Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Activități de formare Jean Monnet

Instituțiile de învățământ superior sau institutele/agențiile de învățământ pedagogic vor organiza, în cadrul acestei acțiuni, activități care le vor permite cadrelor didactice din școli și furnizorilor de educație și formare profesională (EFP) să dezvolte noi competențe, să predea și să se implice în discuții referitoare la teme privind UE, ceea ce va spori nivelul de capacitare al acestora printr-o mai bună înțelegere a UE și a funcționării sale.

Organismele de învățământ pedagogic (atât pentru formarea inițială, cât și pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice) își vor consolida cunoștințele și competențele interne în ceea ce privește predarea pe teme legate de UE, ceea ce va conduce la o mai bună pregătire a cadrelor didactice pentru introducerea conținutului privind UE în activitățile lor.

Activitățile formare a cadrelor didactice vor sprijini personalul didactic din școli și furnizorii de EFP (ISCED 1-4).

Obiectivele Acțiunii

Activitățile de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice urmăresc susținerea școlilor și a furnizorilor de EFP în planificarea, organizarea și introducerea conținutului privind UE în activitățile lor curriculare și extracurriculare. Principalele obiective sunt:

 • să li se permită școlilor și furnizorilor de EFP (ISCED 1- 4) să consolideze cunoștințele cu privire la UE în rândul personalului lor didactic;
 • să ofere propuneri de formare structurate pe teme legate de UE pentru școli și pentru furnizorii de EFP, să ofere conținut și metodologii pentru cadre didactice de la diferite niveluri, din diferite medii și cu experiențe diferite;
 • să ofere cursuri specifice de formare individuală sau de grup (modulare, rezidențiale, mixte sau online) pentru cadrele didactice interesate de teme legate de UE și dispuse să integreze aceste teme în activitatea lor de zi cu zi;
 • să stimuleze încrederea cadrelor didactice în capacitatea lor de a integra o perspectivă UE în activitatea lor zilnică.

Crearea unui proiect

Profesorii care dispun de metodologii noi și inovatoare pentru a le propune cursanților conținut privind Uniunea Europeană vor contribui la introducerea datelor și a cunoștințelor privind Uniunea Europeană în activitățile curriculare și extracurriculare.

Institutul/agenția de formare pentru cadrele didactice este o instituție printre ale cărei activități principale se numără oferirea de cursuri de educație/formare pentru cadrele didactice.

Activitățile de formare/educație Jean Monnet pentru cadrele didactice ar trebui să includă pregătirea și desfășurarea activităților de formare/educație a cadrelor didactice. Aceste activități pot fi organizate sub forma unor cursuri sau module orientate, inclusiv a învățării la distanță (MOOC și/sau activități mixte). Activitățile de educație/formare pentru cadrele didactice ar trebui să fie formale și să se încheie cu un certificat.

De asemenea, activitățile propuse trebuie să includă sprijin pentru participanți (de exemplu, contribuția la costurile de călătorie și de ședere, furnizarea de manuale și alte instrumente specifice, scutirea de taxe).

Activitățile de formare/educație Jean Monnet pentru cadrele didactice trebuie să ia una dintre următoarele forme:

 • formare privind metodologiile de predare pentru a aborda teme legate de Uniunea Europeană;
 • formare pe teme legate de Uniunea Europeană;
 • experiențe de învățare pe teme privind Uniunea Europeană care vin în completarea cursurilor deja existente (învățare colaborativă între clase, predare în comun);
 • seminare, cursuri de vară, cursuri intensive și alte tipuri de experiențe legate de UE care implică alte părți interesate.

Cele de mai sus se pot realiza prin:

 • furnizarea de îndrumări ad-hoc pentru selectarea tipului de formare;
 • formare fizică, online și/sau mixtă.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru activitățile de formare jean monnet pentru cadrele didactice?

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile (Cine poate depune o cerere?)

Pentru a fi eligibili, solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie:

 • instituție de învățământ superior care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din instituțiile EFP (ISCED 1 - 4) și care deține o ECHE valabilă
 • sau o instituție/agenție de formare/educație a cadrelor didactice care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă pentru cadrele didactice din școli și/sau din instituțiile EFP (ISCED 1 - 4).

Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Sunt permise numai cereri depuse de un singur solicitant.

Localizarea geografică (Locul de desfășurare a activităților)

Propunerile trebuie să se refere la activități care se desfășoară în țările eligibile (a se vedea partea A din prezentul ghid).

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni [sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament la acordul de grant (AG)].

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Cum se depune cererea?

Pentru informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului (punctaj maxim: 25 de puncte)

Propunerea trebuie să demonstreze relevanța în raport cu obiectivele acestei acțiuni și, printre altele, relevanța va fi luată în considerare dacă propunerea:

 • abordează studiile privind UE (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • permite cadrelor didactice din școli să își dezvolte noi competențe;
 • asigură o mai bună înțelegere a UE și a funcționării sale;
 • permite cadrelor didactice să introducă în activitățile lor conținut privind UE.

Măsura în care propunerea este relevantă pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare.

 • Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:
  • școli și furnizori de EFP (ISCED 1-4);
  • cadre didactice.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim: 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea propunerii în sine și viabilitatea metodologiei acesteia.
 • Măsura în care programul de lucru:
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile propunerii;
  • include sprijin pentru participanți (de exemplu,
    contribuția la cheltuielile de deplasare și de ședere, furnizarea de manuale și alte instrumente specifice, scutirea de taxe).
 • Măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în concordanță cu obiectivele și rezultatele preconizate ale acestora.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim: 25 de puncte)

 • Nivelul de competență și valoarea adăugată a echipei.
 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei personalului-cheie implicat în activitățile propuse (atât în domenii academice, cât și neacademice, dacă este cazul):
  • în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
  • în ceea ce privește tema specifică abordată de propunere.

Impactul (punctaj maxim: 25 de puncte)

 • Impactul preconizat al activităților de formare pentru cadrele didactice și efectele pe termen lung:
 • asupra școlilor și furnizorilor de EFP (ISCED 1-4):
  • creșterea capacității de a preda teme legate de UE;
  • conținut îmbunătățit sau inovator, dezvoltarea de noi perspective pentru includerea temelor legate de UE în programele de învățământ;
  • asupra instituției care organizează activitățile;
  • consolidarea cooperării și a capacității de a intra în legătură cu partenerii;
  • numărul și nivelul activităților de formare propuse și numărul potențial de beneficiari;
  • alocarea mai multor resurse financiare pentru a consolida activități de formare mai bine direcționate în cadrul instituției.
 • asupra cadrelor didactice beneficiare ale acțiunii Jean Monnet:
  • consolidarea competențelor de predare a conținutului privind UE în cadrul activităților lor.
 • Diseminare și comunicare:
  • caracterul adecvat și calitatea acțiunilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • stabilirea de contacte cu alte grupuri decât grupul vizat în mod direct;
  • măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat.
 • Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 15 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Propunerilor ex-aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanță”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele lor pentru criteriul „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”. Atunci când aceste punctaje sunt egale, prioritatea se va baza pe punctajele obținute pentru criteriul „Impact”.

În cazul în care punctajul nu permite stabilirea ordinii de priorități, se poate recurge la alte criterii în acest sens, cum ar fi luarea în considerare a portofoliului general de proiecte și a creării de sinergii pozitive între proiecte sau a altor factori legați de obiectivele cererii de propuneri. Acești factori vor fi înregistrați în raportul comisiei.

Impactul preconizat

Se preconizează că activitățile de formare/educație Jean Monnet pentru cadrele didactice vor avea efecte pozitive și de lungă durată atât pentru instituțiile care asigură formarea inițială și/sau la locul de muncă a cadrelor didactice, cât și pentru participanții la activitățile acestora.

Impactul activităților de formare/educație Jean Monnet pentru cadrele didactice este măsurat pe baza unor indicatori cantitativi și calitativi (a se vedea tabelul de mai jos), în raport cu obiectivele acțiunii care sunt descrise în secțiunea introductivă, „Obiectivele acțiunii”.

Solicitanții sunt încurajați să utilizeze următorii indicatori în cererile lor și să își stabilească valorile-țintă:

Obiective

Să li se permită școlilor și furnizorilor de EFP (ISCED 1-4) să consolideze cunoștințele cu privire la UE în rândul personalului lor didactic.

Indicator

Nr. de cursuri și de studenți implicați în acțiune (defalcare în funcție de gen).

Obiective

Să ofere propuneri de formare structurate pe teme legate de UE pentru școli și pentru furnizorii de EFP, să ofere conținut și metodologii pentru cadre didactice de la diferite niveluri, din diferite medii și cu experiențe diferite.

Indicator

Nr. de cadre didactice implicate în acțiune (defalcare în funcție de gen).

Obiective

Să ofere cursuri specifice de formare individuală sau de grup (modulare, rezidențiale, mixte sau online) pentru cadrele didactice interesate de teme legate de UE și dispuse să integreze aceste teme în activitatea lor de zi cu zi.

Indicator

Nr. de cadre didactice implicate în acțiune (defalcare în funcție de gen).

Obiective

Să stimuleze încrederea cadrelor didactice în capacitatea lor de a integra o perspectivă UE în activitatea lor zilnică.

Indicator

Procentul ratei de succes în cadrul evaluării învățării cu privire la UE.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Suma va fi stabilită de autoritatea care acordă grantul pe baza bugetului estimat al proiectului, a rezultatului evaluării, a unei rate de finanțare de 80 % și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per proiect este de 300 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, de beneficiar (beneficiari) și să fie organizat în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea de evenimente”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru (și, în cadrul fiecărui pachet de lucru, proporția alocată fiecărui beneficiar și fiecărei entități afiliate);
 • Costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costuri de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Rata de cofinanțare de 80 % se va aplica costurilor eligibile totale estimate stabilite după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Este permis să se acorde sprijin financiar terților sub formă de granturi sau premii.

Costurile cu voluntarii sunt permise. Acestea reprezintă costuri unitare, astfel cum sunt definite în Decizia Comisiei privind costurile unitare pentru [fn]voluntari[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf.[/fn].

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Personalul din învățământul preuniversitar Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională