Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Sporta jomas personāla mobilitāte

Šā pasākuma mērķis ir sekmēt sporta organizāciju attīstību, atbalstot šo organizāciju darbinieku mācību mobilitāti.

Dalīborganizācijām, īstenojot savas darbības, aktīvi jāveicina iekļaušana un daudzveidība, vides ilgtspēja, digitālā izglītība, kā arī pilsoniskā iesaiste un līdzdalība. Tas būtu jāveic, izmantojot programmas sniegtās īpašās finansējuma iespējas, veicinot savu dalībnieku izpratni, apmainoties ar paraugpraksi un izvēloties savām darbībām atbilstīgu plānojumu.

Šā pasākuma vispārīgais mērķis ir sniegt sporta, īpaši tautas sporta, organizāciju personālam iespēju uzlabot savu kompetenci un kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes mācību mobilitātē, pavadot laiku ārvalstī, un tādējādi veicināt sporta organizāciju spēju veidošanu un attīstību.

Šis pasākums atbalsta tautas sporta treneru un citu darbinieku (gan algotu darbinieku, gan brīvprātīgo) profesionālo attīstību. Sporta, kas nav tautas sports, darbinieki, ieskaitot personas, kurām ir duālā — sporta un ar sportu nesaistīta — karjera, arī var palielināt mācīšanās ietekmi un zināšanu pārnesi tautas sporta darbiniekiem un organizācijām. Sporta, kas nav tautas sports, darbinieku mācību mobilitātes iespējas var tikt atbalstītas tad, ja šādu darbinieku dalība var sniegt labumu tautas sportam.

Pasākums veicina ES sporta darba plāna [fn]2021.–2024. gadam[ft/]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:42020Y1204(01).[/fn] mērķu sasniegšanu.

Konkrētāk, mobilitātes projektiem sporta jomā ir šādi mērķi:

 • koncentrēties uz tautas sportu, ņemot vērā sporta lielo nozīmi fiziskās aktivitātes un veselīga dzīvesveida, savstarpējo attiecību, sociālās iekļaušanas un līdztiesības veicināšanā,
 • attīstīt Eiropas dimensiju sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā,
 • veidot tautas organizāciju spējas,
 • uzlabot sporta darbinieku zināšanas un zinātību,
 • veicināt Eiropas kopīgās vērtības ar sporta palīdzību, labu pārvaldību un godprātību sportā, ilgtspējīgu attīstību, kā arī izglītību, apmācību un prasmes sportā un ar sporta palīdzību,
 • veicināt aktīvu un videi nekaitīgu dzīvesveidu un aktīvu pilsoniskumu,
 • izveidot treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklus.

Horizontālās prioritātes

Visos mobilitātes projektos būtu jāietver turpmāk minētās dimensijas, kas ir kopīgas visai “Erasmus+” programmai.

Iekļaušana un Daudzveidība

Programmas “Erasmus+” mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos. Organizācijām, kuras saņem programmas atbalstu, jārūpējas par mobilitātes iespēju nodrošināšanu dalībniekiem iekļaujošā un vienlīdzīgi pieejamā veidā neatkarīgi no viņu izcelsmes. Dalībnieku atlasē būtu jāraugās, lai ieguvumi, ko sniedz viņu profesionālā attīstība, būtu visā pilnībā nododami citiem viņu nosūtītājorganizācijā.

Mobilitātes darbību sagatavošanas, īstenošanas un pēcpasākumu laikā nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām būtu jāiesaista dalībnieki galveno lēmumu pieņemšanā, lai nodrošinātu maksimālu ieguvumu un ietekmi katram dalībniekam.

Vidiskā ilgtspēja

Projektiem būtu jāpopularizē vidiski ilgtspējīga un atbildīga rīcība dalībnieku vidū, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rīkoties, lai mazinātu vai kompensētu mobilitātes darbību vidisko pēdu. Tie būtu jāizstrādā un jāīsteno ar vides apziņu, piemēram, integrējot tādas ilgtspējīgas metodes kā atkalizmantojamu vai videi draudzīgu materiālu izmantošana, atkritumu apjoma samazināšana un reciklēšana. Šie principi būtu jāatspoguļo visu programmas darbību sagatavošanā un īstenošanā, jo īpaši, izmantojot programmā nodrošināto īpašo finansējumu ilgtspējīgu transporta veidu popularizēšanai.

Digitālā pāreja

Programma “Erasmus+” atbalsta visas dalīborganizācijas digitālo rīku un mācīšanās metožu izmantošanā, lai papildinātu to fiziskās darbības, kā arī uzlabotu sadarbību partnerorganizāciju starpā un pasākumu kvalitāti.

Līdzdalība demokrātiskajā dzīvē

Programmas mērķis ir palīdzēt tās dalībniekiem atklāt sev ieguvumus, kurus piedāvā aktīvs pilsoniskums un līdzdalība demokrātiskajā dzīvē. Atbalstītajām mobilitātes darbībām būtu jānostiprina līdzdalības prasmes dažādās pilsoniskās sabiedrības jomās, kā arī sociālo un starpkultūru kompetenču, kritiskās domāšanas un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstība. Kad vien iespējams, projektiem vajadzētu piedāvāt iespējas līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī sociālai un pilsoniskai iesaistei formālās vai neformālās mācīšanās darbību veidā. Tiem arī būtu jāuzlabo dalībnieku izpratne par Eiropas Savienību un kopējām Eiropas vērtībām, tostarp demokrātijas principu ievērošanu, cilvēka cieņu, vienotību un daudzveidību, starpkultūru dialogu, kā arī Eiropas sociālo un kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta izveide

Pieteikuma iesniedzēja organizācija ir galvenā 1. pamatpasākuma projekta dalībniece. Pieteikuma iesniedzējs sagatavo un iesniedz pieteikumu, noslēdz dotācijas nolīgumu ar “Erasmus+” valsts aģentūru, īsteno mobilitātes darbības un iesniedz ziņojumus savai “Erasmus+” valsts aģentūrai. Abi atbalstīto darbību veidi ir izejošās mobilitātes darbības. Tas nozīmē, ka pieteikuma iesniedzēja organizācija pilda nosūtītājorganizācijas funkcijas — tā izraugās dalībniekus un nosūta tos uz uzņēmējorganizāciju ārvalstīs.

Projekts var ietvert vienu vai vairākas darbības. Darbības var kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un dalībnieku vajadzībām.

Projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi.

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā / starpkultūru / mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms to došanās prom, virtuālas sagatavošanās sanāksmes utt.).
 • Darbību īstenošana.
 • Pēcpasākumi (darbību izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana, virtuālas pēckontroles sanāksmes).

Darbības

Tiek atbalstītas turpmāk minētās darbības.

 • “Ēnošanas” darbā un novērošanas periodi (no 2 līdz 14 dienām).
 • Norīkojumi trenēšanai vai apmācībai (no 15 līdz 60 dienām).

“Ēnošana” darbā nozīmē, ka dalībnieki var pavadīt noteiktu laikposmu (2–14 dienas) uzņēmējorganizācijā citā valstī, lai apgūtu jaunu praksi un iegūtu jaunas idejas, novērojot kolēģus, trenerus, brīvprātīgos vai citus darbiniekus to ikdienas darbā uzņēmējorganizācijā un mijiedarbojoties ar tiem.

Trenēšanas vai apmācības norīkojumos dalībnieki var pavadīt noteiktu laikposmu (15–60 dienas), trenējot vai apmācot uzņēmējorganizācijā citā valstī, lai mācītos, veicot uzdevumus un komunicējot ar kolēģiem. Tas veicina tautas organizāciju spēju veidošanu.

Darbību nolūks nedrīkst būt peļņas gūšana.

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes darbības ir iespējams kombinēt ar virtuālajām darbībām. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponentu.

Ikvienā darbībā papildu atbalsts var tikt piešķirts personām, kuras pavada tādus dalībniekus, kam ir mazāk iespēju. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā darbības periodā vai tā daļā.

Sagatavošanās vizītes

Sagatavošanās vizīšu mērķis ir nodrošināt augstu darbību kvalitātes līmeni, sekmējot un gatavojot administratīvās procedūras, veicinot uzticēšanos un izpratni un veidojot ciešu partnerību starp organizācijām un iesaistītajiem cilvēkiem.

Organizācijas var sarīkot sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises. Sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan personāla mobilitātes atbalsta pasākumi. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato, un tai jākalpo mobilitātes darbību tvēruma un kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, sagatavošanās vizītes var organizēt, lai uzsāktu sadarbību ar jaunu partnerorganizāciju vai sagatavotos ilgāka termiņa mobilitātes darbībām. Sagatavošanās vizītes var organizēt abiem personāla mobilitātes veidiem.

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Dalīborganizācija var būt:

 • publiska vai privāta organizācija, kas darbojas sporta un fiziskās aktivitātes jomā un organizē tautas sporta un fiziskās aktivitātes (piem., bezpeļņas organizācija, pašvaldības iestāde, sporta klubs),
 •  sporta organizācija, kas nav tautas sporta organizācija, ja tās personāla dalība dod labumu tautas sportam (piem., starptautiska organizācija).

Kur pieteikties?

Pieteikumu iesniedzējām organizācijām jābūt izveidotām ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Pieteikumi jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz:

20. februāra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

Iespējamā projektu pieteikumu iesniegšanas papildu kārta

Valstu aģentūras var izlemt izsludināt pieteikumu iesniegšanas papildu kārtu. Valstu aģentūras informē pieteikumu iesniedzējus par papildu kārtas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē.

Ja tiek organizēta papildu kārta, dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 1. oktobra plkst. 12.00.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika).

Projektu sākuma datumi

Projekti sākas laikā no tā paša gada 1. jūnija līdz 31. decembrim.

Ja tiek izsludināta fakultatīva kārta, projekti sākas laikā no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Kā pieteikties?

Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, skatīt šo vadlīniju C daļā.

Projekta ilgums

No 3 līdz 18 mēnešiem.

Pieteikumu skaits

Vienā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam projektam.

Organizācijas, kuras saņem projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties tā paša uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus otrajā kārtā.

Darbību ilgums

“Ēnošanas” darbā un novērošanas periodi: 2–14 dienas pēc kārtas (neskaitot ceļā pavadītās dienas).

Norīkojumi trenēšanai un apmācībai: 15–60 dienas pēc kārtas (neskaitot ceļā pavadītās dienas).

Atbilstīgie dalībnieki

 • Treneri un citi sporta darbinieki tautas sporta organizācijās.
 • Sporta, kas nav tautas sports, darbinieki, tostarp personas, kurām ir duālā un ar sportu nesaistīta karjera, ja šo darbinieku dalība var sniegt labumu tautas sportam.
 • Brīvprātīgie (izņemot trenerus) sporta organizācijās.

Dalībniekiem jābūt nodarbinātiem nosūtītājorganizācijā, vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtītājorganizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību. Dalībniekiem jādzīvo valstī, kurā atrodas to nosūtītājorganizācija. 

Jebkurā gadījumā uzdevumiem, kas sasaista dalībnieku ar nosūtītājorganizāciju, jābūt dokumentētiem tā, lai valsts aģentūra varētu pārbaudīt šo saikni (piemēram, darba vai brīvprātīgā līguma, uzdevumu apraksta vai tamlīdzīga dokumenta veidā).

Dalībnieki nevar piedalīties mobilitātes darbībā sportistu statusā.

Dalībnieku skaits

Ne vairāk kā 10 dalībnieku katrā projektā.

Darbību norises vieta

Darbībām jānoris ārvalstī — ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Papildu Atbilstības kritēriji Sagatavošanās Vizītēm 

Darbības norises vieta(-as)

Sagatavošanās vizītes norit uzņēmējorganizācijas valstī pirms darbības sākšanas.

Atbilstīgie dalībnieki

Dalīborganizāciju pārstāvji, kuri piedalās galvenajā darbībā. Sagatavošanās vizītes var īstenot darbinieki, kas ir tieši iesaistīti projekta organizēšanā, vai darbinieki, kas piedalās mobilitātē.

Piešķiršanas kritēriji

Iesniegtie pieteikumi tiks novērtēti, piešķirot tiem punktus 100 punktu sistēmā, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem un koeficientiem. Lai pieteikumus izskatītu dotācijas piešķiršanai, to iegūtajam punktu skaitam jāsasniedz šādas robežvērtības:

 • vismaz 60 punkti no 100 punktiem un
 • vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no trim piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Atbilstība un ietekme (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzēja profils, pieredze un darbības atbilst tautas sportam,
 • projekta priekšlikums atbilst:
  • pasākuma mērķiem,
  • dalīborganizāciju vajadzībām un attīstībai,
  • iesaistīto darbinieku vajadzībām un attīstībai.
 • priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.
 • Tas, kādā mērā projekts ir piemērots:
  • augstas kvalitātes mācīšanās rezultātu radīšanai darbiniekiem, kas piedalās,
  • dalīborganizāciju darba prakses nostiprināšanai vai pārveidei, tās kvalitātes, spēju un inovācijas vairošanai,
  • iespējamas ietekmes radīšanai uz dalīborganizācijām un darbiniekiem, kas piedalās, projekta darbības laikā un pēc tam.
 • Tas, cik konkrēti projektā ir definēti mācīšanās rezultāti.
 • Cik lielā mērā projekts ir piemērots ieguldījuma sniegšanai iekļaušanā un daudzveidībā, kā arī programmas zaļajiem, digitālajiem un līdzdalības aspektiem.
 • Tas, kādā mērā projekts iesaista jaunpienācējas un mazāk pieredzējušas organizācijas pasākumā.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts — 40 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • ierosinātie projekta mērķi ir skaidri un konkrēti vērsti uz pieteikuma iesniedzējas organizācijas un tās personāla vajadzībām,
 • kvalitatīvi ir praktiskie pasākumi, pārvaldības un atbalsta kārtība,
 • lielā mērā projekts ietver vidiski ilgtspējīgu un atbildīgu praksi,
 • lielā mērā projekts ietver digitālo rīku un mācīšanās metožu lietošanu, lai papildinātu projekta fiziskās mobilitātes darbības un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām,
 • lielā mērā darbības ir veidotas piekļūstamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • līdzsvarota ir dalībnieku pārstāvība dzimuma ziņā,
 • skaidri ir paskaidrots, kādu labumu darbinieku dalība sniegs tautas sportam, — ja piedalās darbinieki no organizācijām, kas nav tautas organizācijas.

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts — 30 punkti)

Tas, kādā mērā:

 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, lai integrētu mobilitātes darbību rezultātus organizācijas ikdienas darbā,
 • pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un efektīvus pasākumus projekta rezultātu popularizēšanai savā organizācijā, apmaiņai ar rezultātiem ar citām organizācijām un sabiedrību, kā arī publisku atsauču sniegšanai uz Eiropas Savienības finansējumu.

Budžeta kategorija: Organizatoriskais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ar mobilitātes darbību īstenošanu tieši saistītās izmaksas, kuras nenosedz ar citām izmaksu kategorijām.

Piemēram, dalībnieku sagatavošana, mentorēšana, uzraudzība un atbalstīšana mobilitātes laikā, projekta īstenošanai vajadzīgie pakalpojumi, rīki un aprīkojums, jaukto darbību virtuālie komponenti, rezultātu kopīgošana un Eiropas Savienības finansējuma redzamības nodrošināšana sabiedrībai.

Organizatoriskais atbalsts sedz izmaksas, kas radušās gan nosūtītājorganizācijai, gan uzņēmējorganizācijai. Abas organizācijas savstarpēji vienojas par saņemtās dotācijas sadalījumu.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu, neskaitot pavadošās personas.

Summa

350 EUR par dalībnieku.

Budžeta kategorija: Ceļa izdevumi

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Ieguldījums dalībnieku, tostarp pavadošo personu, ceļa izdevumu segšanā, skaitot attālumu no viņu izcelsmes vietas līdz darbības norises vietai un atpakaļ.

Attālumu līdz 500 km dalībnieki parasti mēros ar zemas emisijas transportlīdzekļiem.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz ceļa attālumu un personu skaitu.

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda attālums no izcelsmes vietas līdz darbības norises [fn]vietai[ft/]Piemēram, ja persona no Madrides (Spānijas) piedalās darbībā, kas notiek Romā (Itālijā), pieteikuma iesniedzējs aprēķina attālumu no Madrides līdz Romai (1365,28 km) un pēc tam atlasa piemērojamo ceļa attāluma diapazonu (t. i., 500–1999 km).[/fn], izmantojot Eiropas Komisijas atbalstīto attāluma aprēķina [fn]kalkulatoru[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lv.[/fn].

Summa

Ceļa attālums

Videi draudzīgi transporta veidi

Videi nekaitīgi transporta veidi

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1999 km

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8000 km vai vairāk

1735 EUR

1735 EUR

Budžeta kategorija: Individuālais atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Dalībnieku un pavadošo personu uzturēšanās izdevumi darbības laikā.

Ja nepieciešams: uzturēšanās izdevumi ir attiecināmi uz ceļā pavadīto laiku pirms un pēc darbības, piešķirot maksimāli divas ceļā pavadītās dienas dalībniekiem un pavadošajām personām, kas saņem standarta dotāciju ceļa izdevumu segšanai, un maksimāli sešas ceļā pavadītās dienas dotācijas par videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu gadījumā.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz personu skaitu, uzturēšanās ilgumu un [fn]uzņēmējvalsti[ft/]

1. valstu grupa:

Austrija, Beļģija, Francija, Dānija, Somija, Vācija, Islande, Īrija, Itālija, Lihtenšteina, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Zviedrija

2. valstu grupa: Kipra, Čehijas Republika, Igaunija, Grieķija, Latvija, Malta, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija

3. valstu grupa: Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija,  Ziemeļmaķedonija, Turcija[/fn].

Summa

 • 1. valstu grupa — 107–191 EUR
 • 2. valstu grupa — 95–169 EUR
 • 3. valstu grupa —  84–148 EUR

Iepriekš norādītās pamatlikmes ir piemērojamas par darbības dienu. Katras valsts aģentūra pieņem lēmumu par precīzām pamatlikmēm pieļaujamā diapazonā ietvaros.

Pamatlikme ir maksājama līdz darbības 14. dienai. Sākot ar darbības 15. dienu, maksājamā likme ir vienāda ar 70 % no pamatlikmes. Maksājamās likmes tiek noapaļotas līdz tuvākajam pilnam eiro.

Budžeta kategorija: Iekļaušanas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Iekļaušanas atbalsts organizācijām: izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes darbību organizēšanu dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju. 

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz to dalībnieku skaitu, kuriem ir mazāk iespēju, izņemot pavadošās personas.

Summa

125 EUR par dalībnieku

Iekļaušanas atbalsts dalībniekiem: papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, un tos pavadošajām personām (ieskaitot pamatotos ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja vien dotācija šiem dalībniekiem netiek pieprasīta no budžeta kategorijām “Ceļa izdevumi” un “Individuāls atbalsts”).

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu.

Summa

100 % no attiecināmajām izmaksām.

Budžeta kategorija: Atbalsts sagatavošanās vizītēm

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanās vizītes īstenošanu, tostarp ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Summa

680 EUR par dalībnieku; sagatavošanās vizītē maksimāli divi dalībnieki.

Budžeta kategorija: Valodas atbalsts

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas par valodas mācību materiālu un apmācības nodrošināšanu dalībniekiem, kam nepieciešams uzlabot tās valodas zināšanas, kuru tie izmantos trenēšanai vai apmācībai darbības laikā.

Valodas atbalsts ir pieejams dalībniekiem, kas piedalās šāda veida darbībās: darba “ēnošanas”, mācīšanas vai apmācības norīkojumos. Atbalstu izmaksā vienīgi tad, ja dalībnieks nevar saņemt tiešsaistes valodas atbalstu, jo nav pieejama vajadzīgā valoda vai līmenis, vai sakarā ar īpašiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras dalībnieki, kuriem ir mazāk iespēju. 

Finansēšanas mehānisms: ieguldījums vienības izmaksās.

Piešķiršanas noteikums: pamatojoties uz dalībnieku skaitu.

Summa

150 EUR vienam dalībniekam

Budžeta kategorija: Izņēmuma izmaksas

Attiecināmās izmaksas un piemērojamie noteikumi

Izmaksas, kas rodas saistībā ar finanšu garantijas nodrošināšanu, ja to prasa valsts aģentūra.

Augsti dalībnieku un viņus pavadošo personu ceļa izdevumi, kurus nevar atbalstīt standarta dotācijā “Ceļa izdevumi” ģeogrāfiskā attāluma vai citu šķēršļu dēļ. Piešķiršanas gadījumā augstu ceļa izdevumu izņēmuma izmaksas aizstāj ceļošanas atbalstu, kas balstīts uz vienības izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija.

Finansēšanas mehānisms: faktiskās izmaksas.

Piešķiršanas noteikums: pieteikuma iesniedzējs pamato un valsts aģentūra apstiprina pieprasījumu. Augsti ceļa izdevumi attiecas uz gadījumiem, kad ceļošanas atbalsts, kas balstīts uz vienības izmaksām, nesedz 70 % no dalībnieku ceļa izdevumiem.

Summa

Finanšu garantija — 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Augsti ceļa izdevumi: 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Vīzas un ar vīzu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācija, medicīniskā sertifikācija: 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Tagged in:  Sport