Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mobilitāte profesionālās izglītības un apmācības apguvējiem un personālam

Šis pasākums atbalsta profesionālās izglītības un apmācības (PIA) nodrošinātājus un citas organizācijas, kuras darbojas PIA un kuras vēlas organizēt mācību mobilitātes darbības PIA apguvējiem un personālam.

Tiek atbalstīts plašs darbību loks, tostarp “ēnošana” darbā un profesionālās attīstības kursi personālam, stažēšanās un ilgtermiņa norīkojumi (“ErasmusPro”), ekspertu uzaicināšana un citas turpmāk izklāstītās darbības.

Dalīborganizācijām, īstenojot savas darbības, aktīvi jāveicina iekļaušana un daudzveidība, vides ilgtspēja, digitālā izglītība, kā arī pilsoniskā iesaiste un līdzdalība: šiem nolūkiem izmantojot programmas nodrošinātās īpašās finansējuma iespējas, veicinot savu dalībnieku izpratni, apmainoties ar paraugpraksi un izvēloties savām darbībām atbilstīgu plānojumu.

Pasākuma Mērķi

Programmas “Erasmus+” finansēto mobilitātes darbību mērķis ir sniegt mācīšanās iespējas personām un atbalstīt PIA nodrošinātāju un citu profesionālās izglītības un apmācības jomā strādājošu organizāciju internacionalizāciju un institucionālo attīstību. Pasākums atbalstīs Padomes Ieteikuma par profesionālo izglītību un apmācību, Osnabrikas deklarācijas1  un Eiropas Prasmju programmas2  īstenošanu. Tas veicinās arī Eiropas izglītības telpas izveidi. Šā pasākuma konkrētie mērķi ir izklāstīti turpmāk.

Sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības un apmācības (SPIA un TPIA) kvalitātes uzlabošana Eiropā:

 • nostiprinot pamatkompetences un transversālās prasmes, jo īpaši valodu mācīšanos un digitālās prasmes,
 • atbalstot tādu ar darbu saistītu prasmju attīstību, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū,
 • apmainoties ar paraugpraksi, veicinot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu un atbalstot skolotāju, pasniedzēju, mentoru un citu PIA darbinieku profesionālo attīstību, 
 • veidojot PIA nodrošinātāju spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes projektus un to spējas veidot kvalitatīvu partnerību, vienlaikus izstrādājot internacionalizācijas stratēģiju,
 • padarot mobilitāti par reālu iespēju ikvienam izglītības apguvējam SPIA un TPIA jomā un palielinot PIA apguvēju vidējo mobilitātes ilgumu, lai uzlabotu tās kvalitāti un ietekmi,
 • uzlabojot mobilitātes periodā ārvalstīs gūto mācīšanās rezultātu kvalitāti, pārredzamību un atzīšanu, jo īpaši, izmantojot Eiropas rīkus un instrumentus.

Eiropas mācīšanas un mācīšanās dimensijas stiprināšana:

 • veicinot iekļautības un daudzveidības, tolerances un demokrātiskās līdzdalības vērtības,
 • veicinot zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību,
 • atbalstot profesionālo tīklu attīstību visā Eiropā,

Kā piekļūt programmas “Erasmus+” mobilitātes iespējām?

PIA nodrošinātāji un citas profesionālās izglītības un apmācības jomā strādājošās organizācijas var pieteikties finansējumam divējādi:

 • īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam — šie projekti sniedz pieteikumu iesniedzējiem iespēju organizēt dažādas mobilitātes darbības 6 līdz 18 mēnešus ilgā laikposmā. Īstermiņa projekti ir labākā izvēle organizācijām, kuras iesniedz pieteikumu programmai “Erasmus+” pirmo reizi vai kuras vēlas organizēt tikai nedaudz darbību,
 • akreditētie mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam — šie projekti ir pieejami tikai organizācijām, kuras ir saņēmušas programmas “Erasmus” akreditāciju profesionālās izglītības un apmācības jomā. Šī īpašā finansējuma sadaļa sniedz iespēju akreditētajām organizācijām regulāri saņemt finansējumu mobilitātes darbībām, kuras palīdz pakāpeniski īstenot to “Erasmus” plānu.

“Erasmus” akreditācija ir pieejama visām organizācijām, kuras vēlas regulāri organizēt mobilitātes darbības. Lai pieteiktos, iepriekšēja pieredze programmā nav nepieciešama. Lai uzzinātu vairāk par šo iespēju, lasiet šo vadlīniju nodaļu, kas veltīta “Erasmus” akreditācijai pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un skolu izglītības jomā.

Turklāt organizācijas var iesaistīties programmā bez pieteikuma iesniegšanas, veicot kādu no šīm darbībām:

 • pievienojoties pastāvošam “Erasmus+” mobilitātes konsorcijam, kuru savā valstī vada akreditēts konsorcija koordinators, kas uzņem savā konsorcijā jaunus dalībniekus,
 • uzņemot dalībniekus no citām valstīm — ikviena organizācija var kļūt par organizāciju, kas uzņem izglītības apguvējus vai personālu no ārvalstu partnerorganizācijām. Kļūšana par uzņēmējorganizāciju sniedz vērtīgu pieredzi, un tas ir noderīgs veids, kā uzzināt vairāk par programmu pirms pieteikšanās tajā.

PIA nodrošinātāji tiek rosināti pievienoties Eiropas tiešsaistes platformām, piemēram, EPALE un eTwinning. EPALE sniedz iespēju sazināties ar kolēģiem visā Eiropā un mācīties no viņiem, izmantojot emuāru ierakstus, forumus un partneru meklēšanas rīku; tā ļauj izveidot prakses kopienas, atrast mācību materiālus un apmeklēt pasākumus. Tajā ir arī Eiropas PIA praktizējošu speciālistu kopiena (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet) — PIA skolotājiem, pasniedzējiem, komercuzņēmumu mācībspēkiem paredzēta telpa, kurā tie var sadarboties un iegūt informāciju par Eiropas iniciatīvām. eTwinning ir tiešsaistes kopiena, kura tiek mitināta drošā platformā, un tā ir pieejama skolotājiem un skolu personālam, kurus pārbaudījusi eTwinning valsts atbalsta organizācija. Kopiena eTwinning sniedz iespēju PIA nodrošinātājiem veidot kopējas virtuālās klases un īstenot projektus kopā ar citiem PIA nodrošinātājiem un partnerorganizācijām (t. i., uzņemošajiem komercuzņēmumiem). Tāpat tā sniedz iespēju skolotājiem un pasniedzējiem diskutēt un apmainīties ar idejām ar kolēģiem, kā arī izmantot dažādas profesionālās attīstības iespējas. Turklāt eTwinning ir arī lieliska vide, kurā meklēt partnerus nākotnes projektiem.

Projekta izveide

Pieteikuma iesniedzēja organizācija ir galvenā 1. pamatpasākuma projekta dalībniece. Pieteikuma iesniedzējs sagatavo un iesniedz pieteikumu, paraksta dotācijas nolīgumu, īsteno mobilitātes darbības un iesniedz ziņojumus valsts aģentūrai. Pieteikšanās process gan īstermiņa projektiem, gan “Erasmus” akreditācijai ir vērsts uz pieteikuma iesniedzējas organizācijas vajadzībām un plāniem.

Mobilitātes projekta mobilitātes darbības var būt izejošās vai ienākošās mobilitātes darbības. Lielākā daļa pieejamo darbību ir izejošās mobilitātes darbības. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēja organizācija pilda nosūtītājorganizācijas funkcijas — tā izraugās dalībniekus un nosūta tos uz uzņēmējorganizāciju ārvalstīs. Turklāt pastāv īpaši ienākošās mobilitātes darbību veidi, kas ļauj pieteikumu iesniedzējām organizācijām ielūgt ekspertus vai skolotājus un izglītotājus, kas vēl mācās, uz savu organizāciju. Ienākošo darbību mērķis ir nevis veidot divvirzienu apmaiņu, bet gan piesaistīt personas, kuras var palīdzēt attīstīt pieteikuma iesniedzēju organizāciju un stiprināt tās starptautisko dimensiju.

Visu šajā pasākumā atbalstīto darbību īstenošanai jānoris saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem. “Erasmus” kvalitātes standarti ietver konkrētas projekta uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu noteikšanas, novērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. Lai izlasītu pilnu “Erasmus” kvalitātes standartu tekstu, atveriet šo tīmekļa vietnes Europa saiti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools.

Valodu apguve ir svarīga katra mobilitātes projekta daļa: dotācijas saņēmējām organizācijām jānodrošina dalībniekiem valodas apguves atbalsts pirms mobilitātes darbībām un to laikā. Šim nolūkam “Erasmus+” finansē tiešsaistes valodas atbalsta platformu, kas ir bezmaksas un pieejama visiem “Erasmus+” dalībniekiem.

Kā atrast partnerus mobilitātes darbībām?

“Erasmus+” piedāvā dažādus rīkus un iespējas atrast partnerus jūsu mobilitātes darbībām:

 • Eiropas skolu izglītības platforma (ESEP) piedāvā tiešsaistes partneru meklēšanas rīku PIA un skolu izglītības organizācijām. Jūs varat reģistrēt savu organizāciju platformā, lai publicētu partneru meklēšanas paziņojumus un meklētu citu organizāciju paziņojumus: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding;
 • “Erasmus+” valstu aģentūras regulāri organizē mācību un sadarbības darbības. Tie ietver kontaktseminārus, tiešsaistes pasākumus un citas partneru meklēšanas iespējas “Erasmus+” pieteikumu iesniedzējiem un saņēmējiem. Pieejamās apmācības un sadarbības aktivitātes varat meklēt šeit: https://salto-et.net. Jums arī regulāri vajadzētu apmeklēt savas valsts aģentūras tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par tās darbībām un pasākumiem;
 • programmas “Erasmus+” projektu rezultātu platforma ļauj meklēt visas akreditētās organizācijas un apstiprinātos projektus: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.

Horizontālās dimensijas

Visos mobilitātes projektos būtu jāietver turpmāk minētās dimensijas, kas ir kopīgas visai “Erasmus+” programmai.

Iekļaušana un daudzveidība

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem organizācijām, kuras saņem programmas atbalstu, jārūpējas par mobilitātes iespēju nodrošināšanu dalībniekiem iekļaujošā un vienlīdzīgi pieejamā veidā neatkarīgi no viņu izcelsmes. Izraugoties izglītības apguvējus dalībai projekta darbībās, jāņem vērā tādi galvenie faktori kā motivācija, sasniegumi un to personiskās attīstības un mācību vajadzības. Tāpat personāla dalībnieku atlasē jāraugās, lai profesionālās attīstības ieguvumi būtu pieejami visiem izglītības apguvējiem organizācijā.

Mobilitātes darbību sagatavošanas, īstenošanas un pēcuzraudzības laikā nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām jāiesaista dalībnieki galveno lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu un ietekmi katram dalībniekam.

Dotācijas saņēmēji un citas dalīborganizācijas, kuras nodrošina izglītību un apmācību, tiek rosinātas aktīvi veidot un veicināt mobilitātes iespējas, piemēram, izveidojot savā akadēmiskajā kalendārā mobilitātes “logus” un nosakot standarta reintegrācijas pasākumus tiem dalībniekiem, kuri atgriezušies no mobilitātes.

Vidiski ilgtspējīga un atbildīga prakse

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem organizācijām, kuras saņem programmas atbalstu, jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība savu dalībnieku vidū, veicinot viņu izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Šie principi būtu jāatspoguļo visu programmas darbību sagatavošanā un īstenošanā, jo īpaši, izmantojot programmā nodrošināto īpašo finansējumu ilgtspējīgu transporta veidu popularizēšanai. Organizācijām, kuras nodrošina izglītību un apmācību, būtu jāīsteno šie principi savā ikdienas darbā un aktīvi jāsekmē savu izglītības apguvēju un personāla locekļu domāšanas veida un rīcības maiņa.

Digitālā pārveide izglītībā un apmācībā

Saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem programma atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu partnerorganizāciju savstarpējo sadarbību un to sniegtās mācīšanās un mācīšanas kvalitāti. Tāpat PIA iestādēm būtu jāveicina izpratne savu izglītības apguvēju vidū par programmā pieejamajām iespējām apgūt un turpināt attīstīt attiecīgās digitālās prasmes, tostarp par iespēju PIA apguvējiem un neseniem absolventiem stažēties programmā “Digitālā iespēja”3 . Arī personāla dalībnieki var piedalīties stažēšanās programmā “Digitālā iespēja” — mobilitātes darbībās, kas sniedz tiem iespēju apgūt digitālās prasmes un veidot spējas īstenot apmācību, mācīšanu, kā arī veikt citus uzdevumus ar digitālo rīku palīdzību. Šādas darbības var organizēt, izmantojot jebkuru pieejamo personāla mobilitātes formātu.

Līdzdalība demokrātiskajā dzīvē

Programmas mērķis ir palīdzēt tās dalībniekiem atklāt sev ieguvumus, kurus piedāvā aktīvs pilsoniskums un līdzdalība demokrātiskajā dzīvē. Atbalstītajām mobilitātes darbībām būtu jānostiprina līdzdalības prasmes dažādās pilsoniskās sabiedrības jomās, kā arī sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstība. Kad vien iespējams, projektiem vajadzētu piedāvāt iespējas līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī sociālai un pilsoniskai iesaistei formālās vai neformālās mācīšanās darbību veidā. Tiem arī būtu jāuzlabo dalībnieku izpratne par Eiropas Savienību un kopējām Eiropas vērtībām, tostarp demokrātijas principu ievērošanu, cilvēka cieņu, vienotību un daudzveidību, starpkultūru dialogu, kā arī Eiropas sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu.

Darbības

Šajā sadaļā ir aplūkoti to darbību veidi, kas var saņemt “Erasmus+” finansējumu īstermiņa projektos un akreditētajos projektos.

Darbībās var tikt piešķirts papildu atbalsts par personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju, nepilngadīgas personas vai jaunus pieaugušos, kam ir nepieciešama uzraudzība. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

Personāla mobilitāte

Atbilstīgās darbības

 • “Ēnošana” darbā (no 2 līdz 60 dienām)
 • Norīkojumi mācīšanai vai apmācībai (no 2 līdz 365 dienām)
 • Kursi un apmācība (no 2 līdz 30 dienām; kursu maksa — ne vairāk kā 10 dienas vienam dalībniekam)

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālajām darbībām. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Īstenotajām darbībām jāatbilst tālāk izklāstītajām kvalitātes prasībām. 

“Ēnošana” darbā: dalībnieki var pavadīt noteiktu laikposmu uzņēmējorganizācijā citā valstī, lai apgūtu jaunu praksi un iegūtu jaunas idejas, novērojot kolēģus, ekspertus vai citus praktizējošus speciālistus to ikdienas darbā uzņēmējorganizācijā un mijiedarbojoties ar tiem.

Norīkošana mācīšanai vai apmācībai: dalībnieki var pavadīt noteiktu laikposmu, mācot vai apmācot izglītības apguvējus uzņēmējorganizācijā citā valstī, lai mācītos, veicot uzdevumus un sazinoties ar kolēģiem.

Kursi un apmācības: dalībnieki var izmantot strukturētu kursu vai tamlīdzīgu apmācību, kuru nodrošina kvalificēti profesionāļi un kuras pamatā ir iepriekš noteikta mācību programma un mācīšanās rezultāti.

Apmācībās jāiekļauj skaidra starpvalstu komponente, piemēram, veicinot mācību mijiedarbību starp dalībniekiem no dažādām valstīm vai integrējot citus starpvalstu prakses nodošanas elementus, piemēram, aktīvi iesaistot uzņemošās valsts PIA darbiniekus, lai tie mijiedarbotos un demonstrētu savu praksi kolēģiem no ārvalstīm.

Kursu un apmācību saturam jāatbilst iesaistītā personāla profesionālajām prasmēm un projekta vai akreditācijas mērķiem.

Piemēram, atbalstāmie pasākumi var ietvert kursus un apmācības, ko organizē valsts iestādes vai brīvprātīgo organizācijas, pasākumus, kas tiek organizēti kā daļa no prakses apmaiņas starp organizācijām dažādās valstīs, kā arī komerciāli pieejamus kursus un apmācības. Pilnīgi pasīvas darbības, piemēram, lekciju, runu vai masveida konferenču klausīšanās, netiek atbalstītas. Konferencēm un līdzīgi nosauktiem pasākumiem finansējumu var piešķirt tikai tad, ja dalībnieki lielāko daļu laika pavada strukturētās mācībās, darbsemināros, praktiskās nodarbībās, prakses apmaiņā ar kolēģiem vai piedaloties citos aktīvas mācīšanās veidos.

Pieteikumu iesniedzējiem jāņem vērā, ka visi kursu nodrošinātāji ir pilnīgi neatkarīgi no programmas “Erasmus+” un darbojas kā pakalpojumu sniedzēji brīvā tirgū. Līdz ar to par kursu un apmācības izvēli atbild dotācijas saņēmēja organizācija. Lai palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem izdarīt izvēli, ir pieejami šādi kvalitātes standarti: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1.

Atbilstīgie dalībnieki

Atbilstīgie dalībnieki ir sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības (SPIA) un tālākās profesionālās izglītības un apmācības (TPIA) jomas skolotāji, pasniedzēji un visu citu veidu eksperti un darbinieki, kuri nepasniedz mācības.

Atbilstīgais nepedagoģiskais personāls ietver personālu, kas strādā sākotnējās PIA un tālākās PIA nodrošinātājās iestādēs (vadības personāla, starptautiskās mobilitātes referentu, “Erasmus+” koordinatoru u. c. amatos) vai citās organizācijās, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā (piemēram, vietējo partneruzņēmumu pasniedzēji, konsultanti, “Erasmus+” koordinatori, politikas koordinatori, kuri atbild par profesionālo izglītību un apmācību, utt.).

Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā, vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbības (piemēram, ārštata un komercuzņēmumu pasniedzēju, ekspertu vai brīvprātīgo statusā).

Jebkurā gadījumā uzdevumiem, kas sasaista dalībnieku ar nosūtītājorganizāciju, jābūt dokumentētiem tā, lai valsts aģentūra varētu pārbaudīt šo saikni (piemēram, darba vai brīvprātīgā līguma, uzdevumu apraksta vai tamlīdzīga dokumenta veidā). Valstu aģentūras izveido pārredzamu un konsekventu praksi attiecībā uz to, kas ir uzskatāms par pieņemamām darba attiecībām un apliecinošiem dokumentiem, pamatojoties uz savas valsts kontekstu.

Atbilstīgās norises vietas

Darbībām jānoris ārvalstī — ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Turklāt organizācijas, kuras ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju, var nosūtīt dalībniekus darba “ēnošanas” un mācīšanas vai apmācības norīkojumos uz programmas neasociētajām trešām valstīm (1.–14. reģions, kas norādīts A daļas sadaļā “Atbilstīgās valstis”).

Mācīšanās rezultātu dokumentēšana

Prasības mācību rezultātu dokumentēšanai ir noteiktas “Erasmus” kvalitātes standartos un sīkāk izklāstītas projekta dotāciju līgumā.

Pirms mobilitātes darbības nosūtītājorganizācijai, uzņēmējorganizācijai un dalībniekam jāvienojas par mācību līgumu (vai līdzīgu dokumentu), kurā norādīti dalībnieka gaidāmie mācību rezultāti. Attiecībā uz kursiem un mācībām mācību līguma vietā var izmantot kursu programmu.

Pēc darbības beigām dalībnieka sasniegtie mācību rezultāti ir jāatzīst, izsniedzot Europass mobilitātes apliecību vai līdzīgu dokumentu. Saņēmējai organizācijai ir jāsaglabā izsniegtā dokumenta kopija kā pierādījums par īstenoto darbību.

Izglītības apguvēju mobilitāte

Atbilstīgās darbības

 • Dalība PIA prasmju konkursos (no 1 līdz 10 dienām)
 • PIA apguvēju grupu mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi pieaugušo izglītības apguvēji grupā)
 • Īstermiņa mācību mobilitāte PIA apguvējiem (no 10 līdz 89 dienām)
 • Ilgtermiņa mācību mobilitāte PIA apguvējiem (“ErasmusPro”) (no 90 līdz 365 dienām)

Papildus fiziskajai mobilitātei visas izglītības apguvēju mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālajām darbībām. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Īstenotajām darbībām jāatbilst tālāk izklāstītajām kvalitātes prasībām. 

Dalība PIA prasmju konkursos: PIA apguvēji var piedalīties starptautiskos nozaru pasākumos, kuros notiek sacensības, demonstrējot prasmes, ar galveno mērķi popularizēt un atzīt ar PIA saistīto pieredzi, zinātību un tehnoloģiskās inovācijas un apmainīties ar tām4 . Tāpat finansējums tiek piešķirts personālam, mentoriem un ekspertiem, kuri pavada izglītības apguvējus darbības laikā.

PIA apguvēju grupu mobilitāte: izglītības apguvēju grupa no nosūtītājorganizācijas var pavadīt laiku ārvalstīs PIA nodrošinošajā partneriestādē, mācoties kopā ar saviem līdzgaitniekiem. Nosūtītājorganizācijai jāizstrādā mācību darbības sadarbībā ar PIA nodrošinošo partneriestādi uzņēmējvalstī5 . Skolotājiem, pasniedzējiem vai citam kvalificētam izglītības personālam no nosūtītājorganizācijas jāpavada izglītības apguvēji visā darbības norises laikā un jāsniedz norādījumi viņu mācīšanās procesā. Vajadzības gadījumā pavadošās personas var būt arī citi pieaugušie, kuri atbalsta pavadošo personālu6 .

Īstermiņa mācību mobilitāte PIA apguvējiem: PIA apguvēji var pavadīt mācību periodu ārvalstīs PIA nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura darbojas PIA jomā vai darba tirgū. Mācību periodam jāietver spēcīgs mācīšanās darbavietā komponents, un katram dalībniekam jābūt noteiktai individuālai mācību programmai. Dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, mobilitāti var organizēt ne mazāk kā divu dienu garumā, ja tam ir pamatojums.

Ilgtermiņa mācību mobilitāte PIA apguvējiem (“ErasmusPro”): PIA apguvēji var pavadīt ilgāku mācību periodu ārvalstīs PIA nodrošinošajā partneriestādē, komercuzņēmumā vai citā organizācijā, kura darbojas PIA jomā vai darba tirgū. Mācību periodam jāietver spēcīgs mācīšanās darbavietā komponents, un katram dalībniekam jābūt noteiktai individuālai mācību programmai.

Ņemiet vērā, ka atšķirība starp grupu un individuālo darbību formātu nav balstīta uz ceļa un izmitināšanas kārtību, bet gan uz prasībām, ko piemēro kolektīvajām vai individuālajām mācību programmām, kā aprakstīts tālāk sadaļā “Mācīšanās rezultātu dokumentēšana”. Attiecīgi grupu un individuālajām darbībām tiek nodrošināts atšķirīgs organizatoriskā atbalsta līmenis, kā noteikts šīs nodaļas beigās izklāstītajos finansējuma noteikumos.

Atbilstīgie dalībnieki

Atbilstīgie dalībnieki ir sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības (SPIA) un tālākās profesionālās izglītības un apmācības (TPIA) apguvēji un mācekļi. Dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem atbilstīgā SPIA vai TPIA programmā7 .

Atbilstīgo SPIA un TPIA programmu nesenie absolventi (tostarp kādreizējie mācekļi) ir tiesīgi piedalīties programmā līdz pat 12 mēnešus ilgā laikposmā pēc absolvēšanas. Ja dalībnieki pēc absolvēšanās ir pildījuši obligāto militāro dienestu vai civildienestu, to atbilstības periods tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu. Grupu mobilitātes dalībniekiem ir jābūt reģistrētiem atbilstīgā TPIA programmā8 .

Atbilstīgās norises vietas

Darbībām jānoris ārvalstī — ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Turklāt “Erasmus” akreditāciju saņēmušās organizācijas var nosūtīt izglītības apguvējus dalībai īstermiņa mobilitātē, ilgtermiņa mobilitātē (“ErasmusPro”) un PIA prasmju konkursos programmas neasociētajās trešās valstīs (1.–14. reģions, kas norādīts A daļas sadaļā “Atbilstīgās valstis”).

PIA apguvēju grupu mobilitātei jānoris uzņemošā PIA nodrošinātāja organizācijā. Izņēmuma gadījumā darbības var notikt citā norises vietā uzņēmējorganizācijas valstī, ja tas ir pamatoti, ņemot vērā darbības saturu un kvalitāti. Šādā gadījumā ceļa izmaksas, kas dalībniekiem radušās, lai nokļūtu no uzņēmējorganizācijas līdz attiecīgajai norises vietai, nav uzskatāmas par saistītām ar transnacionālas mobilitātes darbību. Līdz ar to šim mērķim nevar pieprasīt papildu līdzekļus.

Turklāt PIA apguvēju grupu mobilitāte var notikt Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietā, ja darbība tiek organizēta ES iestādē vai sadarbībā ar ES iestādi9 .

Neatkarīgi no norises vietas grupu darbībās jāpiedalās izglītības apguvējiem vismaz no divām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Mācīšanās rezultātu dokumentēšana

Prasības mācību rezultātu dokumentēšanai ir noteiktas “Erasmus” kvalitātes standartos un sīkāk izklāstītas projekta dotāciju līgumā.

Individuālās mobilitātes darbības: pirms mobilitātes darbības nosūtītājorganizācijai, uzņēmējorganizācijai un dalībniekam jāvienojas par mācību līgumu (vai līdzīgu dokumentu), kurā norādīti dalībnieka gaidāmie mācību rezultāti. Pēc darbības beigām dalībnieka sasniegtie mācību rezultāti ir jāatzīst, izsniedzot Europass mobilitātes apliecību vai līdzīgu dokumentu. Saņēmējai organizācijai ir jāsaglabā izsniegtā dokumenta kopija kā pierādījums par īstenoto darbību.

Grupu mobilitātes darbības: jānosaka mācību programma visai grupai (individuāli mācību līgumi nav vajadzīgi). Pēc darbības pabeigšanas dotācijas saņēmējai organizācijai ir jāsaglabā mācību programma un dalībnieku saraksts (ieskaitot pavadošās personas) kā pierādījums, ka darbība ir pabeigta.

Citas atbalstītās darbības

Atbilstīgās darbības

 • Ekspertu uzaicināšana (no 2 līdz 60 dienām)
 • Skolotāju un izglītotāju, kas vēl mācās, uzņemšana (no 10 līdz 365 dienām)

Īstenotajām darbībām jāatbilst tālāk izklāstītajām kvalitātes prasībām:

Ekspertu uzaicināšana: organizācijas var uzaicināt no ārvalstīm tādus pasniedzējus, skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var palīdzēt uzlabot mācīšanu, apmācību un mācīšanos uzņēmējorganizācijā. Piemēram, uzaicinātie eksperti var pasniegt apmācību uzņēmējorganizācijas personālam, demonstrēt jaunas mācīšanas metodes un palīdzēt iedzīvināt labu praksi organizācijā un vadībā.

Skolotāju un izglītotāju, kas vēl mācās, uzņemšana: pieteikumu iesniedzējas organizācijas var uzņemt skolotājus, kuri vēl mācās un vēlas pavadīt stažēšanās periodu ārvalstīs. Uzņēmējorganizācija saņem atbalstu darbības sagatavošanai, taču ceļošanas un individuālais atbalsts dalībniekiem būtu jāsedz to nosūtītājiestādei (kura šajā nolūkā arī var pieteikties “Erasmus+” finansējumam).

Atbilstīgie dalībnieki

Uzaicinātais eksperts var būt jebkura persona no citas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts, kas var nodrošināt zinātību un apmācību, kura atbilst to uzaicinošās organizācijas vajadzībām un mērķiem.

Skolotāju un izglītotāju, kas vēl mācās, uzņemšana ir pieejama dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies citas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts skolotāju izglītības programmā (vai tamlīdzīgā pasniedzējiem vai izglītotājiem paredzētā izglītības programmā) vai nesen to absolvējuši10 .

Atbilstīgās norises vietas

Uzaicināto ekspertu un skolotāju/izglītotāju, kas vēl mācās, darbību norises vieta vienmēr ir dotācijas saņēmējas organizācijas (tostarp konsorcija dalībnieku) atrašanās vieta.

Mācīšanās rezultātu dokumentēšana

Uzaicināto ekspertu gadījumā mācību programma, ko eksperts īstenos, pirms darbības ir jāsaskaņo ar uzņēmējorganizāciju. Pēc darbības pabeigšanas dotācijas saņēmējai organizācijai ir jāsaglabā izpildītā mācību programma kā pierādījums, ka darbība ir pabeigta.

Uzņemtajiem skolotājiem un izglītotājiem, kas vēl mācās, ir piemērojamas prasības, kas aprakstītas attiecībā uz individuāliem izglītojamo mobilitātes pasākumiem.

Sagatavošanās vizītes

Kas ir sagatavošanās vizīte?

Sagatavošanās vizīte ir nosūtītājorganizācijas darbinieku vizīte potenciālā uzņēmējorganizācijā, un tās mērķis ir labāk sagatavot izglītības apguvēju vai personāla mobilitātes darbību.

Kad var organizēt sagatavošanās vizīti?

Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību iekļaujošā rakstura, tvēruma un kvalitātes uzlabošanai.

Piemēram, sagatavošanās vizītes var organizēt, lai labāk sagatavotos tādu dalībnieku mobilitātei, kuriem ir mazāk iespēju, uzsāktu sadarbību ar jaunu partnerorganizāciju vai sagatavotos ilgāka termiņa mobilitātes darbībām.

Sagatavošanās vizītes var organizēt, gatavojoties jebkādai izglītības apguvēju vai personāla mobilitātei, izņemot kursus un apmācības.

Kurš var piedalīties sagatavošanās vizītē?

Sagatavošanās vizītēs var doties jebkuras personāla mobilitātes darbībām atbilstīgas personas, kuras ir iesaistītas projekta īstenošanā.

Izņēmuma gadījumā izglītības apguvēji, kuri plāno piedalīties jebkura veida ilgtermiņa mācību mobilitātes darbībā, un dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju, var piedalīties savas darbību jomas sagatavošanās vizītēs.

Sagatavošanās vizītē var piedalīties ne vairāk kā trīs personas, un var organizēt ne vairāk kā vienu sagatavošanās vizīti katrā uzņēmējorganizācijā.

Kur var notikt sagatavošanās vizītes?

Sagatavošanās vizītes notiek potenciālās uzņēmējorganizācijas telpās vai citā vietā, kur paredzēta mobilitātes darbību norise. Noteikumus, ko piemēro personāla un izglītības apguvēju mobilitātes darbību norises vietām, piemēro arī sagatavošanās vizītēm, kas saistītas ar minētajām darbībām.

Īstermiņa mobilitātes projekti profesionālās izglītības un apmācības apguvējiem un personālam

Īstermiņa mobilitātes projekti izglītības apguvējiem un personālam ir vienkāršs veids, kā gūt labumu no programmas “Erasmus+”. To mērķis ir ļaut dotācijas saņēmējam sarīkot nelielu skaitu darbību vienkāršā veidā un gūt pieredzi programmas īstenošanā.

Vienkāršības nodrošināšanas nolūkā īstermiņa projektiem tiek piemēroti dalībnieku skaita un projektu ilguma ierobežojumi. Šis formāts ir pieejams tikai individuālām organizācijām, nevis konsorcijiem. Akreditētās organizācijas nevar pieteikties īstermiņa projektiem, jo tām jau ir pastāvīga piekļuve programmas “Erasmus+” finansējumam.

Pieteikums īstermiņa projektiem ietver to darbību sarakstu un aprakstu, kuras plāno rīkot pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Atbilstības kritēriji

Atbilstīgās organizācijas: kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikumus var iesniegt šādas organizācijas11 :

 • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un apmācību12 ;
 • vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 • komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā un apmācībā vai veic citu veidu darbu ar tiem.

Organizācijas, kas ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju profesionālās izglītības un apmācības jomā, nevar pieteikties īstermiņa projektiem.

Atbilstīgās valstis

Pieteikumu iesniedzējām organizācijām jābūt izveidotām ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā pieteikuma iesniedzējs ir izveidots.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi

1. kārta (visām valstu aģentūrām) — 20. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

2. kārta — valstu aģentūras var izlemt izsludināt otro pieteikuma iesniegšanas termiņu (2. kārta). Šādā gadījumā valsts aģentūra informē pieteikumu iesniedzējus savā tīmekļa vietnē. 2. kārtas gadījumā pieteikumi jāiesniedz līdz 1. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

Projektu sākuma datumi

Projektiem var izvēlēties vienu no šādiem sākuma datumiem:

 • 1. kārta. no 1. jūnija līdz tā paša gada 31. decembrim,
 • 2. kārta (ja tā ir izsludināta) — no 1. janvāra līdz nākamā gada 31. maijam.

Projekta ilgums

No 6 līdz 18 mēnešiem.

Pieteikumu skaits

Katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties tā paša uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus otrajā kārtā.

Jebkurā piecu secīgu uzaicinājumu gadu periodā organizācijas var saņemt ne vairāk kā trīs dotācijas īstermiņa projektiem profesionālās izglītības un apmācības jomā. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam saņemtās dotācijas netiek ieskaitītas šajā ierobežojumā.

Atbilstīgās darbības

Visu veidu profesionālās izglītības un apmācības darbības. Detalizēts saraksts un noteikumi pieejami sadaļā “Darbības”. Lai pieteikumi būtu atbilstīgi, tajos jābūt ietvertai vismaz vienai personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes darbībai.

Projekta darbības joma

Pieteikums īstermiņa projektam var ietvert ne vairāk kā 30 dalībnieku piedalīšanos mobilitātes darbībās.

Šis limits neietver sagatavošanās vizītes un pavadošo personu dalību.

Atbalstošās organizācijas

Atbalstošā organizācija ir organizācija, kas palīdz dotācijas saņēmējai organizācijai tikt galā ar praktiskiem projekta īstenošanas aspektiem, kuri neattiecas uz projekta pamatuzdevumiem (kā definēts “Erasmus” kvalitātes standartos).

Jebkura organizācija, kas darbojas izglītības un apmācības jomā, var kļūt par atbalstošo organizāciju. Tai ir oficiāli jāvienojas ar dotācijas saņēmēju organizāciju par atbalstošās organizācijas funkcijām un pienākumiem. Atbalstošās organizācijas darbību pārrauga dotācijas saņēmēja organizācija, kas galu galā ir atbildīga par īstenoto darbību rezultātiem un kvalitāti. Visām atbalstošo organizāciju veiktajām darbībām ir jāatbilst “Erasmus” kvalitātes standartiem.

Uzņēmējorganizācijas, kas nodrošina mācību saturu un mentorēšanu dotācijas saņēmējas organizācijas dalībniekiem, neuzskata par atbalstošajām organizācijām, izņemot gadījumus, kad tās vienlaikus atbalsta dotācijas saņēmēju organizāciju citos projekta pārvaldības uzdevumos, ko parasti veic nosūtītājorganizācija.

Piešķiršanas kritēriji

Iesniegtie pieteikumi tiks novērtēti, piešķirot tiem punktus 100 punktu sistēmā, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem un koeficientiem. Lai pieteikumus izskatītu dotācijas piešķiršanai, to iegūtajam punktu skaitam jāsasniedz šādas robežvērtības:

 • vismaz 60 punkti no 100 punktiem un
 • vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no trim piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzēja profils, pieredze, darbības un izglītības apguvēju mērķgrupa atbilst profesionālās izglītības un apmācības jomai,
 • projekta priekšlikums atbilst pasākuma mērķiem,
 • priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu,
 • projekta priekšlikums atbilst šādām konkrētām prioritātēm:
  • atbalsts jaunpienācējām un mazāk pieredzējušām organizācijām,
  • atbalsts “ErasmusPro” darbību dalībniekiem,
  • atbalsts dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Projekta izstrādes kvalitāte (maksimālais rezultāts — 50 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • ierosinātā projekta mērķi ir skaidri un konkrēti vērsti uz pieteikuma iesniedzējas organizācijas, tās personāla un izglītības apguvēju vajadzībām,
 • ierosinātās darbības ir piemērotas projekta mērķu sasniegšanai,
 • ir izstrādāts skaidrs rīcības plāns attiecībā uz katru no ierosinātajām darbībām,
 • projekts ietver vidiski ilgtspējīgu un atbildīgu praksi,
 • projekts ietver digitālo rīku (jo īpaši eTwinning SPIA gadījumā un EPALE TPIA gadījumā) un mācīšanās metožu lietošanu, lai papildinātu fiziskās mobilitātes darbības un uzlabotu sadarbību ar uzņemošajām partnerorganizācijām.

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzējs ir skaidri noteicis darbību īstenošanai nepieciešamos uzdevumus un pienākumus saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, lai integrētu mobilitātes darbību rezultātus organizācijas ikdienas darbā,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis atbilstīgu projekta iznākumu novērtēšanas veidu,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai savā organizācijā, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.

Akreditētie mobilitātes projekti profesionālās izglītības un apmācības apguvējiem un personālam

“Erasmus” akreditāciju saņēmušās organizācijas profesionālās izglītības un apmācības jomā var pieteikties finansējumam kā tikai sev pieejamai īpašai finansējuma sadaļai. Pieteikumu pamatā ir iepriekš apstiprināts “Erasmus” plāns, tādēļ, piesakoties finansējumam, nav nepieciešams detalizēts plānoto darbību saraksts un izklāsts. Tā vietā pieteikumi ir vērsti uz nākamajam darbību kopumam nepieciešamā budžeta aprēķināšanu.

Atbilstības kritēriji

Atbilstīgās organizācijas — kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējiem projekta uzsākšanas dienā jābūt derīgai “Erasmus” akreditācijai profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Mobilitātes konsorcijs

Organizācijām, kurām ir “Erasmus” mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija, jāiesniedz pieteikums mobilitātes konsorcija formātam.

Pieteikumā jāiekļauj mobilitātes konsorcija dalībnieku saraksts, kurš papildus koordinatoram ietver vismaz vienu iesaistīto organizāciju.

Par mobilitātes konsorcija dalībnieci var kļūt jebkura organizācija, kura atbilst “Erasmus” akreditācijas atbilstības kritērijiem tajā pašā jomā. Visām plānotajām konsorcija dalīborganizācijām jābūt no tās pašas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts, no kuras ir mobilitātes konsorcija koordinators.Konsorcija dalībniekiem nav nepieciešama “Erasmus” akreditācija.

Mobilitātes konsorcijā iesaistītās organizācijas vienā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus var saņemt finansējumu ne vairāk kā divu 1. pamatpasākuma dotāciju nolīgumu īstenošanai profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tādēļ PIA organizācijas, kuras saņem dotāciju īstermiņa projektam vai akreditētam projektam, var papildus piedalīties tikai vienā PIA mobilitātes konsorcijā dalīborganizācijas statusā. Citas organizācijas var iesaistīties maksimāli divos mobilitātes konsorcijos.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

20. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

Projekta sākuma datums

Tā paša gada 1. jūnijs.

Projekta ilgums

Visu akreditēto projektu sākotnējais ilgums ir 15 mēneši. Ja tas ir pamatoti, dotācijas saņēmēji var pieprasīt projekta pagarinājumu līdz kopējam 24 mēnešu ilgumam. Pagarinājumi tiks piešķirti pēc projekta īstenošanas 12 mēnešu ilgumā, ja vien valsts aģentūra nenolemj citādi.

Pieteikumu skaits

Akreditētās organizācijas vienā atlases kārtā var pieteikties tikai vienreiz.

Atbilstīgās darbības

Visu veidu profesionālās izglītības un apmācības darbības. Detalizēts saraksts un noteikumi pieejami sadaļā “Darbības”.

Lai pieteikumi būtu atbilstīgi, tajos jābūt ietvertai vismaz vienai personāla vai izglītības apguvēju mobilitātes darbībai.

Projekta darbības joma

Akreditētajos projektos iekļaujamajam dalībnieku skaitam ir piemērojami tikai budžeta piešķiršanas posmā noteiktie ierobežojumi.

Projektos darbībām ar programmas neasociētajām trešām valstīm atļauts izmantot ne vairāk kā 20 % piešķirtās dotācijas13 . Šīs iespējas ir paredzētas tam, lai rosinātu ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu organizācijas izstrādāt izejošās mobilitātes darbības ar vairākām programmas neasociētajām trešām valstīm. Tiek sagaidīts, ka šīm darbībām būs pēc iespējas plašāks ģeogrāfiskais tvērums.

Budžeta piešķiršana

Pieteikuma iesniedzēja “Erasmus” plāna kvalitāte ir izvērtēta akreditācijas pieteikuma iesniegšanas posmā, tāpēc budžeta piešķiršanas posmā netiek veikta kvalitatīvā izvērtēšana. Finansējumu saņem visi atbilstīgie dotāciju pieteikumi.

Piešķirtā dotācijas summa būs atkarīga no vairākiem faktoriem:

 • kopējā budžeta, kas pieejams akreditētajiem pieteikumu iesniedzējiem,
 • pieprasītajām darbībām (tostarp to īstenošanai nepieciešamā aplēstā budžeta),
 • pamata un maksimālā dotācijas apjoma,
 • šādiem piešķiršanas kritērijiem: pieteikuma iesniedzēja snieguma, politikas prioritātēm un ģeogrāfiskā līdzsvara (ja valsts aģentūra tādu piemēro).

Detalizētus noteikumus par pamata un maksimālo dotācijas apjomu, piešķiršanas kritēriju novērtēšanu, katra kritērija svērumu, piešķiršanas metodi un akreditētajiem projektiem pieejamo budžetu publicēs valsts aģentūra pirms uzaicinājuma termiņa beigām.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Īstermiņa projektiem un akreditētiem projektiem, kas paredzēti izglītības apguvēju un personāla mobilitātei profesionālās izglītības un apmācības jomā, piemēro tālāk izklāstītos finansēšanas noteikumus.

Dažādas budžeta kategorijas ir savstarpēji neatkarīgas: dotācijas saņēmējs attiecībā uz jebkuru atsevišķu dalībnieku var pieprasīt visas atbilstīgās vienības iemaksas vai tikai dažas no tām (ja pārējās izmaksas tiek segtas citā veidā). No “Erasmus+” saņemtos līdzekļus var papildināt pati dotācijas saņēmēja organizācija, tos var papildināt no citiem ES fondiem, ar ziedojumiem vai dalībnieku iemaksām. Ja dotācijas saņēmējs pieprasa dalībnieka iemaksas, tām arī turpmāk jāatbilst attiecīgajiem “Erasmus” kvalitātes standartu noteikumiem. Jo īpaši šādi ieguldījumi nedrīkst radīt šķēršļus to dalībnieku iekļaušanai, kuriem ir mazāk iespēju.

Budžeta kategorija – Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar projekta īstenošanu tieši saistītās izmaksas, kuras nenosedz ar citām izmaksu kategorijām.

Turpmāk seko piemēru izklāsts: sagatavošanās (pedagoģiskā, starpkulturālā un cita), mentorēšana, dalībnieku pārraudzība un atbalsts mobilitātes laikā, projekta īstenošanai nepieciešamie pakalpojumi, rīki un aprīkojums, jaukto darbību virtuālie komponenti, mācīšanās rezultātu atzīšana, apmaiņa ar rezultātiem un Eiropas Savienības finansējuma pamanāmības nodrošināšana sabiedrībai.

organizatoriskais atbalsts sedz izmaksas, kas rodas gan nosūtītājorganizācijai, gan uzņēmējorganizācijai (izņemot personāla mobilitāti kursu un apmācības nolūkos). Abas organizācijas savstarpēji vienojas par saņemtās dotācijas sadalījumu.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

Summa

100 EUR:

 • par dalībnieku personāla mobilitātē kursu un apmācības nolūkos,
 • par uzaicināto ekspertu,
 • par uzņemto skolotāju vai izglītotāju, kas vēl mācās,
 • par dalībnieku PIA prasmju konkursā.
 • par izglītības apguvēju grupu mobilitātē,

350 EUR; 200 EUR pēc pirmajiem simts dalībniekiem tā paša veida darbībā:

 • par dalībnieku īstermiņa mācību mobilitātē PIA apguvējiem,
 • par dalībnieku personāla mobilitātē “ēnošanas” darbā un mācīšanas vai apmācības norīkojumā.

500 EUR:

 • par dalībnieku ilgtermiņa mācību mobilitātē PIA apguvējiem (“ErasmusPro”),
 • par dalībnieku jebkurā individuālā darbībā, kas notiek programmas neasociētā trešā valstī.

Budžeta kategorija – Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku un pavadošo personu ceļa izdevumu segšanā abos virzienos, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai.

Attālumu līdz 500 km dalībnieki parasti mēros ar zemas emisijas transportlīdzekļiem.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda lidojuma attālums taisnā līnijā no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai14 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru15 .

Summa

Ceļa attālums

Videi draudzīgi transporta veidi

Videi nedraudzīgi transporta veidi

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8000 km vai vairāk

1735 EUR

1735 EUR

Budžeta kategorija – Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Dalībnieku un pavadošo personu16  uzturēšanās izdevumi darbības laikā.

Nepieciešamības gadījumā uzturēšanās izdevumi ir attiecināmi uz ceļā pavadīto laiku pirms un pēc darbības, piešķirot maksimāli divas ceļā pavadītās dienas dalībniekiem un pavadošajām personām, kas saņem dotāciju par videi nedraudzīgu transporta veidu izmantošanu ceļa izdevumu segšanai, un maksimāli sešas ceļā pavadītās dienas dotācijas par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu gadījumā.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz personu skaitu, uzturēšanās ilgumu un uzņēmējvalsti17 .

Summa

Dalībnieku kategorija

1. valstu grupa

2. valstu grupa

3. valstu grupa

Personāls

–107–191 EUR

–95–169 EUR

–84–148 EUR

PIA apguvēji

–48–127 EUR

–41–110 EUR

36–93 EUR

Iepriekš ir norādīti atļautie pamatlikmju diapazoni par katru darbības dienu. Nepārsniedzot šos diapazonus, katra valsts aģentūra pieņems lēmumu par precīzām pamatlikmēm tās pārvaldībā esošajiem projektiem un publicēs šo informāciju savā tīmekļa vietnē.

Pamatlikme ir maksājama līdz darbības 14. dienai (ieskaitot ceļā pavadītās dienas). Sākot ar 15. dienu, maksājamā likme ir vienāda ar 70 % no pamatlikmes. Maksājamās likmes tiek noapaļotas līdz tuvākajam pilnam eiro.

Budžeta kategorija – Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām: Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju.

Summa

125 EUR par dalībnieku.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem: papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un to pavadošajām personām (ieskaitot ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”). Iekļaušanas atbalstu var sniegt arī darbiniekiem, kuriem ir mazāk iespēju uzņemties pavadošās personas lomu vai piedalīties sagatavošanās vizītē.

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija – Sagatavošanās vizītes

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ceļa un uzturēšanās izdevumi par dalību sagatavošanās vizītē.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

Summa

680 EUR par dalībnieku; apmeklējumā maksimāli trīs dalībnieki.

Budžeta kategorija – Kursu maksa

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

zmaksas personāla mobilitātes “kursi un apmācība” uzņemšanas maksas segšanai.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz darbības ilgumu.

Summa

80 EUR dienā par dalībnieku; individuāls darbinieks viena dotācijas nolīguma ietvaros var saņemt kursu maksu maksimāli 800 EUR apmērā.

Budžeta kategorija – Valodas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas par valodas mācību materiālu nodrošināšanu un to dalībnieku apmācību, kuriem nepieciešams uzlabot tās valodas zināšanas, kuru tie izmantos mācībās vai kurā piedalīsies apmācībā darbības laikā.

Valodas atbalsts ir pieejams dalībniekiem, kas piedalās šāda veida darbībās: darba “ēnošanas” un mācīšanas vai apmācības norīkojumos,  īstermiņa mācību mobilitātē PIA apguvējiem un ilgtermiņa mācību mobilitātē PIA apguvējiem (“ErasmusPro”).

Atbalstu izmaksā vienīgi tad, ja dalībnieks nevar saņemt tiešsaistes valodas atbalstu, jo nav pieejama vajadzīgā valoda vai līmenis, vai sakarā ar īpašiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju. Iepriekš minētie nosacījumi neattiecas uz pastiprinātu atbalstu, kas tiek nodrošināts “ErasmusPro” dalībniekiem.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

Summa

150 EUR vienam dalībniekam

Turklāt: pastiprināts valodas atbalsts 150 EUR par “ErasmusPro” dalībnieku.

Budžeta kategorija – Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Augsti dalībnieku un viņus pavadošo personu ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ.  Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj ceļošanas atbalstu, kas balstīts uz vienības izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu. Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem.

Summa

Finanšu garantijas izmaksas: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223. ↩ back
 • 3 Par stažēšanos programmā “Digitālā iespēja” tiks uzskatīta visu veidu PIA apguvēju mobilitāte, ja stažieris ir praktizējies vienas vai vairāku šo darbību veikšanā: digitālā tirgvedība (piemēram, sociālo plašsaziņas līdzekļu pārvaldība, tīmekļa analīzes rīku izmantošana); digitalizēts grafiskais, mehāniskais vai arhitektūras dizains; lietotņu, programmatūras, skriptu vai tīmekļa vietņu izstrāde; IT sistēmu un tīklu uzstādīšana, apkope un pārvaldība; kiberdrošība; datu analīze, ieguve un vizualizācija; robotu un mākslīgā intelekta lietotņu programmēšana un apmācība. Šajā kategorijā nav iekļauts vispārējs klientu atbalsts, pasūtījumu izpilde, datu ievade un biroja darbs. ↩ back
 • 4 Papildu informāciju par PIA prasmju konkursu definīciju var atrast D daļā “Terminu glosārijs”. ↩ back
 • 5 Grupu darbību programmas, kas sastāv tikai vai galvenokārt no tirdzniecībā pieejamām darbībām, piemēram, kursiem valodu skolā vai citām komerciālām “gatavām” darbībām, nav atbilstīgas. Darbības uzņemošā PIA nodrošinātāja organizācijā var papildināt ar darba vidē balstītām mācībām uzņēmumā. Ja tas attiecas uz darbības mācību programmu, daļu mobilitātes perioda izglītības apguvēji var pavadīt kopīgos braucienos pie dabas, uz kultūras objektiem, starptautiskos konkursos vai līdzīgās mācību darbībās. Tomēr šādam saturam vienmēr jābūt sekundāram attiecībā pret galvenajām mācību darbībām un jāiekļauj abu PIA nodrošinātāju izstrādātajā savstarpējās mācīšanās programmā. ↩ back
 • 6 Katrā ziņā nosūtītājorganizācijas un uzņēmējorganizācijas ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievēroti nosūtītājvalstīs un uzņēmējvalstīs piemērojamie noteikumi un tiesību akti. ↩ back
 • 7 Katras ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts atbilstīgās SPIA un TPIA programmas nosaka kompetentā valsts iestāde, un to saraksts tiek publicēts attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē. ↩ back
 • 8 Kompetentā valsts iestāde izlems, vai visas vai tikai dažas TPIA programmas ir piemērotas grupu mobilitātes pasākumiem. ↩ back
 • 9 Eiropas Savienības iestāžu mītnes vietas ir Brisele, Frankfurte, Luksemburga, Strasbūra un Hāga. Darbības ES iestāžu mītnes vietās tiek uzskatītas par transnacionālu mobilitāti, un visiem dalībniekiem var pieprasīt finansējumu (saskaņā ar sadaļu “Kādi ir finansējuma noteikumi?”) neatkarīgi no to izcelsmes valsts. ↩ back
 • 10 Nesenie absolventi ir tiesīgi piedalīties programmā līdz 12 mēnešus ilgā laikposmā pēc absolvēšanas. Ja dalībnieki pēc absolvēšanās ir pildījuši obligāto militāro dienestu vai civildienestu, to atbilstības periods tiek pagarināts par laikposmu, kas vienāds ar attiecīgā dienesta ilgumu. ↩ back
 • 11 Katras ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts atbilstīgās organizācijas nosaka kompetentā valsts iestāde, un to saraksts tiek publicēts attiecīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē kopā ar attiecīgiem piemēriem. ↩ back
 • 12 PIA nodrošinātājiem, kuriem ir īpašs statuss un kuri ir citas valsts iestāžu uzraudzībā, var būt jāpiesakās uzraudzītājas valsts aģentūrai. Lai iegūtu precīzu informāciju par katru gadījumu, sazinieties ar uzņēmējvalsts vai valsts, kurā atrodas attiecīgā valsts iestāde, valsts aģentūru. ↩ back
 • 13 Budžeta kategorijas “Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem” un “Izņēmuma izmaksas augstiem ceļa izdevumiem” netiks ieskaitītas šajā ierobežojumā. ↩ back
 • 14 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km). ↩ back
 • 15 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv. ↩ back
 • 16 Pavadošo personu gadījumā piemēro tādas pašas likmes kā attiecībā uz personālu. Izņēmuma gadījumos, ja pavadošajai personai jāuzturas ārvalstīs ilgāk nekā 60 dienas, papildu uzturēšanās izdevumus par laikposmu pēc 60. dienas sedz no budžeta pozīcijas “Iekļaušanas atbalsts”. ↩ back
 • 17

  Uzņēmējvalstu grupas ES Dalībvalstu un Programmas asociēto trešo valstu vidū:

  1. valstu grupa: Austrija, Beļģija, Francija, Dānija, Somija, Vācija, Islande, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija

  2. valstu grupa: Kipra, Čehijas Republika, Igaunija, Grieķija, Latvija, Malta, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija

  3. valstu grupa: Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija,  Ziemeļmaķedonija, Turcija

  Uzņēmējvalstu grupas Programmas neasociēto trešo valstu vidū:

  1. valstu grupa: Japāna, Izraēla, Dienvidkoreja, Gruzija, Argentīna, Armēnija, Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotā Karaliste, Šveice, Bahreina, Azerbaidžāna, Sudāna, Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas, Apvienotie Arābu Emirāti, Hongkonga, Libāna, Vjetnama, Meksika, Taivāna, Moldova, Malaizija, Tanzānija, Kanāda, Singapūra, Austrālija, Taizeme, Fēru Salas, Andora, Monako, Sanmarīno, Vatikāna Pilsētvalsts,

  2. valstu grupa: Indija, Kazahstāna, Brazīlija, Kongo DR, Čīle, Nigērija, Uganda, Libērija, Džibutija, Korejas TDR, Uzbekistāna, Turkmenistāna, Dominikānas Republika, Jamaika, Baltkrievija, Lībija, Sīrija, Kuba, Jemena, Kenija, Ruanda, Seišelas, Antigva un Barbuda, Bruneja, Melnkalne, Malāvija, Barbadosa, Sentlūsija, Grenāda, Dominika, Urugvaja, Albānija, Ķīna, Filipīnas, Peru, Venecuēla, Panama, Gana, Čada, Gajāna, Ēģipte, Maroka, Kiribati, Omāna, Bosnija un Hercegovina, Irāna, Mozambika, Senegāla, Maurīcija, Katara, Jordānija, Indonēzija, Laosa, Dienvidāfrika, Etiopija, Bangladeša, Ekvadora, Paragvaja, Kostarika, Kotdivuāra, Sjerraleone, Gabona, Haiti, Bahamu Salas, Papua-Jaungvineja, Mikronēzija, Ukraina, Kirgizstāna, Krievija, Palestīna,

  3. valstu grupa: Nepāla, Maldīvija, Tadžikistāna, Nikaragva, Zambija, Gvineja, Kongo, Botsvāna, Beliza, Samoa, Māršala Salas, Palau, Tuvalu, Nauru, Kuka Salas, Niue, Jaunzēlande, Pakistāna, Butāna, Salvadora, Surinama, Gvatemala, Hondurasa, Somālija, Trinidāda un Tobāgo, Alžīrija, Kolumbija, Gambija, Fidži, Zālamana Salas, Vanuatu, Kambodža, Zimbabve, Burundi, Mongolija, Kamerūna, Austrumtimora, Šrilanka, Madagaskara, Mali, Togo, Santome un Prinsipi, Tonga, Bolīvija, Benina, Lesoto, Makao, Tunisija, Irāka, Burkinafaso, Ekvatoriālā Gvineja, Centrālāfrikas Republika, Gvineja-Bisava, Namībija, Komoru Salas, Eritreja, Mjanma, Afganistāna, Nigēra, Mauritānija, Kaboverde, Kosova, Svatini, Dienvidsudāna. ↩ back

Tagged in:  PIA izglītojamās personas un personāla locekļi