Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

„Jean Monnet“ mokytojų rengimas

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos arba mokytojų rengimo institucijos ir (arba) agentūros pagal šį veiksmą organizuos veiklą, kuri leis bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių, mokyti ir įsitraukti į ES reikalus, padedant jiems geriau suprasti ES ir jos veikimą ir taip suteikiant jiems daugiau galių.

Mokytojų rengimo (tiek pirminio rengimo, tiek tęstinio profesinio tobulėjimo) įstaigos didins savo vidaus žinias ir stiprins įgūdžius, susijusius su mokymu ES klausimais, todėl mokytojai bus geriau pasirengę įtraukti ES turinį į savo veiklą.

Mokytojų rengimo veikloje galės dalyvauti bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai (ISCED 1–4).

Veiksmo tikslai

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo veikla siekiama padėti mokykloms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ES turinį mokymo programose ir užklasinėje veikloje. Pagrindiniai tikslai:

 • leisti bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams (ISCED 1–4) stiprinti pedagogų žinias apie ES reikalus;
 • bendrojo mokymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams siūlyti struktūruotą mokymą apie ES dalykus, o įvairaus lygio, skirtingo išsilavinimo ir patirties mokytojams teikti mokymo turinį ir metodikas;
 • rengti specialius individualius ar grupinius mokymo kursus (modulinius, rezidencinius, mišriuosius ar internetinius), skirtus mokytojams, kurie domisi ES ir nori integruoti ES temas į savo kasdienį darbą;
 • paskatinti mokytojus drąsiau integruoti ES aspektą į savo kasdienį darbą.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokytojų rengimo ir švietimo paraiškoms?

Tinkamumo kriterijai

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai turi būti:

 • Aukštojo mokslo ir studijų institucija, teikianti pirminio rengimo ir (arba) mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir (arba) profesinio mokymo įstaigų mokytojams (ISCED 1–4) ir turinti galiojančią ECHE, arba mokytojų rengimo institucija / švietimo įstaiga / agentūra, teikianti pirminio rengimo ir (arba)
 • Mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir (arba) profesinio mokymo įstaigų mokytojams (ISCED 1–4).

Pareiškėjai turi būti įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Konsorciumo sudėtis

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai (pavieniai dotacijų gavėjai).

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos Švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 14 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Projekto rengimas

Naujos ir novatoriškos turinio apie Europos Sąjungą siūlymo mokiniams metodikos padės mokytojams integruoti faktus ir žinias apie Europos Sąjungą į mokymo programas ir užklasinę veiklą.

Mokytojų rengimo įstaiga – įstaiga, kurios viena iš pagrindinių veiklų yra mokytojų rengimo ir švietimo veikla.

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo ir švietimo veikla turėtų apimti pasirengimą mokytojų rengimo veiklai ir jos vykdymą. Tai gali būti tiksliniai kursai arba moduliai, įskaitant nuotolinį mokymą (MOOC ir (arba) mišrioji veikla). Mokytojų rengimas / švietimas turėtų būti oficialūs, jų pabaigoje išduodamas pažymėjimas.

Siūloma veikla turėtų apimti ir paramą dalyviams (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimą, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimą, atleidimą nuo mokesčių).

„Jean Monnet“ mokytojų rengimas ir švietimas turi būti:

 • mokymas apie mokymo metodikas, susijusias su Europos Sąjungos klausimais;
 • mokymas apie Europos Sąjungos reikalus;
 • Europos Sąjungos dalykų mokymosi patirtis, papildanti esamas disciplinas (klasių bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis, komandinis mokymas);
 • seminarai, vasaros ir intensyvūs kursai, kitokia ES patirtis dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

Tai galima padaryti:

 • teikiant ad hoc gaires, padedančias atlikti mokymų atranką;
 • vykdant kontaktinį, internetinį ir (arba) mišrųjį mokymą.

Numatomas poveikis

Kiekybinis

 • Dotacijų gavėjų skaičius pagal ES valstybes nares ar Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir (arba) regionus;
 • mokytojų rengimo ir švietimo dalyvių skaičius pagal šalį arba regioną.

Kokybinis

Tikimasi, kad „Jean Monnet“ mokytojų rengimas ir švietimas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį įstaigoms, teikiančioms pirminio mokytojų rengimo ir (arba) jų kvalifikacijos kėlimo paslaugas, ir veiklos dalyviams.

Mokytojų rengimo iniciatyva suteiks pedagoginiams darbuotojams didesnių profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybių.

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo / švietimo veikla taip pat siekiama tokių rezultatų kaip:

 • geresnis mokytojų pasirengimas mokyti ES temomis įsisavinus mokymo metodiką;
 • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
 • gilesnės žinios apie ES reikalus;
 • išplėsta specialaus organizacijų, kurios teikia pirminio mokytojų rengimo ir (arba) kvalifikacijų kėlimo paslaugas, mokymo pasiūla.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

 • Kokiu mastu pasiūlymas atitinka „Jean Monnet“ veiksmo tikslus:
  • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
  • suteikti bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams galimybių įgyti naujų įgūdžių;
  • padėti geriau suprasti ES ir jos veikimą;
  • padėti mokytojams integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:
  • bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (ISCED 1–4);
  • mokytojus.

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: pasiūlymo kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas.
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su pasiūlymo tikslais ir veiksmais;
  • apima dalyvių rėmimą (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimas, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimas, atleidimas nuo mokesčių).
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Grupės kompetencijos lygis ir pridėtinė vertė:
  • Pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje veikloje (tiek akademinėje, tiek ne akademinėje, jei taikoma) profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas:
   • Europos Sąjungos studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje) atžvilgiu,
   • konkrečios pasiūlyme pateiktos temos atžvilgiu.

Poveikis (daugiausia 25 balai)

 • Numatomas mokytojų rengimo poveikis ir ilgalaikiai padariniai:
  • bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams (ISCED 1–4):
  • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
  • patobulintas ar novatoriškas turinys, naujų ES temų aspektų įtraukimas į mokymo programas;
  • veiklą organizuojančiai institucijai;
  • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais;
  • siūlomų mokymų skaičius ir lygis ir potencialių naudos gavėjų skaičius;
  • didesni finansiniai ištekliai, siekiant stiprinti tikslingesnį mokymą įstaigos viduje.
 • „Jean Monnet“ veiksmo naudos gavėjams:
  • geresni mokytojų įgūdžiai integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Sklaida ir komunikacija:
  • veiksmų, kuriais siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė;
  • didesnis informuotumas apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumas;
  • grupių, tiesiogiai nesusijusių su tikslinėmis grupėmis, įtraukimas;
  • kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją;
  • tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Ar skirti finansavimą, svarstoma, jeigu pasiūlymai įvertinami ne mažiau kaip 70 balų ir skiriama bent po 15 balų pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų. Tos pačios temos ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausiai balų „projekto aktualumo“ ir „poveikio“ kategorijose.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 300 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • Biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. T.);
 • Pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • Pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • Numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Fiksuotoji suma neviršys 80 proc. po vertinimo nustatytos biudžeto sąmatos.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma, finansavimo norma, visos tinkamos finansuoti išlaidos ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet Mokyklinio ugdymo darbuotojai Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai