Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem

Šajā pasākumā1 organizācijas var saņemt atbalstu tādu projektu īstenošanai, kuri ietver vienu vai vairākas mācību darbības jaunatnes darbinieku un viņu organizāciju profesionālajai attīstībai un spēju veidošanai.

Pasākuma mērķi

Pasākums atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un tādējādi kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, reģionālajā, nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmenī, sniedzot neformālās un ikdienējās mācīšanās pieredzi mobilitātes darbībās. Pasākums veicina ES jaunatnes stratēģijas 2019.–2027. gadam mērķu sasniegšanu, jo īpaši palīdz īstenot Eiropas programmu darbam ar jaunatni2 , kā mērķis ir uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, inovāciju un atzīšanu.

Jo īpaši jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu mērķis ir:

 • nodrošināt neformālās un ikdienējās mācīšanās iespējas jaunatnes darbinieku izglītībai un profesionālajai attīstībai, veicinot augstas kvalitātes individuālo praksi, kā arī darba ar jaunatni organizāciju un sistēmu attīstību,
 • veidot jaunatnes darbinieku kopienu, kura spēj atbalstīt jauniešiem paredzēto projektu un darbību kvalitāti Eiropas programmās un ārpus tām,
 • attīstīt vietēja mēroga darba ar jaunatni metodes un veicināt dalībnieku un viņu organizāciju kvalitatīva darba ar jaunatni spēju veidošanu, tādējādi radot nepārprotamu ietekmi uz iesaistīto jaunatnes darbinieku regulāro darbu ar jaunatni.

Politiskais konteksts

Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam ir izklāstīts regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, pamatojoties uz Komisijas 2018. gada 22. maija paziņojumu “Jauniešu iesaistīšanās, saiknes veidošana un iespēju veicināšana”. Šī stratēģija veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kā arī atbalsta sociālo un pilsonisko iesaistīšanos, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem būtu pieejami līdzdalībai sabiedrībā nepieciešamie resursi. Tāpat ES jaunatnes stratēģija ietver jaunatnes dialoga procedūru, un šajā kontekstā 2018. gadā tika izstrādāti 11 Eiropas jaunatnes mērķi. Šie mērķi nosaka tās starpnozaru jomas, kuras ietekmē jauniešu dzīvi, un norāda uz problēmām. ES jaunatnes stratēģijai ir jāsniedz ieguldījums šīs jauniešu vīzijas īstenošanā. ES jaunatnes stratēģijas galvenās jomas “Veicināt iespējas” mērķis ir atbalstīt jaunatnei pieejamās iespējas, nodrošinot kvalitāti, inovāciju un darba ar jaunatni atzīšanu.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematiskās stratēģijas jaunatnes jomā

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos, nostiprināt ikdienējās un neformālās mācīšanās procesa kvalitāti un attīstīt kvalitatīvu darbu ar jaunatni. Turpmāks atbalsts šajās jomās ir pieejams, īstenojot tādas konkrētas tematiskās stratēģijas kā Jaunatnes līdzdalības stratēģiju, Youthpass un Eiropas apmācības stratēģiju (ETS)3 .

Darbību apraksts

Profesionālās attīstības darbības (PAD)

Profesionālās attīstības darbības ir transnacionālas vai starptautiskas mācību mobilitātes darbības, kuras atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību. Tās var notikt šādos veidos:

 • izpētes vizītes un dažādu veidu norīkojumi, piemēram, “ēnošana” darbā vai jaunatnes darbinieku apmaiņa un savstarpējā mācīšanās darba ar jaunatni organizācijās un organizācijās, kuras strādā jaunatnes jomā ārvalstīs,
 • tīklošanās un kopienas veidošana to jaunatnes darbinieku vidū, kuri piedalās pasākumā un atbalsta tā mērķus,
 • apmācības kursi, kuri atbalsta kompetenču attīstību (piemēram, pamatojoties uz atbilstīgiem pastāvošiem kompetences modeļiem), lai īstenotu kvalitatīvu darba ar jaunatni praksi vai ieviestu un pārbaudītu inovatīvas metodes (piemēram, saistībā ar digitālo un viedo darbu ar jaunatni4 ),
 • semināri un darbsemināri, kuri jo īpaši atbalsta zināšanu uzkrāšanu un paraugprakses apmaiņu saistībā ar mērķiem, vērtībām un prioritātēm, kas ietverti ES jaunatnes stratēģijā un tās īstenošanu veicinošajās ES programmās.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem paredzētās dotācijas nevar saņemt par šādām darbībām: akadēmiskiem studiju braucieniem, darbībām, kuru nolūks ir gūt finansiālu peļņu, darbībām, kuras var uzskatīt par tūrismu, festivāliem, atpūtas braucieniem, braucieniem uzstāšanās nolūkā, statūtos noteiktām sanāksmēm.

Sistēmu attīstības un iesaistes darbības

Mobilitātes projekti jaunatnes darbiniekiem var ietvert sistēmu attīstības un iesaistes darbības — tās ir papildu darbības, kuru mērķis ir palielināt mobilitātes projekta ietekmi uz attiecīgo jomu. Tās ietver visas tās darbības, kas sniedz ieguldījumu Eiropas programmā darbam ar jaunatni5 , kuras mērķis ir uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, inovāciju un atzīšanu, un sniedz gūtās atziņas un rīkus projektos iesaistītajām organizācijām un citām pusēm. Šīs papildu darbības sniedz iespēju pieredzējušākiem un resursiem bagātākiem dotāciju saņēmējiem pārbaudīt novatoriskas metodes un reakciju uz kopīgām problēmām, kalpojot par sava veida “Eiropas darba ar jaunatni laboratorijas” telpu, kas izriet no projektos īstenotajām profesionālās attīstības darbībām un kas veido plašāku rezonansi.

Daži piemēri: tādu rīku izstrāde un apmaiņa ar metodēm, kuras veicina jauniešu organizāciju un sistēmu attīstību un pilnveidi, iesaistes un kopienas veidošanas darbības, un inovatīvu metožu ieviešana, tostarp digitālo tehnoloģiju izmantošana darbā ar jaunatni. Šīs darbības ietver vairāk nekā tikai izplatīšanas pēcpasākumus, kuri ir daļa no projekta ierastā dzīves cikla, taču šīs papildu darbības var ietvert arī koncentrētākas un stratēģiskākas izplatīšanas darbības.

Sistēmu attīstības un iesaistes darbības var īstenot transnacionālā, starptautiskā vai nacionālā līmenī.

Sagatavošanās vizītes

Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem. Sagatavošanās vizītes norit vienā no uzņēmējorganizāciju valstīm pirms profesionālās attīstības darbības uzsākšanas.

Projekta izveide

Šajā pasākumā atbalstītiem projektiem jāietver viena vai vairākas PAD. Darbības var elastīgi kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un iesaistīto jaunatnes darbinieku vajadzībām.

Projektu īsteno vismaz divas organizācijas. Visām iesaistītajām organizācijām jābūt identificētām pieteikuma iesniegšanas posmā, jo stabila partnerība ir būtisks nosacījums kvalitatīvai projekta īstenošanai. Iesaistītajām organizācijām jāuzņemas dalībnieku “nosūtītājas” un/vai “uzņēmējas” loma, t. i., tām jāorganizē darbība. Turklāt viena no organizācijām uzņemas koordinētājas organizācijas lomu un iesniedz pieteikumu par visu projektu partnerības vārdā.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, vienošanās ar partneriem, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā, starpkultūru mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana).

Kvalitatīvs jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts:

 • rada nepārprotamu ietekmi uz iesaistīto jaunatnes darbinieku ikdienas darbu ar jauniešiem un to pārstāvēto organizāciju,
 • pamatojas uz dalīborganizāciju un jaunatnes darbinieku aktīvu iesaisti — tiem būtu aktīvi jāpiedalās visos projekta posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās un attīstības pieredzi,
 • balstās uz skaidri noteiktām jaunatnes darbinieku izglītības un profesionālās attīstības6 vajadzībām, īpaši kvalitātes, inovācijas un atzīšanas jomā, apvienojumā ar pienācīgiem atlases, sagatavošanās pasākumiem un pēcpasākumiem,
 • nodrošina dalībnieku neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu pienācīgu atzīšanu un projekta iznākumu, tostarp visu metožu, materiālu un rīku, pārnesamību un izmantošanu dalīborganizāciju vidū, veicinot darba ar jaunatni organizāciju attīstību un to turpmāku plaša mēroga izplatīšanu jaunatnes jomā,
 • mudina dalībniekus domāt par Eiropas jautājumiem un vērtībām, kā arī sniedz jaunatnes darbiniekiem rīkus un metodes cieņas veicināšanai un daudzveidības pārvaldīšanai savā ikdienas darbā,
 • popularizē inovatīvas prakses un metožu izmantošanu, piemēram, digitālā darba ar jaunatni darbību iekļaušanu, lai novērstu jebkāda veida tiešsaistes dezinformācijas un viltus ziņu izplatīšanu.

Mācīšanās process

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā jāparedz atbalsts pārdomu procesam un mācīšanās rezultātu apzināšanai un dokumentēšanai, jo īpaši, izmantojot instrumentu Youthpass, lai atbalstītu projektu iznākumu, no tiem izrietošās darba ar jaunatni prakses, metožu un materiālu atzīšanu un ietekmi jaunatnes jomā.

Dalībnieku aizsardzība un drošība

Projekta plānošanas un sagatavošanas posmā jārisina dalībnieku aizsardzības un drošības jautājumi, kā arī jāparedz visi nepieciešamie risku novēršanas/samazināšanas pasākumi.

“Erasmus+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā

Visi šajā pasākumā atbalstītie projekti jāīsteno saskaņā ar “Erasmus+” kvalitātes standartiem jaunatnes jomā ar mērķi organizēt augstas kvalitātes mācību mobilitātes darbības. “Erasmus+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā nosaka pasākuma pamatprincipus, kā arī konkrētas projektu uzdevumu īstenošanas metodes, piemēram, dalībnieku atlases un sagatavošanas, mācīšanās rezultātu definēšanas, izvērtēšanas un atzīšanas, projekta rezultātu kopīgošanas metodes utt. “Erasmus+” kvalitātes standarti jaunatnes jomā pieejami vietnē https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horizontālās dimensijas

Izstrādājot mobilitātes projektu, projektā būtu jāiekļauj šādas dimensijas, kas ir kopīgas visai programmai “Erasmus+” :

Iekļaušana un daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām jāizstrādā piekļūstamas un iekļaujošas projekta darbības, ņemot vērā to dalībnieku viedokli, kuriem ir mazāk iespēju, un iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā. 

 • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti ir īpaši piemēroti, lai veicinātu jaunatnes darbinieku izpratni par daudzveidību, kā arī uzlabotu prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautu darbā ar jaunatni tādus dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju. Projektā iesaistīto jaunatnes darbinieku līdzdalība visos tā posmos sekmē rūpīgu virzību mācību un attīstības procesā un sniedz ciešākas izsekojamības iespējas.
 • Pasniedzēju un koordinatoru klātbūtne lielākajā daļā darbību nodrošina ciešāku un pielāgotāku pieeju, kas atbilst dalībnieku vajadzībām.
 • Visā projektā kopumā būtu jāīsteno apzināta pieeja attiecībā uz iekļaušanu un daudzveidību. Šie aspekti būtu jāņem vērā projekta plānošanā, sagatavošanā, īstenošanā un pēcpasākumos. Īpaši nozīmīgs ir veids, kādā projekts veicina dalīborganizāciju spēju risināt iekļaušanas un daudzveidības jautājumus savā ikdienas darbībā.
 • Šāds formāts ir piemērots arī, lai iesaistītu dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju. Pasākuma elastīgums darbību formāta ziņā (piemēram, ilguma, veida ziņā utt.) ļauj to pielāgot dalībnieku vajadzībām. Tāpat jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti ir piemēroti darbam ar tādiem projektiem, kuru temats ir iekļaušana un daudzveidība, piemēram, apmaiņa ar iekļaujošu praksi un metodēm. 

Vidiskā ilgtspēja

Projektiem būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Tie jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana, ilgtspējīgu transportlīdzekļu veidu izvēle.

Digitālā pārveide

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti. Ieteicams ieviest digitālos un tiešsaistes elementus, lai pazeminātu līdzdalības slieksni dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. Izmantojot projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot digitālās prasmes, veicināt digitālo pratību un/vai veidot izpratni par digitālās tehnoloģijas riskiem un iespējām, programma var mainīt domāšanu un sekmēt digitālo un jaukta tipa pieeju attīstīšanu jauniešu darbībās.

Atkarībā no darbību veidola un mērķiem mācību mobilitātē var ieviest kompetenču attīstību un informētības vairošanu digitālos jautājumos, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošanu.

Valstu aģentūras piedāvā dažādas apmācības iespējas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem savās mācību un sadarbības darbībās, ieskaitot apmācību par digitālās pārveides atbalstīšanu jaunatnes jomā. Šie piedāvājumi tiek publicēti Eiropas apmācību kalendārā (https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/). Iedvesmu var smelties arī SALTO rīku sadaļā (https://www.salto-youth.net/tools/).

Dalība

Programma “Erasmus+” palīdz visām dalīborganizācijām uzlabot savu projektu kvalitāti, iekļaujot tajos līdzdalības dimensiju, proti, piedāvājot jaunatnes darbiniekiem atbilstīgas iespējas aktīvi iesaistīties un piedalīties projekta darbību iecerēšanā un īstenošanā un tādējādi apjaust, kādu labumu dod aktīvs pilsoniskums un piedalīšanās demokrātiskajā dzīvē. Resursi, ko var izmantot, lai stiprinātu līdzdalības dimensiju atbalstītajos projektos, ir cita starpā pieejami tīmekļa vietnē participationpool.eu. Tiek mudināts arī veidot saiknes ar pastāvošajām valsts, starptautiskajām vai (citām) ES iniciatīvām un platformām, kas saistītas ar līdzdalību un pilsonisko iesaistīšanos, un piedalīties tajās.

Kritēriji, ko izmanto jaunatnes darbinieku standarta mobilitātes projektu novērtēšanai

Atbilstības kritēriji

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem ir piemērojami turpmāk norādītie vispārīgie kritēriji. Lai iegūtu informāciju, kas attiecas uz akreditētajiem pieteikumu iesniedzējiem, skatiet attiecīgo šo vadlīniju sadaļu.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura atbilstīga dalīborganizācija, kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā7 .

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Dalīborganizācija var būt:

 • bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā,
 •  jauniešu grupa, kas aktīvi iesaistās darbā ar jaunatni, taču ne obligāti jauniešu organizācijas ietvaros (t. i., neformāla jauniešu grupa), 8

kas izveidota(-s) ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī, kura ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Projekta ilgums

No 3 līdz 24 mēnešiem.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

23. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim;

4. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 4. maija plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas laikā no tā paša gada 1. augusta līdz 31. decembrim.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi kritēriji

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Katram projektam jāietver vismaz viena profesionālās attīstības darbība.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno laika grafiks par katru no projektā plānotajām profesionālās attīstības darbībām, sagatavošanās vizītēm un sistēmu attīstības un iesaistes darbībām.

Papildu atbilstības kritēriji profesionālās attīstības darbībām

Darbību ilgums

No 2 dienām līdz 60 dienai, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

Pasākumam ar minimālo ilgumu ir jānotiek secīgi — divas dienas pēc kārtas.

Darbību norises vieta(-as)

Darbībām jānotiek vienā no darbībā iesaistīto organizāciju valstīm (vai mobilo darbību gadījumā — vairākās valstīs). 

Dalīborganizāciju skaits

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām dalīborganizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vismaz vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm.

Darbības ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs — visām dalīborganizācijām jābūt no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

Darbības ar programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis, — darbībā jāpiedalās vismaz vienai dalīborganizācijai no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts un vienai dalīborganizācijai no programmas neasociētās trešās valsts, kas ir ES kaimiņvalsts (1.–4. reģions).

Atbilstīgie dalībnieki

Nav vecuma ierobežojuma.

Dalībniekiem, izņemot pasniedzējus, pavadošās personas un koordinatorus, jādzīvo valstī, kurā atrodas to nosūtītājorganizācija vai uzņēmējorganizācija.

Dalībnieku skaits

Dalībnieku skaits: līdz 50 dalībniekiem (izņemot — attiecīgā gadījumā — pasniedzējus, pavadošās personas un koordinatorus) katrā projektā plānotajā darbībā.

Dalībniekiem no uzņēmējorganizācijas valsts jābūt iesaistītiem katrā darbībā.

Citi kritēriji

Katrā darbībā vismaz vienai no nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jābūt no tās valsts, kurā atrodas valsts aģentūra, kurai iesniegts pieteikums.

Papildu atbilstības kritēriji sagatavošanās vizītēm

Darbības norises vieta(-as)

Darbībai jānotiek valstī, kurā atrodas kāda no uzņēmējorganizācijām. 

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, pasniedzēji un koordinatori, kuri piedalās galvenajā darbībā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem. Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 60 punktu. Turklāt tiem ir jāiegūst vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no turpmāk minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība, pamatojums un ietekme (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Projekta atbilstība:
  • pasākuma mērķiem,
  • dalīborganizāciju attīstības un pilnveides vajadzībām,
  • iesaistīto jaunatnes darbinieku vajadzībām un mērķiem.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots:
  • augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem,
  • dalīborganizācijas darba ar jaunatni nostiprināšanai vai pārveidei attiecībā uz kvalitāti, inovāciju un atzīšanu, kā arī to spējām un tvērumu — no vietējā līdz globālam atkarībā no gadījuma,
  • darbā ar jaunatni strādājošo dalībnieku iesaistīšanai dalīborganizācijās,
  • tādu organizāciju iesaistīšanai, kuras veic konkrētu darbu ar jaunatni un regulāri strādā ar jauniešiem vietējā līmenī.
 • Projekta iespējamā ietekme:
  • uz iesaistītajiem jaunatnes darbiniekiem un dalīborganizācijām projekta darbības laikā un pēc tam,
  • uz konkrētām darba ar jaunatni metodēm un kvalitatīvu darbu ar jaunatni,
  • ārpus organizācijām un privātpersonām, kas tieši piedalās projektā, vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas vai pasaules līmenī.
 • Tas, kādā mērā projekts ietver pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt rezultātu ilgtspēju pēc projekta darbības laika.
 • Cik lielā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.
 • Tas, kādā mērā piedāvātās sistēmu attīstības un iesaistes darbības sniedz ieguldījumu jaunatnes darbinieku vides attīstībā (ja piemērojams).

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts 40 punkti)

 • Saskaņotība starp identificētajām vajadzībām, projekta mērķiem, dalībnieku profilu un ierosinātajām darbībām.
 • Tas, kādā mērā projekts veicina dalīborganizāciju veiktā darba ar jaunatni kvalitāti.
 • Projekta posmu saprotamība, pabeigtība un kvalitāte: sagatavošanās (tostarp dalībniekiem nodrošinātie sagatavošanās pasākumi), darbību īstenošana un pēcpasākumi.
 • Jaunatnes darbinieku atlases pasākumu atbilstība (saskaņā ar juridiskajā pamatojumā sniegto jaunatnes darbinieku definīciju) darbībām un tas, cik aktīvi jaunatnes darbinieki ir iesaistīti visos projekta posmos.
 • Tas, kādā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. 
 • Piedāvāto līdzdalībā balstīto mācību metožu, tostarp virtuālo komponentu, atbilstīgums.
 • Pārdomu procesa kārtības un atbalsta kvalitāte, dalībnieku mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī Eiropas pārredzamības un atzīšanas instrumentu, jo īpaši Youthpass, konsekventa izmantošana.
 • Līdzsvarota dalībnieku pārstāvība valstu un dzimuma ziņā.
 • Tas, kādā mērā darbības ietver ilgtspējīgu un videi draudzīgu rīcību.
 • Sadaļā “Sistēmu attīstības un iesaistes darbības” piedāvāto rīku un metožu kvalitāte un tas, kādā mērā to struktūru var atspoguļot un iedvesmot citas organizācijas (ja piemērojams).

Projekta vadības kvalitāte (maksimālais rezultāts 30 punkti)

 • Praktisko pasākumu, pārvaldības un atbalsta kārtības kvalitāte.
 • Sadarbības un saziņas starp dalīborganizācijām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām kvalitāte.
 • Projekta dažādo posmu un iznākumu izvērtēšanas pasākumu kvalitāte.
 • To pasākumu atbilstība un kvalitāte, kuru mērķis ir izplatīt projekta iznākumus dalīborganizāciju vidū un ārpus tām.

Finansējuma noteikumi

Budžeta kategorija – Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas tieši saistītas ar mobilitātes darbību īstenošanu.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu, izņemot pavadošās personas, pasniedzējus un koordinatorus.

Summa

100 EUR dienā par dalībnieku profesionālās attīstības darbībā

Budžeta kategorija – Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pasniedzēju, pavadošo personu un koordinatoru, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai9 , izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina kalkulatoru10 .

Mobilo darbību gadījumā pieteikuma iesniedzējam būtu jāsummē attālumi starp individuālajām norises vietām un jāizvēlas attāluma diapazons, kas atbilst attālumu summai11 .

Summa

Ceļa attālums Standarta transporta veidi Videi draudzīgi transporta veidi
10–99 km 23 EUR  
100–499 km 180 EUR 210 EUR
500–1999 km 275 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820 EUR  
8000 km vai vairāk 1500 EUR  

Budžeta kategorija – Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar uzturēšanos saistītie izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz viena dalībnieka, tostarp pavadošo personu, pasniedzēju un koordinatoru (ja tādi ir nepieciešami), uzturēšanās ilgumu, iekļaujot arī vienu ceļā pavadītu dienu pirms darbības un vienu ceļā pavadītu dienu pēc darbības, un līdz četrām papildu dienām dalībniekiem, kuri saņem ceļa izdevumu dotāciju par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu.

Summa

A2.2. tabulā norādītā summa dienā vienam dalībniekam.

Maksimāli 1100 EUR par dalībnieku (tostarp pasniedzējiem, koordinatoriem un pavadošajām personām).

Budžeta kategorija –  Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām: izmaksas, kas saistītas ar tādu mobilitātes darbību organizēšanu, kurās piedalās dalībnieki, kam ir mazāk iespēju.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot pavadošās personas, pasniedzējus un koordinatorus.

Summa

100 EUR par dalībnieku.

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem: papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām, pasniedzējiem un koordinatoriem (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija – Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: izņemot dalībniekus no uzņēmējorganizācijas. Katrā darbībā finansējumu var saņemt maksimāli divi dalībnieki no katras dalīborganizācijas. Turklāt finansējumu var saņemt viens koordinators katrā sagatavošanās vizītē. Nosacījums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda sagatavošanās vizītes nepieciešamības, mērķu un dalībnieku pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra.  Šis nosacījums neattiecas uz projektiem, kas tiek finansēti akreditācijas sistēmas ietvaros.

Summa

575 EUR par dalībnieku katrā sagatavošanās vizītē.

Budžeta kategorija – Sistēmu attīstības un iesaistes darbības

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar papildu darbību īstenošanu.

Netiešās izmaksas: vienotas likmes summa, kas nepārsniedz 7 % no papildu darbību attiecināmajām tiešajām izmaksām, ir attiecināma kā netiešās izmaksas, kuras vienlaikus ir arī dotācijas saņēmēja vispārējās administratīvās izmaksas, ko var uzskatīt par sedzamām no papildu darbību līdzekļiem (piemēram, elektroenerģijas vai interneta rēķini, telpu izmaksas, pastāvīgā personāla izmaksas utt.).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējam jānorāda vajadzību un mērķu pamatojums, un to apstiprina valsts aģentūra. Šīm darbībām var tikt piešķirti maksimāli 10 % no kopējām projekta izmaksām.

Summa

Līdz 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija – Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Augsti dalībnieku, tostarp pavadošo personu, pasniedzēju un koordinatoru, ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta kategorijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ (t. i., gadījumos, kad, izmantojot tīrāku transporta veidu, kam ir mazākas oglekļa emisijas, rodas augsti ceļa izdevumi).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu. Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem. Ja tiek piešķirtas izņēmuma izmaksas augstu ceļa izdevumu segšanai, tās aizstāj standarta ceļa izdevumu dotāciju.

Summa

Finanšu garantija — 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajiem ceļa izdevumiem.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

A2.2.  tabula. Individuālais atbalsts profesionālās attīstības darbībām

  Individuālais atbalsts (EUR dienā)
Austrija 68 €
Beļģija 73 €
Bulgārija 60 €
Horvātija 70 €
Kipra 65 €
Čehijas Republika 61 €
Dānija 81 €
Igaunija 63 €
Somija 80 €
Ziemeļmaķedonija 51 €
Francija 74 €
Vācija 65 €
Grieķija 80 €
Ungārija 62 €
Islande 80 €
Īrija 83 €
Itālija 74 €
Latvija 66 €
Lihtenšteina 83 €
Lietuva 65 €
Luksemburga 74 €
Malta 73 €
Nīderlande 77 €
Norvēģija 83 €
Polija 66 €
Portugāle 73 €
Rumānija 61 €
Serbija 51 €
Slovākija 67 €
Slovēnija 67 €
Spānija 68 €
Zviedrija 79 €
Turcija 61 €
Programmas neasociētās trešās kaimiņvalstis 54 €
 • 1 Šā pasākuma galvenais budžets ir atvēlēts tādu transnacionālu darbību atbalstīšanai, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm. Tomēr līdz 25 % no pieejamā budžeta var izmantot, lai finansētu starptautiskas mobilitātes darbības, kurās iesaistītas organizācijas un dalībnieki no programmas neasociētajām trešām valstīm, kas ir ES kaimiņvalstis (1.–4. reģions; sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).
 • 2 Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par satvaru Eiropas programmas darbam ar jaunatni izveidei:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.LAV. Sīkāka informācija par Eiropas programmas darbam ar jaunatni īstenošanu ir sniegta vietnē www.bonn-process.net.
 • 3 Stratēģijas pieejamas šādā vietnē: https://www.salto-youth.net/.
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01).
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.LAV un www.bonn-process.net.  
 • 6 Sk. dokumentu “Starptautiskā mērogā strādājošu jaunatnes darbinieku Eiropas apmācību stratēģijas kompetences modelis” vietnē https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 7 Dalīborganizācijām būs jāsniedz pilnvarojums pieteikuma iesniedzējai organizācijai. Pilnvarojumi jāsniedz pieteikumu iesniegšanas posmā, ne vēlāk kā līdz dotācijas nolīguma parakstīšanai. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.
 • 8 Grupa, kurā ir vismaz 4 jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viens no grupas dalībniekiem, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, uzņemas pārstāvja pienākumus un atbildību visas grupas vārdā. Neformālas grupas definīcija ir sniegta glosārijā.
 • 9 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.
 • 11 Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās mobilajā darbībā, kas vispirms notiek Romā (Itālijā) un pēc tam Ļubļanā (Slovēnijā), pieteikuma iesniedzējs a) aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km), tad no Romas līdz Ļubļanai (489,75 km) un aprēķina abu attālumu kopsummu (1855,03 km), b) izvēlas attiecīgo ceļa attāluma diapazonu (t. i., no 500 līdz 1999 km) un c) aprēķina ES dotāciju, kas tiks izmantota kā ieguldījums dalībnieka ceļa izdevumu segšanā par braucienu no Madrides līdz Ļubļanai (caur Romu) un atpakaļ (275 EUR)
Tagged in:  Youth