Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet tanárképzés

A felsőoktatási intézmények vagy a tanárképző intézmények/ügynökségek e pályázattípus keretében olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik az iskolai tanárok és a szakképzési szolgáltatók számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki, oktassanak és részt vegyenek az uniós kérdésekben, ezáltal az EU és működésének jobb megértése révén lehetővé téve a nagyobb szerepvállalást.

A tanárképző szervek (mind a tanári alapképzés, mind pedig a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése tekintetében) meg fogják erősíteni az uniós ügyek tanításával kapcsolatos belső ismereteiket és készségeiket, így a tanárok jobban fel lesznek készülve az uniós tartalmak tevékenységeikbe való bevezetésére.

A tanárképzési tevékenységek támogatják az oktatási céllal közreműködő munkatársakat/szakembereket/oktatókat az iskolákban és a szakképzési szolgáltatóknál (ISCED 1–4).

A Pályázattípus Célkitűzései

A Jean Monnet tanárképzés célja, hogy támogassa az iskolákat és a szakképzési szolgáltatókat a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeikben szereplő uniós tartalmak megtervezésében, megszervezésében és megvalósításában. A fő célkitűzések a következők:

 • annak lehetővé tétele, hogy az iskolák és a szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) bővítsék az EU-val kapcsolatos ismereteket a tanári kar körében;
 • uniós témákkal kapcsolatos strukturált képzési kínálat biztosítása az iskolák és a szakképzési szolgáltatók számára, tartalmak és módszertanok kínálása a különböző szinteken oktató, eltérő háttérrel és tapasztalattal rendelkező oktatók részére;
 • konkrét egyéni vagy csoportos (moduláris, helyben tartott, vegyes vagy online) képzések biztosítása az Unió iránt érdeklődő, valamint az uniós témákat a mindennapi szakmai tevékenységükbe beépíteni kész tanárok számára;
 • a tanárok bizalmának megerősítése aziránt, hogy az uniós dimenziót beépítsék a mindennapi munkájukba.

Projekttervezés

Azok a tanárok, akik új és innovatív módszerekkel rendelkeznek ahhoz, hogy az Európai Unióval kapcsolatos tartalmakat kínáljanak a tanulóknak, segítenek az Európai Unióval kapcsolatos tényeknek és ismereteknek a tantervekbe és a tanórán kívüli tevékenységekbe való bevezetésében.

A tanárképző intézet/ügynökség olyan intézmény, amelynek fő tevékenységei között szerepel a tanárképzés/oktatás.

A Jean Monnet tanárképzésnek/-oktatásnak magában kell foglalnia a tanárképzési tevékenységek előkészítését és lebonyolítását. Ezek a tevékenységek célzott kurzusok vagy modulok, többek között távtanulás (MOOC és/vagy vegyes tevékenységek) formáját ölthetik. A tanárképzésnek/-oktatásnak formálisnak kell lennie, és elvégzésekor oklevelet kell kiállítani.

A javasolt tevékenységeknek ki kell terjedniük a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).

A Jean Monnet tanárképzésnek/-oktatásnak a következő formák egyikét kell ölteniük:

 • képzés az oktatási módszerekről az európai uniós kérdések megoldása érdekében;
 • európai uniós kérdésekkel kapcsolatos képzés;
 • európai uniós vonatkozású tárgyakkal kapcsolatos tanulási tapasztalatok, amelyek kiegészítik a meglévő kurzusokat (kollaboratív tanulás az egyes osztályok között, közös tanítás);
 • szemináriumok, nyári és intenzív kurzusok, egyéb érdekeltek bevonásával zajló további típusú uniós tapasztalatok.

A fentiek a következők segítségével valósíthatók meg:

 • eseti iránymutatás nyújtása a képzések kiválasztásához;
 • fizikai, online és/vagy vegyes képzés.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a Jean Monnet „tanárképzések” megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek) a következőknek kell lenniük:

 • felsőoktatási intézmény, amely alapképzést és/vagy továbbképzést nyújt iskolák és/vagy szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára, és rendelkezik érvényes ECHE-tanúsítvánnyal,
 • vagy – tanárképzési/-oktatási intézet/ügynökség, amely alapképzést és/vagy továbbképzést biztosít iskolák és szakképzést nyújtó intézmények (ISCED 1–4.) tanárai számára.

A pályázóknak egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük.

Csak egyéni pályázók pályázhatnak.

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne)

A pályázatoknak a támogatható országokban zajló tevékenységekhez kell kapcsolódniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét)

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 25 pont)

A pályázatnak bizonyítania kell az e pályázattípus célkitűzéseivel kapcsolatos relevanciáját, aminek mérlegelése megtörténik, ha a pályázat:

 • európai uniós tanulmányokkal foglalkozik (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
 • lehetővé teszi az iskolai tanárok számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki;
 • elősegíti az EU és működésének jobb megértését;
 • lehetővé teszi a tanárok számára, hogy tevékenységeik során uniós tartalmakat vezessenek be.

A pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.

 • Milyen mértékben éri el a pályázat a kiemelt célcsoportokat:
  • iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.);
  • tanárok.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a pályázat minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága, valamint a módszertanának életképessége. 
 • A munkaprogram milyen mértékben:
  • kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására;
  • igazolja a pályázat célkitűzéseivel és tevékenységeivel kapcsolatos koherenciát;
  • terjed ki a résztvevők támogatására is (pl. az utazáshoz és a megélhetéshez való hozzájárulás, kézikönyvek és egyéb speciális eszközök biztosítása, díjmentesség).
 • A munkacsomagokhoz rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és teljesítendő eredményeivel.
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerségi és együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 25 pont)

 • A csapat kompetenciaszintje és hozzáadott értéke.
 • A javasolt tevékenységekben részt vevő kulcsfontosságú munkatársak/szakemberek/oktatók profiljának és szakértelmének relevanciája és kiegészítő jellege (adott esetben a tudományos és nem tudományos területeken): 
  • az európai uniós tanulmányok terén (a bevezető bekezdésben ismertetettek szerint);
  • a pályázat által érintett konkrét téma tekintetében.

Hatás (maximális pontszám: 25 pont)

 • A tanárképzés várható hatása és a hosszú távú hatások:
  • az iskolákra és szakképzési szolgáltatókra (ISCED 1–4.);
  • az uniós tantárgyak oktatására való képesség növelése;
  • jobb vagy innovatív tartalom, új nézőpontok kialakítása az uniós tantárgyak tantervbe való beépítése érdekében;
  • a tevékenységeket szervező intézményre;
  • megerősített együttműködés és a partnerekkel való kapcsolattartás képessége;
  • a javasolt képzés száma és szintje, valamint a kedvezményezettek lehetséges száma;
  • a pénzügyi források nagyobb mértékű elkülönítése az intézményen belüli célzottabb képzési tevékenységek fokozása érdekében.
 • A Jean Monnet akció kedvezményezett tanáraira:
  • A tanároknak az uniós tartalom tevékenységeikbe való beépítésére irányuló készségeinek megerősítése.
 • Disszemináció és kommunikáció:
  • a tevékenységek eredményeinek a Jean Monnet akciót fogadó intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége;
  • a projektekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
  • a közvetlen célcsoporton kívüli csoportok elérése;
  • milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot.
  • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy a projekteredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Várt hatás

A Jean Monnet tanárképzés/-oktatás várhatóan pozitív és tartós hatást gyakorol mind a tanári alapképzést és/vagy továbbképzést nyújtó intézményekre, mind pedig a tevékenységeik résztvevőire.

A Jean Monnet tanárképzés/-oktatás hatását mennyiségi és minőségi mutatók segítségével mérik (lásd az alábbi táblázatot), amelyek a pályázattípus „A pályázattípus célkitűzései” című bevezető szakaszban ismertetett célkitűzéseihez kapcsolódnak.

A pályázók arra vannak ösztönözve, hogy pályázatukban használják a következő mutatókat, és határozzák meg célértékeiket:

Célkitűzések

Annak lehetővé tétele, hogy az iskolák és a szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) bővítsék az EU-val kapcsolatos ismereteket a tanári kar körében;

Mutató

A pályázattípusban érintett osztályok és hallgatók száma (társadalmi nemre lebontva);

Célkitűzések

Uniós témákkal kapcsolatos strukturált képzési kínálat biztosítása az iskolák és a szakképzési szolgáltatók számára, tartalmak és módszertanok kínálása a különböző szinteken oktató, eltérő háttérrel és tapasztalattal rendelkező oktatók részére;

Mutató

A pályázattípusban érintett tanárok száma (társadalmi nemre lebontva);

Célkitűzések

Konkrét egyéni vagy csoportos (moduláris, helyben tartott, vegyes vagy online) képzések biztosítása az Unió iránt érdeklődő, valamint az uniós témákat a mindennapi szakmai tevékenységükbe beépíteni kész tanárok számára;

Mutató

A pályázattípusban érintett tanárok száma (társadalmi nemre lebontva);

Célkitűzések

A tanárok bizalmának megerősítése aziránt, hogy az uniós dimenziót beépítsék a mindennapi munkájukba;

Mutató

Az EU-val kapcsolatos tanulási eredmények százalékos aránya.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. Az összeget a támogatást nyújtó hatóság határozza meg a projekt becsült költségvetése, az értékelés eredményei és a 80%-os finanszírozási arány, valamint a felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján.

Az uniós hozzájárulás maximális összege projektenként 300 000 EUR

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens munkacsomagokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes munkacsomagok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a munkacsomagonkénti részarányt (valamint az egyes munkacsomagokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolódó szervezetekhez rendelt részarányt);
 • A költségek fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. A 80%-os társfinanszírozási arányt az értékelést követően meghatározott összes becsült elszámolható költségre kell alkalmazni.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

Harmadik feleknek vissza nem térítendő támogatás vagy pénzdíj formájában nyújtott pénzügyi támogatás megengedett.

Az önkéntesek költségei megengedettek. Ezeket az önkéntesek egységköltségeiről szóló bizottsági határozatban meghatározott egységköltségek formájában kell meghatározni1 .

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása