Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Jean Monnet ”Opettajien koulutukset”

Korkeakoulut tai opettajankoulutuslaitokset järjestävät tämän toiminnon puitteissa toimintaa, jonka avulla koulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat kehittää uusia taitoja, opettaa EU:ta koskevia aiheita. Näin he saavat mahdollisuuden ymmärtää paremmin EU:ta ja sen toimintaa.

Opettajankoulutuksesta (sekä perus- että täydennyskoulutuksesta) vastaavat tahot vahvistavat tietoaan ja osaamistaan EU:ta koskevista kysymyksistä. Tämän myötä opettajilla on paremmat valmiudet sisällyttää EU:hun liittyvää sisältöä opetukseensa.

Opettajien koulutuksilla tuetaan koulujen ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstöä (ISCED-tasot 1–4).

Toiminnon tavoitteet

Jean Monnet ”opettajien koulutuksilla” tuetaan kouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niiden suunnitellessa, järjestäessä ja toteuttaessa EU:ta koskevaa sisältöä opetussuunnitelmiin sisältyvissä ja niiden ulkopuolisissa toiminnoissaan. Päätavoitteena on

 • tarjota kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille (ISCED-tasot 1–4) mahdollisuudet lisätä opetushenkilöstönsä tietoa EU:ta koskevista kysymyksistä
 • tarjota EU-aiheita koskevia koulutuskokonaisuuksia kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä sisältöä ja menetelmiä eri asteilla opettaville, erilaisista lähtökohdista tuleville opettajille, joilla on erilaisia kokemuksia
 • toteuttaa erityisiä yksilö- tai ryhmäopetukseen suunnattuja kursseja (modulaarisia kursseja, kampuksella toteutettavia kursseja, monimuoto-oppimisen kursseja tai verkkokursseja) EU:sta kiinnostuneille opettajille, jotka haluavat sisällyttää EU-aiheet päivittäiseen työhönsä
 • lisätä opettajien varmuutta sisällyttää EU-näkökulma heidän päivittäiseen työhönsä.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”opettajien koulutuksia”?

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Yksi korkeakoulu tai yksi opettajankoulutuslaitos, joka tarjoaa perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten opettajille (ISCED-tasot 1–4).

Hakijan on sijaittava jossain Erasmus+ -ohjelmassa mukana olevassa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Korkeakouluilla on oltava voimassa oleva Erasmus-peruskirja.

Yksityiset henkilöt eivät voi hakea avustusta suoraan.

Osallistujaorganisaatiot

EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevat korkeakoulut tai opettajankoulutuslaitokset.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Yksi EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa sijaitseva korkeakoulu tai opettajankoulutuslaitos.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 1. maaliskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa)

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Opettajat, jotka ovat hankkineet uusia ja innovatiivisia menetelmiä ehdottaa Euroopan unionia käsittelevää sisältöä oppijoille, auttavat sisällyttämään Euroopan unionia koskevaa tietoa opetussuunnitelmien mukaiseen ja muuhun toimintaan.

Opettajankoulutuslaitos on laitos, jonka päätoimintaan kuuluu opettajankoulutuksen järjestäminen.

Jean Monnet ”opettajien koulutuksiin” tulisi sisältyä opettajankoulutuksen valmistelu ja toteutus. Koulutus voidaan toteuttaa kohdennettuina opintojaksoina tai moduuleina, kuten etäoppimisena (MOOC-kurssit ja/tai monimuototoiminnot). Opettajien koulutuksen on oltava virallista, ja sen suorittamisesta olisi myönnettävä todistus.

Ehdotettuihin toimintoihin olisi sisällyttävä myös osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).

Jean Monnet ”Opettajien koulutusten” on täytettävä jokin seuraavista edellytyksistä:

 • opetusmenetelmiä koskeva koulutus Euroopan unionia koskevien aiheiden käsittelemiseksi
 • Euroopan unionia koskeva koulutus
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista (yhteistoiminnallinen opetus luokkien välillä, yhteisopetus)
 • seminaarit, kesä- ja intensiivikurssit, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita sidosryhmiä.

Edellä mainitut seikat voidaan toteuttaa seuraavasti:

 • annetaan tapauskohtaista ohjausta koulutuksen valitsemiseksi
 • tarjotaan fyysistä, verkossa annettavaa ja/tai monimuotokoulutusta.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • edunsaajien määrä EU:n jäsenvaltiota tai ohjelmaan assosioitunutta kolmatta maata / aluetta kohden
 • opettajien koulutukseen myönnettävän tuen saajien määrä maata/aluetta kohden.

Laadulliset vaikutukset

Jean Monnet ”opettajien koulutusten” odotetaan tuottavan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä opettajien perus- ja koulutusta järjestäville organisaatioille että niiden toimintoihin osallistuville.

”Opettajien koulutuksilla” lisätään opetushenkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja urakehitykseen.

Jean Monnet ”opettajien koulutuksista” tuetuilla toiminnoilla pyritään tuottamaan seuraavia tuloksia:

 • Opettajien valmiudet paranevat, kun he hankkivat menetelmiä Euroopan unionia koskevien aiheiden opettamiseksi.
 • EU-aiheiden opettamisvalmiudet lisääntyvät.
 • Tieto EU-aiheista lisääntyy.
 • Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta järjestävien organisaatioiden erityiskoulutustarjonta laajenee.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

 • Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:
  • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
  • Se antaa koulujen opettajille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja.
  • Se parantaa ymmärrystä EU:sta ja sen toiminnasta.
  • Se antaa opettajille mahdollisuuden sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:
  • koulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät (ISCED-tasot 1–4)
  • opettajat.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: itse hanke-ehdotuksen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hanke-ehdotuksen tavoitteiden ja toimintojen kanssa
  • työohjelmaan sisältyy osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Ryhmän osaaminen ja sen tuoma lisäarvo:  
  • Ehdotettuihin toimintoihin osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus
   • (johdantokappaleessa kuvailtujen) Eurooppa-opintojen sekä
   • hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

 • Opettajankoulutuksen odotetut ja pitkäkestoiset vaikutukset
  • kouluihin ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin (ISCED-tasot 1- 4):
  • paremmat valmiudet opettaa EU-aiheita
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen EU-aiheiden sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin
  • toiminnot järjestävään organisaatioon
  • tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • esitettyjen koulutusten määrä ja taso sekä edunsaajien mahdollinen lukumäärä
  • enemmän taloudellisia resursseja kohdennetumpien koulutustoimintojen lisäämiseen organisaation sisällä
 • Jean Monnet -toiminnon edunsaajiin:
  • opettajien paremmat taidot sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Tulosten levittäminen ja viestintä:
  • niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toiminnon toteuttavassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • välittömän kohderyhmän ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän.
  • Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin.

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnon arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU-avustus on enintään 300 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattamat toiminnot.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tuotosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö