Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitātes iespējas akreditētām “Erasmus” organizācijām jaunatnes jomā

Akreditētajām organizācijām ir iespēja pieteikties finansējumam (dotāciju pieprasījumi) jaunatnes mobilitātes darbībām vienkāršotā veidā. Pieteikumu pamatā ir iepriekš apstiprināts akreditācijas darbību plāns, tādēļ nav nepieciešams detalizēts plānoto darbību saraksts un izklāsts. Tā vietā pieteikumos jākoncentrējas uz īstenojamo darbību un iesaistīto dalībnieku skaitu.

Šajā pasākumā īstenojamajām mobilitātes darbībām jāievēro attiecīgajās šo vadlīniju sadaļās katram darbību veidam definētie noteikumi un principi.

Akreditētās organizācijas apņemas ievērot “Erasmus” kvalitātes standartus jaunatnes jomā un īstenot tajā augstas kvalitātes mobilitātes darbības.

Akreditētās jauniešu organizācijas nevar saņemt finansējumu standarta jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos. Taču tās var uzņemties partnera lomu šajos projektos.

Atbilstības kritēriji

Dotāciju pieprasījumiem ir piemērojami turpmāk izklāstītie vispārīgie kritēriji.

Kas var iesniegt pieteikumu?

Organizācijas, kurām pieteikumu iesniegšanas termiņā ir spēkā esoša “Erasmus” akreditācija jaunatnes jomā.

Atbilstīgās darbības

  • Jauniešu apmaiņa
  • Jaunatnes darbinieku profesionālās attīstības darbības

Turklāt var tikt īstenotas šādas darbības:

  • sagatavošanās vizītes,
  • sistēmu attīstības un iesaistes darbības (tikai saistībā ar jaunatnes darbinieku profesionālās attīstības darbībām).

Katras darbības apraksts un atbilstības kritēriji ir noteikti attiecīgajās šo vadlīniju sadaļās.

Projekta ilgums

Visu akreditēto projektu sākotnējais ilgums ir 15 mēneši. Pēc 12 mēnešiem visiem dotāciju saņēmējiem ir iespēja pagarināt savu projektu līdz 24 mēnešu kopējam ilgumam.

Kur pieteikties?

Tās valsts aģentūrā, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

  • 20. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) attiecībā uz projektiem, kas sākas tā paša gada 1. jūnijā.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Citi kritēriji

Akreditētā organizācija var pieteikties tikai vienreiz viena uzaicinājuma ietvaros.

Pieteikuma veidlapai jāpievieno likumīgā pārstāvja godprātīgs apliecinājums.

Budžeta piešķiršana

Piešķirtā dotācijas summa būs atkarīga no vairākiem faktoriem:

  • kopējā budžeta, kas pieejams akreditētajiem pieteikumu iesniedzējiem,
  • pieprasītajām darbībām,
  • minimālā un maksimālā dotācijas apjoma,
  • šādiem piešķiršanas kritērijiem: finansiālajiem rādītājiem, kvalitātes rādītājiem, tām politikas prioritātēm un tematiskajām jomām, uz kurām vērstas darbības, par kurām iesniegts pieteikums, un ģeogrāfiskā līdzsvara (ja valsts aģentūra tādu piemēro).

Detalizētus noteikumus par pamata un maksimālo dotācijas apjomu, piešķiršanas kritēriju novērtēšanu, katra kritērija svērumu, piešķiršanas metodi un akreditētajiem projektiem pieejamo budžetu publicēs valsts aģentūra pirms uzaicinājuma termiņa beigām.

Tagged in:  Youth