Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spēju veidošanas projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas PIA jomā ES dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs. To mērķis ir atbalstīt programmas neasociētajās trešās valstīs esošo PIA iestāžu un sistēmu nozīmīgumu, piekļūstamību un reaģētspēju, lai stiprinātu šo iestāžu un sistēmu kā ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību veicinoša faktora nozīmi.

Skolu un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) un/vai tādu augstākās izglītības iestāžu tīkliem, kas nodrošina skolotāju apmācību/izglītību, būtu jānodrošina starptautiskais aspekts jaunajam Žana Monē programmas virzienam un jāsniedz iespēja veikt labas prakses apmaiņu, kā arī īstenot kopīgu mācīšanu valstu grupā.

Augstākās izglītības iestādes vai skolotāju apmācības iestādes/aģentūras rīkos darbības saskaņā ar šo pasākumu, ļaujot skolotājiem skolās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniegšanas iestādēs attīstīt jaunas prasmes, lai mācītu un sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar ES, tādējādi nodrošinot tiem labāku izpratni par ES un tās darbību.

Apvienību inovācijai mērķis ir stiprināt Eiropas inovācijas spēju, veicinot inovāciju, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (gan sākotnējās, gan tālākās) un plašāku sociālekonomikas vidi, ieskaitot pētniecību.

Kas ir Partnerības Izcilībai?

Partnerības izcilībai atbalsta tādus projektus, kuriem ir ilgtermiņā ilgtspējīga perspektīva. Šo partnerību kontekstā tiek atbalstīti šādi pasākumi:

  • profesionālās izcilības centri (PIC),
  • programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas,
  • “Erasmus Mundus” pasākumi —
    • “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi un
    • “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi.

Šos pasākumus pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Šis pasākums atbalsta profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātājus un citas organizācijas, kuras darbojas PIA un kuras vēlas organizēt mācību mobilitātes darbības PIA apguvējiem un personālam.

Tiek atbalstīts plašs darbību loks, tostarp “ēnošana” darbā un profesionālās attīstības kursi personālam, stažēšanās un ilgtermiņa norīkojumi (“ErasmusPro”), ekspertu uzaicināšana un citas turpmāk izklāstītās darbības.

“Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tām profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības organizācijām, kuras vēlas iesaistīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā. “Erasmus” akreditācijas piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir sagatavojis plānu, kā īstenot augstas kvalitātes mobilitātes darbības kā daļu no plašākiem centieniem nodrošināt savas organizācijas attīstību. Šo plānu sauc par “Erasmus” plānu, un tas ir svarīgs “Erasmus” akreditācijas pieteikuma elements.

Subscribe to PIA izglītojamās personas un personāla locekļi