Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet

L-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja jew l-Istituti/Aġenziji tat-Taħriġ tal-Għalliema se jorganizzaw attivitajiet taħt din l-azzjoni li jippermettu lill-għalliema fl-iskejjel u lill-fornituri tal-Edukazzjoni u t-taħriġ Vokazzjonali (VET) jiżviluppaw ħiliet ġodda, jgħallmu u jinvolvu ruħhom fi kwistjonijiet tal-UE, u b’hekk jagħtuhom is-setgħa permezz ta’ fehim aħjar tal-UE u l-funzjonament tagħha.

Il-korpi tat-taħriġ tal-għalliema (kemm għall-edukazzjoni inizjali tal-għalliema kif ukoll għall-iżvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema) se jsaħħu l-għarfien u l-ħiliet interni tagħhom dwar it-tagħlim b’rabta ma’ kwistjonijiet tal-UE, u b’hekk, iħallu lill-għalliema mgħammra aħjar meta jintroduċu kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.

L-attivitajiet ta’ Taħriġ għall-Għalliema se jappoġġaw lill-persunal edukattiv fl-iskejjel u lill-fornituri tal-VET (ISCED 1 – 4).

Objettivi tal-azzjoni

It-Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet għandu l-għan li jappoġġa l-iskejjel u l-fornituri tal-VET fl-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twassil tal-kontenut tal-UE fl-attivitajiet kurrikulari u ekstrakurrikulari tagħhom. L-objettivi prinċipali huma li:

 • jippermettu lill-iskejjel u lill-fornituri tal-VET (ISCED 1- 4) jibnu għarfien dwar l-UE fost il-persunal tat-tagħlim tagħhom;
 • Joffru proposti ta’ taħriġ strutturat fuq is-suġġetti dwar l-UE għall-iskejjel u l-fornituri tal-VET, jipprovdu kontenut u metodoloġiji għat-tagħlim tal-għalliema f’diversi livelli, minn sfondi u esperjenzi differenti;
 • jipprovdu korsijiet speċifiċi ta’ taħriġ individwali jew fi gruppi (modulari, residenzjali, imħallat jew online) għall-għalliema li huma interessati fl-UE u li lesti jintegraw is-suġġetti dwar l-UE fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom;
 • jrawmu l-fiduċja tal-għalliema fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-UE fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.

Liema huma l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati biex wieħed japplika għat-taħriġ/edukazzjoni tal-għalliema Jean Monnet?

Kriterji ta’ eliġibbiltà

Min jista’ japplika?

Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja waħda jew Istituzzjoni/Aġenzija tat-Taħriġ / Edukazzjoni tal-Għalliema waħda li tipprovdi taħriġ inizjali u/jew fis-servizz lill-għalliema tal-iskejjel u/jew tal-istituzzjoni tal-VET (ISCED 1 - 4).

L-applikant għandu jiġi stabbilit fi Stat Membru tal-Erasmus + tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

L-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja għandu jkollhom ECHE valida.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Organizzazzjonijiet parteċipanti

Heis jew Istituzzjoni/Aġenzija għat-Taħriġ tal-Għalliema stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Għadd u profil tal-organizzazzjonijiet parteċipanti

HEI waħda jew Istituzzjoni/Aġenzija waħda tat-Taħriġ tal-Għalliema stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Durata tal-proġett

Tliet snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sal-1 ta’ marzu fil-17:00:00 (ħin ta’ brussell)

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

Stabbiliment ta’ proġett

Għalliema mgħammra b’metodoloġiji ġodda u innovattivi biex jipproponu kontenut fl-Unjoni Ewropea lil studenti se jgħinu biex jintroduċu fatti u għarfien dwar l-Unjoni Ewropea f’attivitajiet kurrikulari u ekstrakurrikulari.

L-Istitut/l-Aġenzija għat-Taħriġ tal-Għalliema   hija istituzzjoni li fost l-attivitajiet ewlenin tagħha għandha l-forniment tat-taħriġ/edukazzjoni għall-għalliema.

L-attivitajiet ta’ Taħriġ/edukazzjoni għall-Għalliema Jean Monnet għandhom jinkludu t-tħejjija u t-twassil ta’ attivitajiet ta’ taħriġ / edukazzjoni għall-għalliema. Dawn l-attivitajiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ korsijiet jew moduli mmirati inkluż l-apprendiment mill-bogħod (MOOC u/jew attivitajiet imħallta). It-Taħriġ / Edukazzjoni tal-Għalliema għandu jkun formali u jintemm b’ċertifikat.

L-attivitajiet proposti għandhom jinkludu wkoll appoġġ lill-parteċipanti (eż. kontribuzzjoni għall-ivvjaġġar u s-sussistenza, l-għoti ta’ manwali u għodod speċifiċi oħra, eżenzjoni mit-tariffi).

It-Taħriġ / l-Edukazzjoni tal-Għalliema Jean Monnet irid jirrispetta waħda minn dawn li ġejjin:

 • taħriġ dwar il-metodoloġiji tat-tagħlim sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • taħriġ dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • esperjenzi ta’ apprendiment fuq is-suġġetti dwar l-Unjoni Ewropea li jikkomplementaw korsijiet diġà eżistenti (l-apprendiment kollaborattiv fost il-klassijiet, il-kotagħlim);
 • seminars, korsijiet tas-sajf u intensivi, tipi oħra ta’ esperjenzi tal-UE li jinvolvu partijiet ikkonċernati oħra.

Dan ta’ hawn fuq jista’ jsir permezz ta’:

 • L-għoti ta’ gwida ad hoc għall-għażla tat-taħriġ;
 • Taħriġ fiżiku, online u/jew imħallat.

Impatt mistenni

Kwantitattiv

 • l-għadd ta’ benefiċjarji minn Stat Membru tal-UE jew pajjiż terz assoċjat mal-Programm / reġjun
 • l-għadd ta’ benefiċjarji tat-taħriġ / edukazzjoni tal-għalliema skont il-pajjiż / ir-reġjun

Kwalitattiv

It-taħriġ / edukazzjoni tal-għalliema Jean Monnet huwa mistenni li jġib effetti pożittivi u fit-tul kemm lill-organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ inizjali u/jew ta’ għalliema fis-servizz kif ukoll lill-parteċipanti fl-attivitajiet tagħhom.

It-Taħriġ tal-Għalliema se jżid l-opportunitajiet għall-persunal tat-tagħlim f’termini ta’ żvilupp professjonali u tal-karriera.

L-attivitajiet appoġġati mit-taħriġ / edukazzjoni tal-għalliema Jean Monnet għandhom l-għan li jipproduċu l-eżiti li ġejjin:

 • għalliema mgħammra aħjar permezz tal-akkwist ta’ metodoloġiji biex jgħallmu kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • kapaċità akbar biex jgħallmu s-suġġetti dwar l-UE;
 • għarfien akbar dwar is-suġġetti tal-UE;
 • offerta estiża ta’ taħriġ speċifiku minn organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ tal-għalliema inizjali u/jew fis-servizz.

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-objettivi tal-azzjoni Jean Monnet:
  • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju),
  • tippermetti lill-għalliema fl-iskejjel jiżviluppaw ħiliet ġodda;
  • tagħti fehim aħjar tal-UE u l-funzjonament tagħha;
  • tippermetti lill-għalliema jintroduċu kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:
  • skejjel u fornituri tal-VET (ISCED 1 - 4)
  • Għalliema.

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proposta nnifisha u l-vijabbiltà tal-metodoloġija tagħha.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid,
  • juri koerenza mal-objettivi u l-attivitajiet tal-proposta,
  • tinkludi appoġġ lill-parteċipanti (eż. kontribuzzjoni għall-ivvjaġġar u s-sussistenza, provvista ta’ manwali u għodod speċifiċi oħra, eżenzjoni mit-tariffi).
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u arranġamenti ta’ kooperazzjoni (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:
  • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk xierqa):
   • f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju);
   • f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta.

Impatt (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • L-impatt mistenni tat-taħriġ tal-għalliema u l-effetti fit-tul tiegħu:
  • Fuq l-iskejjel u l-fornituri tal-VET (ISCED 1 – 4),
  • kapaċità akbar biex jgħallmu dwar is-suġġetti tal-UE,
  • kontenut imtejjeb jew innovattiv, l-iżvilupp ta’ perspettivi ġodda biex jiġu inklużi s-suġġetti tal-UE fil-kurrikuli,
  • fuq l-istituzzjoni li torganizza l-attivitajiet,
  • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa biex jingħaqdu ma’ sħab,
  • l-għadd u l-livell tat-taħriġ propost u l-għadd potenzjali ta’ benefiċjarji,
  • żieda fl-allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji biex jissaħħu attivitajiet ta’ taħriġ aktar immirati fi ħdan l-istituzzjoni.
 • Fuq il-benefiċjarji mill-Azzjoni Jean Monnet
  • Isaħħu l-ħiliet tal-għalliema dwar il-kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
  • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet u lil hinn minnha,
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
  • jilħqu gruppi barra mill-grupp fil-mira dirett,
  • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħqu l-udjenza fil-mira,
  • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u mill-inqas 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-ue għal kull proġett hija ta’ EUR 300.000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Persunal tal-edukazzjoni skolastika Studenti u persunal tal-ETV