Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekty mające na celu budowanie potencjału są projektami współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie VET w krajach Programu i państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem. Celem tych projektów jest wspieranie zwiększania znaczenia, poprawy dostępności, a także zdolności do reagowania instytucji i systemów VET w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem jako siły napędowej zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cele akcji

W szczególności akcja ta:

Sieci szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (ISCED 1–4) lub instytucji szkolnictwa wyższego zapewniających kształcenie i szkolenie nauczycieli powinny służyć nadaniu międzynarodowego wymiaru nowemu aspektowi działania „Jean Monnet” i umożliwić wymianę dobrych praktyk, jak również doświadczanie współnauczania w ramach grupy krajów.

Instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje/agencje kształcenia nauczycieli zorganizują w ramach tej akcji działania umożliwiające nauczycielom w szkołach oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) rozwijanie nowych umiejętności, nauczanie i angażowanie się w sprawy dotyczące UE, wzmacniając w ten sposób ich pozycję poprzez lepsze zrozumienie UE i jej funkcjonowania.

Sojusze na rzecz innowacji mają na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badaniami.

Inicjatywa dotycząca centrów doskonałości zawodowej wspiera podejście oddolne do doskonałości zawodowej, angażując szerokie grono lokalnych zainteresowanych stron. Umożliwia ona instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego szybkie dostosowanie oferty w zakresie umiejętności do zmieniających się potrzeb ekonomicznych i społecznych, w tym do transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Czym są partnerstwa na rzecz doskonałości?

Partnerstwa na rzecz doskonałości stanowią wsparcie dla projektów o długoterminowej, zrównoważonej perspektywie. Tego typu partnerstwa wspierają następujące akcje:

  • centra doskonałości zawodowej
  • akademie nauczycielskie Erasmus+;
  • akcje Erasmus Mundus,  
    • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, oraz
    • działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.

Akcjami tymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

W ramach tej akcji zapewnia się wsparcie organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego i innym organizacjom działającym w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla osób uczących się i pracowników zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres działań, w tym obserwację pracy i kursy doskonalenia zawodowego kadry, staże i długoterminowe praktyki (ErasmusPro), zapraszanie ekspertów oraz inne działania, jak wyjaśniono poniżej.

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest „planem Erasmus” i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację w programie Erasmus.

Subscribe to Vocational education and training