Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-kurser for lærere

Videregående uddannelsesinstitutioner og lærerseminarier tilrettelægger aktiviteter under dette tiltag, som sætter lærere og erhvervsuddannelsesundervisere i stand til at udvikle nye færdigheder og til at undervise og engagere sig i EU-emner, så de styrkes gennem en bedre forståelse af EU og EU's funktionsmåde.

Læreruddannelsesinstitutionerne (både udbydere af lærergrunduddannelse og udbydere af løbende faglig udvikling) vil styrke deres interne viden og færdigheder om undervisning i EU-emner. Dette vil give lærerne bedre muligheder for at introducere EU-indhold i deres undervisning.

Læreruddannelsesaktiviteterne vil støtte undervisningspersonalet i skoler og hos udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4).

Tiltagets mål

Jean Monnet-kurser for lærere har til formål at hjælpe skoler og udbydere af erhvervsuddannelse med at planlægge, tilrettelægge og præsentere EU-indhold i deres undervisningsaktiviteter og andre aktiviteter. De vigtigste mål er:

 • sætte skoler og udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4) i stand til at opbygge viden om EU-emner blandt deres undervisere
 • tilbyde strukturerede forslag til undervisning i EU-emner på skoler og hos udbydere af erhvervsuddannelse, stille indhold og metoder til rådighed for lærere, der underviser på forskellige niveauer og har forskellige baggrunde og erfaringer
 • tilbyde lærere, der er interesserede i EU og ønsker at integrere EU-emner i deres daglige arbejde, specifikke individuelle eller gruppebaserede kurser (modulopbyggede, internat, blandede eller online)
 • give lærerne den tillid, de skal have for at introducere en EU-vinkel i deres daglige arbejde.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om Jean Monnet-kurser for lærere

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

Ansøgerne skal være:

 • Videregående uddannelsesinstitutioner, der tilbyder grunduddannelse eller praktisk uddannelse til undervisere på skoler og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), og som er i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter, eller
 • En videregående uddannelsesinstitution eller et lærerseminarium, der tilbyder grunduddannelse eller praktisk uddannelse til undervisere på skoler og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4).

Ansøgere skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Konsortiets sammensætning

Kun ansøgninger fra enkeltansøgere accepteres (enemodtagere).

Projektets varighed:

Projekterne skal normalt vare 36 måneder (forlængelse er mulig, hvis det er behørigt begrundet og gennem en ændring).

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Indkaldelsens ID: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 14. marts kl. 17.00.00 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides del C.

Planlægning af et projekt

Lærere, der har adgang til nye og innovative metoder til at foreslå indhold om Den Europæiske Union til lærende, vil hjælpe med at introducere fakta og viden om Den Europæiske Union i undervisningsaktiviteter og andre aktiviteter.

Et lærerseminarium er en institution, hvis hovedaktivitet er uddannelse af lærere.

Jean Monnet-kurser for lærere bør omfatte forberedelse og gennemførelse af kurser for lærere. Disse aktiviteter kan gennemføres som målrettede kurser eller moduler, herunder fjernundervisning (MOOC og/eller blandede aktiviteter). Kurser for lærere bør være formelle og afsluttes med et kursusbevis.

De foreslåede aktiviteter bør også omfatte støtte til deltagerne (f.eks. bidrag til rejse- og opholdsomkostninger, levering af håndbøger og andre specifikke redskaber samt fritagelse for gebyrer).

Jean Monnet-kurser for lærere skal gennemføres som:

 • kurser i undervisningsmetoder med fokus på EU-forhold
 • kurser i EU-emner
 • læringserfaringer om EU-emner, som supplerer allerede eksisterende kurser (samarbejdsbaseret læring mellem klasser og fællesundervisning)
 • seminarer, sommerkurser, intensive kurser og andre former for EU-erfaring med deltagelse af andre interessenter.

Ovenstående kan ske på følgende måder:

 • Ad hoc-vejledning i kursusvalg
 • Fysisk undervisning, onlineundervisning eller blandet undervisning.

Forventet virkning

Kvantitativ

 • Antal tilskudsmodtagere pr. EU-medlemsstat eller tredjeland, der er associeret med programmet, pr. region
 • Antal deltagere i kurser for lærere pr. land/region

Kvalitativ

Jean Monnet-kurser for lærere forventes at få positive og langvarige virkninger for både de institutioner, der leverer grunduddannelse og/eller efteruddannelse af lærere, og for deltagerne i deres aktiviteter.

Kurserne for lærere vil give underviserne flere muligheder for faglig og karrieremæssig udvikling.

Aktiviteter, der modtager tilskud under Jean Monnet-kurser for lærere, forventes desuden at skabe følgende resultater:

 • mere kompetente lærere, fordi de kan tilegne til metoder til at undervise i EU-forhold
 • øget kapacitet til at undervise i EU-emner
 • øget viden om EU-emner
 • udvidet udbud af specifik uddannelse fra organisationer, der leverer grunduddannelse og/eller efteruddannelse af lærere.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

Projektets relevans (højst 25 point)

 • Det omfang, hvori forslaget opfylder Jean Monnet-tiltagets mål:
  • omfatter EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
  • sætter lærere i stand til at udvikle nye færdigheder
  • skaber en bedre forståelse af EU og EU's funktionsmåde
  • sætter lærerne i stand til at introducere EU-indhold i deres undervisning.
 • Det omfang, hvori forslaget når ud til de prioriterede målgrupper:
  • skoler og udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4)
  • lærere

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 25 point)

 • Metode: selve forslagets kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed og den foreslåede metodes levedygtighed.
 • Det omfang, hvori arbejdsprogrammet:
  • præsenteres på en klar, fuldstændig og sammenhængende måde under behørig hensyntagen til hensigtsmæssig planlægning af forberedelses-, gennemførelses-, evaluerings-, opfølgnings- og formidlingsfaserne
  • demonstrerer sammenhæng mellem forslagets mål og aktiviteter
  • omfatter støtte til deltagerne (f.eks. bidrag til rejse- og opholdsomkostninger, levering af håndbøger og andre specifikke redskaber samt fritagelse for gebyrer).
 • Det omfang, hvori de ressourcer, der er tildelt arbejdspakkerne, er i overensstemmelse med deres mål og leverancer.
 • Strategi for overvågning og evaluering.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 25 point)

 • Gruppens kompetenceniveau og merværdi:
  • relevansen af og komplementariteten af profilen og ekspertisen hos de nøglemedarbejdere, der er involveret i de foreslåede aktiviteter (både i det akademiske og ikke-akademiske miljø, hvis det er relevant):
   • med hensyn til EU-studier (som beskrevet i det indledende afsnit)
   • med hensyn til det specifikke emne, der er omhandlet i forslaget.

Virkning (højst 25 point)

 • Projektets forventede virkning på lang sigt:
  • På skoler og udbydere af erhvervsuddannelse (ISCED 1-4):
  • øget kapacitet til at undervise i EU-emner
  • forbedret eller innovativt indhold, udvikling af nye vinkler for at medtage EU-emner i undervisningsplanerne
  • På den institution, der tilrettelægger aktiviteterne:
  • bedre samarbejde og kapacitet til at etablere forbindelser med partnere
  • antal og niveau af foreslået uddannelse og det potentielle antal tilskudsmodtagere
  • øget tildeling af finansielle ressourcer for at sikre mere målrettede undervisningsaktiviteter inden for institutionen.
 • På Jean Monnet-tiltagets modtagere
  • øget viden blandt lærerne om EU-indhold i deres undervisning.
 • Formidling og kommunikation:
  • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af tiltag til formidling af aktiviteternes resultater i og uden for den institution, der er vært for Jean Monnet-tiltaget
  • skabe opmærksomhed om projekter og resultater, der forbedrer synligheden for deltagere og organisationer
  • nå ud til grupper uden for den direkte målgruppe
  • det omfang, hvori de planlagte formidlingsværktøjer vil nå ud til målgruppen

Bæredygtighed og fortsættelse: Forslaget indeholder de foranstaltninger og ressourcer, som er nødvendige for at sikre, at projektresultaterne og fordelene opretholdes efter projektets levetid.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 70 point i alt og 15 point for hvert tildelingskriterium. I tilfælde af lighed mellem projekter inden for samme emne prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Dette tiltag følger en finansieringsmodel med faste beløb. Størrelsen af det faste engangsbidrag bestemmes for hvert tilskud på grundlag af det anslåede budget til det tiltag, som ansøgeren har foreslået. Den tilskudsydende myndighed fastsætter det faste beløb for hvert tilskud på grundlag af forslaget, vurderingsresultatet, finansieringssatserne og det maksimale tilskudsbeløb, der er anført i indkaldelsen.

Det maksimale EU-bidrag til hvert projekt er på 300 000 EUR.

Hvordan fastsættes projektets faste beløb?

Ansøgerne skal udfylde en detaljeret budgetoversigt i overensstemmelse med ansøgningsskemaet under hensyntagen til følgende:

 • Tilskudsmodtageren eller -modtagerne bør anføre et tilstrækkeligt detaljeret budget, der er opstillet i sammenhængende arbejdspakker (f.eks. opdelt i "projektstyring", "uddannelse", "tilrettelæggelse af arrangementer", "forberedelse og gennemførelse af mobilitet", "kommunikation og formidling", "kvalitetssikring" osv.).
 • Forslaget skal beskrive de aktiviteter, der er omfattet af hver arbejdspakke.
 • Ansøgerne skal i deres forslag angive en fordeling af de anslåede omkostninger, som viser andelen pr. arbejdspakke (og inden for hver arbejdspakke den andel, der er tildelt hver tilskudsmodtager og hver tilknyttet enhed).
 • De beskrevne omkostninger kan dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsomkostninger, omkostninger til udstyr, omkostninger i forbindelse med underentrepriser samt andre omkostninger (formidling, offentliggørelse og oversættelse).

Forslagene evalueres efter standardprocedurerne for evaluering med assistance fra interne og/eller eksterne eksperter. Eksperterne vil vurdere forslagenes kvalitet i forhold til de krav, der er fastlagt i indkaldelsen, og tiltagets forventede virkning, kvalitet og effektivitet.

Efter evalueringen af forslaget fastsætter den anvisningsberettigede det faste beløb under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte vurdering. Det faste beløb begrænses til højst 80 % af det anslåede budget, som er fastsat efter vurderingen.

Tilskudsparametrene (maksimalt tilskudsbeløb, finansieringssats, samlede støtteberettigede omkostninger osv.) fastsættes i tilskudsaftalen.

Projektets resultater vil blive evalueret, når opgaverne er afsluttet. Finansieringsordningen vil gøre det muligt at fokusere på output snarere end input, så der lægges vægt på kvaliteten og omfanget af opnåelsen af målbare mål.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding and Tender Opportunities-portal (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Skolepersonale Ansatte og elever på erhvervsuddannelser