Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Проектите за изграждане на капацитет са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации с дейност в областта на ПОО, в държави — членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата. Проектите имат за цел да се подкрепят релевантността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие.

Чрез мрежите от училища и институции за професионално образование и обучение (ПОО) — нива 1—4 по ISCED, и/или институции за висше образование, предоставящи обучение/образование на учители, следва да се придаде международен аспект на новото направление „Жан Моне“ и да се създават възможности за обмен на добри практики и опит от съвместно преподаване в група държави.

Висшите учебни заведения или институтите/агенциите за обучение на учители ще организират дейности в рамките на това действие, които ще дадат възможност на учителите в училищата и на доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) да развиват нови умения, да преподават и да се ангажират по въпроси, свързани с ЕС, като по този начин ще получават повече възможности чрез по-доброто разбиране на ЕС и неговото функциониране.

Алиансите за иновации имат за цел да укрепят капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

Прилагането на подходи за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение заема видно място в цялостната политическа програма на ЕС за умения и за професионално образование и обучение (ПОО). Европейската програма за умения, европейското пространство за образование, Препоръката на Съвета от 2020 г.

Какво представляват Партньорствата за Високи постижения?

Партньорствата за високи постижения подкрепят проекти с дългосрочна устойчива перспектива. В рамките на този вид партньорства се подкрепят следните действия:

С настоящото действие се подкрепят доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) и други организации, чиято дейност е свързана с областта на ПОО, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за учещи и персонал в системата на ПОО.

Предоставя се подкрепа за широк спектър от дейности, включително обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и курсове за професионално развитие на персонала, стажове и дългосрочни стажове („ЕразъмПро“), поканени експерти и други дейности съгласно обясненията по-долу.

Акредитацията по програмата „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация. Този план е наречен „План по програмата „Еразъм“ и е основна част от кандидатстването за акредитация по програмата „Еразъм“.

Subscribe to Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение