Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet ”Koulutukset opettajille”

Korkeakoulut tai opettajankoulutuslaitokset järjestävät tämän toiminnon puitteissa toimintaa, jonka avulla koulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat kehittää uusia taitoja, opettaa EU:ta koskevia aiheita. Näin he saavat mahdollisuuden ymmärtää paremmin EU:ta ja sen toimintaa.

Opettajankoulutuksesta (sekä perus- että täydennyskoulutuksesta) vastaavat tahot vahvistavat EU:hun liittyvien asioiden opettamista koskevia tietojaan ja osaamistaan. Tämän myötä opettajilla on paremmat valmiudet sisällyttää EU:hun liittyvää sisältöä opetukseensa.

Koulutukset opettajille -toiminto tukee koulujen ja ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstöä (ISCED-tasot 1–4).

Toiminnon tavoitteet

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toiminto tukee kouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niiden suunnitellessa, järjestäessä ja toteuttaessa EU:ta koskevaa sisältöä opetussuunnitelmiin sisältyvässä ja niiden ulkopuolisessa toiminnassaan. Päätavoitteena on

 • tarjota kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille (ISCED-tasot 1–4) mahdollisuudet lisätä opetushenkilöstönsä tietoa EU:ta koskevista kysymyksistä
 • tarjota EU-aiheita koskevia koulutuskokonaisuuksia kouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä sisältöä ja menetelmiä eri asteilla opettaville, erilaisista lähtökohdista tuleville opettajille, joilla on erilaisia kokemuksia
 • toteuttaa erityisiä yksilö- tai ryhmäopetukseen suunnattuja kursseja (modulaarisia kursseja, kampuksella toteutettavia kursseja, monimuoto-oppimisen kursseja tai verkkokursseja) EU:sta kiinnostuneille opettajille, jotka haluavat sisällyttää EU-aiheet päivittäiseen työhönsä
 • lisätä opettajien varmuutta sisällyttää EU-näkökulma heidän päivittäiseen työhönsä.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toimintoa?

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakijan on oltava

 • korkeakoulu, jotka tarjoaa perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) opettajille ja jolla on voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE); tai 
 • opettajankoulutuslaitos, joka tarjoaa perus- ja/tai täydennyskoulutusta koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten opettajille (ISCED-tasot 1–4).

Hakijoiden on sijaittava jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 36 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 14. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

 Konsortion kokoonpano

Ainoastaan yksittäiset hakijat voivat jättää hakemuksia (yksittäiset edunsaajat).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

HANKKEEN SUUNNITTELU JA VALMISTELU

Opettajat, jotka ovat hankkineet uusia ja innovatiivisia menetelmiä Euroopan unionia käsittelevän sisällön esittämiseen oppijoille, auttavat sisällyttämään Euroopan unionia koskevaa tietoa opetussuunnitelmien mukaiseen ja muuhun toimintaan.

Opettajankoulutuslaitos on laitos, jonka päätoimintaan kuuluu opettajankoulutuksen järjestäminen.

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toimintoon liittyviin hankkeisiin tulisi sisältyä opettajankoulutuksen valmistelu ja toteutus. Koulutus voidaan toteuttaa kohdennettuina opintojaksoina tai moduuleina, kuten etäoppimisena (MOOC-kurssit ja/tai monimuototoiminta). Koulutukset opettajille -toiminnan on oltava virallista, ja sen suorittamisesta on myönnettävä todistus.

Ehdotettuun toimintaan on sisällyttävä myös osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toiminnon on täytettävä jokin seuraavista edellytyksistä:

 • opetusmenetelmiä koskeva koulutus Euroopan unionia koskevien aiheiden käsittelemiseksi
 • Euroopan unionia koskeva koulutus
 • olemassa olevia kursseja täydentävät oppimiskokemukset Euroopan unioniin liittyvistä aiheista (yhteistoiminnallinen opetus luokkien välillä, yhteisopetus)
 • seminaarit, kesä- ja intensiivikurssit, muun tyyppiset EU-kokemukset, joihin osallistuu muita sidosryhmiä.

Edellä mainitut seikat voidaan toteuttaa seuraavasti:

 • annetaan tapauskohtaista ohjausta koulutuksen valitsemiseksi
 • tarjotaan fyysistä, verkossa annettavaa ja/tai monimuotokoulutusta.

Odotettu vaikutus

Määrälliset vaikutukset

 • Edunsaajien määrä EU:n jäsenvaltiota tai ohjelmaan assosioitunutta kolmatta maata / aluetta kohden
 • opettajien koulutukseen myönnettävän tuen saajien määrä maata/aluetta kohden.

Laadulliset vaikutukset

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toimintoon liittyvän hankkeen odotetaan tuottavan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutusta järjestäville organisaatioille että niiden toimintaan osallistuville.

Koulutukset opettajille -hankkeilla lisätään opetushenkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja urakehitykseen.

Jean Monnet ”koulutukset opettajille” -toiminnosta tuetulla toiminnalla pyritään tuottamaan seuraavia tuloksia:

 • Opettajien valmiudet paranevat, kun he hankkivat menetelmiä Euroopan unionia koskevien aiheiden opettamiseksi.
 • EU-aiheiden opettamisvalmiudet lisääntyvät.
 • Tieto EU-aiheista lisääntyy.
 • Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta järjestävien organisaatioiden erityiskoulutustarjonta laajenee.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen relevanssi (enintään 25 pistettä)

 • Missä määrin hanke-ehdotus vastaa Jean Monnet -toiminnon tavoitteita:
  • Se koskee (johdantokappaleessa kuvattuja) Eurooppa-opintoja.
  • Se antaa koulujen opettajille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja.
  • Se parantaa ymmärrystä EU:sta ja sen toiminnasta.
  • Se antaa opettajille mahdollisuuden sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Missä määrin hanke-ehdotus saavuttaa ensisijaiset kohderyhmät:
  • koulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät (ISCED-tasot 1–4)
  • opettajat.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Menetelmä: ehdotuksen laatu, uutuus ja käyttökelpoisuus sekä ehdotetun menetelmän toteutettavuus.
 • Missä määrin
  • työohjelma on selkeä, kattava ja johdonmukainen ja siinä esitetään asianmukaisesti tarvittavat valmistelu-, toteutus-, arviointi-, seuranta- ja tulostenlevitysvaiheet
  • työohjelma on johdonmukainen hanke-ehdotuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa
  • työohjelmaan sisältyy osallistujien tukeminen (esimerkiksi tuki matka- ja oleskelukustannuksiin, oppikirjojen ja muiden erityisvälineiden tarjoaminen, vapautus maksuista).
 • Missä määrin työpaketteihin osoitetut resurssit vastaavat niiden tavoitteita ja tuotoksia.
 • Seuranta- ja arviointistrategia.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Ryhmän osaaminen ja sen tuoma lisäarvo:
  • Ehdotettuun toimintaan osallistuvalla keskeisellä henkilöstöllä – oli kyseessä akateeminen tai ei-akateeminen toiminta-alue – on tarkoituksenmukainen ja toisiaan täydentävä profiili ja asiantuntemus
   • (johdantokappaleessa kuvailtujen) EU-opintojen sekä
   • hanke-ehdotuksessa käsiteltävän erityisen aiheen osalta.

Vaikuttavuus (enintään 25 pistettä)

 • Opettajankoulutuksen odotetut ja pitkäkestoiset vaikutukset
  • kouluihin ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiin (ISCED-tasot 1- 4)
  • paremmat valmiudet opettaa EU-aiheita
  • parempi tai innovatiivinen sisältö, uusien näkökulmien kehittäminen EU-aiheiden sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin
  • toiminnan järjestävään organisaatioon
  • tiiviimpi yhteistyö kumppanien kanssa ja kyky luoda yhteyksiä niihin
  • esitettyjen koulutusten määrä ja taso sekä edunsaajien mahdollinen lukumäärä
  • enemmän taloudellisia resursseja kohdennetumman koulutustoiminnan lisäämiseen organisaation sisällä
 • Jean Monnet -toiminnon edunsaajiin:
  • opettajien paremmat taidot sisällyttää EU:ta koskevaa sisältöä työhönsä.
 • Tulosten levittäminen ja viestintä:
  • Sellaisten toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa toiminnan tuloksista Jean Monnet -toimintoa isännöivässä laitoksessa ja sen ulkopuolella
  • tietoisuuden lisääminen hankkeista ja tuloksista, osallistujien ja organisaatioiden näkyvyyden parantaminen
  • välittömän kohderyhmän ulkopuolisten ryhmien tavoittaminen
  • missä määrin suunniteltu tulostenlevitys saavuttaa kohderyhmän
  • Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä ja resursseja, joilla varmistetaan, että hankkeen tulokset ja hyödyt kestävät hanketta kauemmin

Hanke-ehdotuksen on saatava kaikkiaan vähintään 70 pistettä ja kunkin arviointikriteerin osalta vähintään 15 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Mikäli useampi samaa aihetta koskeva hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja toissijaisesti kriteeristä ”vaikuttavuus”.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia. Kunkin avustuksen kertakorvauksen määrä määritetään hakijan ehdottaman toiminnan arvioidun budjetin perusteella. Myöntävä viranomainen vahvistaa kunkin avustuksen kertakorvauksen määrän hanke-ehdotusten, arviointitulosten, rahoitusosuuksien ja ehdotuspyynnössä asetetun avustuksen enimmäismäärän perusteella.

EU:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on 300 000 euroa hanketta kohden.

Miten hankkeen kertakorvaus määritetään?

Hakijoiden on täytettävä yksityiskohtainen budjettitaulukko hakulomakkeen mukaisesti ottaen huomioon seuraavat seikat:

 • Edunsaajan tai -saajien olisi eriteltävä talousarvio tarpeen mukaan ja jaoteltava se johdonmukaisiin työpaketteihin (esimerkiksi ”hankehallinto”, ”koulutus”, ”tapahtumien järjestäminen”, ”liikkuvuuden valmistelu ja toteutus”, ”viestintä ja tulosten levittäminen” ja ”laadunvarmistus”).
 • Hanke-ehdotuksessa on kuvattava kunkin työpaketin kattama toiminta.
 • Hakijoiden on esitettävä hanke-ehdotuksessaan arvioitujen kustannusten erittely, josta käy ilmi kunkin työpaketin osuus (ja kussakin työpaketissa kullekin edunsaajalle ja sidosyhteisölle osoitettu osuus).
 • Kustannukset voivat olla henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksia, laite- ja alihankintakustannuksia sekä muita kustannuksia (tiedonlevitys-, julkaisu- ja käännöskustannukset).

Hanke-ehdotukset arvioidaan tavanomaisten arviointimenettelyjen mukaisesti sisäisten ja/tai ulkoisten asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotusten laadun ehdotuspyynnössä määriteltyjen vaatimusten ja toiminnon odotettujen vaikutusten, laadun ja tehokkuuden perusteella.

Hanke-ehdotuksen arvioinnin jälkeen tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa kertakorvauksen ottaen huomioon suoritetun arvioinnin tulokset. Kertakorvaus on enintään 80 prosenttia arvioinnin jälkeen määritellystä alustavasta budjetista.

Avustusperusteet (kuten avustuksen enimmäismäärä, rahoitusaste ja tukikelpoiset kokonaiskustannukset) vahvistetaan avustussopimuksessa.

Hankkeen saavutukset arvioidaan aikaan saatujen tulosten perusteella. Rahoitusmallin avulla on mahdollista keskittyä panosten sijasta tuotoksiin ja painottaa tällä tavoin laatua ja mitattavissa olevien tavoitteiden saavuttamisastetta.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö