Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Žana Monē “Skolotāju apmācība”

Augstākās izglītības iestādes vai skolotāju apmācības iestādes/aģentūras rīkos darbības saskaņā ar šo pasākumu, ļaujot skolotājiem skolās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniegšanas iestādēs attīstīt jaunas prasmes, lai mācītu un sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar ES, tādējādi nodrošinot tiem labāku izpratni par ES un tās darbību.

Skolotāju apmācības struktūras (gan skolotāju sākotnējās izglītības, gan skolotāju tālākas profesionālās attīstības) stiprinās iekšējās zināšanas un prasmes attiecībā uz mācīšanu par jautājumiem, kas saistīti ar ES, un tādējādi skolotāji būs labāk sagatavoti, kad to darbībās tiks ieviests ar ES saistīts saturs.

Ar skolotāju apmācības darbībām tiks atbalstīts pedagoģiskais personāls skolās un PIA sniegšanas iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis).

Pasākuma mērķi

Žana Monē “Skolotāju apmācības” programmas mērķis ir atbalstīt skolas un PIA nodrošinātājus ES satura plānošanā, sakārtošanā un ieviešanā mācību programmā un ārpusstundu aktivitātēs. Galvenie mērķi ir šādi:

 • ļaut skolām un PIA nodrošinātājiem (ISCED 1.–4. līmenis) papildināt sava pedagoģiskā personāla zināšanas par ES,
 • sniegt skolām un PIA nodrošinātājiem strukturētu apmācību priekšlikumus par jautājumiem, kas saistīti ar ES, nodrošināt saturu un metodiku, kas izmantojami, lai mācītu skolotājus dažādos līmeņos, no dažādas vides un ar dažādu pieredzi,
 • īstenot konkrētus individuālus vai grupu apmācības kursus (moduļveida, klātienes, tiešsaistes vai jaukta tipa) skolotājiem, kurus interesē ES un kuri vēlas ietvert ar ES saistītas tēmas ikdienas darbā,
 • stiprināt skolotāju pārliecību saistībā ar ES aspektu ieviešanu viņu ikdienas darbā.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos žana monē “skolotāju apmācības/izglītības” programmā?

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt:

 • augstākās izglītības iestādei, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai apmācību darbavietā skolotājiem skolās un/vai PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis) un kam ir spēkā esoša ECHE, vai                                                   
 • skolotāju apmācības iestādei / izglītības iestādei / aģentūrai, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai apmācību darbavietā skolotājiem skolās un/vai PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis).

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Konsorcija sastāvs

Tiek pieņemti tikai vienīgo pieteikumu iesniedzēju (vienīgo dotācijas saņēmēju) iesniegti pieteikumi.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta izveide

Skolotāji, kuriem ir pieejama jauna un inovatīva metodika, lai ierosinātu saturu par Eiropas Savienību izglītības apguvējiem, palīdzēs ieviest faktus un zināšanas par Eiropas Savienību mācību programmās un ārpusstundu aktivitātēs.

Skolotāju apmācības iestāde/aģentūra ir iestāde, kuras galveno darbību vidū ir skolotāju apmācības/izglītības nodrošināšana.

Žana Monē “Skolotāju apmācības/izglītības” programmā būtu jāietver skolotāju apmācības/izglītības sagatavošana un nodrošināšana. Minētās darbības var būt mērķtiecīgi kursi vai moduļi, tostarp tālmācība (MOOC un/vai jaukta tipa darbības). Skolotāju apmācībai/izglītībai vajadzētu būt formālai, un beigās būtu jāizsniedz sertifikāts.

Ierosinātajām darbībām arī būtu jāietver atbalsts dalībniekiem (piemēram, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana, rokasgrāmatu un citu īpašu rīku nodrošināšana, atbrīvojums no maksām).

Žana Monē “Skolotāju apmācības/izglītības” programma jāīsteno kādā no šādiem veidiem:

 • apmācība par mācīšanas metodiku, lai risinātu Eiropas Savienības jautājumus,
 • apmācība par Eiropas Savienības jautājumiem,
 • ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu mācīšanās, kas papildina jau esošus kursus (sadarbīgā mācīšanās starp klasēm, kopīga mācīšana),
 • semināri, vasaras un intensīvie kursi, cita veida ES pieredze, kurā piedalās citas ieinteresētās personas.

Iepriekš minēto var īstenot:

 • nodrošinot ad hoc norādījumus attiecībā uz apmācību izvēli,
 • nodrošinot apmācību klātienē, tiešsaistē un/vai jaukta tipa apmācību.

Gaidāmā ietekme

Kvantitatīvi

 • Dotāciju saņēmēju skaits pēc ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts / reģiona,
 • skolotāju apmācības/izglītības saņēmēju skaits pēc valsts/reģiona.

Kvalitatīvi

Paredzams, ka Žana Monē “Skolotāju apmācība/izglītība” sniegs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi gan uz iestādēm, kuras nodrošina sākotnējo skolotāju apmācību un/vai apmācību darbavietā, gan uz to darbību dalībniekiem.

“Skolotāju apmācība” palielinās iespējas pedagoģiskajam personālam no profesionālās un karjeras attīstības viedokļa.

Žana Monē “Skolotāju apmācības/izglītības” programmā atbalstīto darbību mērķis ir radīt šādus iznākumus:

 • labāk sagatavoti skolotāji, apgūstot mācīšanas metodiku par Eiropas Savienības jautājumiem,
 • palielināta spēja veikt mācīšanu par ES jautājumiem,
 • uzlabotas zināšanas par jautājumiem saistībā ar ES,
 • plašāks piedāvājums vai īpaša apmācība, ko veic organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo skolotāju apmācību un/vai apmācību darbavietā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma mērķiem:
  • attiecas uz ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
  • sniedz iespēju skolotājiem skolās attīstīt jaunas prasmes,
  • rada labāku izpratni par ES un tās darbību,
  • sniedz skolotājiem iespēju ieviest savās darbībās ar ES saistītu saturu.
 • Tas, kādā mērā priekšlikums sasniedz prioritārās mērķgrupas:
  • skolas un PIA nodrošinātāji (ISCED 1.–4. līmenis),
  • skolotāji.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Metodika: paša priekšlikuma kvalitāte, novitāte un īstenojamība un tās metodikas dzīvotspēja,
 • tas, kādā mērā darba programma:
  • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
  • apliecina atbilstību priekšlikuma mērķiem un darbībām,
  • ietver atbalstu dalībniekiem (piemēram, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšana, rokasgrāmatu un citu īpašu rīku nodrošināšana, atbrīvojums no maksām),
 • tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Darba grupas kompetences līmenis un pievienotā vērtība:
  • ierosinātajās darbībās iesaistītā pamatpersonāla profila un zinātības piemērotība un papildināmība (gan akadēmiskā vidē, gan ārpus tās, ja atbilstoši):
   • Eiropas Savienības studiju kontekstā (kā aprakstīts ievaddaļā),
   • tās noteiktās tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums.

Ietekme (maksimālais rezultāts 25 punkti)

 • Skolotāju apmācības paredzamā ietekme un ilgstoša iedarbība:
  • uz skolām un PIA nodrošinātājiem (ISCED 1.–4. līmenis):
  • palielināta spēja veikt mācīšanu par ES jautājumiem,
  • uzlabots vai inovatīvs saturs, jaunu aspektu izstrāde, lai iekļautu ES jautājumus mācību programmās,
  • uz iestādi, kas organizē darbības,
  • nostiprināta sadarbība un spēja sazināties ar partneriem,
  • ierosināto apmācību skaits un līmenis un iespējamais saņēmēju skaits,
  • lielāku finanšu resursu piešķiršana, lai uzlabotu mērķtiecīgākas apmācības darbības attiecīgajā iestādē,
 • uz saņēmējiem Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma ietvaros:
  • uzlabotas skolotāju prasmes attiecībā uz saturu, kas saistīts ar ES, viņu darbībās,
 • izplatīšana un komunikācija:
  • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kurā norisinās Žana Monē vārdā nosauktais pasākums, un ārpus tās,
  • izpratnes vairošana par projektiem un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
  • sazināšanās ar grupām ārpus tiešās mērķgrupas,
  • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju,
  • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un vismaz 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem tā paša temata ietvaros prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam projektam ir 300 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 • var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus. Fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no aplēstā budžeta, kas noteikts pēc izvērtēšanas.

Dotācijas parametri (dotācijas maksimālā summa, finansējuma likme, kopējās attiecināmās izmaksas utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā.

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Skolu pedagogi PIA izglītojamās personas un personāla locekļi