Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Siete škôl a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovniach ISCED 1 – 4 a/alebo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania poskytujúce odbornú prípravu/vzdelávanie učiteľov by mali slúžiť na účely zabezpečovania medzinárodného aspektu novej oblasti Jean Monnet a umožňovania výmeny osvedčených postupov a skúseností so spoločnou výučbou v rámci s

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo inštitúty/agentúry odbornej prípravy učiteľov budú organizovať aktivity v rámci tejto akcie umožňujúce učiteľom v školách a poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy rozvíjať nové zručnosti, vyučovať a zapájať sa do záležitostí EÚ, čo im umožní lepšie pochopiť EÚ a jej fungovanie.

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Vymedzenie partnerstiev pre excelentnosť

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

Subscribe to Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP