Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

1. Pamatpasākums. Personu mācību mobilitāte

Paredzams, ka atbilstīgi šim pamatpasākumam atbalstītie pasākumi radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz dalībniekiem un dalīborganizācijām, kā arī uz politikas sistēmām, kuru ietvaros tie tiek veikti.

Šajā pamatpasākumā atbalstītās mobilitātes darbības skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, pieaugušo izglītības apguvējiem un jauniešiem ir paredzētas, lai sasniegtu vienu vai vairākus no šiem iznākumiem:

 • mācību sekmju uzlabošanās,
 • nodarbināmības un karjeras iespēju uzlabošanās,
 • pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības gara uzlabošanās,
 • pašizpausmes un pašvērtējuma uzlabošanās,
 • svešvalodu prasmju un digitālo kompetenču uzlabošanās,
 • starpkultūru izpratnes uzlabošanās,
 • aktīvāka līdzdalība sabiedrībā,
 • uzlabota pozitīva sadarbība ar cilvēkiem ar dažādu pieredzi un izcelsmi,
 • labāka izpratne par Eiropas projektu un ES vērtībām,
 • lielāka motivācija piedalīties turpmākā (formālajā/neformālajā) izglītībā vai apmācībā pēc ārvalstīs pavadīta mobilitātes perioda.

Atbalstītās mobilitātes darbības personālam, jaunatnes darbiniekiem un profesionāļiem, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, ir paredzētas, lai sasniegtu vienu vai vairākus no šiem iznākumiem:

 • ar profesionālo profilu (mācīšana, apmācība, darbs ar jauniešiem utt.) saistīto kompetenču uzlabošanās,
 • plašāka izpratne par dažādu valstu praksi, politiku un sistēmām izglītības, apmācības vai darba ar jaunatni jomā,
 • palielināta spēja rosināt pārmaiņas modernizācijas un starptautiskās atvērtības ziņā savā izglītības organizācijā,
 • lielāka izpratne par savstarpējo saistību starp formālo un neformālo izglītību, profesionālo apmācību un darba tirgu,
 • labāka tā darba un to darbību kvalitāte, kas paredzēti studentiem, stažieriem, mācekļiem, skolēniem, pieaugušo izglītības apguvējiem un jauniešiem,
 • padziļinātāka izpratne par un atsaucīgums pret visu veidu dažādību, piemēram, sociālo, etnisko, lingvistisko, dzimumu un kultūru daudzveidību un dažādām spējām,
 • palielināta spēja pievērsties tādu personu vajadzībām, kurām ir mazāk iespēju,
 • palielināts atbalsts izglītības apguvēju mobilitātes darbībām un to veicināšana,
 • lielākas iespējas profesionālajai un karjeras attīstībai,
 • svešvalodu prasmju un digitālo kompetenču uzlabošanās,
 • lielāka motivācija un apmierinātība savā ikdienas darbā.

Tāpat paredzēts, ka šajā pasākumā atbalstītās darbības radīs šādus iznākumus dalīborganizācijām:

 • palielināta spēja darboties ES/starptautiskā līmenī — uzlabotas pārvaldības prasmes un internacionalizācijas stratēģijas, nostiprināta sadarbība ar partneriem no citām valstīm, lielāku finanšu resursu (izņemot ES līdzekļus) piešķiršana ES/starptautisko projektu organizēšanai, ES/starptautisko projektu sagatavošanas, īstenošanas, pārraudzības un pēcuzraudzības kvalitātes uzlabošanās,
 • inovatīvs un uzlabots veids, kā darboties savu mērķgrupu interesēs, piemēram, nodrošinot pievilcīgākas programmas studentiem, stažieriem, mācekļiem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām un sagaidītajam, skolotāju un pasniedzēju kvalifikācijas uzlabošanās, uzlaboti to kompetenču atzīšanas un validēšanas procesi, kuras iegūtas mācību periodos ārvalstīs, efektīvāka darbība vietējās sabiedrības labā, uzlabotas metodes un prakse darbā ar jauniešiem, lai aktīvi iesaistītu viņus un/vai pievērstos nelabvēlīgā situācijā esošām grupām utt.,
 • mūsdienīgāka, dinamiskāka, apņēmīgāka un profesionālāka vide organizācijas iekšienē — gatavība integrēt labu praksi un jaunas metodes ikdienas darbībā, atvērtība sinerģijai ar organizācijām, kas darbojas dažādās sociālajās, izglītības un nodarbinātības jomās, savu darbinieku profesionālās attīstības stratēģiska plānošana, ņemot vērā individuālas vajadzības un organizatoriskos mērķus, sakaru uzturēšana, zināšanu pārnese un uzlabojumu tvēruma paplašināšana, ja piemērojams, spēja piesaistīt izcilus studentus un akadēmisko personālu no visas pasaules.

Sagaidāms, ka vairāki tūkstoši projektu, kas tiks īstenoti šā pamatpasākuma ietvaros, radīs ilgtermiņa ietekmi uz iesaistīto valstu izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmām, tādējādi rosinot politikas reformas un piesaistot jaunus resursus mobilitātes iespējām Eiropā un ārpus tās.

Šajā sakarā 2024. gadā programma arī turpinās mobilizēt centienus, kas mazinātu Krievijas iebrukuma Ukrainā radītās sociālekonomiskās un izglītības sekas, atbalstot mobilitātes projektus, kas sekmē to cilvēku integrāciju, kuri bēg no kara Ukrainā.