ta’ taħriġ

Persunal li jaħdem f’HEI fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Kriterji oħrajn

Il-mobbiltà tal-persunal tista’ tkun perjodu ta’ tagħlim ikkombinat ma’ perjodu ta’ taħriġ, filwaqt li titqies bħala perjodu ta’ tagħlim kumplessiv. Il-mobbiltà ta’ tagħlim jew ta’ taħriġ tista’ sseħħ f’aktar minn organizzazzjoni waħda li tilqa’ fl-istess pajjiż, filwaqt li titqies bħala perjodu wieħed ta’ tagħlim jew taħriġ bid-durata minima ta’ soġġorn applikabbli.

Il-mobbiltà għat-tagħlim tista’ tkun fi kwalunkwe qasam ta’ studju.

Il-mobbiltà għat-tagħlim tista’ tinkludi l-għoti ta’ taħriġ għall-iżvilupp tal-HEI sieħba.

Il-membru tal-persunal, l-organizzazzjoni li tibgħat u dik li tilqa’ jeħtiġilhom jiffirmaw ftehim ta’ mobbiltà.

Fir-rigward tal-mobbiltà internazzjonali, ara “Mobbiltà internazzjonali li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm”.

Kriterji speċifiċi tal-eliġibbiltà għal programmi intensivi mħallta

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Għandu jiġi żviluppat u implimentat programm intensiv imħallat minn tal-inqas tliet istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja (HEIs) li jkunu ġejjin minn tal-inqas tliet Stati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm.

Barra minn hekk, kwalunkwe HEI jew organizzazzjoni oħra li tinsab fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm tista’ tipparteċipa sabiex tibgħat parteċipanti.

Il-HEIs li jibagħtu studenti u persunal sabiex jipparteċipaw bħala studenti fi programmi intensivi mħallta jridu jkunu HEIs minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm li jkun ingħata ECHE jew HEI minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm rikonoxxuta mill-awtoritajiet kompetenti li tkun iffirmat ftehimiet interistituzzjonali mas-sħab tagħha minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm, qabel ma sseħħ il-mobbiltà.

Għall-persunal tat-tagħlim u t-taħriġ involut fit-twettiq tal-programm, tista’ tkun kwalunkwe organizzazzjoni minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm (ara l-parteċipanti eliġibbli).

Il-parteċipanti jistgħu jintbagħtu bil-finanzjament tal-Erasmus+ jew jieħdu sehem billi jġarrbu l-kostijiet huma stess. Il-HEIs minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm jistgħu jibagħtu l-parteċipanti bl-Erasmus+, jekk l-istituzzjoni li tilqa’ jkollha, fl-istess ħin, proġett ta’ mobbiltà ffinanzjat minn fondi tal-politika esterna li jiffinanzjaw studenti u persunal li jkunu deħlin minn dawn il-pajjiżi. Dawn il-parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ma jgħoddux għar-rekwiżiti minimi.

Il-HEI li tilqa’ trid tingħata l-ECHE. Il-HEI li tilqa’ tista’ tkun l-istess bħall-HEI li tikkoordina jew differenti minnha. Organizzazzjonijiet oħrajn jistgħu jospitaw ukoll b’mod konġunt parteċipanti fil-pajjiż li jilqa’ matul parti mill-attività fiżika.

Il-HEI li tikkoordina wkoll trid tingħata ECHE. Il-HEI li tikkoordina/tilqa’ hija jew il-HEI applikanti jew membru tal-HEI tal-konsorzju tal-mobbiltà li japplika għal proġett ta’ mobbiltà ffinanzjat b’fondi ta’ politika interna.

Durata tal-attività

Id-durata tal-komponent fiżiku ta’ programm intensiv imħallat trid tkun ta’ bejn 5 ijiem u 30 jum għall-istudenti. L-ebda kriterju tal-eliġibbiltà ma huwa stabbilit għad-durata tal-komponent virtwali iżda l-komponenti virtwali u fiżiċi kkombinati jridu jagħtu minimu ta’ tliet krediti tal-ECTS lill-istudenti.

Post(ijiet) tal-attività

L-attività fiżika tista’ sseħħ fil-HEI li tilqa’ jew fi kwalunkwe post ieħor fil-pajjiż tal-HEI li tilqa’.

Parteċipanti eliġibbli

Studenti

L-istudenti rreġistrati f’HEI fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm, u rreġistrati fi studji li jwasslu għal lawrja rikonoxxuta jew kwalifika rikonoxxuta oħra ta’ livell terzjarju (sa u inkluż il-livell ta’ dottorat).

Persunal

Persunal li jaħdem f’HEI fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.

Persunal ta’ tagħlim u ta’ taħriġ involut fit-twettiq tal-programm:

 • Il-persunal li jaħdem f’HEI fi Stat Membru tal-UE, f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm.
 • Il-persunal mistieden jgħallem f’HEI: li jkun ġej minn kwalunkwe intrapriża/organizzazzjoni pubblika jew privata (bl-eċċezzjoni tal-HEIs mogħtija b’ECHE); l-intrapriża/organizzazzjoni għandha tkun minn Stat Membru tal-UE, minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm attiv fis-suq tax-xogħol jew fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni; il-kandidati għad-dottorat li jkunu impjegati jgħoddu wkoll bħala eliġibbli taħt din l-azzjoni.

Kriterji oħrajn

Il-programmi intensivi mħallta għall-istudenti u l-persunal iridu jinkludu mobbiltà fiżika fuq perjodu qasir barra mill-pajjiż ikkombinat ma’ komponent virtwali obbligatorju li jiffaċilita skambju kollaborattiv ta’ apprendiment online u ta’ ħidma f’tim. Il-komponent virtwali jrid jgħaqqad flimkien lill-istudenti online sabiex jaħdmu b’mod kollettiv u simultanju fuq inkarigi speċifiċi li huma integrati fil-programm intensiv imħallat u jgħoddu mal-eżiti kumplessivi tal-apprendiment.

Il-programmi intensivi mħallta għandhom jagħtu mill-inqas tliet krediti tal-ECTS lill-istudenti.

Sabiex ikun eliġibbli għal appoġġ organizzazzjonali, programm intensiv imħallat jeħtieġ li jinvolvi minimu ta’ 10 studenti mobbli tal-Erasmus+ appoġġati minn fondi ta’ politika interna (li ma jinkludux persunal tat-tagħlim/tat-taħriġ involut fl-eżekuzzjoni tal-programm). Dawn l-10 studenti mobbli jridu jkunu qegħdin iwettqu l-mobbiltà tagħhom speċifikament sabiex jattendu l-programm intensiv imħallat permezz ta’ waħda mill-attivitajiet ta’ mobbiltà tal-Erasmus+ li ġejjin: il-mobbiltà mħallta tal-istudenti għal perjodu qasir għal studji jew il-mobbiltà mħallta tal-persunal għat-taħriġ.

L-appoġġ individwali u, fejn applikabbli, l-appoġġ għall-ivvjaġġar lill-parteċipanti għall-attività fiżika jiġi pprovdut mill-HEI li tibgħat (u l-HEI li tilqa’ fil-każ ta’ persunal mistieden minn intrapriżi u fil-każ ta’ parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm iffinanzjat bi strumenti ta’ azzjoni esterna).

Informazzjoni addizzjonali għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna

Il-fondi disponibbli għall-proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna huma maqsuma bejn reġjuni differenti tad-dinja fi 12-il pakkett baġitarju u d-daqs ta’ kull pakkett baġitarju huwa differenti skont il-prijoritajiet tal-politika esterna tal-UE. Aktar informazzjoni dwar l-ammonti disponibbli taħt kull pakkett baġitarju se jkunu ppubblikati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali.

L-UE stabbiliet numru ta’ miri indikattivi rigward il-bilanċ ġeografiku u l-prijoritajiet li għandhom jinkisbu fil-livell Ewropew matul id-durata kollha tal-programm (2021-2027), inkluż kooperazzjoni mal-pajjiżi l-inqas żviluppati. Dawn il-miri u l-prijoritajiet indikattivi ma għandhomx għalfejn jintlaħqu mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja individwali, iżda l-Aġenziji Nazzjonali se jikkunsidrawhom biex jiġi allokat il-baġit disponibbli. Dawn huma l-miri stabbiliti għall-proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna inġenerali fil-livell tal-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi assoċjati mal-Programm skont is-sejħa tal-2027:

 • L-Asja:  
  • Għandu jintefaq minimu ta’ 25 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs) tar-reġjun;
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 25 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-Pajjiżi b’Introjtu Għoli (HICs) tar-reġjun;
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 15 % tal-baġit fuq il-mobbiltà maċ-Ċina;
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 10 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-Indja.
 • Il-Paċifiku:
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 86.5 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-Awstralja u n-New Zealand flimkien.
 • L-Afrika sub-Saħarjana: 
  • Għandu jintefaq minimu ta’ 35 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs) tar-reġjun, b’enfasi speċjali fuq il-pajjiżi prijoritarji tal-migrazzjoni;
  • ma għandux jintefaq aktar minn 8 % tal-baġit fuq il-mobbiltà ma’ kwalunkwe pajjiż.
 • L-Amerka Latina:
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 30 % tal-baġit fuq il-mobbiltà mal-Brażil u l-Messiku flimkien.
 • Sħubija tal-Lvant:
  • Minimu ta’ 40 % tal-baġit għandu jiġi allokat lil studenti b’inqas opportunitajiet.
 • Viċinat tan-Nofsinhar:
  • Ma għandux jintefaq aktar minn 15 % tal-baġit fuq il-mobbiltà ma’ kwalunkwe pajjiż;
  • Għandu jiġi allokat minimu ta’ 65 % tal-fondi lill-istudenti, li 50 % minnhom għandhom ikunu studenti b’inqas opportunitajiet.
 • Il-Balkani tal-Punent: l-enfasi għandha tkun fuq il-mobbiltà tal-istudenti.

Minħabba r-rekwiżit tal-kontribut għall-objettivi tal-azzjoni esterna tal-UE, il-mobbiltajiet tal-ewwel u t-tieni ċiklu fuq żmien qasir li l-istudenti wettqu mal-pajjiżi eliġibbli għall-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA)18  fir-reġjuni 2-11 huma limitati għall-mobbiltà dieħla minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Il-mobbiltà ħierġa lejn dawn ir-reġjuni hija disponibbli biss għall-istudenti fil-livell ta’ dottorat u għall-persunal.

Jekk l-applikant ikun ingħata proġett ta’ mobbiltà appoġġat minn fondi ta’ politika interna, il-flussi internazzjonali ta’ mobbiltà ħierġa mhux eliġibbli msemmija hawn fuq għal dawn ir-reġjuni jistgħu jiġu ffinanzjati b’mod komplementari minn dan il-proġett ta’ mobbiltà appoġġat minn fondi ta’ politika interna.

Fl-aħħar nett, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jistgħu japplikaw għal 100 % tal-mobbiltà tal-persunal jew 100 % tal-mobbiltà tal-istudenti jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, sakemm dan ikun konformi ma’ kwalunkwe kriterju tal-eliġibbiltà addizzjonali għall-proġetti stabbilit mill-Aġenzija Nazzjonali (ara t-taqsima li jmiss).

Kriterji tal-eliġibbiltà addizzjonali għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna stabbiliti minn Aġenziji Nazzjonali

Meta l-pakkett tal-baġit għal reġjun sieħeb partikolari jkun limitat, l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tagħżel li żżid kriterju tal-eliġibbiltà wieħed jew aktar mil-lista ta’ hawn taħt:

 • Jiġi limitat il-livell tal-lawrja għall-parteċipanti (pereżempju billi l-applikazzjonijiet jiġu limitati għal ċiklu wieħed jew tnejn biss – livell ta’ baċellerat, master jew dottorat);
 • Jiġi limitat it-tip ta’ parteċipanti għal persunal jew għal studenti biss;
 • Tiġi limitata d-durata tal-perjodi ta’ mobbiltà (pereżempju tiġi limitata l-mobbiltà tal-istudenti għal 6 xhur, jew tiġi limitata l-mobbiltà tal-persunal għal 10 ijiem).

Fl-eventwalità li Aġenzija Nazzjonali tiddeċiedi li tuża dawn il-kriterji tal-eliġibbiltà addizzjonali għall-proġetti, din id-deċiżjoni tkun ikkomunikata qabel id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, b’mod partikulari fuq is-sit web tal-Aġenzija Nazzjonali.

Kriterji għall-għoti

Kriterji għall-għoti ta’ proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna

Ma teżisti l-ebda valutazzjoni kwalitattiva (il-kwalità ġiet ivvalutata fil-fażi tal-applikazzjoni tal-ECHE jew meta kien qiegħed jintgħażel il-konsorzju tal-mobbiltà) u għaldaqstant ma jeżisti l-ebda kriterju għall-għoti.

Kwalunkwe applikazzjoni għal għotja eliġibbli (wara li tkun għaddiet mill-verifika tal-eliġibbiltà) tingħata finanzjament.

L-ammont massimu tal-għotja jiddependi fuq numru ta’ elementi:

 • in-numru ta’ mobbiltajiet applikati għalihom;
 • il-prestazzjoni tal-imgħoddi tal-applikant f’termini ta’ numru ta’ perjodi ta’ mobbiltà, kwalità tajba fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tal-ġestjoni finanzjarja tajba, f’każ li l-applikant ikun irċieva għotja simili fis-snin ta’ qabel;
 • in-numru ta’ programmi intensivi mħallta applikati għalihom;
 • il-baġit nazzjonali totali allokat għall-azzjoni ta’ mobbiltà għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna.

Kriterji għall-għoti għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati mill-fondi tal-politika esterna

L-applikazzjonijiet eliġibbli għall-għotja (wara li jkunu għaddew mill-verifika tal-eliġibbiltà) jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji għall-għoti li ġejjin:

Kriterju għall-għoti fil-livell tal-proġett: Kwalità tat-tfassil tal-proġett u arranġamenti ta’ koperazzjoni - (massimu ta’ 40 punt)

 • Kemm l-organizzazzjoni applikanti tiddeskrivi b’ċarezza r-responsabbiltajiet, ir-rwoli u l-kompiti bejn is-sħab.
 • Il-punt sa fejn il-proposta hija rilevanti għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • Il-kompletezza u l-kwalità tal-arranġamenti għall-għażla tal-parteċipanti, l-appoġġ li ngħatalhom u r-rikonoxximent tal-perjodu ta’ mobbiltà tagħhom (b’mod partikolari fil-pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm).

Kriterju għall-għoti fil-livell tar-reġjun: Rilevanza tal-istrateġija - (massimu ta’ 40 punt)

Għal kull sħubija reġjonali:

 • Kemm il-proġett ta’ mobbiltà ppjanat huwa rilevanti għall-istrateġija ta’ internazzjonalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja involuti.
 • Ir-raġunament wara l-għażla tal-mobbiltà tal-persunal u/jew tal-istudenti
 • Ir-raġunament wara l-immirar tal-kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet/organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għolja f’pajjiżi speċifiċi fir-reġjun sieħeb.

Kriterju għall-għoti fil-livell tar-reġjun: Impatt u tixrid - (massimu ta’ 20 punt)

Għal kull sħubija reġjonali:

 • L-impatt potenzjali tal-proġett fuq il-parteċipanti, l-applikanti, l-organizzazzjonijiet sħab, fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali
 • Il-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tar-riżultati tal-proġett ta’ mobbiltà fil-livelli tal-fakultà u tal-istituzzjoni, u oltre minn hekk, fejn applikabbli, fil-pajjiżi kollha involuti.

L-applikant se jispjega kif il-proġett jissodisfa dawn it-tliet kriterji mill-perspettiva tal-istituzzjoni tiegħu stess (jew l-istituzzjonijiet fil-każ ta’ applikazzjonijiet sottomessi minn konsorzji) u dik tal-istituzzjonijiet sħab fil-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Il-mistoqsija li tikkorrispondi għall-kriterju għall-għoti Kwalità tad-disinn tal-proġett u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni trid titwieġeb darba għall-proposta kollha tal-proġett, filwaqt li l-mistoqsijiet li jikkorrispondu għall-kriterji għall-għoti Rilevanza tal-istrateġija u Impatt u tixrid iridu jitwieġbu darba għal kull reġjun li l-applikant ikun qiegħed jippjana li jinvolvi fil-proġett.

L-applikanti għandhom jgħaqqdu l-proposta tagħhom fi “sħubijiet reġjonali”, jiġifieri jirraggruppaw l-attivitajiet kollha li jinvolvu pajjiżi tal-istess reġjun. Kull sħubija reġjonali tingħata punteġġ separat. Il-ftehim reġjonali li jgħaqqad tal-inqas 60 punt, filwaqt li jilħaq il-livell limitu ta’ 50 % għal kull kriterju tal-għotja ppreżentata fit-tabella, se jkun ikkunsidrat għal finanzjament.

L-għotja totali mogħtija lill-proġett tkun somma tal-għotjiet mogħtija lis-sħubijiet reġjonali li jkunu laħqu l-limitu minimu ta’ kwalità, skont numru ta’ elementi:

 • in-numru ta’ parteċipanti u d-durata tal-attività li għaliha ssir l-applikazzjoni;
 • il-baġit allokat għal kull pajjiż jew reġjun;
 • il-bilanċ ġeografiku f’reġjun partikolari.

Irrispettivament mill-punteġġ tas-sħubija reġjonali ogħla mil-limitu indikat, l-Aġenzija Nazzjonali tista’ tagħti prijorità lill-mobbiltajiet ma’ ċerti pajjiżi sabiex tiżgura l-bilanċ ġeografiku f’dak ir-reġjun, kif definit mill-miri ġeografiċi msemmija hawn fuq.

L-Aġenzija Nazzjonali ma hijiex obbligata li tiffinanzja l-mobbiltajiet kollha mitluba għal pajjiż terz partikolari mhux assoċjat mal-Programm, jekk it-talba titqies bħala eċċessiva fir-rigward tal-baġit disponibbli.

A) Regoli ta’ finanzjament li japplikaw għall-attivitajiet kollha ta’ mobbiltà fl-edukazzjoni għolja

Kategorija tal-baġit - Appoġġ Organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kostijiet marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobbiltà (bl-esklużjoni tas-sussistenza u l-ivvjaġġar għall-parteċipanti).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti fil-mobbiltà.

Ammont

Għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna:

Sal-100 parteċipant: EUR 400 għal kull parteċipant, u lil hinn mill-100 parteċipant: EUR 230 għal kull parteċipant addizzjonali

Għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna:

EUR 500 għal kull parteċipant

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-ivvjaġġar

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Il-kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, mill-post tal-oriġini tagħhom għall-post tal-attività u lura.

Taħt it-500 KM, il-parteċipanti, bħala regola ġenerali, se jivvjaġġaw b’mezzi tat-trasport b’emissjonijiet baxxi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar għal kull parteċipant. L-applikant jeħtieġlu jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività19  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea20 .

Jekk meħtieġ, l-appoġġ individwali biex jiġu koperti l-kostijiet ta’ sussistenza jkun eliġibbli għal ħin ta’ vjaġġar qabel u wara l-attività, b’massimu ta’ jumejn ta’ vjaġġar għall-parteċipanti u l-akkumpanjaturi li jirċievu appoġġ għall-ivvjaġġar mhux ekoloġiku, u massimu ta’ 6 ijiem addizzjonali f’każ ta’ appoġġ għall-ivjaġġar ekoloġiku.

Jekk ikun ġustifikat kif xieraq, l-Aġenziji Nazzjonali bi ftehim mal-Awtoritajiet Nazzjonali21  tagħhom jistgħu jagħżlu li ma jipprovdux appoġġ għall-ivvjaġġar għal mobbiltà intra-Ewropea fit-tul tal-istudenti fi proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna (jiġifieri, mobbiltà tal-istudenti fit-tul lejn l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew lejn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 jew 14).

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar ekoloġiku

Vjaġġar mhux ekoloġiku

10 – 99 km

EUR 56

EUR 28

100 – 499 km

EUR 285

EUR 211

500 – 1999 km

EUR 417

EUR 309

2000 – 2999 km

EUR 535

EUR 395

3000 – 3999 km

EUR 718

580EUR

4000 – 7999 km

EUR 1188

EUR 1188

8000 km jew aktar

EUR 1735

EUR 1735

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet: Kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet li jirrikjedu appoġġ addizzjonali abbażi ta’ kostijiet reali.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet li jirċievu appoġġ addizzjonali abbażi tal-kostijiet reali permezz tal-kategorija ta’ appoġġ għall-inklużjoni.

Ammont

EUR 125 għal kull parteċipant

Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti: Kostijiet addizzjonali relatati direttament mal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet. B’mod partikolari, dawn il-kostijiet għandhom l-għan li jkopru l-appoġġ finanzjarju addizzjonali meħtieġ għall-parteċipanti b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa biex jippermettu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-mobbiltà kif ukoll fi żjarat preparatorji u għall-akkumpanjaturi (inklużi kostijiet relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, jekk dan ikun iġġustifikat u sakemm ma jkunx kopert permezz tal-kategoriji tal-baġit “appoġġ għall-ivvjaġġar” u “appoġġ individwali” għal dawn il-parteċipanti)22 .

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Fil-każ ta’ proġett ta’ mobbiltà ffinanzjat b’fondi ta’ politika interna: Kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti eliġibbli għall-appoġġ għall-ivvjaġġar.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali

Ammont

Kostijiet għal garanzija finanzjarja: 80 % tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin: 80 % tal-kostijiet eliġibbli tal-ivvjaġġar

Għotja għal appoġġ organizzazzjonali għall-benefiċjarju (istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew konsorzji):

L-appoġġ organizzazzjonali marbut mal-mobbiltajiet huwa kontribuzzjoni għal kwalunkwe kost imġarrab mill-istituzzjonijiet fir-rigward tal-attivitajiet ta’ appoġġ għall-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal, kemm ’il ġewwa kif ukoll ’il barra, biex tinżamm konformità mal-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja fl-Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm, u mal-prinċipji tal-ECHE kif riflessi fil-ftehimiet interistituzzjonali li sar qbil dwarhom fil-każ ta’ istituzzjonijiet minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm. Pereżempju:

 • l-arranġamenti organizzazzjonali mal-istituzzjonijiet sħab, inkluż żjarat lejn sħab potenzjali, biex jintlaħaq qbil dwar it-termini tal-ftehimiet interistituzzjonali għall-għażla, it-tħejjija, l-ospitabbiltà u l-integrazzjoni tal-parteċipanti mobbli; u biex dawn il-ftehimiet interistituzzjonali jinżammu aġġornati;
 • l-għoti ta’ katalogi tal-korsijiet aġġornati għall-istudenti internazzjonali;
 • l-għoti ta’ informazzjoni u assistenza lill-istudenti u l-persunal;
 • l-għażla tal-istudenti u l-persunal;
 • it-tħejjija tal-ftehimiet dwar it-tagħlim biex jiġi żgurat rikonoxximent sħiħ tal-komponenti edukattivi tal-istudenti;
 • it-tħejjija lingwistika u interkulturali pprovduta kemm għall-istudenti u għall-persunal li deħlin kif ukoll għal dawk li ħerġin, komplementarja għall-Appoġġ Lingwistiku Online tal-Erasmus+;
 • l-iffaċilitar tal-integrazzjoni ta’ parteċipanti mobbli li deħlin fil-HEI;
 • l-iżgurar ta’ arranġamenti ta’ mentoraġġ u superviżjoni effiċjenti tal-parteċipanti mobbli;
 • arranġamenti speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-kwalità tat-traineeships tal-istudenti fl-intrapriżi/l-organizzazzjonijiet li jilqgħu;
 • l-iżgurar tar-rikonoxximent tal-komponenti edukattivi u l-krediti relatati, bil-ħruġ ta’ traskrizzjonijiet ta’ rekords u supplimenti ta’ diplomi;
 • l-appoġġ għar-riintegrazzjoni tal-parteċipanti mobbli u li jkomplu jiġu żviluppati l-kompetenzi l-ġodda li jkunu kisbu għall-benefiċċju tal-HEI u l-pari;
 • l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti (diġitalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-mobbiltà);
 • il-promozzjoni ta’ modi ta’ mobbiltà li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u proċeduri amministrattivi aktar ekoloġiċi;
 • il-promozzjoni u l-ġestjoni tal-parteċipazzjoni ta’ individwi b’inqas opportunitajiet;
 • l-identifikazzjoni u l-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ involviment ċiviku u l-monitoraġġ tal-parteċipazzjoni f’tali attivitajiet;
 • il-promozzjoni u l-ġestjoni tal-mobbiltà mħallta u/jew internazzjonali.

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jimpenjaw ruħhom biex jikkonformaw mal-prinċipji kollha tal-Karta ħalli jiżguraw mobbiltà ta’ kwalità għolja, inklużi dawn: “jiżguraw li l-parteċipanti mobbli li jkunu ħerġin ikunu ppreparati sew għall-attivitajiet tagħhom barra mill-pajjiż, inkluża l-mobbiltà mħallta, billi jwettqu attivitajiet sabiex jiksbu l-livell meħtieġ ta’ profiċjenza lingwistika u jiżviluppaw il-kompetenzi interkulturali tagħhom” u “jipprovdu appoġġ lingwistiku xieraq lill-parteċipanti mobbli li jkunu deħlin”. Jista’ jittieħed vantaġġ minn faċilitajiet eżistenti fl-istituzzjonijiet għat-taħriġ fil-lingwi. Dawk il-HEIs li jkunu jistgħu jipprovdu mobbiltà ta’ kwalità għolja lill-istudenti u lill-persunal, inkluż appoġġ lingwistiku, b’kost irħas (jew minħabba li jkun iffinanzjat minn sorsi oħrajn li ma humiex finanzjament tal-UE) ikollhom il-possibbiltà li jittrasferixxu sehem tal-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali ħalli jiffinanzjaw aktar attivitajiet ta’ mobbiltà. Il-ftehim ta’ għotja jispeċifika l-livell ta’ flessibbiltà f’dan ir-rigward.

Fil-każijiet kollha, il-benefiċjarji se jkunu kuntrattwalment obbligati li jipprovdu tali servizzi ta’ kwalità għolja u l-prestazzjoni tagħhom se tkun immonitorjata u kkontrollata mill-Aġenziji Nazzjonali, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-rapporti tal-parteċipanti pprovduti mill-istudenti u l-persunal u dak direttament aċċessibbli għall-Aġenziji Nazzjonali u għall-Kummissjoni.

L-appoġġ organizzazzjonali huwa kkalkulat fuq in-numru tal-parteċipanti mobbli appoġġati kollha (inklużi parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-Erasmus+ għall-perjodu kollu tal-mobbiltà – ara taħt dwar mobbiltajiet b’għotja żero – u persunal minn intrapriżi ta’ tagħlim fil-HEI). Il-parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-Erasmus+ għall-perjodu kollu tal-mobbiltà jgħoddu bħala parteċipanti mobbli appoġġati peress li jibbenefikaw mill-qafas ta’ mobbiltà u mill-attivitajiet organizzazzjonali. Għalhekk jitħallas ukoll appoġġ organizzazzjonali għal dawn il-parteċipanti mobbli. Dan jeskludi l-persuni li jakkumpanjaw lill-parteċipanti matul l-attività tagħhom barra mill-pajjiż. Il-kalkolu tal-appoġġ organizzazzjonali ma jiżdiedx awtomatikament meta jiġu organizzati mobbiltajiet addizzjonali billi jiġu ttrasferiti fondi bejn il-kategoriji tal-baġit.

Fil-każ ta’ konsorzji tal-mobbiltà, l-appoġġ organizzazzjonali riċevut jista’ jiġi kondiviż bejn il-membri kollha skont ir-regoli li jkunu ftiehmu bejniethom.

Għal proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi tal-politika esterna, l-għotja tal-appoġġ organizzazzjonali se tkun kondiviża bejn is-sħab ikkonċernati fuq bażi aċċettabbli b’mod reċiproku li tkun ittieħdet deċiżjoni dwarha mill-istituzzjonijiet parteċipanti.

Parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-Fondi tal-UE tal-Erasmus+

L-istudenti u l-persunal b’għotja żero mill-fondi tal-UE tal-Erasmus+ huma parteċipanti mobbli li ma jirċevux għotja tal-Erasmus+ relatata mal-ivvjaġġar u s-sussistenza, iżda li jissodisfaw b’mod ieħor il-kriterji kollha ta’ mobbiltà tal-istudenti u l-persunal u li jibbenefikaw mill-vantaġġi kollha billi huma studenti u persunal tal-Erasmus+. Dawn jistgħu jirċievu fond tal-UE mhux tal-Erasmus+ (FSE, eċċ.) jew għotja nazzjonali, reġjonali jew tip ieħor ta’ għotja bħala kontribuzzjoni għall-kostijiet ta’ mobbiltà tagħhom. In-numru ta’ parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-UE tal-Erasmus+ għall-perjodu ta’ mobbiltà kollu jgħodd fl-istatistika għall-indikatur tal-prestazzjoni użat sabiex jalloka l-baġit tal-UE bejn il-pajjiżi. Parteċipanti b’inqas opportunitajiet ma jistgħux ikunu parteċipanti b’għotja żero.

Appoġġ għall-inklużjoni

Persuna b’inqas opportunitajiet tiffaċċja kundizzjonijiet personali, fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa li jagħmlu l-parteċipazzjoni fl-azzjoni tal-proġett/mobbiltà impossibbli mingħajr appoġġ finanzjarju supplimentari jew appoġġ ieħor. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jkunu għażlu studenti u/jew persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu japplikaw għal appoġġ ta’ għotja addizzjonali mal-Aġenzija Nazzjonali biex ikopru l-kostijiet supplimentari għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet ta’ mobbiltà. Għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet, b’mod partikolari dawk b’kundizzjonijiet fiżiċi, mentali jew relatati mas-saħħa, l-appoġġ ta’ għotja jista’ għalhekk ikun ogħla mill-ammont massimu ta’ għotja individwali stabbilit hawn taħt. L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja se jiddeskrivu fuq is-sit web tagħhom kif l-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu jitolbu u jiġġustifikaw tali appoġġ ta’ għotja addizzjonali.

Il-finanzjament addizzjonali għall-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jista’ jiġi pprovdut ukoll minn sorsi oħrajn fil-livell lokali, reġjonali u/jew nazzjonali.

Kull istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja, billi tiffirma l-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja, timpenja ruħha li tiżgura aċċess u opportunitajiet ugwali għall-parteċipanti minn kull sfond. Għaldaqstant, l-istudenti u l-persunal b’inqas opportunitajiet jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi ta’ appoġġ li l-istituzzjoni li tilqa’ toffri lill-istudenti u lill-persunal lokali tagħha.

Kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali

Huma biss il-parteċipanti eliġibbli għal appoġġ għall-ivvjaġġar li jipparteċipaw fi proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna li huma eliġibbli għal kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali.

Il-benefiċjarji tal-proġetti ta’ mobbiltà se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-kostijiet tal-ivvjaġġar għaljin tal-parteċipanti skont l-intestatura tal-baġit “kostijiet eċċezzjonali” (80 % tal-kostijiet totali eliġibbli). Dan se jkun permess diment li l-benefiċjarji jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli tal-finanzjament (ibbażati fuq il-kostijiet unitarji għal kull medda tad-distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux tal-inqas 70 % tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. Jekk jingħataw, il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali jissostitwixxu l-appoġġ għall-ivvjaġġar.

Sorsi oħrajn ta’ finanzjament

Apparti l-għotja tal-Erasmus+, jew minbarra l-għotja tal-Erasmus+ (parteċipanti mobbli b’għotja żero mill-fondi tal-UE), l-istudenti u l-persunal jistgħu jirċievu għotja reġjonali, nazzjonali jew ta’ kwalunkwe tip ieħor, ġestita minn organizzazzjoni oħra li ma hijiex l-Aġenzija Nazzjonali (eż. Ministeru jew awtoritajiet reġjonali). L-għotjiet tal-Erasmus+ jistgħu jiġu ssostitwiti wkoll minn fondi oħrajn mill-baġit tal-UE (FSE, eċċ.). L-għotjiet ipprovduti minn sorsi oħrajn ta’ finanzjament apparti l-baġit tal-UE ma humiex soġġetti għall-ammonti u l-meded minimi/massimi stabbiliti f’dan id-dokument.

L-organizzazzjonijiet riċeventi għat-traineeships jistgħu jipprovdu appoġġ finanzjarju jew kontribuzzjoni in natura lit-trainees.

B) Appoġġ ta’ għotja għall-mobbiltà tal-istudenti

Appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika – ammonti bażi għall-mobbiltà fit-tul

L-istudenti jistgħu jirċievu għotja ta’ appoġġ individwali bħala kontribuzzjoni għall-kostijiet addizzjonali tagħhom għas-sussistenza relatati mal-perjodu ta’ studju jew mat-traineeships barra l-pajjiż.

Għall-mobbiltà bejn l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14, l-ammonti ta’ kull xahar se jiġu ddefiniti mill-Aġenziji Nazzjonali bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, u/jew mal-HEIs abbażi ta’ kriterji oġġettivi u trasparenti kif deskritt hawn taħt. L-ammonti eżatti se jiġu ppubblikati fuq is-siti web tal-Aġenziji Nazzjonali u tal-HEIs.

L-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u l-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 1423  huma maqsuma fit-tliet gruppi li ġejjin:

Grupp 1 - Pajjiżi b’għoli tal-ħajja ogħla

L-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, in-Netherlands, in-Norveġja, l-Iżvezja.

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14.

Grupp 2 - Pajjiżi b’għoli tal-ħajja medju

Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Greċja, il-Latvja, Malta, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja.

Grupp 3 - Pajjiżi b’għoli tal-ħajja aktar baxx

Il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Litwanja, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, it-Turkija.

L-appoġġ ta’ għotja individwali tal-UE tal-Erasmus+ li tingħata lill-istudenti se tiddependi fuq il-fluss tal-mobbiltà tagħhom bejn il-pajjiżi li jibagħtu u dawk li jilqgħu tal-istudent, kif ġej:

 • mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja simili: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda medja;
 • mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja ogħla: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda ogħla;
 • mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja aktar baxx: l-istudenti se jirċievu l-għotja tal-UE ta’ medda aktar baxxa.

L-ammonti ddefiniti mill-Aġenziji Nazzjonali se jkunu stabbiliti fil-meded minimi u massimi li ġejjin:

 • Għotja tal-UE ta’ medda medja: medda medja, bejn EUR 292 u EUR 606 fix-xahar, se tapplika għall-attivitajiet ta’ mobilità lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja simili: a) mill-Grupp 1 għall-Grupp 1, b) mill-Grupp 2 għall-Grupp 2 u c) mill-Grupp 3 sal-Grupp 3.
 • Għotja tal-UE tal-medda ogħla: tikkorrispondi għall-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali, kif ukoll mill-inqas EUR 50 u bejn EUR 348 u EUR 674 fix-xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta’ mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja ogħla: a) minn pajjiżi tal-Grupp 2 lejn pajjiżi tal-Grupp 1 u b) minn pajjiżi tal-Grupp 3 lejn pajjiżi tal-Grupp 1 u 2.
 • Għotja tal-UE ta’ medda aktar baxxa: tikkorrispondi għall-medda medja applikata mill-Aġenzija Nazzjonali, bi tnaqqis ta’ mill-inqas EUR 50 u bejn EUR 225 u EUR 550 fix-xahar. Din tapplika għall-attivitajiet ta’ mobbiltà lejn pajjiż b’għoli tal-ħajja aktar baxx: a) mill-Grupp 1 lejn pajjiżi tal-Grupp 2 u 3 u b) mill-Grupp 2 lejn il-Grupp 3.

Meta jiġu ddefiniti l-ammonti li għandhom jiġu applikati mill-benefiċjarji f’pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta’ sorsi oħrajn ta’ kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali sabiex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-istudenti li beħsiebhom jistudjaw jew jirċievu taħriġ barra l-pajjiż.

Għall-attivitajiet ta’ mobbiltà bejn l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u l-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, pereżempju f’pajjiżi fejn ikun disponibbli kofinanzjament fil-livell reġjonali jew istituzzjonali.

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali għall-mobbiltà fit-tul

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jirċievu ammont supplimentari għall-appoġġ individwali tal-għotja tal-UE tal-Erasmus+ tagħhom b’ammont ta’ EUR 250 fix-xahar. Il-kriterji li għandhom jiġu applikati huma ddefiniti fil-livell nazzjonali mill-Aġenziji Nazzjonali bi ftehim mal-Awtoritajiet Nazzjonali.

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’apprendistati - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali għall-mobbiltà fit-tul

L-istudenti u l-gradwati reċenti li jwettqu traineeships jirċievu ammont supplimentari għall-appoġġ individwali tal-għotja tal-UE tal-Erasmus+ tagħhom b’ammont ta’ EUR 150 fix-xahar. L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet li jieħdu sehem fi traineeships huma intitolati jirċievu l-ammont supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet u l-ammont supplimentari għat-traineeships.

Studenti u gradwati reċenti mir-reġjuni ultraperiferiċi u mill-PTEE fuq mobbiltà fit-tul

B’kunsiderazzjoni tar-restrizzjonijiet imposti mill-pożizzjoni remota minn Stati Membri oħrajn tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u l-livell ekonomiku, l-istudenti u l-gradwati reċenti li jkunu qegħdin jistudjaw jew li jkunu studjaw f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Istati Membri tal-UE, u Pajjiżi u Territorji Ekstra-Ewropej (PTEE) assoċjati mal-Istati Membri tal-UE se jirċievu l-ammonti ogħla li ġejjin għal appoġġ individwali:

Minn

Sa

Ammont

Ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE

L-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u l-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-reġjuni 13 u 14.

EUR 786 fix-xahar

F’dan il-każ, l-ammont supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet mhux se japplika. Japplika l-ammont supplimentari għat-traineeships.

Studenti u gradwati reċenti fuq mobbiltà internazzjonali fit-tul li tinvolvi pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm 

L-ammont bażi għall-appoġġ individwali huwa stabbilit kif ġej:

Minn

Sa

Ammont

L-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 1-12.

EUR 700 fix-xahar

L-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14.

Kif deskritt hawn fuq fit-taqsima “Appoġġ ta’ għotja għall-mobbiltà tal-istudenti – Appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika”

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 1-12.

Grupp 1 tal-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Grupp 2 tal-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Grupp 3 tal-Istati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

EUR 900 fix-xahar

EUR 850 fix-xahar

EUR 800 fix-xahar

F’dan il-każ se japplika l-ammont supplimentari għall-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet.

L-ammont supplimentari għat-traineeships se japplika biss fil-każ ta’ mobbiltà lejn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14.

L-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jinkludu r-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE.

Studenti u gradwati reċenti dwar il-mobbiltà fiżika għal perjodu qasir – Ammonti bażi ta’ appoġġ individwali (mobbiltà mħallta u mobbiltà għal perjodu qasir għad-dottorat)

L-ammonti bażi għall-appoġġ individwali huma stabbiliti kif ġej:

Durata tal-attività fiżika

Ammont (għal kwalunkwe Stat Membru tal-UE u pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm)

Sal-14-il jum ta’ attività

EUR 79 kull jum

mill-15-il jum sat-30 jum ta’ attività

EUR 56 kull jum

L-ammont supplimentari għat-traineeships mhux se japplika f’dan il-każ.

L-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jinkludu r-reġjuni ultraperiferiċi u l-PTEE.

Studenti u gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet - ammont supplimentari għall-appoġġ individwali għall-mobbiltà fiżika fuq perjodu qasir

L-istudenti u l-gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jirċievu ammont supplimentari għall-appoġġ individwali mill-għotja tal-UE tal-Erasmus+ tagħhom ta’ ammont ta’ EUR 100 għal perjodu ta’ attività ta’ mobbiltà fiżika ta’ bejn 5 ijiem u 14-il jum u EUR 150 għal dak ta’ bejn 15 u 30 jum. Il-kriterji li għandhom jiġu applikati huma ddefiniti fil-livell nazzjonali mill-Aġenziji Nazzjonali bi ftehim mal-Awtoritajiet Nazzjonali.

C) Appoġġ ta’ għotja għall-mobbiltà tal-persunal

Il-persunal se jirċievi kontribuzzjoni mill-UE għall-kostijiet tiegħu għas-sussistenza matul il-perjodu barra l-pajjiż kif ġej:

Kategorija tal-baġit - Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet relatati direttament mas-sussistenza tal-parteċipanti matul l-attività.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-soġġorn ta’ kull parteċipant

Ammont

Sal-14-il jum ta’ attività: it-tabella A1.1, għal kull jum għal kull parteċipant mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-programm jew it-tabella A1.2, għal kull jum għal kull parteċipant minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm

bejn il-15-il jum u s-60 jum ta’ attività: 70 % tat-tabella A1.1, għal kull jum għal kull parteċipant mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-programm jew 70 % tat-tabella A1.2, għal kull jum għal kull parteċipant minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm

Tabella A – Appoġġ individwali (ammonti f’euro għal kull jum)

L-ammonti jiddependu fuq il-pajjiż li jilqa’. Dawn l-ammonti jiġu stabbiliti fil-meded minimi u massimi pprovduti fit-tabella ta’ hawn taħt. Meta jiġu ddefiniti l-ammonti li għandhom jiġu applikati mill-benefiċjarji f’pajjiżhom, l-Aġenziji Nazzjonali, bi qbil mal-Awtoritajiet Nazzjonali, se jikkunsidraw żewġ kriterji speċifiċi:

 • id-disponibbiltà u l-livell ta’ sorsi oħrajn ta’ kofinanzjament minn korpi privati jew pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali sabiex jissupplimentaw l-għotja tal-UE;
 • il-livell ġenerali tad-domanda tal-persunal li għandu l-ħsieb li jgħallem jew jirċievi taħriġ barra l-pajjiż.

L-istess perċentwal fil-medda għandu jiġi applikat għall-pajjiżi destinatarji kollha. Ma huwiex possibbli li jingħata l-istess ammont għall-pajjiżi destinatarji kollha.

Pajjiż li jilqa’

Persunal mill-Istati Membri tal-UE u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

Persunal minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

 

Minimu-Massimu (għal kull jum)

Ammont (għal kull jum)

 

A1.1

A1.2

L-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, il-Finlandja, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Liechtenstein, il-Lussemburgu, in-Netherlands, in-Norveġja, l-Iżvezja.

96-190

190

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14

96-190

 Mhux eliġibbli

Ċipru, il-Greċja, Malta, il-Portugall, Spanja, il-Latvja, is-Slovakkja, is-Slovenja, iċ-Ċekja, l-Estonja,

84-170

170

Il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Litwanja, il-Maċedonja ta’ Fuq, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Serbja, it-Turkija.

71-148

148

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 1-12

190

 Mhux eliġibbli

Għall-attivitajiet ta’ mobbiltà bejn l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm u l-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14, l-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu flessibbiltà lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tagħhom billi jistabbilixxu meded minflok ammonti fil-livell nazzjonali. Dan għandu jkun ibbażat fuq raġunijiet iġġustifikati, pereżempju f’pajjiżi fejn ikun disponibbli kofinanzjament fil-livell reġjonali jew istituzzjonali. L-ammonti eżatti se jiġu ppubblikati fuq is-sit web ta’ kull Aġenzija Nazzjonali u tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

D) Livell ta’ appoġġ finanzjarju għall-istudenti u l-persunal definit mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-konsorzji tal-mobbiltà

Fil-każijiet kollha, il-HEIs u l-konsorzji tal-mobbiltà se jkunu meħtieġa jħarsu l-prinċipji u l-kriterji li ġejjin meta jiddefinixxu u/jew japplikaw ir-rati tal-UE fi ħdan l-istituzzjoni tagħhom:

 • Ladarba r-rati jkunu ġew iddefiniti mill-istituzzjonijiet/il-konsorzji, dawn għandhom jibqgħu l-istess matul id-durata tal-proġett ta’ mobbiltà. Ma huwiex possibbli li jitnaqqas jew jiżdied il-livell ta’ għotjiet fl-istess proġett.
 • Ir-rati jridu jiġu ddefiniti u/jew applikati b’mod oġġettiv u trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-prinċipji kollha u l-metodoloġija deskritta hawn fuq (jiġifieri b’kunsiderazzjoni tal-fluss tal-mobbiltà kif ukoll il-finanzjament speċifiku addizzjonali).
 • L-istess livell ta’ għotja jrid jingħata lill-istudenti kollha li jmorru fl-istess grupp ta’ pajjiżi għall-istess tip ta’ mobbiltà – studji jew traineeships (ħlief studenti u gradwati reċenti b’inqas opportunitajiet jew minn reġjuni u PTEE ultraperiferiċi).

E) Programmi intensivi mħallta

Kategorija tal-baġit - Appoġġ Organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u regoli applikabbli

Kostijiet relatati direttament mal-organizzazzjoni tal-programmi intensivi (bl-esklużjoni tal-kostijiet tas-sussistenza u tal-ivvjaġġar għall-parteċipanti).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tan-numru ta’ studenti mobbli tal-edukazzjoni għolja ffinanzjati minn proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna, mingħajr ma jitqiesu l-għalliema/l-ħarrieġa involuti fit-twettiq tal-programm.

L-istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja li tikkoordina tapplika għall-appoġġ tal-organizzazzjoni f’isem il-grupp ta’ istituzzjonijiet li jorganizzaw b’mod konġunt il-programm intensiv imħallat.

Ammont

EUR 400 għal kull parteċipant, b’minimu ta’ 10 studenti u b’massimu ta’ 20 student mobbli tal-Erasmus+ iffinanzjat.

L-għotja ta’ appoġġ organizzazzjonali għall-programmi intensivi mħallta hija kontribuzzjoni għal kwalunkwe kost imġarrab mill-istituzzjonijiet involuti fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-programmi intensivi mħallta, bħall-kostijiet relatati mat-tħejjija, id-disinn, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-programmi, inkluż it-twettiq ta’ attivitajiet fiżiċi u virtwali/remoti kif ukoll il-ġestjoni u l-koordinazzjoni kumplessivi.

Il-HEI li tikkoordina hija responsabbli għall-kondiviżjoni tal-għotja ta’ appoġġ organizzazzjonali għal programmi intensivi mħallta fost is-sħubija fejn jiġġarrbu l-kostijiet imsemmija hawn fuq.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_mt ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_mt ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en ↩ back
 • 4 Bl-eċċezzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mill-pajjiżi terzi tal-Balkani tal-Punent mhux assoċjati mal-programm, għall-iskop tas-Sejħa għal Proposti dwar l-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, li għaliha huma eliġibbli. ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative ↩ back
 • 6 Kwalunkwe traineeship għall-istudenti se jitqies bħala “traineeship fil-ħiliet diġitali” meta waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin tiġi pprattikata mit-trainee: kummerċjalizzazzjoni diġitali (pereżempju l-ġestjoni tal-media soċjali, l-analitika tal-web); disinn grafiku, mekkaniku jew arkitettoniku diġitali; l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet, software, scripts, jew siti web; l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni tas-sistemi u n-networks tal-IT; iċ-ċibersigurtà; l-analitika, l-estrazzjoni u l-viżwalizzazzjoni tad-data; l-ipprogrammar u t-taħriġ tar-robots u l-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali. L-appoġġ ġeneriku tal-klijent, it-twettiq tal-ordni, id-dħul tad-data jew il-kompiti tal-uffiċċju ma jitqisux f’din il-kategorija. ↩ back
 • 7 Kwalunkwe mobbiltà tal-persunal għat-taħriġ se titqies bħala “taħriġ fil-ħiliet diġitali” meta waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin jiġu pprattikati mill-membru tal-persunal: job shadowing/parteċipazzjoni f’korsijiet ta’ taħriġ dwar l-għodod tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-istudenti (ESCI), l-għodod/is-software tal-edukazzjoni diġitali, l-ipprogrammar, u is-software u s-sistemi tal-IT speċjalizzati għall-amministrazzjoni tal-HEI. ↩ back
 • 8 Il-post-docs jistgħu jipparteċipaw fi traineeships bl-istess rekwiżiti bħal kwalunkwe gradwat reċenti ieħor fi żmien 12-il xahar minn meta jkunu gradwaw. Għal dawk il-pajjiżi li fihom il-gradwati jeħtiġilhom jirreġistraw f’servizz militari jew fis-servizz ċivili obbligatorju wara li jkunu ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jiġi estiż bid-durata ta’ dak is-servizz. ↩ back
 • 9 Għad-definizzjoni tar-reġjuni ara t-taqsima “pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-gwida. ↩ back
 • 10 Intestatura 2 tal-baġit tal-UE - Koeżjoni, reżiljenza u valuri. ↩ back
 • 11 It-tipi ta’ organizzazzjonijiet li ġejjin mhumiex eliġibbli bħala organizzazzjonijiet li jilqgħu għall-mobbiltà tal-istudenti għall-finijiet ta’ traineeships: Istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħra tal-UE inklużi l-aġenziji speċjalizzati (il-lista eżawrjenti tagħhom hija disponibbli fuq is-sit web - http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_mt); organizzazzjonijiet li jiġġestixxu l-programmi tal-UE bħall-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ (sabiex jiġu evitati kunflittita’ interessi possibbli u/jew finanzjament doppju). ↩ back
 • 12 L-esperjenza preċedenti taħt il-Programm Erasmus+ u/jew bħala detenturi ta’ boroż ta’ studju tal-Erasmus Mundus tgħodd mat-12-il xahar għal kull ċiklu ta’ studju. ↩ back
 • 13 Fi programmi ta’ studju ta’ ċiklu wieħed, bħall-mediċina, l-istudenti jistgħu jkunu mobbli sa 24 xahar. ↩ back
 • 14 Fil-każ ta’ fergħat ta’ kampusijiet li huma legalment dipendenti fuq l-istituzzjoni prinċipali u li ma jistgħux jiffirmaw ftehimiet interistituzzjonali separati, il-pajjiż fejn tinsab l-istituzzjoni prinċipali jitqies bħala l-pajjiż li jibgħat jew jirċievi għad-determinazzjoni tal-appoġġ individwali u l-eliġibbiltà tal-fluss tal-mobbiltà. Il-benefiċjarji jridu jużaw il-post reali tal-fergħa(t) meta jikkalkulaw il-faxxa tad-distanza għall-appoġġ għall-ivvjaġġar. Fergħat indipendenti għandhom jipparteċipaw fil-programm separatament mill-istituzzjonijiet prinċipali tagħhom. ↩ back
 • 15 Il-mobbiltà bejn l-istituzzjonijiet involuti fit-twettiq ta’ lawrja konġunta jew doppja hija eliġibbli li tiġi ffinanzjata sakemm ma jkun hemm l-ebda finanzjament doppju. Fil-każ ta’ lawrji konġunti jew doppji, l-istituzzjoni li tibgħat il-parteċipant fuq mobbiltà hija dik li tiffinanzja l-mobbiltà appoġġata minn fondi ta’ politika interna. Fil-każ ta’ mobbiltà internazzjonali, l-istituzzjonijiet involuti fit-twettiq ta’ lawrja konġunta jew doppja jistgħu jużaw finanzjament minn proġetti ta’ mobbiltà appoġġati minn fondi ta’ politika interna u esterna, filwaqt li jirrispettaw l-eliġibbiltà tal-attivitajiet u l-flussi f’kull qasam. ↩ back
 • 16 Għal dawk il-pajjiżi li fihom il-gradwati jridu jirreġistraw f’servizz militari jew ċivili obbligatorju wara li jkunu ggradwaw, il-perjodu ta’ eliġibbiltà għall-gradwati reċenti se jiġi estiż bid-durata ta’ dak is-servizz. ↩ back
 • 17 Fil-każ ta’ fergħat ta’ kampusijiet li huma legalment dipendenti fuq l-istituzzjoni prinċipali u li ma jistgħux jiffirmaw ftehimiet interistituzzjonali separati, il-pajjiż fejn tinsab l-istituzzjoni prinċipali jitqies bħala l-pajjiż li jibgħat jew jirċievi għad-determinazzjoni tal-appoġġ individwali u l-eliġibbiltà tal-fluss tal-mobbiltà. Il-benefiċjarji jridu jużaw il-post reali tal-fergħa(t) meta jikkalkulaw il-faxxa tad-distanza għall-appoġġ għall-ivvjaġġar. Fergħat indipendenti għandhom jipparteċipaw fil-programm separatament mill-istituzzjonijiet prinċipali tagħhom. ↩ back
 • 18 Il-lista tal-pajjiżi li għalihom japplika dan ir-rekwiżit tista’ tinsab fil-Lista tal-Pajjiżi tad-DAC li jirċievu l-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf . Il-lista tad-DAC tiġi aġġornata perjodikament, biex il-pajjiżi jkunu jistgħu jiċċaqilqu minn kategorija għal oħra jew inkella joħorġu mil-lista. Madankollu, l-istatus tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) ta’ pajjiż u r-restrizzjonijiet relattivi jibqgħu l-istess għaċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-proġetti taħt l-istess sejħa. ↩ back
 • 19 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365.28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1999 km). ↩ back
 • 20 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm ↩ back
 • 21 L-Aġenzija Nazzjonali ma jistgħux jagħżlu li ma jipprovdux appoġġ għall-ivvjaġġar lill-istudenti li jkunu qed jistudjaw u lill-gradwati reċenti li jkunu studjaw f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Istati Membri tal-UE u f’Pajjiżi u Territorji Ekstra-Ewropej (PTEE) assoċjati mal-Istati Membri tal-UE u li sejrin lejn Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm jew pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 jew 14. ↩ back
 • 22 Fil-każ ta’ akkumpanjaturi, jistgħu japplikaw ir-rati għall-persunal kif ukoll il-kostijiet eċċezzjonali għall-ivvjaġġar għali. F’każijiet eċċezzjonali, fejn l-akkumpanjatur ikun jeħtieġ joqgħod barra l-pajjiż għal aktar minn 60 jum, il-kostijiet żejda ta’ sussistenza wara s-60 jum se jiġu appoġġati taħt l-intestatura tal-baġit “appoġġ għall-inklużjoni”. ↩ back
 • 23 Il-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm mir-Reġjuni 13 u 14 huma biss pajjiżi li jilqgħu, sakemm ma jiġix konkluż arranġament ma’ pajjiż ġar biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm kemm bħala pajjiż li jibgħat kif ukoll bħala pajjiż li jilqa’. ↩ back
Tagged in:  Higher education