Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Netwerken van scholen en van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, ISCED 1‑4, en/of instellingen voor hoger onderwijs die lerarenopleidingen/-onderwijs aanbieden, moeten het nieuwe Jean Monnet-onderdeel een internationaal aspect verlenen en de uitwisseling van goede praktijken mogelijk maken, alsook toelaten om gezamenlijk onderwijs te ervaren binnen een groep landen.

Instellingen voor hoger onderwijs of instellingen/agentschappen voor lerarenopleidingen zullen in het kader van deze actie activiteiten organiseren om leerkrachten in scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat te stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, EU-aangelegenheden te onderwijzen en te behandelen en ze zo te versterken door middel van een beter begrip van de EU en haar werking.

Allianties voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de bredere sociaaleconomische context, waaronder het onderzoek.

Wat zijn Partnerschappen voor Topkwaliteit?

De partnerschappen voor topkwaliteit ondersteunen projecten met een duurzaam langetermijnperspectief. Uit hoofde van dit soort partnerschappen worden de volgende acties ondersteund:

Deze actie ondersteunt aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en die leermobiliteitsactiviteiten wensen te organiseren voor lerenden en personeel van beroepsonderwijs en -opleiding.

Er wordt een breed scala aan activiteiten ondersteund, onder meer job shadowing en nascholingscursussen voor personeel, stages en langdurige stages (ErasmusPro), uitgenodigde deskundigen, en andere activiteiten die hieronder worden toegelicht.

De Erasmus-accreditatie is een instrument voor organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwasseneneducatie die zich willen openstellen voor grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking. De toekenning van de accreditatie voor Erasmus bewijst dat de aanvrager een plan heeft opgezet om leermobiliteitsactiviteiten van hoge kwaliteit uit te voeren in het kader van ruimere inspanningen om hun organisatie te ontwikkelen. Dit plan heet een Erasmus-plan en vormt een essentieel onderdeel van de aanvraag van een accreditatie voor Erasmus.

Subscribe to Mobiliteit van personeel en leerlingen van beroepsopleidingen