Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale profesinio mokymo srityje veikiančių organizacijų iš Programos šalių ar trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (ISCED 1–4) ir (arba) mokytojus rengiančių ir šviečiančių aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklai turėtų siekti suteikti šiai naujai „Jean Monnet“ veiklai tarptautinį aspektą ir padėti keistis gerąja patirtimi bei šalių grupėje vykdyti komandinį mokymą.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos arba mokytojų rengimo institucijos ir (arba) agentūros pagal šį veiksmą organizuos veiklą, kuri leis bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams įgyti naujų įgūdžių, mokyti ir įsitraukti į ES reikalus, padedant jiems geriau suprasti ES ir jos veikimą ir taip suteikiant jiems daugiau gal

Inovacijų aljansais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste.

Profesinės kompetencijos centrų (CoVE) iniciatyva remia principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą profesinį meistriškumą dalyvaujant įvairiems vietos suinteresuotiesiems subjektams. Ši iniciatyva padeda profesinio mokymo įstaigoms greitai pritaikyti įgūdžių ugdymą prie kintančių ekonominių ir socialinių poreikių, įskaitant skaitmeninę ir žaliąją pertvarką.

Subscribe to Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai