Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsopbygningsprojekter er internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive inden for erhvervsuddannelse i EU-medlemsstater eller tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet. De har til formål at støtte relevansen, tilgængeligheden og egnetheden af erhvervsuddannelsesinstitutioner og -systemer i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som en drivkraft for bæredygtig socioøkonomisk udvikling.

Netværk af skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4) og/eller videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder læreruddannelse, bør tilføre den nye Jean Monnet-kategori et internationalt aspekt og muliggøre udveksling af god praksis samt fællesundervisning i en gruppe lande.

Aktiviteterne vil fremme en fælles forståelse af læringsmetoder vedrørende EU-emner blandt fagfolk, der arbejder i forskellige sammenhænge, og som står over for forskellige udfordringer og begrænsninger som følge af deres nationale lovgivning og undervisningsplanernes struktur.

Lærlingeuddannelse (lærling)1

Uden at det berører national terminologi, forstås lærlingeuddannelser som formel erhvervsuddannelsesordninger:

Videregående uddannelsesinstitutioner og lærerseminarier tilrettelægger aktiviteter under dette tiltag, som sætter lærere og erhvervsuddannelsesundervisere i stand til at udvikle nye færdigheder og til at undervise og engagere sig i EU-emner, så de styrkes gennem en bedre forståelse af EU og EU's funktionsmåde.

Innovationsalliancer har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Initiativet vedrørende erhvervsekspertisecentre støtter en bottom up-tilgang til erhvervsekspertise, som inddrager et bredt spektrum af lokale interessenter. Det sætter erhvervsuddannelsesinstitutioner i stand til hurtigt at tilpasse udbuddet af færdigheder til skiftende økonomiske og sociale behov, herunder den digitale og grønne omstilling.

Hvad er ekspertisepartnerskaber?

Ekspertisepartnerskaber støtter projekter med et langsigtet bæredygtigt perspektiv. Følgende tiltag støttes under denne type partnerskaber:

  • erhvervsekspertisecentre
  • Erasmus+-lærerakademier
  • Erasmus Mundus-tiltag:
    • Fælles Erasmus Mundus-mastergrader og
    • Erasmus Mundus-designforanstaltninger.

Disse tiltag forvaltes af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA).

Dette tiltag støtter udbydere af erhvervsuddannelse og andre organisationer inden for erhvervsuddannelse, der ønsker at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter for lærende og personale på erhvervsuddannelser.

Der ydes støtte til en lang række aktiviteter, herunder job shadowing og faglige efteruddannelseskurser for personale, praktikophold og længerevarende ophold (ErasmusPro), indbudte eksperter og andre aktiviteter som beskrevet nedenfor.

Erasmus-akkreditering er et redskab for organisationer, der tilbyder erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og voksenuddannelse, og som ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne. Tildeling af Erasmus-akkrediteringen bekræfter, at den pågældende ansøger har udarbejdet en plan for gennemførelse af mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som led i en større indsats for at udvikle tilrettelæggelsen heraf. Denne plan kaldes en Erasmus-plan, og den udgør en vigtig del af ansøgningen om Erasmus-akkreditering.

Subscribe to Vocational education and training