Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Osposobljavanje učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet

Visoka učilišta ili ustanove/agencije za obrazovanje učitelja i nastavnika organizirat će aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti kako bi se nastavnom osoblju škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućilo da razviju nove vještine, poučavaju i angažiraju se u pitanjima povezanima s Europskom unijom kako bi proširili svoje znanje o njoj i načinu na koji funkcionira.

Tijela za obrazovanje nastavnog osoblja (i za inicijalno obrazovanje i za trajno stručno usavršavanje) povećat će svoja znanja i vještine u poučavanju o pitanjima povezanima s EU-om i tako učiteljima i nastavnicima olakšati uvođenje sadržaja o EU-u u svoje aktivnosti.

Aktivnosti osposobljavanja učitelja i nastavnika pružit će potporu odgojno-obrazovnim djelatnicima škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4).

Ciljevi Aktivnosti

Cilj je osposobljavanja učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet pružiti potporu školama i pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u planiranju, organiziranju i prenošenju sadržaja o EU-u u njihovim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Glavni su ciljevi sljedeći:

 • omogućiti školama i pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4) da među svojim nastavnim osobljem razvijaju znanje o EU-u
 • ponuditi strukturirane prijedloge za osposobljavanje u temama povezanima s EU-om za škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, pružiti sadržaj i metodologije za učitelje i nastavnike koji predaju na različitim razinama, iz različitih sredina i s različitim iskustvima
 • osigurati posebne individualne ili grupne tečajeve (modularni, rezidencijalni, kombinirani ili virtualni) za učitelje zainteresirane za EU i spremne uključiti teme povezane s EU-om u svoj svakodnevni rad
 • poticati samopouzdanje učitelja za uključivanje perspektive EU-a u njihov svakodnevni rad.

Uspostava projekta

Nastavno osoblje opremljeno novim i inovativnim metodologijama za iznošenje sadržaja o Europskoj uniji učenicima pomoći će u uvođenju činjenica i znanja o Europskoj uniji u nastavne i izvannastavne aktivnosti.

Institut/agencija za osposobljavanje učitelja i nastavnika je institucija kojoj je jedna od glavnih djelatnosti osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika.

Aktivnosti osposobljavanja/obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet trebale bi uključivati pripremu i provedbu aktivnosti osposobljavanja/obrazovanja učitelja i nastavnika. Mogu biti u obliku ciljanih tečajeva ili modula, uključujući učenje na daljinu (MOOC i/ ili kombinirane aktivnosti). Aktivnosti osposobljavanja/obrazovanja učitelja i nastavnika trebaju biti formalne i završiti dodjelom potvrde o pohađanju.

Predložene aktivnosti trebale bi uključivati i potporu sudionicima (npr. doprinos za putne i životne troškove, nabava priručnika i drugih posebnih materijala, oslobođenje od plaćanja naknada).

Osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet mora se provoditi u jednom od sljedećih oblika:

 • usavršavanje u nastavnim metodologijama radi obuhvaćanja pitanja povezanih s Europskom unijom
 • usavršavanje u pitanjima povezanima s Europskom unijom
 • iskustva učenja o temama u području Europske unije koja nadopunjavaju već postojeće programe (suradničko učenje među razredima, zajedničko poučavanje)
 • seminari, ljetni i intenzivni tečajevi, druge vrste iskustava učenja o EU-u koja uključuju druge dionike.

To se može provesti:

 • pružanjem ad hoc smjernica za odabir programa usavršavanja
 • osposobljavanjem uz fizičku prisutnost, putem interneta i/ili kombinirano.

Koji su kriteriji za prijavu za „osposobljavanje učitelja i nastavnika” u okviru programa jean monnet?

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju biti:

 • visoko učilište koje pruža inicijalno obrazovanje i/ili osposobljavanje uz rad učiteljima i nastavnicima škola i/ili ustanova za SOO (ISCED 1 – 4) i koje ima valjan ECHE; ili
 • institut/agencija za obrazovanje i osposobljavanje učitelja i nastavnika koja pruža inicijalno obrazovanje i/ili osposobljavanje uz rad učiteljima i nastavnicima škola i/ili ustanova za SOO (ISCED 1 – 4).

Prijavitelji moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Dopuštene su prijave samo jednog prijavitelja.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Prijedlozi moraju biti povezani s aktivnostima koje se odvijaju u prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija navedenih u nastavku.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Prijedlog mora biti relevantan za ciljeve ove aktivnosti, što će se, među ostalim, razmatrati s obzirom na:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • omogućavanje nastavnom osoblju škola da razviju nove vještine
 • bolje razumijevanje EU-a i njegova funkcioniranja
 • omogućivanje nastavnom osoblju da u svoje aktivnosti uvede sadržaj povezan s EU-om.

Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.

 • Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:
  • škole i pružatelje SOO-a (ISCED 1 – 4)
  • učitelje i nastavnike.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog prijedloga te održivost njegove metodologije.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta
  • u kojoj program uključuje potporu sudionicima (npr. doprinos za putne i životne troškove, nabava priručnika i drugih posebnih materijala, oslobođenje od plaćanja naknada).
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Razina stručnosti i dodana vrijednost tima:
 • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti glavnih članova osoblja uključenih u predložene aktivnosti (prema potrebi i iz akademskih i neakademskih područja):
  • za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
  • za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.

Učinak (najviše 25 bodova)

 • Očekivani dugoročni učinak osposobljavanja učitelja i nastavnika:
  • na škole i pružatelje SOO-a (ISCED 1 – 4):
  • povećani kapaciteti za poučavanje tema povezanih s EU-om
  • poboljšan ili inovativan sadržaj, razvoj novih pristupa za uključivanje tema povezanih s EU-om u kurikulume
  • na ustanovu koja organizira aktivnosti:
  • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima
  • broj i razina predloženih programa usavršavanja i potencijalni broj korisnika
  • više financijskih sredstava za više ciljanih aktivnosti usavršavanja unutar ustanove
 • na učitelje i nastavnike uključene u aktivnosti Jean Monnet:
  • jačanje vještina poučavanja o EU-u u njihovim aktivnostima.
 • Diseminacija i komunikacija:
  • primjerenost i kvaliteta aktivnosti za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet:
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina izvan izravno ciljane skupine
  • mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike
  • Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Očekivani učinak

Očekuje se da osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet ima pozitivne i dugotrajne učinke i za institucije koje pružaju inicijalno obrazovanje i/ili trajno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika i za sudionike njihovih aktivnosti.

Učinak osposobljavanja/obrazovanja učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet mjeri se kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima (vidjeti tablicu u nastavku) povezanima s ciljevima aktivnosti koji su opisani u uvodnom odjeljku „ciljevi aktivnosti”.

Prijavitelje se potiče da u prijavama koriste sljedeće pokazatelje i odrede ciljne vrijednosti:

Ciljevi

Omogućiti školama i pružateljima SOO-a (ISCED 1 – 4) da među svojim nastavnim osobljem razvijaju znanje o EU-u

Pokazatelj

Broj razrednih odjela i učenika uključenih u aktivnost (raščlanjen prema spolu)

Ciljevi

Ponuditi strukturirane prijedloge za osposobljavanje u temama povezanima s EU-om za škole i pružatelje SOO-a, pružiti sadržaj i metodologije za učitelje i nastavnike koji predaju na različitim razinama, iz različitih sredina i s različitim iskustvima

Pokazatelj

Broj učitelja/nastavnika uključenih u aktivnost (raščlanjen prema spolu)

Ciljevi

Osigurati posebne individualne ili grupne tečajeve (modularni, rezidencijalni, kombinirani ili virtualni) za učitelje zainteresirane za EU i spremne uključiti teme povezane s EU-om u svoj svakodnevni rad

Pokazatelj

Broj učitelja/nastavnika uključenih u aktivnost (raščlanjen prema spolu)

Ciljevi

Poticati samopouzdanje učitelja za uključivanje perspektive EU-a u njihov svakodnevni rad

Pokazatelj

Postotak stope uspješnosti u ocjenjivanju učenja o EU-u

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Iznos će odrediti tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna projekta, ishoda ocjenjivanja, stope financiranja od 80 % i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava određenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 300 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Stopa sufinanciranja od 80 % primjenjivat će se na ukupne procijenjene prihvatljive troškove određene nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Dopuštena je financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada.

Dopušteni su troškovi volontiranja. Trebaju biti u obliku jediničnih troškova kako je definirano u Odluci Komisije o jediničnim troškovima za volontere1

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet Nastavno osoblje u školama Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO