Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Selle meetmega toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte, mis põhinevad ELi liikmesriikides või programmiga liitunud ja programmivälistes kolmandates riikides spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Projektide eesmärk on parandada kutseharidus- ja -õppeasutuste ning -süsteemide asjakohasust, juurdepääsetavust ja kohanemisvõimet programmivälistes kolmandates riikides, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut.

Selle meetme raames korraldavad kõrgkoolid või õpetajakoolitust pakkuvad asutused/bürood tegevust, et võimaldada kooliõpetajatel ning kutseharidust ja -õpet pakkuvatel asutustel arendada uusi oskusi, et olla võimeline õpetama ja arutlema ELi teemadel, ning suurendada seeläbi nende mõjuvõimu tänu paremale arusaamisele EList ja selle toimimisest.

Innovatsiooniliitude eesmärk on tugevdada Euroopa innovatsioonisuutlikkust, edendades innovatsiooni koostöö ja teadmiste vahetamise kaudu kõrgkoolide ning kutsehariduse ja -õppe (nii esma- kui ka jätku-kutseõppe) asutuste vahel ja laiemas sotsiaal-majanduslikus keskkonnas; see hõlmab ka teadusuuringuid.

Mis on Tipptaseme saavutamise Partnerlused?

Tipptaseme saavutamise partnerlustega toetatakse pikaajaliselt kestlikke projekte. Selliste partnerluste raames toetatakse järgmisi meetmeid:

  • kutsehariduse tipptaseme keskused;
  • programmi „Erasmus+“ algatus „Teacher Academy“;
  • Erasmus Munduse meetmed:
    • Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad ja
    • Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed.

Neid meetmeid haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA).

Selle meetmega toetatakse kutseharidust ja -õpet pakkuvaid asutusi ning teisi kutsehariduse ja -õppe valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, kes soovivad korraldada õpirändetegevust kutsehariduses ja -õppes osalejatele ning töötajatele.

Toetatakse mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas töövarjutamine ja täienduskoolituskursused töötajatele, õppepraktika ja pikaajaline praktika (meede „ErasmusPro“), ekspertide kutsumine ja muud allpool selgitatud tegevused.

Šis augstākās izglītības mobilitātes pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmenis) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes.

Subscribe to Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpilased ja töötajad