Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Is tionscadail comhair idirnáisiúnta iad tionscadail fothaithe acmhainneachta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna i mBallstáit an Aontais agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Is é is aidhm do na tionscadail tacú le hábharthacht, inrochtaineacht agus freagrúlacht córas i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár agus na gnéithe sin mar thiománaí na forbartha socheacnamaíche.

Ba cheart do líonraí scoileanna agus institiúidí gairmoideachais agus gairmoiliúna ISCED 1 – 4, agus/nó institiúidí ardoideachais a sholáthraíonn Oiliúint/Oideachas Múinteoirí a bheith ábalta gné idirnáisiúnta a thabhairt don snáithe nua Jean Monnet agus malartú dea‑chleachtas a chumasú chomh maith le heispéireas den chomhtheagasc a sholáthar laistigh de ghrúpa tíortha.

Eagróidh institiúidí ardoideachais nó institiúidí/gníomhaireachtaí oiliúna múinteoirí gníomhaíochtaí faoin ngníomhaíocht seo lena gcuirtear é ar a gcumas do mhúinteoirí i scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna scileanna nua a fhorbairt, ábhair ón Aontas a theagasc agus dul i mbun plé fúthu, rud a chumhachtaíonn dóibh trí thuiscint níos fearr a fháil ar an Aontas agus ar fheidhmiú an Aontais.

Is é is aidhm do Chomhaontais ar son na Nuálaíochta inniúlacht nuálaíochta na hEorpa a neartú trí bhorradh a chur faoin nuálaíocht tríd an gcomhar agus tríd an sreabhadh eolais i measc an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (tosaigh agus leanúnaí ar aon), agus na timpeallachta socheacnamaíche níos forleithne, lena n‑áirítear taighde.

Tá cur chun feidhme cur chuige maidir le barr feabhais gairme lárnach i gclár oibre foriomlán beartais an Aontais le haghaidh scileanna agus Gairmoideachais agus Gairmoiliúna (VET).

Cad iad comhpháirtíochtaí barr feabhais?

Tacaíonn Comhpháirtíochtaí Barr Feabhais le tionscadail lena mbaineann peirspictíocht fhadtéarmach inbhuanaithe. Tacaítear leis na gníomhaíochtaí seo a leanas faoin gcineál comhpháirtíochta seo:

  • Ionaid Barr Feabhais
  • Acadaimh Múinteoirí Erasmus+
  • Gníomhaíocht Erasmus Mundus:
    • Comhchéim Mháistir Erasmus Mundus agus
    • Bearta Deartha Erasmus Mundus.

Bainistítear na gníomhaíochtaí tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Leis an ngníomhaíocht seo tacaítear le soláthraithe an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna agus le heagraíochtaí eile atá gníomhach sa réimse sin ar mian leo gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama a eagrú le haghaidh fhoghlaimeoirí agus bhaill foirne an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna.

Tacaítear le réimse leathan gníomhaíochtaí, lena n‑áirítear an scáthfhoghlaim agus cúrsaí forbartha gairmiúla do bhaill foirne, cúrsaí oiliúna agus socrúcháin fhadtéarmacha (ErasmusPro), saineolaithe dá dtugtar cuireadh, agus gníomhaíochtaí eile mar a mhínítear thíos.

Is éard atá i gceist le creidiúnú Erasmus ná uirlis le haghaidh eagraíochtaí sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, san oideachas scoile agus san oideachas aosach ar mian leo dul i mbun malartú agus comhar trasteorann. Má dhámhtar creidiúnú Erasmus deimhnítear leis sin go bhfuil plean curtha ar bun ag an iarratasóir chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta ardcháilíochta a chur chun feidhme mar chuid d’iarracht leathan chun a n‑eagraíocht a fhorbairt. Tugtar Plean Erasmus ar an bplean sin agus is cuid lárnach den iarratas ar chreidiúnú Erasmus é.

Subscribe to Vocational education and training