Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är internationella samarbetsprojekt som baseras på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom yrkesutbildningsområdet i programländer och tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja relevansen, tillgängligheten och lyhördheten hos yrkesskolor och yrkesutbildningssystem i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling.

Insatsens mål

Insatsen ska i synnerhet

Nätverk för skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) och/eller lärosäten som anordnar fortbildning för lärare bör bidra med en internationell aspekt till den nya Jean Monnet-delen, underlätta utbyte av god praxis och erbjuda möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.

Verksamheterna kommer att underlätta en gemensam förståelse kring lärandemetoder när det gäller EU-frågor bland yrkesutövare i olika sammanhang som ställs inför olika problem och begränsningar till följd av nationell lagstiftning och kursplanens uppbyggnad.

Inom denna insats kommer lärosäten eller lärarhögskolor att anordna verksamhet som gör det möjligt för lärare i grund-, gymnasie- och yrkesskolor att utveckla ny kompetens och undervisa i och skapa engagemang kring EU-frågor, vilket förbättrar deras förståelse av EU och EU:s funktionssätt.

Lärarutbildningsorgan (både för grundläggande utbildning och fortbildning) kommer att förbättra sin interna kunskap och kompetens när det gäller undervisning i EU-frågor, vilket leder till att lärarna blir bättre rustade för att införa EU-innehåll i sin verksamhet.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet. Det ska de göra genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Initiativet om yrkeskunskapscentrum stöder en bottom-up-strategi för yrkeskunskap som omfattar ett brett spektrum av lokala aktörer. Det gör det möjligt för yrkesskolor att snabbt anpassa sin praktiska undervisning till förändrade ekonomiska och sociala behov, inklusive de digitala och gröna omställningarna. Yrkeskunskapscentrum verkar i ett givet lokalt sammanhang och utgör grundpelaren för kompetensekosystem för innovation, regional utveckling och social inkludering, samtidigt som de samarbetar med yrkeskunskapscentrum i andra länder genom internationella samarbetsnätverk.

Vad är partnerskap för spetskompetens?

Partnerskap för spetskompetens stöder projekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv: Följande insatser stöds inom denna typ av partnerskap:

  • Yrkeskunskapscentrum
  • Erasmus+ lärarakademier
  • Erasmus Mundus-insatser:  
    • gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus, och
    • förberedelser av gemensamma masterprogram.

Dessa insatser förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).

Denna insats stöder yrkesutbildningsanordnare och andra yrkesutbildningsorganisationer som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för yrkesstuderande och personal inom yrkesutbildningen.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, praktikperioder och långvarig praktik (ErasmusPro), inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

En Erasmusackreditering är ett verktyg för organisationer inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning som vill skapa gränsöverskridande utbyten och samarbeten. Tilldelningen av en Erasmusackreditering bekräftar att den sökande har upprättat en plan för att genomföra mobilitetsverksamhet av hög kvalitet som del i en mer omfattande satsning för att utveckla sin organisation. Denna plan är en Erasmusplan och är central i ansökan om Erasmusackreditering.

Subscribe to Vocational education and training