Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

„Jean Monnet“ mokytojų rengimas

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos arba mokytojų rengimo institucijos ir (arba) agentūros pagal šį veiksmą organizuos veiklą, kuri leis bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių, mokyti ir įsitraukti į ES reikalus, padedant jiems geriau suprasti ES ir jos veikimą ir taip suteikiant jiems daugiau galių.

Mokytojų rengimo (tiek pirminio rengimo, tiek tęstinio profesinio tobulėjimo) įstaigos didins savo vidaus žinias ir stiprins įgūdžius, susijusius su mokymu ES klausimais, todėl mokytojai bus geriau pasirengę įtraukti ES turinį į savo veiklą.

Mokytojų rengimo veikloje galės dalyvauti bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai (ISCED 1–4).

Veiksmo tikslai

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo veikla siekiama padėti mokykloms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ES turinį mokymo programose ir užklasinėje veikloje. Pagrindiniai tikslai:

 • leisti bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams (ISCED 1–4) stiprinti pedagogų žinias apie ES reikalus;
 • bendrojo mokymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams siūlyti struktūruotą mokymą apie ES dalykus, o įvairaus lygio, skirtingo išsilavinimo ir patirties mokytojams teikti mokymo turinį ir metodikas;
 • rengti specialius individualius ar grupinius mokymo kursus (modulinius, rezidencinius, mišriuosius ar internetinius), skirtus mokytojams, kurie domisi ES ir nori integruoti ES temas į savo kasdienį darbą;
 • paskatinti mokytojus drąsiau integruoti ES aspektą į savo kasdienį darbą.

Projekto rengimas

Naujos ir novatoriškos turinio apie Europos Sąjungą siūlymo mokiniams metodikos padės mokytojams integruoti faktus ir žinias apie Europos Sąjungą į mokymo programas ir užklasinę veiklą.

Mokytojų rengimo įstaiga – įstaiga, kurios viena iš pagrindinių veiklų yra mokytojų rengimo ir švietimo veikla.

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo ir švietimo veikla turėtų apimti pasirengimą mokytojų rengimo veiklai ir jos vykdymą. Tai gali būti tiksliniai kursai arba moduliai, įskaitant nuotolinį mokymą (MOOC ir (arba) mišrioji veikla). Mokytojų rengimas / švietimas turėtų būti oficialūs, jų pabaigoje išduodamas pažymėjimas.

Siūloma veikla turėtų apimti ir paramą dalyviams (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimą, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimą, atleidimą nuo mokesčių).

„Jean Monnet“ mokytojų rengimas ir švietimas turi būti:

 • mokymas apie mokymo metodikas, susijusias su Europos Sąjungos klausimais;
 • mokymas apie Europos Sąjungos reikalus;
 • Europos Sąjungos dalykų mokymosi patirtis, papildanti esamas disciplinas (klasių bendradarbiavimu grindžiamas mokymasis, komandinis mokymas);
 • seminarai, vasaros ir intensyvūs kursai, kitokia ES patirtis dalyvaujant kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

Tai galima padaryti:

 • teikiant ad hoc gaires, padedančias atlikti mokymų atranką;
 • vykdant kontaktinį, internetinį ir (arba) mišrųjį mokymą.

Kokie kriterijai taikomi „Jean Monnet“ mokytojų rengimo paraiškoms?

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos (Kas gali teikti paraišką?)

Kad atitiktų reikalavimus, pareiškėjai (dotacijos gavėjai ir susiję subjektai, jei taikoma) turi būti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucija, teikianti pirminio rengimo ir (arba) mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir (arba) profesinio mokymo įstaigų mokytojams (ISCED 1–4) ir turinti galiojančią ECHE, arba                       
 • mokytojų rengimo institucija / švietimo įstaiga / agentūra, teikianti pirminio rengimo ir (arba) mokymo darbo vietoje paslaugas bendrojo ugdymo įstaigų ir (arba) profesinio mokymo įstaigų mokytojams (ISCED 1–4).

Pareiškėjai turi būti įsteigti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Paraiškas gali teikti tik pavieniai pareiškėjai.

Geografinė vietovė (Veiklos vieta (-os))

Pasiūlymai turi būti susiję su reikalavimus atitinkančiose šalyse vykdoma veikla (žr. šio vadovo A dalį).

Projekto trukmė

Projektai paprastai turėtų trukti 36 mėnesius (galima pratęsti, jei tai tinkamai pagrindžiama ir priimamas dotacijos sutarties pakeitimas).

Kam teikti paraišką?

Europos švietimo ir kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA).

Kvietimo teikti paraiškas identifikatorius: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką turi pateikti iki vasario 1 d. 17:00:00 (Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Projektai vertinami pagal toliau nurodytus kriterijus.

Projekto aktualumas (daugiausia 25 balai)

Turi būti parodytas pasiūlymo aktualumas siekiant veiksmo tikslų. Aktualumas bus vertinamas, be kita ko, jeigu pasiūlymas leidžia:

 • prisidėti prie ES studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje),
 • suteikti bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams galimybių įgyti naujų įgūdžių;
 • padėti geriau suprasti ES ir jos veikimą;
 • padėti mokytojams integruoti ES turinį į savo veiklą.

Kokiu mastu pasiūlymas aktualus siekiant gerbti ir skatinti bendras ES vertybes, pavyzdžiui, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat kovoti su bet kokia diskriminacija.

 • Kokiu mastu pasiūlymas pasiekia prioritetines tikslines grupes:
  • bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas (ISCED 1–4);
  • mokytojus/

Projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia 25 balai)

 • Metodika: pasiūlymo kokybė, naujumas ir įgyvendinamumas bei siūlomos metodikos perspektyvumas. 
 • Kokiu mastu darbo programa:
  • pristatoma aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, tinkamai numatyti planuojami parengiamosios veiklos, įgyvendinimo, vertinimo, tolesnės susijusios veiklos ir sklaidos etapai;
  • parodo nuoseklumą su pasiūlymo tikslais ir veiksmais;
  • apima dalyvių rėmimą (pavyzdžiui, kelionės ir pragyvenimo apmokėjimas, vadovėlių ir kitų konkrečių priemonių teikimas, atleidimas nuo mokesčių).
 • Kokiu mastu darbo paketams priskirti ištekliai atitinka jų tikslus ir rezultatus.
 • Stebėsenos ir vertinimo strategija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia 25 balų)

 • Grupės kompetencijos lygis ir pridėtinė vertė
 • Pagrindinių darbuotojų, dalyvaujančių siūlomoje veikloje (tiek akademinėje, tiek ne akademinėje, jei taikoma) profilio ir kompetencijos aktualumas ir papildomumas: 
  • Europos Sąjungos studijų (kaip aprašyta įžanginėje pastraipoje) atžvilgiu,
  • konkrečios pasiūlyme pateiktos temos atžvilgiu.

Poveikis (daugiausia 25 balai)

 • Numatomas mokytojų rengimo poveikis ir ilgalaikiai padariniai:
  • bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams (ISCED 1–4): 
  • didesni pajėgumai mokyti ES temomis;
  • patobulintas ar novatoriškas turinys, naujų ES temų aspektų įtraukimas į mokymo programas;
  • veiklą organizuojančiai institucijai:
  • tvirtesnis bendradarbiavimas ir galimybė užmegzti ryšį su partneriais;
  • siūlomų mokymų skaičius ir lygis ir potencialių naudos gavėjų skaičius;
  • didesni finansiniai ištekliai, siekiant stiprinti tikslingesnį mokymą įstaigos viduje.
 • „Jean Monnet“ veiksme dalyvaujantiems mokytojams:
  • geresni mokymo įgūdžiai integruoti ES turinį į savo veiklą.
 • Sklaida ir komunikacija:
  • veiksmų, kuriais siekiama viešinti veiklos rezultatus institucijoje, kurioje vykdomas šis „Jean Monnet“ veiksmas, ir už jos ribų, tinkamumas ir kokybė;
  • didesnis informuotumas apie projektus ir rezultatus, taip pat – dalyvių ir organizacijų matomumas;
  • grupių, tiesiogiai nesusijusių su tikslinėmis grupėmis, įtraukimas;
  • kokiu mastu numatytos sklaidos priemonės pasieks tikslinę auditoriją.
  • tvarumas ir tęstinumas: pasiūlyme numatytos tinkamos priemonės ir ištekliai, kuriais būtų užtikrinta, kad projekto rezultatai ir nauda išliktų ir projektui pasibaigus

Kad būtų svarstoma, ar skirti finansavimą, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 70 balų. Pagal kiekvieną iš pirmiau išvardytų dotacijų skyrimo kriterijų pasiūlymas turi būti įvertintas bent 15 balų.

Ex aequo pasiūlymų atvejais pirmenybė bus teikiama projektams, surinkusiems daugiausia balų „aktualumo“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė“. Jei šie balai bus vienodi, pirmenybė bus teikiama atsižvelgiant į jų balus pagal kriterijų „poveikis“.

Jei tai nepadės nustatyti pirmenybės, tolesnis pirmenybės nustatymas gali būti atliekamas atsižvelgiant į bendrą projekto portfelį ir teigiamą projektų sinergiją arba kitus veiksnius, susijusius su kvietimo teikti pasiūlymus tikslais. Šie veiksniai bus dokumentuoti ekspertų grupės ataskaitoje.

Numatomas poveikis

Tikimasi, kad „Jean Monnet“ mokytojų rengimas ir švietimas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį įstaigoms, teikiančioms pirminio mokytojų rengimo ir (arba) jų kvalifikacijos kėlimo paslaugas, ir veiklos dalyviams.

„Jean Monnet“ mokytojų rengimo ir švietimo poveikis vertinamas pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius (žr. lentelę toliau), susijusius su veiksmo tikslais, aprašytais įvadiniame skirsnyje „Veiksmo tikslai“.

Pareiškėjai raginami paraiškose naudoti šiuos rodiklius ir nustatyti siektinas reikšmes:

Tikslai

Leisti bendrojo ugdymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams (ISCED 1–4) stiprinti pedagogų žinias apie ES reikalus.

Rodiklis

Veiksme dalyvaujančių klasių ir mokinių skaičius (suskirstytas pagal lytį).

Tikslai

Bendrojo mokymo įstaigoms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams siūlyti struktūruotą mokymą apie ES dalykus, o įvairaus lygio, skirtingo išsilavinimo ir patirties mokytojams teikti mokymo turinį ir metodikas.

Rodiklis

Veikloje dalyvaujančių mokytojų skaičius (suskirstytas pagal lytį).

Tikslai

Rengti specialius individualius ar grupinius mokymo kursus (modulinius, rezidencinius, mišriuosius ar internetinius), skirtus mokytojams, kurie domisi ES ir nori integruoti ES temas į savo kasdienį darbą.

Rodiklis

Veikloje dalyvaujančių mokytojų skaičius (suskirstytas pagal lytį).

Tikslai

Paskatinti mokytojus drąsiau integruoti ES aspektą į savo kasdienį darbą.

Rodiklis

Sėkmingo mokymosi apie ES vertinimo procentinė dalis.

Kokios yra finansavimo taisyklės?

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Sumą nustatys dotaciją teikianti institucija, remdamasi projekto biudžeto sąmata, vertinimo rezultatais, 80 proc. finansavimo norma ir kvietime nustatyta didžiausia dotacijos suma.

Didžiausia ES parama vienam projektui yra 300 000 EUR.

Kaip nustatoma projekto fiksuotoji suma?

Pareiškėjai turi užpildyti išsamią biudžeto lentelę pagal paraiškos formą, atsižvelgdami į šiuos aspektus:

 • biudžetas turėtų būti tiek išsamus, kiek tai būtina dotacijos gavėjui (-ams) ir suskirstytas į nuoseklius darbo paketus (pavyzdžiui, projekto valdymo, mokymo, renginių organizavimo, pasirengimo mobilumui ir jo įgyvendinimo, komunikacijos ir sklaidos, kokybės užtikrinimo ir t. t.);
 • pasiūlyme turi būti aprašyta į kiekvieną darbo paketą įtraukta veikla;
 • pareiškėjai savo pasiūlyme turi numatomas išlaidas paskirstyti pagal darbo paketų dalis (ir kiekviename darbo pakete pagal kiekvienam dotacijos gavėjui ir susijusiam subjektui priskirtą dalį);
 • numatytomis lėšomis bus galima padengti personalo išlaidas, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, išlaidas įrangai ir subrangos bei kitas išlaidas (pavyzdžiui, informacijos sklaidos, leidybos, vertimo raštu).

Pasiūlymai bus vertinami remiantis standartine vertinimo tvarka ir pasitelkiant vidaus ir (arba) išorės ekspertus. Ekspertai įvertins pasiūlymų kokybę pagal kvietime teikti paraiškas nustatytus reikalavimus, numatomą poveikį, veiksmo kokybę ir veiksmingumą.

Įvertinus pasiūlymą, leidimus suteikiantis pareigūnas nustatys fiksuotąją sumą, atsižvelgdamas į atlikto vertinimo išvadas. Visoms numatomoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, nustatytoms atlikus vertinimą, bus taikoma 80 proc. bendro finansavimo norma.

Dotacijos parametrai (didžiausia dotacijos suma ir kt.) bus nustatyti dotacijos sutartyje.

Finansinė parama trečiosioms šalims dotacijų ar apdovanojimų forma yra leidžiama.

Leidžiamos savanorių išlaidos. Jos nurodomos kaip vieneto įkainiai, apibrėžti Komisijos sprendime dėl savanorių vieneto įkainių1 .

Projekto pasiekimai bus vertinami užbaigus veiklą. Tokia finansavimo schema leistų sutelkti dėmesį į rezultatus, o ne į sąnaudas ir taip pabrėžti kokybę ir išmatuojamų tikslų įgyvendinimo lygį.

Daugiau informacijos pateikta dotacijos sutarties šablone, kurį rasite portale „Funding and Tender Opportunities Portal“.

Tagged in:  Jean Monnet Mokyklinio ugdymo darbuotojai Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai