Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekt för kapacitetsuppbyggnad är internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja relevansen, tillgängligheten och lyhördheten hos yrkesskolor och yrkesutbildningssystem i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling.

Nätverk för skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) och/eller lärosäten som anordnar fortbildning för lärare bör bidra med en internationell aspekt till den nya Jean Monnet-delen, underlätta utbyte av god praxis och erbjuda möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.

Verksamheterna kommer att underlätta en gemensam förståelse kring lärandemetoder när det gäller EU-frågor bland yrkesutövare i olika sammanhang som ställs inför olika problem och begränsningar till följd av nationell lagstiftning och kursplanens uppbyggnad.

Inom denna insats kommer lärosäten eller lärarhögskolor att anordna verksamhet som gör det möjligt för lärare i grund-, gymnasie- och yrkesskolor att utveckla ny kompetens och undervisa i och skapa engagemang kring EU-frågor, vilket förbättrar deras förståelse av EU och EU:s funktionssätt.

Lärarutbildningsorgan (både för grundläggande utbildning och fortbildning) kommer att förbättra sin interna kunskap och kompetens när det gäller undervisning i EU-frågor, vilket leder till att lärarna blir bättre rustade för att införa EU-innehåll i sin verksamhet.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Genomförandet av strategier för yrkeskunskap har en framträdande plats i EU:s övergripande politiska agenda för kompetens och yrkesutbildning.

Vad är partnerskap för spetskompetens?

Partnerskap för spetskompetens stöder projekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv: Följande insatser stöds inom denna typ av partnerskap:

  • Yrkeskunskapscentrum
  • Erasmus+ lärarakademier
  • Erasmus Mundus-insatser:
    • gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus, och
    • förberedelser av gemensamma masterprogram.

Dessa insatser förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).

Denna insats stöder yrkesutbildningsanordnare och andra yrkesutbildningsorganisationer som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för yrkesstuderande och personal inom yrkesutbildningen.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, praktikperioder och långvarig praktik (ErasmusPro), inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

En Erasmusackreditering är ett verktyg för organisationer inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning som vill skapa gränsöverskridande utbyten och samarbeten. Tilldelningen av en Erasmusackreditering bekräftar att den sökande har upprättat en plan för att genomföra mobilitetsverksamhet av hög kvalitet som del i en mer omfattande satsning för att utveckla sin organisation. Denna plan är en Erasmusplan och är central i ansökan om Erasmusackreditering.

Subscribe to Yrkesutbildning – studenter och personal