Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapasiteetin vahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin ohjelmamaissa ja ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden välillä. Niillä pyritään tukemaan ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta, saavutettavuutta ja kykyä vastata tarpeisiin kestävän sosioekonomisen kehityksen edistäjinä.

Toiminnon tavoitteet

Toiminnon tarkoituksena on erityisesti

Koulujen ja/tai ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) ja/tai opettajankoulutusta järjestävien korkeakoulujen verkostojen tarkoituksena olisi tuoda uuteen Jean Monnet -osioon kansainvälinen näkökulma ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen vaihto sekä yhteisopetuskokemukset tietyssä maaryhmässä.

Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelija)       

Vaikka termit voivat vaihdella eri maissa, oppisopimuskoulutus ymmärretään virallisiksi ammatillisen koulutuksen järjestelmiksi, jotka

Korkeakoulut tai opettajankoulutuslaitokset järjestävät tämän toiminnon puitteissa toimintaa, jonka avulla koulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat kehittää uusia taitoja, opettaa EU:ta koskevia aiheita. Näin he saavat mahdollisuuden ymmärtää paremmin EU:ta ja sen toimintaa.

Opettajankoulutuksesta (sekä perus- että täydennyskoulutuksesta) vastaavat tahot vahvistavat tietoaan ja osaamistaan EU:ta koskevista kysymyksistä. Tämän myötä opettajilla on paremmat valmiudet sisällyttää EU:hun liittyvää sisältöä opetukseensa.

Innovaatioyhteenliittymillä pyritään vahvistamaan Euroopan innovointikykyä tehostamalla innovointia yhteistyöllä ja tiedonkululla korkeakoulutuksen, ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen sekä laajemman sosioekonomisen toimintaympäristön, myös tutkimuksen, keskuudessa.

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköitä koskevalla aloitteella tuetaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa huippuosaamiseen, ja siihen osallistuu useita erilaisia paikallisia sidosryhmiä. Sen avulla ammatilliset oppilaitokset voivat nopeasti mukauttaa osaamisen tarjontaa muuttuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, myös digitaaliseen ja vihreään siirtymään.

Tällä toimella tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja muita ammatillisen koulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka haluavat järjestää oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimintoja ammattiin opiskeleville ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle.

Toimella tuetaan monia erilaisia toimintoja, kuten työn varjostamista ja henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta, harjoittelujaksoja ja pitkäkestoista työharjoittelua (ErasmusPro), asiantuntijoiden kutsumista ja muita jäljempänä esitettäviä toimintoja.

Erasmus+ -akkreditointi on väline ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloilla toimiville organisaatioille, jotka haluavat avata mahdollisuuksia rajat ylittävälle vaihdolle ja yhteistyölle. Erasmus+ -akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että hakija on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotaan. Tämä niin kutsuttu Erasmus+ -suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia koskevaa hakemusta.

Subscribe to Vocational education and training