Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

“Erasmus” akreditācija profesionālajā izglītībā un apmācībā, skolu izglītībā un pieaugušo izglītībā

“Erasmus” akreditācija ir rīks, kas paredzēts tām profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības organizācijām, kuras vēlas iesaistīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā. “Erasmus” akreditācijas piešķiršana apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir sagatavojis plānu, kā īstenot augstas kvalitātes mobilitātes darbības kā daļu no plašākiem centieniem nodrošināt savas organizācijas attīstību. Šo plānu sauc par “Erasmus” plānu, un tas ir svarīgs “Erasmus” akreditācijas pieteikuma elements.

Pieteikumu iesniedzēji var pieteikties individuālai savas organizācijas “Erasmus” akreditācijai vai “Erasmus” akreditācijai mobilitātes konsorcija koordinatoriem, kā izklāstīts turpmāk. Lai pieteiktos, iepriekšēja pieredze programmā nav nepieciešama.

Organizācijām, kuras jau ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju, var tikt piešķirta izcilības zīme kā atzinība par jau paveikto darbu un apņemšanos nodrošināt kvalitāti.

Kā piekļūt mobilitātes iespējām ar “Erasmus” akreditāciju?

Pieteikumu iesniedzēji, kas sekmīgi pieteikušies “Erasmus” akreditācijai, iegūst vienkāršotu piekļuvi 1. pamatpasākuma finansējuma iespējām šajās vadlīnijās izklāstīto akreditēto mobilitātes projektu veidā.

Pasākuma mērķi

Visās trīs jomās

Eiropas mācīšanas un mācīšanās dimensijas stiprināšana:

 • veicinot iekļautības un daudzveidības, tolerances un demokrātiskās līdzdalības vērtības,
 • veicinot zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību,
 • atbalstot profesionālo tīklu attīstību visā Eiropā,

Profesionālās izglītības un apmācības jomā

Ieguldījuma sniegšana Padomes Ieteikuma par profesionālo izglītību un apmācību, Osnabrikas deklarācijas 1 un Eiropas Prasmju programmas 2 īstenošanā un Eiropas izglītības telpas izveidē:

 • uzlabojot sākotnējās un tālākās profesionālās izglītības un apmācības (SPIA un TPIA) kvalitāti,
 • nostiprinot pamatkompetences un transversālās prasmes, jo īpaši valodu mācīšanos un digitālās prasmes,
 • atbalstot tādu ar darbu saistītu prasmju attīstību, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū,
 • apmainoties ar paraugpraksi, veicinot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu un atbalstot skolotāju, pasniedzēju, mentoru un citu PIA darbinieku profesionālo attīstību, 
 • veidojot PIA nodrošinātāju spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes projektus un to spējas veidot kvalitatīvu partnerību, vienlaikus izstrādājot internacionalizācijas stratēģiju,
 • padarot mobilitāti par reālu iespēju ikvienam izglītības apguvējam SPIA un TPIA jomā un palielinot PIA apguvēju vidējo mobilitātes ilgumu, lai uzlabotu tās kvalitāti un ietekmi,
 • uzlabojot mobilitātes periodā ārvalstīs gūto mācīšanās rezultātu kvalitāti, pārredzamību un atzīšanu, jo īpaši, izmantojot šim mērķim paredzētos Eiropas rīkus un instrumentus.

Skolu izglītības jomā

Mācīšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošana skolu izglītības jomā:

 • atbalstot skolotāju, skolu vadītāju un citu skolu darbinieku profesionālo attīstību,
 • veicinot jaunu tehnoloģiju un novatorisku mācīšanas metožu izmantošanu,
 • uzlabojot valodu mācīšanos un valodu daudzveidību skolās,
 • atbalstot paraugprakses apmaiņu un pārnesi mācīšanas un skolu attīstības jomā.

Eiropas izglītības telpas izveides veicināšana:

 • veidojot skolu spējas piedalīties pārrobežu apmaiņā un sadarbībā un īstenot augstas kvalitātes mobilitātes projektus,
 • padarot mācību mobilitāti par reālu iespēju ikvienam skolēnam, kas mācās skolā,
 • uzlabojot skolēnu un personāla mobilitātes periodā ārvalstīs iegūto mācīšanās rezultātu atzīšanu.

Pieaugušo izglītības jomā 

Ieguldījuma sniegšana Eiropas izglītības telpas izveidē un Eiropas Prasmju programmā 3 :

 • uzlabojot formālās, ikdienējās un neformālās pieaugušo izglītības kvalitāti,
 • uzlabojot pieaugušo izglītības piedāvājuma kvalitāti, veicinot darbinieku profesionalizāciju un veidojot pieaugušo izglītības nodrošinātāju spējas īstenot augstas kvalitātes mācību programmas,
 • uzlabojot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti visos pieaugušo izglītības veidos un nodrošinot tās atbilstību sabiedrības vajadzībām kopumā,
 • uzlabojot pieaugušo izglītības nodrošināšanu, lai iegūtu ES ietvarstruktūrā (2018) noteiktās pamatkompetences, tostarp pamatprasmes (rakstpratību, rēķinpratību, digitālās prasmes) un citas dzīvesprasmes,  
 • veidojot pieaugušo izglītības nodrošinātāju un citu pieaugušo izglītības jomā strādājošo organizāciju spēju īstenot augstas kvalitātes mobilitātes projektus,
 • palielinot visu vecumu un visu sociālekonomisko aprindu pieaugušo līdzdalību pieaugušo izglītībā, jo īpaši, veicinot tādu organizāciju, kuras strādā ar nelabvēlīgā situācijā esošiem izglītības apguvējiem, nelielu pieaugošo izglītības nodrošinātāju, programmas jaunpienācēju un mazāk pieredzējušu organizāciju, kā arī kopienās balstīto tautas organizāciju līdzdalību.

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Profesionālās izglītības un apmācības jomā:

 1. organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un apmācību;
 2. vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas profesionālās izglītības un apmācības jomā;
 3. komercuzņēmumi un pārējās publiskās vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītības apguvējus un mācekļus profesionālajā izglītībā un apmācībā vai veic citu veidu darbu ar tiem.

Skolu izglītības jomā:

 1. skolas, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī 4 ;
 2. vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas skolu izglītībā.

Pieaugušo izglītības jomā:

 1. organizācijas, kuras nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību 5 ;
 2. vietējās un reģionālās publiskās iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā.

Piemērojamās definīcijas un principi visās trīs jomās.

Organizāciju atbilstību saskaņā ar 1. kritēriju nosaka, pamatojoties uz to nodrošinātajām izglītības programmām un darbībām. Organizācija var tikt atzīta par atbalsttiesīgu vairāk nekā vienā jomā, ja tā nodrošina dažādas izglītības programmas un darbības.

Katras valsts kompetentā valsts iestāde nosaka:

 • izglītības programmas un darbības, kas ļauj organizācijām būt atbilstīgām saskaņā ar 1. kritēriju, un
 • organizācijas, kas ir atbilstīgas saskaņā ar 2. kritēriju.

Piemērojamās definīcijas un atbilstīgo organizāciju piemēri tiks publicēti atbildīgās valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Atbilstīgās valstis

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Iesniegšanas termiņš

19. oktobris plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

“Erasmus” kvalitātes standarti

Organizācijām, kuras piesakās “Erasmus” akreditācijai, ir jāpiekrīt “Erasmus” kvalitātes standartiem, kas izklāstīti vietnē Europa:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

“Erasmus” kvalitātes standarti var tikt atjaunināti akreditācijas derīguma periodā. Šādā gadījumā akreditētajām organizācijām būs jāsniedz piekrišana, pirms tās drīkstēs pieteikties nākamajai dotācijai.

Pieteikumu skaits

Organizācija var pieteikties vienu reizi katrā no trīs jomām, uz kurām attiecas šis uzaicinājums: pieaugušo izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un skolu izglītība. Organizācijām, kuras piesakās uz vairāk nekā vienu jomu, jāiesniedz atsevišķs pieteikums katrai jomai.

Organizācijas, kuras jau ir saņēmušas “Erasmus” akreditāciju, nedrīkst pieteikties jaunai akreditācijai tajā pašā jomā.

Pieteikumu veidi

Pieteikuma iesniedzējs var pieteikties kā atsevišķa organizācija vai kā mobilitātes konsorcija koordinators. Nav iespējams pieteikties abiem akreditācijas veidiem tajā pašā jomā.

“Erasmus” akreditācija mobilitātes konsorciju koordinatoriem

Mobilitātes konsorcijs ir tāda organizāciju grupa no vienas un tās pašas valsts, kura īsteno mobilitātes darbības saskaņā ar kopīgu “Erasmus” plānu. Katru mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, kuram jābūt saņēmušam “Erasmus” akreditāciju.

Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt darbības (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalībniekiem nav nepieciešama “Erasmus” akreditācija.

Organizācijām, kuras iesniedz mobilitātes konsorcija koordinatora pieteikumu, tajā būs jāapraksta konsorcija mērķis un plānotais sastāvs. Visām plānotajām konsorcija dalīborganizācijām jābūt no tās pašas ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts, no kuras ir mobilitātes konsorcija koordinators. Taču šajā posmā nav nepieciešams precīzs konsorcija dalībnieku saraksts.

Atbilstības kritērijus, ko piemēro konsorcija dalībniekiem, un sīkāku informāciju skatiet sadaļā par akreditētajiem mobilitātes projektiem.

Atbalstošās organizācijas

Atbalstošā organizācija ir organizācija, kas palīdz akreditētai organizācijai tikt galā ar praktiskiem projekta īstenošanas aspektiem, kuri neattiecas uz projekta pamatuzdevumiem, kā definēts “Erasmus” kvalitātes standartos.

Jebkura organizācija, kas darbojas izglītības un apmācības jomā, var kļūt par atbalstošo organizāciju. Tai ir oficiāli jāvienojas ar akreditēto organizāciju par atbalstošās organizācijas funkcijām un pienākumiem. Atbalstošās organizācijas darbību pārrauga akreditētā organizācija, kas galu galā ir atbildīga par īstenoto darbību rezultātiem un kvalitāti. Visām atbalstošo organizāciju veiktajām darbībām ir jāatbilst “Erasmus” kvalitātes standartiem.

Mobilitātes konsorcijā konsorcija dalīborganizācijas uzskata par atbalstošajām organizācijām, ja tās sistemātiski uzņemas ar tādu dalībnieku mobilitātes darbībām saistītus uzdevumus, kuri strādā vai ir iestājušies citās konsorcija dalīborganizācijās.

Atlases kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem ir jābūt pietiekamām darbības un profesionālajām spējām īstenot ierosināto “Erasmus” plānu, tostarp vismaz divu gadu atbilstīgai pieredzei attiecīgajā jomā, un mobilitātes konsorcija koordinatoram jābūt pienācīgām spējām koordinēt konsorciju.

Lasiet šo vadlīniju C daļu, lai iegūtu plašāku informāciju par vispārīgajiem darbības spēju kritērijiem un šīm akreditācijas pieteikumu iesniedzējiem piemērojamajām īpašajām prasībām.

Izslēgšanas kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem jāiesniedz parakstīts godprātīgs apliecinājums par to, ka tie neatrodas nevienā no šo vadlīniju C daļas izslēgšanas kritēriju sarakstā minētajām situācijām, ka iesniegtajā “Erasmus” plānā ir oriģināls saturs, kura autors ir pieteikuma iesniedzējs, un ka neviena cita organizācija vai no ārpuses piesaistītas personas nav saņēmušas samaksu par pieteikuma sagatavošanu.

Vienlaikus pieteikumu iesniedzējiem ir atļauts un tie tiek mudināti lūgt attiecīgajām izglītības iestādēm un ekspertiem konsultācijas politikas jomā, kā arī apmainīties ar labu praksi ar līdzīgām organizācijām, kurām ir lielāka pieredze saistībā ar programmu “Erasmus+”. Mobilitātes konsorcija koordinatora pretendenti, sagatavojot pieteikumu, var apspriesties ar potenciālajiem konsorcija dalībniekiem. Pieteikumu iesniedzēji var pamatot savu pieteikumu ar stratēģiskajiem dokumentiem, kuri attiecas uz to “Erasmus” plānu, piemēram, internacionalizācijas stratēģiju vai stratēģiju, kuru izstrādājušas to uzraudzības vai koordinējošās struktūras.

Piešķiršanas kritēriji

Pieteikumi tiks izvērtēti atsevišķi profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Pieteikumu kvalitāte tiks novērtēta, piešķirot tiem punktus 100 punktu sistēmā, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem un koeficientiem.

Lai pieteikumus izskatītu dotācijas piešķiršanai, to iegūtajam punktu skaitam jāsasniedz šādas robežvērtības:

 • vismaz 70 punkti no 100 punktiem un
 • vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība - (maksimālais rezultāts 10 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzēja profils, pieredze, darbības un izglītības apguvēju mērķgrupa atbilst pieteikuma jomai, “Erasmus” akreditācijas mērķiem un pieteikuma veidam (individuāla organizācija vai konsorcija koordinators),
 • organizācijām, kas iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par akreditētiem konsorcija koordinatoriem, vēl arī tas, kādā mērā:
  • plānoto konsorcija dalībnieku profils atbilst konsorcija mērķim un uzdevumiem, kā noteikts pieteikumā, pieteikuma jomai un “Erasmus” akreditācijas mērķiem,
  • konsorcija izveide nepārprotami sniedz pievienoto vērtību tā dalībniekiem saistībā ar “Erasmus” akreditācijas mērķiem.

“Erasmus” plāns: mērķi - (maksimālais rezultāts - 40 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • ierosinātais “Erasmus” plāns atbilst “Erasmus” akreditācijas mērķiem,
 • ierosinātā “Erasmus” plāna mērķi ir skaidri un konkrēti vērsti uz pieteikuma iesniedzēja, tā darbinieku un izglītības apguvēju vajadzībām,
  • attiecībā uz konsorciju koordinatoriem — šis kritērijs tiek piemērots visam plānotajam konsorcijam, un “Erasmus” plāna mērķiem ir jābūt saskaņā ar konsorcija mērķi, kas noteikts pieteikumā,
 • ierosinātā “Erasmus” plāna mērķi un to izpildes termiņš ir reālistiski un pietiekami vērienīgi, lai panāktu labvēlīgu ietekmi uz organizāciju (vai konsorciju),
 • ierosinātie pasākumi attiecībā uz “Erasmus” plāna mērķu izpildes norises izsekošanu un novērtēšanu ir atbilstoši un konkrēti,
 • ja pieteikuma iesniedzējs pieteikumam ir pievienojis stratēģiskos dokumentus — pastāv skaidrs pamatojums attiecībā uz saikni starp ierosināto “Erasmus” plānu un pievienotajiem dokumentiem.

“Erasmus” plāns: darbības - (maksimālais rezultāts — 20 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir proporcionāls pieteikuma iesniedzējas organizācijas lielumam un pieredzei,
  • attiecībā uz konsorciju koordinatoriem — tiks ņemts vērā paredzētais konsorcija lielums,
 • ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls un atbilstošs “Erasmus” plānā izklāstītajiem mērķiem,
 • plānoto dalībnieku profils atbilst pieteikuma jomai, ierosinātajam “Erasmus” plānam un “Erasmus” akreditācijas mērķiem,
 • attiecīgajā gadījumā un ja pieteikuma iesniedzējs plāno rīkot mobilitātes darbības izglītības apguvējiem — tas, kādā mērā ir iesaistīti dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju.

“Erasmus” plāns: pārvaldība - (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis konkrētus ierosinājumus, kā veicināt to “Erasmus” akreditācijas pamatprincipu īstenošanu, kuri izklāstīti “Erasmus” kvalitātes standartos,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem,
 • pieteikuma iesniedzējs ir piešķīris atbilstošus resursus programmas darbību pārvaldībai saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem,
 • pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī,
 • ir noteikti atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu programmas darbību nepārtrauktību pieteikuma iesniedzējas organizācijas darbinieku vai vadības izmaiņu gadījumā, 
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes darbību rezultātus organizācijas ikdienas darbā,
  • attiecībā uz konsorciju koordinatoriem — šis kritērijs tiek piemērots visam plānotajam konsorcijam.

Maksimālais piešķirto “Erasmus” akreditāciju skaits

Valstīs, kurās ir ļoti augsta interese par “Erasmus” akreditācijām, valsts aģentūra var noteikt piešķirto akreditāciju maksimālo skaitu. Šādu lēmumu pieņem atsevišķi par katru no trim jomām un publicē valsts aģentūras tīmekļa vietnē kopā ar šo uzaicinājumu.

 • Ja valsts aģentūra nenosaka apstiprināto akreditāciju maksimālo skaitu noteiktā jomā, tiks apstiprināti visi pieteikumi, kuri atbilst šajā uzaicinājumā noteiktajiem minimālajiem kritērijiem.
 • Ja valsts aģentūra nosaka apstiprināto akreditācijas saņēmēju maksimālo skaitu noteiktā jomā, tiek izveidots minimālajiem kritērijiem atbilstošo pieteikumu sarindojuma saraksts. Akreditācija tiek piešķirta, sākot ar pieteikumiem ar augstāko novērtējumu, līdz ir sasniegts maksimāli noteiktais akreditācijas saņēmēju skaits. Ja uz pēdējās akreditācijas piešķiršanu pretendē vairāk nekā viens pieteikums ar vienādu punktu skaitu, piešķirto akreditācijas saņēmēju maksimālo skaitu palielina, lai nodrošinātu akreditāciju visiem pieteikumiem ar attiecīgo punktu skaitu.

Derīgums

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros piešķirtā “Erasmus” akreditācija būs derīga no 2024. gada 1. februāra visu plānošanas periodu līdz 2027. gadam. Lai nodrošinātu reālistisku plānošanu, iesniegtais “Erasmus” plāns aptver īsāku laikposmu no diviem līdz pieciem gadiem, un tas tiek regulāri atjaunināts.

Ja “Erasmus” akreditācija ir nepieciešama dalībai pasākumos pēc 2021.–2027. gada plānošanas perioda beigām, valsts aģentūra var pagarināt akreditācijas derīgumu saskaņā ar Eiropas Komisijas paredzētajiem nosacījumiem. Ņemot vērā šo iespēju, pieteikumu iesniedzēji var iesniegt “Erasmus” plānus, kas aptver laikposmu arī pēc 2027. gada.

Akreditāciju var pārtraukt jebkurā brīdī, ja organizācija beidz pastāvēt vai valsts aģentūrai vienojoties ar akreditēto organizāciju. Valsts aģentūra var vienpusēji izbeigt akreditāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti sadaļā “Ziņojumu sniegšana, pārraudzība un kvalitātes nodrošināšana”.  Akreditētā organizācija vienpusēji izbeigt akreditāciju var tikai tad, ja vismaz trīs gadus pēc kārtas šī akreditācija nav tikusi izmantota, lai iesniegtu pieteikumus akreditētiem mobilitātes projektiem.

Ziņojumu sniegšana, pārraudzība un kvalitātes nodrošināšana

Noslēguma ziņojumi pēc katra dotācijas nolīguma darbības beigām

Pēc katra saskaņā ar “Erasmus” akreditāciju apstiprinātā dotācijas nolīguma darbības beigām akreditētā organizācija iesniedz nobeiguma ziņojumu par veiktajām darbībām un sasniegtajiem mērķiem, kā norādīts piemērojamajā dotācijas nolīgumā.

Akreditācijas progresa ziņojumi

Saskaņā ar apstiprinātā “Erasmus” plāna saturu un vismaz reizi piecos gados akreditētajām organizācijām būs jāveic šādi pienākumi:

 • jāziņo par to, kā tās ir nodrošinājušas “Erasmus” kvalitātes standartu ievērošanu,
 • jāziņo par “Erasmus” plāna mērķu sasniegšanas norisi,
 • jāatjaunina savs “Erasmus” plāns.

Valsts aģentūra var pieņemt lēmumu pieprasīt progresa ziņojumu par dažādiem iepriekš minētajiem elementiem vienlaikus vai atsevišķi.

Valsts aģentūra var pieņemt lēmumu aizstāt akreditācijas progresa ziņojumu ar strukturētas pārraudzības apmeklējumu.

Valsts aģentūra var mainīt progresa ziņojumu skaitu un iesniegšanas grafiku, pamatojoties uz akreditētās organizācijas darbības rezultātiem, kas izriet no sniegtajiem ziņojumiem, pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas pārbaudēm, vai pamatojoties uz būtiskām izmaiņām organizācijā.

Turklāt akreditētās organizācijas var brīvprātīgi pieprasīt “Erasmus” plāna atjaunināšanu. Pamatojoties uz organizācijas apsvērumiem, valsts aģentūra pieņems lēmumu par atjaunināšanas pamatotību. “Erasmus” plāna atjaunināšana cita starpā var ietvert pieprasījumu mainīt individuālas organizācijas akreditāciju uz mobilitātes konsorcija koordinatora akreditāciju vai otrādi.

Pārraudzība un pārbaudes

Valsts aģentūra var rīkot oficiālas pārbaudes, pārraudzības apmeklējumus vai citas darbības, lai sekotu līdzi akreditēto organizāciju progresam un rezultātiem, nodrošinātu apstiprināto kvalitātes standartu ievērošanu un sniegtu tām atbalstu.

Oficiālās pārbaudes var notikt dokumentu pārbaudes vai akreditētās organizācijas, konsorcija dalībnieku, atbalstošo organizāciju telpu un jebkuru citu tādu telpu apmeklējumu veidā, kurās tiek veiktas attiecīgās darbības. Valsts aģentūra var lūgt palīdzību valsts aģentūrām citās valstīs, lai pārbaudītu un pārraudzītu tajās notiekošās darbības.

Pēc ziņojuma sagatavošanas vai pārraudzības darbības veikšanas valsts aģentūra sniedz atsauksmes akreditētajai organizācijai. Tāpat valsts aģentūra var sniegt akreditētajai organizācijai norādījumus par obligāti veicamām vai ieteicamām darbībām rezultātu uzlabošanai.

Jaunu akreditētu pieteikuma iesniedzēju vai paaugstināta riska organizāciju, valsts aģentūras norādījumu un termiņu neievērošanas gadījumā, ļoti neapmierinošu rezultātu gadījumā, pamatojoties uz sniegtajiem ziņojumiem, pārraudzību un kvalitātes nodrošināšanas pārbaudēm, programmas noteikumu pārkāpuma gadījumā (tostarp cita pasākuma ietvaros) valsts aģentūra var veikt šādus korektīvos pasākumus:

 • novērošana — valsts aģentūra var ierobežot finansējuma līmeni, kuram var pieteikties akreditētā organizācija attiecībā uz pasākumiem, kuros ir nepieciešama “Erasmus” akreditācija.

Jaunām akreditētām organizācijām var tikt uzsākta novērošana, ja darbības spēju pārbaudes laikā tiek konstatēts zemas īstenošanas kvalitātes risks vai ja pieteikumu novērtētāji norāda uz nopietnām nepilnībām pieteikuma iesniedzēja “Erasmus” plānā,

 • apturēšana — organizācijas, kurām apturēta akreditācija, nedrīkst pieteikties finansējumam tādos pasākumos, kuriem nepieciešama “Erasmus” akreditācija. Tāpat valsts aģentūra var pārtraukt tādu dažu vai visu spēkā esošo dotāciju nolīgumu darbību, kuras piešķirtas saskaņā ar apturēto akreditāciju.

Novērošanas vai apturēšanas periods ilgst, līdz valsts aģentūra konstatē, ka akreditētā organizācija atkal izpilda šajā uzaicinājumā paredzētos nosacījumus un kvalitātes prasības un ka tā ir novērsusi neapmierinošu rezultātu risku.

Organizācijas, uz kurām attiecas apturēšana vai novērošana, nedrīkst pieteikties jaunai akreditācijai tajā pašā jomā.

Ja turpinās valsts aģentūras norādījumu un termiņu neievērošana vai darbs ar ļoti neapmierinošiem rezultātiem vai tiek atkārtoti vai būtiski pārkāpti programmas noteikumi (tostarp cita pasākuma ietvaros), valsts aģentūra var pārtraukt akreditāciju.

Izcilības atzīšana

Sekmīgākajām akreditētajām organizācijām tiks izrādīta atzinība, piešķirot izcilības zīmes.

Šajā uzaicinājumā visām akreditētajām organizācijām, kas par akreditētajiem mobilitātes projektiem sniegto savu pēdējo divu nobeiguma ziņojumu izvērtējumā būs saņēmušas vidēji vismaz 85 punktus, tiks piešķirta izcilības zīme (PIA organizācijām, kas tika pārakreditētas vienkāršotās akreditācijas procedūrā 2020. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros, tiks ņemti vērā projekti, kas pabeigti saskaņā ar iepriekšējo PIA mobilitātes hartu 2014.–2020. gada “Erasmus+” plānošanas periodā).

Piešķirtās izcilības zīmes būs derīgas trīs gadus.

  Footnote

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223. ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223. ↩ back
 • 4 Tostarp organizācijas, kas nodrošina agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi. Skolām, kurām ir īpašs statuss un kuras ir citas valsts iestāžu uzraudzībā (piemēram, Lycée français vai Vācijas skolas), var būt jāpiesakās uzraudzītājas valsts aģentūrai. Lai iegūtu precīzu informāciju par katru gadījumu, sazinieties ar uzņēmējvalsts vai valsts, kurā atrodas attiecīgā valsts iestāde, valsts aģentūru. ↩ back
 • 5 Neskarot kompetentās valsts iestādes pieņemtās definīcijas, ņemiet vērā, ka organizācijas, kuras nodrošina pieaugušo izglītības apguvējiem profesionālo izglītību un apmācību, parasti uzskata par profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājiem, nevis pieaugušo izglītības nodrošinātājiem. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet piemērojamās definīcijas valsts aģentūras tīmekļa vietnē. ↩ back
Tagged in:  PIA izglītojamās personas un personāla locekļi Pieaugušo izglītības darbinieki Skolu pedagogi