Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekty budování kapacit jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat relevantnost, dostupnost a reakceschopnost institucí a systémů odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu, jež jsou hybnou silou udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje.

Sítě škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) a/nebo vysokoškolských institucí zajišťujících odbornou přípravu / vzdělávání učitelů by měly dodat mezinárodní prvek nové složce programu Jean Monnet a umožnit výměnu osvědčených postupů, jakož i absolvování společného vyučování v rámci skupiny zemí.

Aktivity usnadní společný pohled na metodiky vzdělávání o Evropské unie mezi odborníky z praxe, kteří pracují v různých prostředích, čelí různým výzvám a omezením vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů a struktury kurikul.

Instituce vysokoškolského vzdělávání nebo instituce/agentury odborné přípravy učitelů budou v rámci této akce organizovat aktivity, které učitelům ve školách a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy umožní rozvíjet nové dovednosti, učit a angažovat se v záležitostech EU, a tím posílit jejich postavení prostřednictvím lepšího porozumění EU a jejímu fungování.

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Co jsou to Partnerství na Podporu špičkové úrovně?

Partnerství na podporu špičkové úrovně podporují projekty s dlouhodobým udržitelným výhledem. V rámci tohoto druhu partnerství jsou podporovány tyto akce:

  • Centra excelence odborného vzdělávání
  • Pedagogické akademie Erasmus+
  • Akce Erasmus Mundus:
    • společné magisterské studium Erasmus Mundus a
    • opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus.

Tyto akce řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Tato akce podporuje poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které chtějí organizovat vzdělávací mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, stáží a dlouhodobých pobytů (ErasmusPro), hostujících odborníků a dalších aktivit, jak je vysvětleno níže.

Akreditace Erasmus představuje nástroj pro organizace v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání, které se chtějí zapojit do výměny a spolupráce mezi různými zeměmi. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace. Tento plán se nazývá Plán Erasmus a je to významná součást žádosti o akreditaci Erasmus.

Subscribe to Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti