Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2022. Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2022 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Azzjonijiet Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ

L-apprendiment dwar l-għanijiet u l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa parti importanti mill-promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni. Hemm nuqqas mifrux ta’ għarfien tal-Unjoni Ewropea u ħafna diżinformazzjoni, dawn min-naħa tagħhom iżidu d-diżillużjoni tan-nies dwar l-Unjoni u l-politiki tagħha.

L-għalliema u l-ħarrieġa huma ħerqana li jieħdu sehem f’opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali tagħhom stess; għadd sinifikanti ta’ għalliema jesprimu l-ħtieġa li jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom għall-iżvilupp ta’ atmosfera ta’ klassi inklużiva bl-użu tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Innovazzjoni (ICT), u t-tagħlim fi klassijiet multilingwi u multikulturali. Jeħtieġu wkoll opportunitajiet għal espansjoni professjonali rigward id-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim fl-iskola, b’mod partikolari dwar it-tagħlim dwar l-Unjoni Ewropea b’modi li jinvolvu lill-istudenti.

L-għan ġenerali huwa li jiġi promoss fehim aħjar, fl-edukazzjoni ġenerali u t-taħriġ vokazzjonali (ISCED 1 – 4), tal-Unjoni Ewropea u l-funzjonament tal-Istituzzjonijiet tagħha.

Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet

L-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja jew l-Istituti/Aġenziji tat-Taħriġ tal-Għalliema se jorganizzaw attivitajiet taħt din l-azzjoni li jippermettu lill-għalliema fl-iskejjel u lill-fornituri tal-Edukazzjoni u t-taħriġ Vokazzjonali (VET) jiżviluppaw ħiliet ġodda, jgħallmu u jinvolvu ruħhom fi kwistjonijiet tal-UE, u b’hekk jagħtuhom is-setgħa permezz ta’ fehim aħjar tal-UE u l-funzjonament tagħha.

Il-korpi tat-taħriġ tal-għalliema (kemm għall-edukazzjoni inizjali tal-għalliema kif ukoll għall-iżvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema) se jsaħħu l-għarfien u l-ħiliet interni tagħhom dwar it-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-UE, u b’hekk, iħallu lill-għalliema mgħammra aħjar meta jintroduċu kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.

L-attivitajiet ta’ Taħriġ għall-Għalliema se jappoġġaw lill-persunal edukattiv fl-iskejjel u lill-fornituri tal-VET (ISCED 1 – 4).

GĦANIJIET TAL-AZZJONI

It-Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet għandu l-għan li jappoġġa l-iskejjel u l-fornituri tal-VET fl-ippjanar, l-organizzazzjoni u t-twassil tal-kontenut tal-UE fl-attivitajiet kurrikulari u extra-kurrikulari tagħhom. L-għanijiet prinċipali huma li:

 • jippermettu lill-iskejjel u lill-fornituri tal-VET jibnu l-għarfien dwar l-UE fost il-persunal tat-tagħlim tagħhom;
 • joffru proposti ta’ taħriġ strutturat fuq is-suġġetti dwar l-UE għall-iskejjel u l-fornituri tal-VET, jipprovdu kontenut u metodoloġiji għat-tagħlim tal-għalliema f’diversi livelli, minn sfondi u esperjenza differenti;
 • jipprovdu korsijiet speċifiċi ta’ taħriġ individwali jew fi gruppi (modulari, residenzjali, imħallat jew online) għall-għalliema li huma interessati fl-UE u li lesti jintegraw is-suġġetti dwar l-UE fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom;
 • jrawmu l-fiduċja tal-għalliema fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-UE fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.

LIEMA HUMA L-KRITERJI LI GĦANDHOM JIĠU SSODISFATI BIEX WIEĦED JAPPLIKA GĦAT-“TAĦRIĠ TAL-GĦALLIEMA” JEAN MONNET?

KRITERJI TA’ ELIĠIBBILTÀ

Min jista’ japplika?

Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja waħda jew Istitut/Aġenzija tat-Taħriġ tal-Għalliema waħda li tipprovdi taħriġ inizjali u/jew fis-servizz lill-għalliema tal-iskejjel u/jew tal-istituti tal-VET

L-applikant għandu jkun stabbilit f’Pajjiż tal-Programm ta’ Erasmus+.

L-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja għandu jkollhom ECHE valida.

Individwi ma jistgħux japplikaw direttament għal għotja.

Durata tal-proġett

3 snin

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA)

ID tas-sejħa: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Meta napplika?

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sat-2 ta’ Ġunju fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.

L-ISTABBILIMENT TA’ PROĠETT

Għalliema mgħammra b’metodoloġiji ġodda u innovattivi biex jipproponu kontenut fl-Unjoni Ewropea lil studenti se jgħinu biex jintroduċu fatti u għarfien dwar l-Unjoni Ewropea f’attivitajiet kurrikulari u extra-kurrikulari.

L-attivitajiet ta’ “Taħriġ għall-Għalliema” ta’ Jean Monnet għandhom jinkludu t-tħejjija u t-twassil ta’ attivitajiet ta’ taħriġ għall-għalliema. Jistgħu jieħdu l-forma ta’ korsijiet jew moduli mmirati inkluż l-apprendiment mill-bogħod (MOOC u/jew attivitajiet imħallta). It-taħriġ għandu jkun formali u jintemm b’ċertifikat.

L-attivitajiet proposti għandhom jinkludu wkoll appoġġ lill-parteċipanti (eż. kontribuzzjoni għall-ivvjaġġar u s-sussistenza, l-għoti ta’ manwali u għodod speċifiċi oħra, eżenzjoni mit-tariffi).

It-“Taħriġ tal-Għalliema” Jean Monnet għandu jirrispetta waħda mill-forom li ġejjin:

 • taħriġ dwar il-metodoloġiji tat-tagħlim sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • taħriġ dwar kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • esperjenzi ta’ apprendiment fuq is-suġġetti dwar l-Unjoni Ewropea li jikkomplementaw korsijiet diġà eżistenti (apprendiment kollaborattiv fost il-klassijiet, tagħlim konġunt);
 • seminars, korsijiet tas-sajf u intensivi, tipi oħra ta’ esperjenzi tal-UE li jinvolvu partijiet ikkonċernati oħra.

Dan ta’ hawn fuq jista’ jsir permezz ta’:

 • L-għoti ta’ gwida ad hoc għall-għażla tat-taħriġ;
 • Taħriġ fiżiku, online u/jew imħallat.

IMPATT MISTENNI

Kwantitattiv

 • in-numru ta’ benefiċjarji skont il-Pajjiż / ir-Reġjun tal-Programm
 • in-numru ta’ benefiċjarji tat-taħriġ tal-għalliema skont il-pajjiż / ir-reġjun

Kwalitattiv

It-Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet huwa mistenni li jġib effetti pożittivi u fit-tul kemm lill-organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ inizjali u/jew ta’ għalliema fis-servizz kif ukoll lill-parteċipanti fl-attivitajiet tagħhom.

It-Taħriġ tal-Għalliema se jżid l-opportunitajiet għall-persunal tat-tagħlim f’termini ta’ żvilupp professjonali u tal-karriera.

L-attivitajiet appoġġati mit-Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet għandhom l-għan li jipproduċu l-eżiti li ġejjin:

 • għalliema mgħammra aħjar permezz tal-akkwist ta’ metodoloġiji biex jgħallmu kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea;
 • kapaċità akbar biex jgħallmu s-suġġetti dwar l-UE;
 • għarfien akbar dwar is-suġġetti tal-UE;
 • offerta estiża ta’ taħriġ speċifiku minn organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ tal-għalliema inizjali u/jew fis-servizz.

KRITERJI GĦALL-GĦOTI

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:

Rilevanza tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-punt sa fejn il-proposta tilħaq l-għanijiet tal-azzjoni Jean Monnet:
  • tindirizza l-Istudji tal-UE (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju);
  • tippermetti lill-għalliema fl-iskejjel jiżviluppaw ħiliet ġodda;
  • tagħti fehim aħjar tal-UE u l-funzjonament tagħha;
  • tippermetti lill-għalliema jintroduċu kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Kemm il-proposta tilħaq il-gruppi prijoritarji fil-mira:
  • skejjel u fornituri tal-VET (ISCED 1 - 4)
  • għalliema

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-proposta nnifisha u l-vijabbiltà tal-metodoloġija tagħha.
 • Kemm il-programm ta’ ħidma:
  • huwa ppreżentat b’mod ċar, komplet u koerenti, b’attenzjoni xierqa mogħtija biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid;
  • turi koerenza mal-għanijiet u l-attivitajiet tal-proposta;
  • tinkludi appoġġ lill-parteċipanti (eż. kontribuzzjoni għall-ivvjaġġar u s-sussistenza, provvista ta’ manwali u għodod speċifiċi oħra, eżenzjoni mit-tariffi).
 • Il-punt sa fejn ir-riżorsi assenjati għall-pakketti ta’ ħidma huma konformi mal-għanijiet u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Il-kwalità tas-sħubija u l-arranġamenti ta’ kooperazzjoni

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-livell ta’ kompetenza u l-valur miżjud tat-tim:
  • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-persunal ewlieni involut fl-attivitajiet proposti (fl-oqsma akkademiċi u mhux akkademiċi, jekk xierqa):
   • f’termini ta’ Studji tal-Unjoni Ewropea (kif deskritt fil-paragrafu introduttorju);
   • f’termini tat-tema speċifika indirizzata mill-proposta.

Impatt

(punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • L-impatt mistenni tat-taħriġ tal-għalliema u l-effetti fit-tul tiegħu:

Fuq l-Iskejjel u l-fornituri tal-VET

  • kapaċità akbar biex jgħallmu fuq is-suġġetti dwar l-UE;
  • kontenut imtejjeb jew innovattiv, l-iżvilupp ta’ angoli ġodda biex jiġu inklużi s-suġġetti tal-UE fil-kurrikuli;
  • dwar l-istituzzjoni li torganizza l-attivitajiet;
  • kooperazzjoni u kapaċità msaħħa biex jingħaqdu ma’ sħab;
  • in-numru u l-livell tat-taħriġ propost u n-numru potenzjali ta’ benefiċjarji;
  • żieda fl-allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji biex jissaħħu attivitajiet ta’ taħriġ aktar immirati fi ħdan l-istituzzjoni.

Fuq il-benefiċjarji mill-Azzjoni Jean Monnet

  • Isaħħu l-ħiliet tal-għalliema dwar il-kontenut tal-UE fl-attivitajiet tagħhom.
 • Tixrid u komunikazzjoni:
  • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni li tospita l-Azzjoni Jean Monnet;
  • iqajmu kuxjenza dwar il-proġetti u r-riżultati, itejbu l-viżibilità tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet;
  • jilħqu gruppi barra mill-grupp fil-mira dirett;
  • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħqu l-udjenza fil-mira;
  • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji tal-proġett se jiġu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti jridu jġibu punteġġ totali ta’ mill-inqas 70 punt u mill-inqas 15-il punt f’kull kriterju għall-għoti. Il-proposti ex aequo fi ħdan l-istess suġġett se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “rilevanza tal-proġett” u mbagħad “impatt”.

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità awtorizzanti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull proġett hija ta’ EUR 300 000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti għandhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 1. Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni ta’ avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 2. Il-proposta għandha tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 3. L-applikanti għandhom jipprovdu fil-proposta tagħhom tqassim tal-ispejjeż stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 4. L-ispejjeż jistgħu jkopru l-ispejjeż tal-persunal, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, l-ispejjeż tat-tagħmir u tas-sottokuntrattar kif ukoll spejjeż oħra (bħat-tixrid tal-informazzjoni, pubblikazzjoni jew traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna ta’ esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal awtorizzanti se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Il-valur tas-somma f’daqqa se jkun limitat għal massimu ta’ 80 % tal-baġit stmat iddeterminat wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, l-ispejjeż totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja.

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq ir-riżultati aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-ilħuq ta’ għanijiet li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim tal-Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}