Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2024. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2024. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Jean Monnet tanárképzés

A felsőoktatási intézmények vagy a tanárképző intézmények/ügynökségek e pályázattípus keretében olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik az iskolai tanárok és a szakképzési szolgáltatók számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki, oktassanak és részt vegyenek az uniós kérdésekben, ezáltal az EU és működésének jobb megértése révén lehetővé téve a nagyobb szerepvállalást.

A tanárképző szervek (mind a tanári alapképzés, mind pedig a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése tekintetében) meg fogják erősíteni az uniós ügyek tanításával kapcsolatos belső ismereteiket és készségeiket, így a tanárok jobban fel lesznek készülve az uniós tartalmak tevékenységeikbe való bevezetésére.

A tanárképzési tevékenységek támogatják az oktatási céllal közreműködő munkatársakat/szakembereket/oktatókat az iskolákban és a szakképzési szolgáltatóknál (ISCED 1–4).

A pályázattípus célkitűzései

A Jean Monnet tanárképzés célja, hogy támogassa az iskolákat és a szakképzési szolgáltatókat a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeikben szereplő uniós tartalmak megtervezésében, megszervezésében és megvalósításában. A fő célkitűzések a következők:

 • annak lehetővé tétele, hogy az iskolák és a szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) bővítsék az EU-val kapcsolatos ismereteket az oktatással foglalkozó munkatársak/szakemberek/oktatók körében;
 • uniós témákkal kapcsolatos strukturált képzési kínálat biztosítása az iskolák és a szakképzési szolgáltatók számára, tartalmak és módszertanok kínálása a különböző szinteken oktató, eltérő háttérrel és tapasztalattal rendelkező oktatók részére;
 • konkrét egyéni vagy csoportos (moduláris, helyben tartott, vegyes vagy online) képzések biztosítása az Unió iránt érdeklődő, valamint az uniós témákat a mindennapi szakmai tevékenységükbe beépíteni kész tanárok számára;
 • a tanárok bizalmának megerősítése aziránt, hogy az uniós dimenziót beépítsék a mindennapi munkájukba.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet tanárképzés/oktatás megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Ki pályázhat?

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést nyújt iskolák és/vagy szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára, és rendelkezik érvényes ECHE-tanúsítvánnyal, vagy                                            
 • tanárképzési/-oktatási intézet/ügynökség, amely alapképzést és/vagy továbbképzést biztosít iskolák és szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára.

A pályázóknak egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

A konzorcium összetétele

Csak egyéni pályázók (egyedi kedvezményezettek) pályázhatnak.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés

Azok a tanárok, akik új és innovatív módszerekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az Európai Unióval kapcsolatos tartalmakat kínáljanak a tanulóknak, segítenek az Európai Unióval kapcsolatos tényeknek és ismereteknek a tantervekbe és a tanórán kívüli tevékenységekbe való bevezetésében.

A tanárképző intézet/ügynökség olyan intézmény, amelynek fő tevékenységei között szerepel a tanárképzés/oktatás.

A Jean Monnet tanárképzésnek/-oktatásnak magában kell foglalnia a tanárképzési tevékenységek előkészítését és lebonyolítását. Ezek a tevékenységek célzott kurzusok vagy modulok, többek között távtanulás (MOOC és/vagy vegyes tevékenységek) formáját ölthetik. A tanárképzésnek/-oktatásnak formálisnak kell lennie, és elvégzésekor oklevelet kell kiállítani.

A javasolt tevékenységeknek ki kell terjedniük a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).

A Jean Monnet tanárképzésnek/-oktatásnak a következő formák egyikét kell ölteniük:

 • képzés az oktatási módszerekről az európai uniós kérdések megoldása érdekében;
 • európai uniós kérdésekkel kapcsolatos képzés;
 • európai uniós vonatkozású tárgyakkal kapcsolatos tanulási tapasztalatok, amelyek kiegészítik a meglévő kurzusokat (kollaboratív tanulás az egyes osztályok között, közös tanítás);
 • szemináriumok, nyári és intenzív kurzusok, egyéb érdekeltek bevonásával zajló további típusú uniós tapasztalatok.

A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg:

 • eseti iránymutatás nyújtása a képzések kiválasztásához;
 • fizikai, online és/vagy vegyes képzés.

Várt hatás

Mennyiségi

 • a kedvezményezettek száma uniós tagállamonként vagy a programhoz társult harmadik országonként/régiónként
 • a tanárképzés/-oktatás kedvezményezettjeinek száma országonként/régiónként

Minőségi

A Jean Monnet tanárképzés/-oktatás várhatóan pozitív és tartós hatást gyakorol mind a tanári alapképzést és/vagy továbbképzést nyújtó intézményekre, mind pedig a tevékenységeik résztvevőire.

A tanárképzés bővíti az oktatásban részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődéssel és előmenetellel kapcsolatos lehetőségeit.

A Jean Monnet tanárképzés/-oktatás keretében támogatott tevékenységek célja a következő eredmények elérése:

 • jobban képzett tanárok az európai uniós kérdések oktatására szolgáló módszerek elsajátítása révén;
 • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelése;
 • az uniós témákkal kapcsolatos ismeretek bővítése;
 • a tanári alapképzést és/vagy továbbképzést nyújtó szervezetek/intézmények által nyújtott speciális képzések kibővített kínálata.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat milyen mértékben felel meg a Jean Monnet akció célkitűzéseinek:
  • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
  • elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
  • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.
 • Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
  • iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.);
  • tanárok.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a pályázat minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a módszertanának életképessége.
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének szemléltetésére;
  • bizonyítja a pályázat célkitűzései és tevékenységei közötti következetességet;
  • terjed ki a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).
 • A feladatmodulokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke:
  • A javasolt tevékenységekben részt vevő kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken):
   • az európai uniós tanulmányok terén (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
   • a pályázat által érintett konkrét téma tekintetében.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

 • A tanárképzés várható hatása és a hosszú távú hatások:
  • az iskolákra és szakképzési szolgáltatókra (ISCED 1–4.);
  • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelésére;
  • jobb vagy innovatív tartalomra, új nézőpontok kialakítására az uniós tantárgyak tantervbe való beépítése érdekében;
  • a tevékenységeket szervező intézményre;
  • megerősített együttműködésre és a partnerekkel való kapcsolattartás képességére;
  • a javasolt képzés számára és szintjére, valamint a kedvezményezettek lehetséges számára;
  • a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az intézményen belüli célzottabb képzési tevékenységek fokozása érdekében.
 • A Jean Monnet akció kedvezményezettjeire
  • A tanároknak az uniós tartalom tevékenységeikbe való beépítésére irányuló készségeinek megerősítése.
 • Disszemináció és kommunikáció:
  • A tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a közvetlen célcsoporton kívüli csoportok elérése;
  • milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot;
  • fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
 • A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása