Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale profesinio mokymo srityje veikiančių organizacijų iš ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ar trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste. Jais siekiama prisidėti prie trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, profesinio mokymo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio – aktualumo, prieinamumo ir reaktyvumo.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) ir (arba) mokytojus rengiančių ir šviečiančių aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklai turėtų siekti suteikti šiai naujai „Jean Monnet“ veiklai tarptautinį aspektą ir padėti keistis gerąja patirtimi bei šalių grupėje vykdyti komandinį mokymą.

Tokia veikla leis skirtinguose kontekstuose dirbantiems specialistams, dėl nacionalinės teisės aktų ir mokymo programų struktūros susiduriantiems su skirtingais uždaviniais ir apribojimais, pasiekti bendrą supratimą apie mokymosi Europos Sąjungos klausimais metodikas.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos arba mokytojų rengimo institucijos ir (arba) agentūros pagal šį veiksmą organizuos veiklą, kuri leis bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių, mokyti ir įsitraukti į ES reikalus, padedant jiems geriau suprasti ES ir jos veikimą ir taip suteikiant jiems daugiau galių.

Inovacijų aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Jais taip pat siekiama didinti naujų įgūdžių pasiūlą ir spręsti įgūdžių neatitikties problemą, rengiant ir kuriant naujas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo programas, remiant iniciatyvumo ugdymą ir verslumu grindžiamą mąstymą ES.

Su profesine kompetencija susijusių metodų įgyvendinimas užima svarbią vietą bendroje ES įgūdžių ir profesinio mokymo politikos darbotvarkėje. Europos įgūdžių darbotvarkėje, Europos švietimo erdvėje, 2020 m.

Kas yra partnerystė, kuria siekiama meistriškumo?

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, remia ilgalaikio tvarumo perspektyvą turinčius projektus. Pagal šio tipo partnerystę remiama:

  • Profesinės kompetencijos centrai;
  • „Erasmus Mundus“:
    • „Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa ir
    • „Erasmus Mundus“ planavimo priemonės.

Šiuos veiksmus valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

Pagal šį veiksmą remiami profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir kitos šios srities veiklą vykdančios organizacijos, norinčios organizuoti profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir šių įstaigų darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais veiklą.

Remiama įvairi veikla, įskaitant darbo stebėjimą ir darbuotojų profesinio tobulėjimo kursus, stažuotes (mokomąją praktiką) ir ilgalaikę profesinę praktiką („ErasmusPro“), kviestinių ekspertų ir kitą veiklą, kaip paaiškinta toliau.

„Erasmus“ akreditacija – profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, norinčioms dalyvauti tarpvalstybinių mainų ir bendradarbiavimo veikloje, skirta priemonė. „Erasmus“ akreditacija patvirtinama, kad pareiškėjas parengė kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kuris yra platesnio masto organizacijos plėtros pastangų dalis. Šis „Erasmus“ planu vadinamas planas yra svarbi paraiškos dėl „Erasmus“ akreditacijos dalis.

Subscribe to Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai