Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

B Daļa. Informācija par pasākumiem, uz kuriem attiecas šīs vadlīnijas

Šajā daļā lasītāji atradīs šādu informāciju par visiem pasākumiem un darbībām, uz ko attiecas šīs programmas “Erasmus+” vadlīnijas:

 • to mērķu un paredzamās ietekmes apraksts,
 • atbalstīto darbību apraksts,
 • tabulas, kurās norādīti kritēriji, ko izmanto projektu priekšlikumu novērtēšanai,
 • noderīga papildu informācija, kas palīdz pienācīgi izprast atbalstīto projektu veidu,
 • finansējuma noteikumu apraksts.

Pieteikumu iesniedzējiem pirms savu pieteikumu iesniegšanas ieteicams uzmanīgi izlasīt visu tam pasākumam veltīto sadaļu, kuram tie vēlas pieteikties, kā arī vispārējo informāciju par programmas prioritātēm, mērķiem un pamatiezīmēm.

Kuri pasākumi ir apskatīti šajās vadlīnijās?

Sadaļās “1. pamatpasākums”, “2. pamatpasākums” un “3. pamatpasākums” aprakstīti šādi pasākumi.

1. Pamatpasākums:

 • mobilitātes projekti augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (PIA), skolu izglītības un pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam, kā arī jauniešiem,
 • jauniešu līdzdalības darbības,
 • DiscoverEU — iekļaušanas pasākums,
 • sporta jomas personāla mobilitāte,
 • virtuālā apmaiņa augstākās izglītības un jaunatnes jomā.

2. Pamatpasākums:

 • partnerības sadarbībai, tostarp:
  • sadarbības partnerības,
  • maza mēroga partnerības, 
 • partnerības izcilībai, tostarp:
  • profesionālās izcilības centri,
  • “Erasmus Mundus” pasākums,
 • partnerības inovācijai:
  • apvienības inovācijai
  • uz nākotni vērsti projekti,
 • spēju veidošana augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • sporta bezpeļņas pasākumus Eiropā.

3. Pamatpasākums:

 • “Eiropas jaunatne kopā”.

Žana Monē Vārdā Nosauktie Pasākumi:

 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā,
 • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās.

Turklāt daži programmas pasākumi tiek īstenoti, organizējot īpašus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko tiešā veidā pārvalda Eiropas Komisija vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar “Erasmus+” gada darba programmu un apmeklējiet Komisijas un izpildaģentūras tīmekļa vietnes.