Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Žana Monē Tīkli citās izglītības un apmācības jomās

Skolu un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) un/vai tādu augstākās izglītības iestāžu tīkliem, kas nodrošina skolotāju apmācību/izglītību, būtu jānodrošina starptautiskais aspekts jaunajam Žana Monē programmas virzienam un jāsniedz iespēja veikt labas prakses apmaiņu, kā arī īstenot kopīgu mācīšanu valstu grupā.

Darbības veicinās kopīgu izpratni par mācīšanās metodiku attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem praktiķu vidū, kuri strādā atšķirīgās situācijās un saskaras ar citām problēmām un ierobežojumiem valsts tiesību aktu un mācību programmu struktūras dēļ.

Pasākuma mērķi

Citās izglītības un apmācības jomās darbojošos Žana Monē tīklu mērķis ir sniegt atbalstu skolām un PIA nodrošinātājiem (ISCED 1.–4. līmenis) un/vai augstākās izglītības iestādēm, kuras piedalās skolotāju apmācībā/izglītībā, lai uzlabotu zināšanas par to, kā mācīt ar Eiropas Savienību saistītas tēmas. Tie arī piešķir mācīšanās procesam starptautisku dimensiju.

Tīkla darbību pamatā ir skolotāju zināšanu apmaiņa (kopīgs darbs attiecībā uz konkrētiem mācību priekšmetiem un metodoloģiju), kopīgas mācīšanas pieredze un kopīgas darbības. Turpmāk seko piemēru izklāsts:

 • informācijas apmaiņa par saturu un izmantotas metodikas rezultātu publiskošana,
 • sadarbības uzlabošana starp dažādām skolām / PIA iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), skolotāju apmācības/izglītības nodrošinātājiem, nodrošinot tiem starptautisku pieredzi un Eiropas dimensiju,
 • zināšanu apmaiņa un mobilitāte kopīgas mācīšanas nolūkā,
 • sadarbības sekmēšana un uzticamas un ilgtspējīgas zināšanu platformas izveide skolām un PIA nodrošinātājiem (ISCED 1.–4. līmenis) un/vai augstākās izglītības iestādēm, kas piedalās skolotāju apmācībā/izglītībā.

Projekta izveide

Žana Monē tīkliem citās izglītības un apmācības jomās jāveic viena vai vairākas no šīm darbībām:  

 • mācībām un ārpusstundu aktivitātēm paredzētas mācīšanas metodikas apkopošana un apspriešana,
 • labas prakses apkopošana un apmaiņa attiecībā uz mācīšanos par Eiropas Savienības jautājumiem,
 • kopīgas mācīšanas un sadarbīgās mācīšanas organizēšana gan ar mobilitātes palīdzību, gan internetā. 

Iepriekš minēto var īstenot: 

 • izstrādājot dokumentus un norādījumus labas prakses izplatīšanai,
 • fiziska un tiešsaistes tikšanās, 
 • izmantojot kopīgu mācīšanu un sadarbīgo mācīšanu.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos Žana Monē Tīkliem citās izglītības un apmācības jomās?

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotāciju saņēmēji un saistītie subjekti, ja tādi ir) būtu tiesīgi saņemt atbalstu, tiem jābūt:

 • skolai, PIA iestādei (ISCED 1.–4. līmenis) vai spēkā esošu ECHE saņēmušai augstākās izglītības iestādei, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai apmācību darbavietā skolotājiem skolās un/vai PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis),
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Augstākās izglītības iestādēm ir jābūt derīgam ECHE sertifikātam (“Erasmus” harta augstākajai izglītībai).  

Konsorcija sastāvs

Priekšlikumi jāiesniedz konsorcijam, kurā ir vismaz 6 pieteikumu iesniedzēji un kurš atbilst šādiem nosacījumiem:                         

 • vismaz trīs struktūras no dažādām ES dalībvalstīm un/vai programmas asociētajām trešām valstīm,
 • vismaz četrām skolām un/vai PIA nodrošinātājiem (ISCED 1.–4. līmenis),
 • ne vairāk kā divām augstākās izglītības iestādēm, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai apmācību darbavietā skolotājiem skolās un/vai PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis).

Konsorcija sastāvā ieskaita tikai dotācijas saņēmējus (nevis saistītās struktūras).

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (darbību norises vieta)

Darbībām jānotiek atbilstīgajās valstīs (skatīt šo vadlīniju A daļu).

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar dotāciju nolīguma grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-SCHOOLS.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 1. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Pieteikumu iesniedzējas organizācijas tiks novērtētas, pamatojoties uz attiecīgajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Tas, kādā mērā priekšlikums atbilst Žana Monē vārdā nosauktā pasākuma mērķiem: 
  • attiecas uz ES studijām (kā aprakstīts ievaddaļā),
  • sniedz iespēju skolotājiem skolās attīstīt jaunas prasmes,
  • palīdz veikt informācijas un prakses apmaiņu par to, kādas tieši zināšanas par ES viņi sniedz izglītības apguvējiem un kā,
  • veicina skolotāju mobilitāti, lai nodrošinātu kopīgu mācīšanu / kopīgu konsultēšanu ar partneriem,
  • rada labāku izpratni par ES un tās darbību,
  • sniedz skolotājiem iespēju ieviest savās darbībās ar ES saistītu saturu.
 • Cik lielā mērā priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.
 • Tas, kādā mērā priekšlikums sasniedz prioritārās mērķgrupas:
  • skolas un PIA nodrošinātāji (ISCED 1.–4. līmenis),
  • skolotāji,
  • skolēni.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Metodika: ierosināto darbību kvalitāte, novitāte un īstenojamība,
 • tas, kādā mērā darba programma: 
  • ir izklāstīta skaidri, pilnīgi un loģiski, pievēršot uzmanību atbilstošas sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, turpmāko pasākumu un izplatīšanas posmu plānošanas aprakstam,
  • apliecina atbilstību projekta mērķiem un darbībām,
 • tas, kādā mērā darba pakotnēm piešķirtie resursi atbilst to mērķiem un nodevumiem,
 • pārraudzības un vērtēšanas stratēģija.

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Partnerības iekšējā organizācija:
  • ierosinātajās darbībās iesaistīto dalībnieku profila un zinātības piemērotība un papildināmība Eiropas Savienības studiju kontekstā (kā aprakstīts ievaddaļā) un tās noteiktās tēmas kontekstā, uz kuru attiecas priekšlikums,
 • sadarbības kārtība un lomu, pienākumu un uzdevumu sadalījums.

Ietekme (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

 • Tīklu paredzamā ietekme, kurai ir ilgstoša iedarbība: 
  • uz skolām un PIA nodrošinātājiem:
   • palielināta spēja veikt mācīšanu par ES jautājumiem,
   •  inovatīvs saturs, izstrādājot jaunus aspektus par ES jautājumiem skolās, 
   • nostiprināta sadarbība un spēja sazināties ar partneriem,
   • lielāku finanšu resursu piešķiršana mācīšanai par ES jautājumiem attiecīgajā iestādē,
  •  uz skolotājiem, kuri tieši vai netieši iesaistīti tīklos: 
   • uzlabojot to prasmes attiecībā uz ES jautājumiem un progresu ES satura ieviešanā to darbībās,
 • izplatīšana un komunikācija:
  • to pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt darbību iznākumus iestādē, kas iesaistīta tīklos, un ārpus tās: 
   • izpratnes vairošana par darbībām un rezultātiem, dalībnieku un organizāciju redzamības uzlabošana,
   • sazināšanās ar grupām ārpus skolām un PIA nodrošinātājiem,
  • tas, kādā mērā paredzētie izplatīšanas rīki sasniegs mērķauditoriju, izmantojot:
  • plašsaziņas līdzekļus (ieskaitot sociālos plašsaziņas līdzekļus, publikācijas utt.),
  • pasākumus.
 • ilgtspēja un nepārtrauktība: priekšlikumā ir ietverti attiecīgi pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu. Turklāt tiem jāsavāc vismaz 15 punkti katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā punktu skaitu, ko tie ieguvuši par piešķiršanas kritēriju “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”.

Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Gaidāmā ietekme

Kvantitatīvi: dotāciju saņēmēju skaits pēc ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts/ reģiona.

Kvalitatīvi Paredzams, ka Žana Monē tīkli citās izglītības un apmācības jomās radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz vispārējās izglītības un PIA jomu (ISCED 1.–4. līmenis), nodrošinot dalībniekiem zināšanas par veiksmīgu praksi, kā skolēniem un studentiem var sniegt faktus un zināšanas par Eiropas Savienību.

Tīkli citās izglītības un apmācības jomās palielinās iespējas vispārējās izglītības iestādēm un PIA iestādēm paplašināt savas darbības, iekļaujot saturu par Eiropas Savienību. 

Citās izglītības un apmācības jomās darbojošos Žana Monē tīklu ietvaros atbalstīto darbību mērķis ir arī radīt šādus rezultātus dalīborganizācijām: 

 • uzlabota spēja iekļaut ar ES saistītās tēmas savās darbībās,  
 • pastiprināti starptautiskie kontakti.

Ģeogrāfiskās mērķvērtības

Saskaņā ar atbilstības kritērijiem finansētās darbības ir vērstas uz ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Vienreizējo fiksēto summu nosaka katrai dotācijai, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja ierosināto pasākuma aplēsto budžetu. Piešķīrēja iestāde noteiks fiksētu summu katrai dotācijai, pamatojoties uz priekšlikumu, izvērtēšanas rezultātu, finansējuma likmi un uzaicinājumā noteikto maksimālo dotācijas summu.

Maksimālais ES atbalsts vienam projektam ir 300 000 EUR.

Kā tiek noteikta projekta fiksētā summa?

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda detalizēta budžeta tabula saskaņā ar pieteikuma veidlapu, ņemot vērā šādus aspektus:

 • dotācijas saņēmējam(-iem) atbilstoši sīki jāapraksta budžets un tas jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana” u. c.);
 • priekšlikumā jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • pieteikumu iesniedzējiem priekšlikumā jāsniedz aplēsto izmaksu sadalījums, norādot daļu uz vienu darba pakotni (un katras darba pakotnes ietvaros — daļu, kas piešķirta katram dotācijas saņēmējam un saistītajai vienībai);
 • var tikt segtas personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumi, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Priekšlikumi tiks izvērtēti saskaņā ar standarta izvērtēšanas procedūrām, piesaistot iekšējos un/vai ārējos ekspertus. Eksperti novērtēs priekšlikumu kvalitāti, pamatojoties uz uzaicinājumā noteiktajām prasībām un pasākuma paredzamo ietekmi, kvalitāti un efektivitāti. Līdzfinansējuma likme 80 % apmērā tiks piemērota kopējām aplēstajām attiecināmajām izmaksām, kas noteiktas pēc novērtēšanas.

Pēc priekšlikuma izvērtēšanas kredītrīkotājs nosaka fiksētās summas apmēru, ņemot vērā veiktā vērtējuma konstatējumus.

Dotācijas parametri (maksimālā dotācijas summa utt.) tiks noteikti dotācijas nolīgumā. Skatiet šo programmas vadlīniju C daļas sadaļu “Attiecināmās tiešās izmaksas”.

Finansiāls atbalsts trešām personām dotāciju vai balvu veidā ir atļauts.

Brīvprātīgo izmaksas ir atļautas. Šīs izmaksas ir vienības izmaksas, kā noteikts Komisijas lēmumā par vienības izmaksām attiecībā uz [fn]brīvprātīgajiem[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn].

Projekta sasniegumi tiks izvērtēti, pamatojoties uz iegūtajiem iznākumiem. Finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Plašāka informācija ir izklāstīta dotācijas nolīguma paraugā, kas pieejams Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Skolu pedagogi PIA izglītojamās personas un personāla locekļi