Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem

Šajā pasākumā1  organizācijas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kuri ietver vienu vai vairākas mācību darbības jaunatnes darbinieku un viņu organizāciju profesionālajai attīstībai.

Pasākuma mērķi

Pasākums atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un tādējādi kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī, sniedzot neformālās un ikdienējās mācīšanās pieredzi mobilitātes darbībās. Tas veicina ES jaunatnes stratēģijas 2019.–2027. gada mērķu sasniegšanu, jo īpaši Eiropas programmas darbam ar jaunatni jomā2 , uzlabojot kvalitāti un sekmējot inovāciju un darba ar jaunatni atzīšanu.

Jo īpaši jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu mērķis ir:

 • nodrošināt neformālās un ikdienējās mācīšanās iespējas jaunatnes darbinieku izglītībai un profesionālajai attīstībai, veicinot augstas kvalitātes individuālo praksi, kā arī darba ar jaunatni organizāciju un sistēmu attīstību,
 • veidot jaunatnes darbinieku kopienu, kura spēj atbalstīt jauniešiem paredzēto projektu un darbību kvalitāti Eiropas programmās un ārpus tām,
 • attīstīt vietēja mēroga darba ar jaunatni metodes un veicināt dalībnieku un viņu organizāciju kvalitatīva darba ar jaunatni spēju veidošanu, tādējādi radot nepārprotamu ietekmi uz iesaistīto jaunatnes darbinieku regulāro darbu ar jaunatni.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Veicināt iespējas” mērķis ir atbalstīt jaunatnei pieejamās iespējas, nodrošinot kvalitāti, inovāciju un darba ar jaunatni atzīšanu.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS)3 .

Darbību apraksts

Profesionālās attīstības darbības (PAD)

Profesionālās attīstības darbības ir transnacionālas mācību mobilitātes darbības, kuras atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību. Tās var notikt šādos veidos:

 • izpētes vizītes un dažādu veidu norīkojumi, piemēram, “ēnošana” darbā vai jaunatnes darbinieku apmaiņa un savstarpējā mācīšanās darba ar jaunatni organizācijās un organizācijās, kuras strādā jaunatnes jomā ārvalstīs,
 • tīklošanās un kopienas veidošana to jaunatnes darbinieku vidū, kuri piedalās pasākumā un atbalsta tā mērķus,
 • apmācības kursi, kuri atbalsta kompetenču attīstību (piemēram, pamatojoties uz atbilstīgiem pastāvošiem kompetences modeļiem), lai īstenotu kvalitatīvu darba ar jaunatni praksi vai ieviestu un pārbaudītu inovatīvas metodes (piemēram, saistībā ar digitālo un viedo darbu ar jaunatni4 ,
 • semināri un darbsemināri, kuri jo īpaši atbalsta zināšanu uzkrāšanu un apmaiņu ar paraugpraksi saistībā ar ES jaunatnes stratēģijas un tās īstenošanu veicinošo ES programmu mērķiem, vērtībām un prioritātēm. Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskiem studiju braucieniem, darbībām, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, darbībām, kuras var uzskatīt par tūrismu, festivāliem, atpūtas braucieniem, braucieniem uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktām sanāksmēm.

Turklāt projektiem jāietver arī turpmāk izklāstītās darbības.

Sistēmu attīstības un iesaistes darbības

Mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem ietver sistēmu attīstības un iesaistes darbības — tās ir papildu darbības, kuru mērķis ir uzlabot attiecīgās tematiskās jomas mobilitātes projektu ietekmi. Tās ietver visas tās darbības, kuru mērķis ir sniegt ieguldījumu Eiropas programmā darbam ar jaunatni5 , uzlabojot kvalitāti un sekmējot inovāciju un darba ar jaunatni atzīšanu, kā arī nodrošinot gūtās atziņas un rīkus projektos iesaistītajām organizācijām un citviet. Šīs papildu darbības sniedz iespēju pieredzējušākiem un resursiem bagātākiem dotāciju saņēmējiem pārbaudīt novatoriskas metodes un reakciju uz kopīgām problēmām, kalpojot par sava veida “Eiropas darba ar jaunatni laboratorijas” telpu, kas izriet no projektos īstenotajām profesionālās attīstības darbībām un kas veido plašāku rezonansi.

Daži piemēri: tādu rīku izstrāde un apmaiņa ar metodēm, kuras veicina jauniešu organizāciju un sistēmu attīstību un pilnveidi, iesaistes un kopienas veidošanas darbības, un inovatīvu metožu ieviešana, tostarp digitālo tehnoloģiju izmantošana darbā ar jaunatni. Šīs darbības ietver vairāk nekā tikai izplatīšanas pēcpasākumus, kuri ir daļa no projekta ierastā dzīves cikla, taču šīs papildu darbības var ietvert arī koncentrētākas un stratēģiskākas izplatīšanas darbības.

Sistēmu attīstības un iesaistes darbības var īstenot transnacionālā un nacionālā līmenī.

Sagatavošanās vizītes

Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem. Sagatavošanās vizītes norit vienā no uzņēmējorganizāciju valstīm pirms profesionālās attīstības darbības uzsākšanas.

Projekta izveide

Šajā pasākumā atbalstītiem projektiem jāietver vienu vai vairākas PAD. Darbības var elastīgi kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un iesaistīto jaunatnes darbinieku vajadzībām.

Projektu īsteno vismaz divas organizācijas. Visām iesaistītajām organizācijām jābūt identificētām pieteikuma iesniegšanas posmā, jo stabila partnerība ir būtisks nosacījums kvalitatīvai projekta īstenošanai. Iesaistītajām organizācijām jāuzņemas dalībnieku “nosūtītājas” un/vai “uzņēmējas” loma, t. i., tām jāorganizē darbība. Turklāt viena no organizācijām uzņemas koordinētājas organizācijas lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, vienošanās ar partneriem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīvs jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts:

 • tas rada nepārprotamu ietekmi uz iesaistīto jaunatnes darbinieku ikdienas darbu ar jauniešiem un to pārstāvēto organizāciju,
 • tā pamatā ir dalīborganizāciju un jaunatnes darbinieku iesaiste, abiem aktīvi piedaloties visos projekta posmos un tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • tā pamatā ir skaidri definētas jaunatnes darbinieku izglītības un profesionālās attīstības6  vajadzības kvalitātes, inovācijas un atzīšanas jomā apvienojumā ar pienācīgiem atlases, sagatavošanās un pēcpasākumiem,
 • nodrošina dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu atzīšanu un projekta iznākumu, tostarp visu metožu, materiālu un rīku, pārnesamību un izmantošanu dalīborganizāciju vidū, veicinot darba ar jaunatni organizāciju attīstību un to turpmāku plaša mēroga izplatīšanu jaunatnes jomā,
 • mudina dalībniekus domāt par Eiropas jautājumiem un vērtībām, kā arī sniedz jaunatnes darbiniekiem rīkus un metodes cieņas veicināšanai un daudzveidības pārvaldīšanai savā ikdienas darbā,
 • popularizē inovatīvas prakses un metožu izmantošanu, piemēram, digitālā darba ar jaunatni darbību iekļaušanu, lai novērstu jebkāda veida tiešsaistes dezinformācijas un viltus ziņu izplatīšanu.

Mācīšanās process

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā jāparedz atbalsts pārdomu procesam un mācīšanās rezultātu apzināšanai un dokumentēšanai, jo īpaši, izmantojot instrumentu Youthpass, lai atbalstītu projektu iznākumu, no tiem izrietošās darba ar jaunatni prakses, metožu un materiālu atzīšanu un ietekmi jaunatnes jomā.

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

 • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti ir īpaši piemēroti, lai veicinātu jaunatnes darbinieku izpratni par daudzveidību, kā arī uzlabotu prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautu darbā ar jaunatni tādus dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju. Projektā iesaistīto jaunatnes darbinieku līdzdalība visos tā posmos sekmē rūpīgu virzību mācību un attīstības procesā un sniedz ciešākas izsekojamības iespējas.
 • Pasniedzēju un koordinatoru klātbūtne lielākajā daļā darbību nodrošina ciešāku un pielāgotāku pieeju, kas atbilst dalībnieku vajadzībām.
 • Visā projektā kopumā būtu jāīsteno apzināta pieeja attiecībā uz iekļaušanu un daudzveidību. Šie aspekti būtu jāņem vērā projekta plānošanā, sagatavošanā, īstenošanā un pēcpasākumos. Īpaši nozīmīgs ir veids, kādā projekts veicina dalīborganizāciju spēju risināt iekļaušanas un daudzveidības jautājumus savā ikdienas darbībā.
 • Šāds formāts ir piemērots arī, lai iesaistītu dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju. Pasākuma elastīgums darbību formāta ziņā (piemēram, ilguma, veida ziņā utt.) ļauj to pielāgot dalībnieku vajadzībām. Tāpat jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti ir piemēroti darbam ar tādiem projektiem, kuru temats ir iekļaušana un daudzveidība, piemēram, apmaiņa ar iekļaujošu praksi un metodēm. 

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Projekta plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

Vidiskā ilgtspēja

Projektiem būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību ividisko pēdu. Tie jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pāreja

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti.

“ERASMUS+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus+” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, novērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Šī projekta novērtēšanai izmantotie kritēriji

Atbilstības kritēriji

Vispārējie atbilstības kritēriji

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem ir piemērojami turpmāk norādītie vispārīgie kritēriji. Lai iegūtu informāciju par akreditāciju, skatiet attiecīgo šo vadlīniju sadaļu.

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 •  jauniešu grupa, kas aktīvi iesaistās darbā ar jaunatni, taču ne obligāti jauniešu organizācijas ietvaros (t. i., neformāla jauniešu grupa), 7

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī vai Programmas neasociētajā trešā valstī, kura ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā8 .

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim;

4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi kritēriji

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Katram projektam jāietver vismaz viena profesionālās attīstības darbība.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno laika grafiks par katru no projektā plānotajām profesionālās attīstības darbībām, sagatavošanās vizītēm un sistēmu attīstības un iesaistes darbībām.

Papildu atbilstības kritēriji profesionālās attīstības darbībām

Darbību ilgums

No 2 dienām līdz 60 dienai, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

Pasākumam ar minimālo ilgumu ir jānotiek secīgi — divas dienas pēc kārtas.

Darbību norises vieta(-as)

Darbībām jānotiek vienā no darbībā iesaistīto organizāciju valstīm (vai mobilo darbību gadījumā — vairākās valstīs). 

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Darbības ES dalībvalstīs un Programmas asociētajās trešās valstīs — visām dalīborganizācijām jābūt no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts.

Darbības ar Programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis — darbībā jāpiedalās vismaz vienai dalīborganizācijai no ES dalībvalsts vai Programmas asociētās trešās valsts un vienai dalīborganizācijai no Programmas neasociētās trešās valsts, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions).

Atbilstīgie dalībnieki

Nav vecuma ierobežojuma.

Dalībniekiem, izņemot pasniedzējus, pavadošās personas un koordinatorus, jādzīvo valstī, kurā atrodas to nosūtītājorganizācija vai uzņēmējorganizācija.

Dalībnieku skaits

Dalībnieku skaits: līdz 50 dalībniekiem (izņemot — attiecīgā gadījumā — pasniedzējus, pavadošās personas un koordinatorus) katrā projektā plānotajā darbībā.

Dalībniekiem no uzņēmējorganizācijas valsts jābūt iesaistītiem katrā darbībā.

Citi kritēriji

Katrā darbībā vismaz vienai no nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jābūt no tās valsts, kurā atrodas valsts aģentūra, kurai iesniegts pieteikums.

Papildu atbilstības kritēriji sagatavošanās vizītēm

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek valstī, kurā atrodas kāda no uzņēmējorganizācijām. 

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, pasniedzēji un koordinatori, kuri piedalās galvenajā darbībā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Projekta atbilstība:
  • pasākuma mērķiem,
  • dalīborganizāciju attīstības un pilnveides vajadzībām,
  • iesaistīto jaunatnes darbinieku vajadzībām un mērķiem.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots:
  • augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem,
  • dalīborganizācijas darba ar jaunatni nostiprināšanai vai pārveidei attiecībā uz kvalitāti, inovāciju un atzīšanu, kā arī to spējām un tvērumu — no vietējā līdz globālam atkarībā no gadījuma,
  • darbā ar jaunatni strādājošo dalībnieku iesaistīšanai dalīborganizācijās,
  • tādu organizāciju iesaistīšanai, kuras veic konkrētu darbu ar jaunatni un regulāri strādā ar jauniešiem vietējā līmenī.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • uz konkrētām darba ar jaunatni metodēm un kvalitatīvu darbu ar jaunatni,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Tas, kādā mērā projekts ietver pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt rezultātu ilgtspēju pēc projekta dzīves cikla.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.
 • Tas, kādā mērā piedāvātās sistēmu attīstības un iesaistes darbības sniedz ieguldījumu jaunatnes darbinieku vides attīstībā (ja piemērojams).

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku specializāciju un ierosinātajām darbībām.
 • Tas, kādā mērā projekts veicina dalīborganizāciju veiktā darba ar jaunatni kvalitāti.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: sagatavošanās (tostarp dalībniekiem nodrošinātie sagatavošanās pasākumi), darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Jaunatnes darbinieku atlases pasākumu atbilstība (saskaņā ar juridiskajā pamatojumā sniegto jaunatnes darbinieku definīciju) darbībām un tas, cik aktīvi jaunatnes darbinieki ir iesaistīti visos projekta posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. 
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp virtuālo komponentu, atbilstīgums.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Līdzsvarota dalībnieku pārstāvība valstu un dzimuma ziņā.
 • Tas, kādā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.
 • Sadaļā “Sistēmu attīstības un iesaistes darbības” piedāvāto rīku un metožu kvalitāte un tas, kādā mērā to struktūru var atspoguļot un iedvesmot citas organizācijas (ja piemērojams).

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Budžeta kategorija - Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot pavadošās personas, pasniedzējus un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par dalībnieku profesionālās attīstības darbībā.

Budžeta kategorija - Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pasniedzēju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru .

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai.

Summa

Ceļa attālums

Standarta transporta veidi

Videi draudzīgi transporta veidi

10–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km un vairāk

1500 EUR

 

Budžeta kategorija - Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp pavadošo personu, pasniedzēju un koordinatoru (ja tādi ir nepieciešami) uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības, un līdz četrām papildu dienām par dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

Tabulā A2.2 norādītā summa dienā vienam dalībniekam.

 Maksimāli 1100 EUR par dalībnieku (tostarp pasniedzējiem, koordinatoriem un pavadošajām personām).

Budžeta kategorija - Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām — Izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums — pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot pavadošās personas, pasniedzējus un koordinatorus.

Summa

100 EUR par dalībnieku.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem — Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām, pasniedzējiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija - Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms — ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: izņemot dalībniekus no uzņēmējorganizācijas. Katrā darbībā finansējumu var saņemt maksimāli divi dalībnieki no katras dalīborganizācijas. Turklāt finansējumu var saņemt viens koordinators katrā sagatavošanās vizītē. Nosacījums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda sagatavošanās vizītes nepieciešamības, mērķu un dalībnieku pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra.  Šis nosacījums neattiecas uz projektiem, kas tiek finansēti akreditācijas sistēmas ietvaros.

Summa

575 EUR par dalībnieku katrā sagatavošanās vizītē.

Budžeta kategorija - Sistēmu attīstības un iesaistes darbības

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar papildu darbību īstenošanu.

Netiešās izmaksas: Vienotas likmes summa, kas nepārsniedz 7 % no papildu darbību attiecināmajām tiešajām izmaksām, ir attiecināma kā netiešās izmaksas, kuras vienlaikus ir arī dotācijas saņēmēja vispārējās administratīvās izmaksas, ko var uzskatīt par sedzamām no papildu darbību līdzekļiem (piemēram, elektroenerģijas vai interneta rēķini, telpu izmaksas, pastāvīgā personāla izmaksas utt.).

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieteikuma iesniedzējam jānorāda vajadzību un mērķu pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra. Šīm darbībām var tikt piešķirti maksimāli 10 % no kopējām projekta izmaksām.

Summa

Līdz 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija - Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Augsti dalībnieku, tostarp pasniedzēju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumi, ieskaitot izdevumus saistībā ar tādu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu, kuri rada mazāku oglekļa izmešu daudzumu.

Finansēšanas mehānisms — faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums — pieprasījuma pamatojumu iesniedz pieteikuma iesniedzējs, un to apstiprina valsts aģentūra. Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem.

Summa

Finanšu garantija — 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Tabula A2.2. Individuālais atbalsts profesionālās attīstības darbībām

 

Individuālais atbalsts (EUR dienā)

Austrija

61 EUR

Beļģija

65 EUR

Bulgārija

53 EUR

Horvātija

62 EUR

Kipra

58 EUR

Čehijas Republika

54 EUR

Dānija

72 EUR

Igaunija

56 EUR

Somija

71 EUR

Ziemeļmaķedonija

45 EUR

Francija

66 EUR

Vācija

58 EUR

Grieķija

71 EUR

Ungārija

55 EUR

Islande

71 EUR

Īrija

74 EUR

Itālija

66 EUR

Latvija

59 EUR

Lihtenšteina

74 EUR

Lietuva

58 EUR

Luksemburga

66 EUR

Malta

65 EUR

Nīderlande

69 EUR

Norvēģija

74 EUR

Polija

59 EUR

Portugāle

65 EUR

Rumānija

54 EUR

Serbija

45 EUR

Slovākija

60 EUR

Slovēnija

60 EUR

Spānija

61 EUR

Zviedrija

70 EUR

Turcija

54 EUR

Programmas neasociētās trešās kaimiņvalstis

48 EUR

Tagged in:  Youth