Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekt för kapacitetsuppbyggnad är internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Nätverk för skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) och/eller lärosäten som anordnar fortbildning för lärare bör bidra med en internationell aspekt till den nya Jean Monnet-delen, underlätta utbyte av god praxis och erbjuda möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.

Lärlingsutbildning (lärling)1

Utan att det påverkar tillämpningen av terminologi som används på nationell nivå avses med lärlingsutbildningar formella yrkesutbildningsprogram som

Inom denna insats kommer lärosäten eller lärarhögskolor att anordna verksamhet som gör det möjligt för lärare i grund-, gymnasie- och yrkesskolor att utveckla ny kompetens och undervisa i och skapa engagemang kring EU-frågor, vilket förbättrar deras förståelse av EU och EU:s funktionssätt.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Genomförandet av strategier för yrkeskunskap har en framträdande plats i EU:s övergripande politiska agenda för kompetens och yrkesutbildning.

Vad är partnerskap för spetskompetens?

Partnerskap för spetskompetens stöder projekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv: Följande insatser stöds inom denna typ av partnerskap:

Subscribe to Yrkesutbildning – studenter och personal