Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

2. Pamatpasākums. Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība

Šis pamatpasākums atbalsta:

 • partnerības sadarbībai, tostarp sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības,
 • partnerības izcilībai, tostarp profesionālās izcilības centrus un “Erasmus Mundus” pasākumu,
 • partnerības inovācijai, tostarp apvienības un uz nākotni vērstus projektus,
 • spēju veidošanas projektus augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā,
 • sporta bezpeļņas pasākumus Eiropā.

Paredzēts, ka atbilstīgi šim pamatpasākumam atbalstītie pasākumi sniegs būtisku ieguldījumu programmas prioritātēs, radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz dalīborganizācijām, politikas sistēmām, kurās šādi pasākumi tiek veikti, kā arī organizētajās darbībās tieši vai netieši iesaistītajām organizācijām un personām.

Paredzēts, ka šā pamatpasākuma rezultātā tiks attīstīta, nodota un/vai īstenota inovatīva prakse organizāciju, vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

Atkarībā no aptvertās jomas un pieteikuma iesniedzēja veida šos pasākumus pārvalda valsts aģentūras vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Visa informācija par to, kurš un kur var pieteikties, ir izklāstīta turpmākajās sadaļās.

Attiecībā uz dalīborganizācijām ir iecerēts, ka šā pamatpasākuma ietvaros atbalstītie projekti radīs šādus iznākumus:

 • inovatīvas pieejas, kā pievērsties to mērķgrupām, piemēram, nodrošinot pievilcīgākas izglītības un apmācības programmas atbilstoši personu individuālajām vajadzībām un cerībām, iesaistošu pieeju un uz digitālās metodikas izmantošanu, jaunus vai uzlabotus iemaņu atzīšanas un validēšanas procesus, lielāku darbību efektivitāti par labu vietējām kopienām, jaunu vai uzlabotu praksi tādu mērķgrupu vajadzību apmierināšanai, kurām ir mazāk iespēju, un tādu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar mācīšanās rezultātu atšķirībām, kuras rodas ģeogrāfisku un sociālekonomisku atšķirību dēļ, jaunas pieejas, kas saistītas ar sociālo, lingvistisko un kultūru daudzveidību, jaunas pieejas konkurētspējas un jo īpaši nodarbinātības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī, izcilības atzīšanu valodu apguvē vai mācīšanā ar Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē,
 • mūsdienīgāka, dinamiskāka, apņēmīgāka un profesionālāka vide organizācijas iekšienē — gatavība integrēt labu praksi un jaunas metodes, tostarp digitālās spējas, ikdienas darbībās, atvērtība sinerģijai ar organizācijām, kas strādā dažādās jomās vai citās sociālekonomikas nozarēs, personāla profesionālās attīstības stratēģiska plānošana atbilstoši indivīdu vajadzībām un organizatoriskajiem mērķiem,
 • palielināta spēja un profesionalitāte darboties ES/starptautiskā līmenī — uzlabotas pārvaldības kompetences un internacionalizācijas stratēģijas. nostiprināta sadarbība ar partneriem no citām valstīm, citām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām un/vai citām sociālekonomikas nozarēm, lielāku finanšu resursu (izņemot ES līdzekļus) piešķiršana ES/starptautisko projektu organizēšanai izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, ES/starptautisko projektu sagatavošanas, īstenošanas, pārraudzības un pēcpasākumu kvalitātes uzlabošanās,
 • zināšanu un izpratnes uzlabošana par sportu un fiziskajām aktivitātēm,
 • izpratnes uzlabošana par sporta nozīmi sociālās iekļaušanas, vienlīdzīgu iespēju un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Šajā pamatpasākumā finansētie projekti var radīt pozitīvu ietekmi uz darbībās tieši un netieši iesaistītajām personām, piemēram, šādās jomās:

 • pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības gara uzlabošanās,
 • svešvalodu zināšanu uzlabošana,
 • digitālās kompetences līmeņa uzlabošana,
 • padziļinātāka izpratne par un atsaucīgums pret visu veidu dažādību, piemēram, sociālo, etnisko, lingvistisko, dzimumu un kultūru daudzveidību un dažādām spējām,
 • uzlabots prasmju līmenis nodarbināmībai un jaunu uzņēmumu veidošanai (tostarp sociālajai uzņēmējdarbībai);
 • aktīvāka līdzdalība sabiedrībā,
 • pozitīvāka attieksme pret Eiropas projektu un ES vērtībām,
 • labāka izpratne par prasmēm un kvalifikācijām Eiropā un ārvalstīs un to atzīšana,
 • ar profesionālo profilu (mācīšana, apmācība, darbs ar jauniešiem, sporta treniņi utt.) saistīto kompetenču uzlabošanās,
 • labāka izpratne par praksi, politiku un sistēmām izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā dažādās valstīs,
 • labāka izpratne par savstarpējo saistību attiecīgi starp formālo un neformālo izglītību, profesionālo apmācību, citiem mācību veidiem un darba tirgu,
 • lielākas iespējas profesionālajai attīstībai,
 • lielāka motivācija un apmierinātība ikdienas darbā,
 • plašāka sportošana un fiziskā aktivitāte.

Sistēmiskā līmenī sagaidāms, ka šādi projekti rosinās modernizāciju un nostiprinās izglītības, apmācības un jaunatnes politikas reaģēšanu uz mūsdienu pasaules būtiskākajām problēmām: vidisko ilgtspēju, digitalizāciju, nodarbinātību, ekonomikas stabilitāti un izaugsmi, kā arī vajadzību veicināt sociālās, pilsoniskās un starpkultūru kompetences, starpkultūru dialogu, demokrātiskās vērtības un fundamentālās tiesības, sociālo iekļaušanu, garīgo veselību un labjutību, nediskrimināciju un aktīvu pilsonību, kritisko domāšanu un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi).

Tādēļ paredzēts, ka šā pamatpasākuma ietekme būs šāda:

 • uzlabota izglītības un apmācības, darba ar jaunatni un sportošanas kvalitāte Eiropā un ārvalstīs: augstāka izcilības un pievilcīguma līmeņa apvienošana ar lielākām iespējām visiem,
 • izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmas, kas labāk pielāgotas darba tirgus vajadzībām un piedāvātajām iespējām, un ciešāka saikne ar uzņēmumiem un vietējo sabiedrību,
 • uzlabots pamatprasmju un transversālo prasmju nodrošinājums un novērtēšana, jo īpaši: uzņēmējdarbības, sociālās, pilsoniskās, starpkultūru un valodu kompetences, kritiskā domāšana, digitālās prasmes un plašsaziņas līdzekļu lietotprasme,
 • palielināta sinerģija un saikne, kā arī uzlabota pāreja starp dažādajiem izglītības, apmācības un jaunatnes sektoriem valsts līmenī, efektīvāk izmantojot Eiropas references rīkus iemaņu un kvalifikāciju atzīšanai, validēšanai un pārredzamībai,
 • biežāka mācīšanās rezultātu izmantošana, kad tiek raksturotas un definētas kvalifikācijas, kvalifikāciju daļas un mācību programmas, atbalstot mācīšanu un mācīšanos un veicot novērtēšanu,
 • padziļināta izpratne par sociālo daudzveidību un lielāka atvērtība pret to, kā arī lielāka izglītības sistēmu un iespēju iekļautība un piekļūstamība,
 • jauna un palielināta publisko iestāžu starpreģionu un transnacionālā sadarbība izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
 • stratēģiskāka un integrētāka IKT un atvērto izglītības resursu (AIR) izmantošana izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmās,
 • lielāka motivācija apgūt valodas, izmantojot inovatīvas mācīšanas metodes, vai labāka saikne ar darba tirgum vajadzīgo valodas prasmju praktisko izmantošanu,
 • uzlabota mijiedarbība starp praksi, pētniecību un politiku,
 • plašāka iesaistīšanās sportā un fiziskās aktivitātēs kā instruments veselības un labjutības nodrošināšanai,
 • uzlabotas zināšanas par to, kā vērsties pret pārrobežu draudiem, kas skar godprātīgumu sportā, piemēram, dopingu, iepriekšēju vienošanos par spēļu iznākumu un vardarbību, kā arī visu veidu neiecietību un diskrimināciju, kvalitatīvāks atbalsts labai pārvaldībai sportā un sportistu duālajai karjerai,
 • plašāka brīvprātīgo sporta pasākumu atzīšana,
 • uzlabota brīvprātīgo, treneru, bezpeļņas sporta organizāciju vadītāju un personāla mobilitāte,
 • uzlabota sociālā iekļaušana un iespēju vienlīdzība sportā.