Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekty zamerané na budovanie kapacít sú projekty medzinárodnej spolupráce založené na viacstranných partnerstvách medzi organizáciami pôsobiacimi v sektore OVP v členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu, ako aj v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu. Ich cieľom je posilniť význam, prístupnosť a reakcieschopnosť inštitúcií a systémov OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, aby bolo možné stimulovať udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj.

Ciele akcie

Konkrétne sa touto akciou:

Siete škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 a/alebo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytujúce odbornú prípravu/vzdelávanie učiteľov by mali slúžiť na účely zabezpečovania medzinárodného aspektu novej oblasti Jean Monnet a umožňovania výmeny osvedčených postupov a skúseností so spoločnou výučbou v rámci skupiny krajín.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo inštitúty/agentúry odbornej prípravy učiteľov budú organizovať aktivity v rámci tejto akcie umožňujúce učiteľom v školách a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy rozvíjať nové zručnosti, vyučovať a zapájať sa do záležitostí EÚ, čo im umožní lepšie pochopiť EÚ a jej fungovanie.

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Iniciatíva zriadenia centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy podporuje prístup „zdola nahor“ k excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, do ktorého sa zapájajú najrôznejšie miestne zainteresované strany. Inštitúciám OVP umožňuje urýchlene prispôsobiť poskytovanie zručností vyvíjajúcim sa hospodárskym a sociálnym potrebám vrátane digitálnej a zelenej transformácie.

Vymedzenie partnerstiev pre excelentnosť

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

V rámci tejto akcie sa podporujú poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a ďalšie organizácie pôsobiace v sektore OVP, ktoré chcú organizovať aktivity vzdelávacej mobility žiakov a zamestnancov v OVP.

Podporuje sa široký rozsah aktivít vrátane pozorovania pri práci a kurzov profesijného rozvoja pre zamestnancov, stáží a dlhodobých odborných stáží (ErasmusPro), prizvaných expertov a ďalších aktivít, ako sa vysvetľuje ďalej.

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelením akreditácie na Erasmus sa potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania realizácie vysokokvalitných aktivít v rámci mobility ako súčasť širšieho úsilia rozvinúť svoju organizáciu. Tento plán sa nazýva plán pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.

Subscribe to Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP