Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Iniciatīvas “Mācāmies Par ES” citās izglītības un apmācības jomās

Iniciatīvas “Mācāmies par ES” sniegs atbalstu skolām un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), dodot tām iespēju nodrošināt konkrētu saturu par jautājumiem, kas saistīti ar ES (cita starpā — demokrātiju, ES vēsturi, kā ES darbojas, kultūru daudzveidību). Darbības ir jāīsteno mācību gada ietvaros, un tās var ietvert projektu nedēļas, izpētes vizītes un citas iesaistošas darbības.

Darbības nodrošina skolas un PIA iestādes (ISCED 1.–4. līmenis). Tās var izstrādāt un nodrošināt saturu par ES jautājumiem un radīt mācīšanās pieredzi patstāvīgi vai ar augstākās izglītības iestāžu vai citu attiecīgu organizāciju (NVO, apvienību u. c.) atbalstu. Darbības, kas organizētas šajā sadaļā, veicinās mācīšanos par Eiropas Savienību motivējošos veidos. Tās palīdzēs skolēniem sajusties piederīgākiem ES, labāk apjaust tās ietekmi uz viņu dzīvi un labāk izprast ES mehānismus un politiku.

Pasākuma mērķi

Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” veicinās Eiropas Savienības aspekta ieviešanu skolu un PIA iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) izglītības kultūrā un sniegs ieguldījumu Eiropas identitātes un aktīva pilsoniskuma stiprināšanā skolēnu un skolotāju vidū.  

Konkrētāk, galvenie mērķi ir šādi:

 • lielāks tādu skolu un PIA iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) skaits, kurās tiek mācīti ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi (sadalījumā pa ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm),
 • lielāks tādu klašu skaits skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis), kuras piedalās ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu apguvē,
 • lielāks tādu galveno tematisko jomu vai ārpusstundu aktivitāšu skaits, kuru ietvaros skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis) tiek mācīta informācija par ES, katrā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.,
 • lielāks to skolotāju skaits, kuri iesaistās, lai uzlabotu zināšanas par ES,
 • kvalitatīvākas inovatīvas metodes, ko izmanto, lai mācītu un mācītos par ES, pievēršot īpašu uzmanību ES prioritātēm,
 • labāki skolēnu mācību rezultāti par ES, jo viņiem ir labākas zināšanas un izpratne par ES, tās vēsturi, vērtībām, mērķiem, kā arī iestādēm, lēmumu pieņemšanas procesiem, kas ietekmē jauno eiropiešu ikdienas dzīvi, un skolēnu un skolotāju aktīvāka pilsoniskā līdzdalība.

Projekta izveide

Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” ir īpaši paredzētas skolām un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm (ISCED 1–4. līmenis).

Žana Monē vārdā nosauktajām iniciatīvām “Mācāmies par ES” ir jāatbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

 • mācību programmās oficiāli iekļautu ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu mācīšana (mācīšana viena vai vairāku esošu mācību priekšmetu ietvaros),
 • ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu apguves darbības, kas papildina jau esošus kursus: sadarbīgā mācīšanās, kopīga mācīšana u. c.,
 • ārpusstundu semināri, izpētes vizītes, citu veidu ar ES saistīta pieredze, kurā piedalās citas organizācijas.

Šā pasākuma izpratnē mācīšanas stunda ir viena mācīšanās stunda skolas vai PIA iestāžu darbību kontekstā. Tā var būt mācīšanās klasē vai ārpus klases (t. i., darbnīcas, tikšanās ar ekspertiem, izpētes vizītes), taču tai jābūt saistītai ar konkrētiem mācīšanās rezultātiem un ES studijām / ES vērtībām.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos Žana Monē vārdā nosauktajām iniciatīvām “Mācāmies par ES”?

Atbilstības kritēriji

Atbilstīgās dalīborganizācijas (kas var iesniegt pieteikumu?)

Lai pieteikumu iesniedzēji (dotāciju saņēmēji un saistītie subjekti, ja tādi ir) būtu tiesīgi saņemt atbalstu, tiem:

 • jābūt skolai vai profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādei (ISCED 1.–4. līmenis),
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Tiek pieņemti tikai viena pieteikuma iesniedzēja iesniegti pieteikumi.  

Atbilstīgās darbības

Žana Monē vārdā nosauktā iniciatīva “Mācāmies par ES” jāīsteno vismaz 40 mācīšanas stundas vienā mācību gadā trīs secīgus gadus par jautājumiem, kas saistīti ar ES.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 1. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Kā pieteikties?

Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju C daļā.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Priekšlikumam ir jāapliecina atbilstība šā pasākuma mērķiem, un atbilstību izvērtē, ņemot vērā citu starpā šādus aspektus:

 • projektam ierosināto ES jautājumu veids un skaits,
 • priekšlikuma novatorisms un radošums,
 • digitālās metodikas izmantošana, ja tas ir iespējams,
 • jauna mācīšanas un mācīšanās metodika, kuras mērķis ir panākt, lai ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi būtu pievilcīgāki un pielāgoti skolēnu un studentu vajadzībām.

Priekšlikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, piemēram, cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas, kā arī jebkāda veida diskriminācijas apkarošanas, ievērošanu un veicināšanu.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Kvalitātes ziņā priekšlikumā būtu jāparāda:

 • ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība,
 • izmantotā mācīšanas metodika, tostarp grupu lekcijas, semināri, konsultācijas, tālmācības, taču ne individuāla apmācība,
 • pierādījumi, ka ierosinātā darba programma ir skaidra un saturīga visos tās posmos (sagatavošanās, īstenošana, izvērtēšana un turpmākie pasākumi).

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Projekta priekšlikumā ir jāsniedz:

 • pierādījumi par skaidru skolas / PIA iestādes vadības apņemšanos,
 • pierādījumi par skaidru apņemšanos atbalstīt skolotājus satura sagatavošanā, kā arī mācīšanas darbībās,
 • pierādījumi par darbību pārraudzību un to rezultātu redzamību, ko ieguvis šajā iniciatīvā iesaistītais personāls,
 • pierādījumi par tāda personāla piedalīšanos, kam ir attiecīgas pedagoģiskās prasmes.

Ietekme - (maksimālais rezultāts — 25 punkti)

Projekta priekšlikumā ir jāsniedz:

 • pierādījumi par to, ka ir atbilstoši pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika,
 • skaidrs apraksts par izplatīšanas stratēģiju iestādē un ārpus tās,
 • paskaidrojums par gaidāmo ietekmi uz skolām un PIA iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), uz skolēniem, studentiem un skolotājiem, kuri piedalījušies attiecīgajās darbībās.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu. Turklāt tiem jāsavāc vismaz 15 punkti katrā no iepriekš minētajām piešķiršanas kritēriju kategorijām.

Līdzvērtīgiem priekšlikumiem prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā punktu skaitu, ko tie ieguvuši par piešķiršanas kritēriju “Atbilstība”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “izstrādes un īstenošanas kvalitāte”. Ja šis punktu skaits ir vienāds, prioritāte tiks piešķirta, pamatojoties uz to punktu skaitu par kritēriju “Ietekme”.

Ja šādi nav iespējams noteikt prioritāti, var veikt turpmāku prioritāšu noteikšanu, ņemot vērā kopējo projektu portfeli un pozitīvas sinerģijas radīšanu starp projektiem vai citus ar uzaicinājuma mērķiem saistītus faktorus. Šie faktori tiks dokumentēti ekspertu grupas ziņojumā.

Gaidāmā ietekme

Paredzams, ka Žana Monē vārdā nosauktās ES iniciatīvas radīs pozitīvu un ilglaicīgu ietekmi gan skolām un PIA sniedzējiem, gan to darbību dalībniekiem, jo īpaši skolotājiem un skolēniem.

Žana Monē vārdā nosaukto ES iniciatīvu ietekmi mēra, izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus (sk. tabulu tālāk), kas saistīti ar darbības mērķiem, kuri aprakstīti ievaddaļā “Darbības mērķi”.

Pieteikumu iesniedzēji tiek aicināti savos pieteikumos izmantot turpmāk aprakstītos rādītājus un noteikt to mērķa vērtības:

Mērķi

Lielāks tādu klašu skaits skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis), kuras piedalās ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu apguvē.

Rādītāji

Pasākumā iesaistīto klašu un skolēnu skaits (sadalījums pēc dzimuma).

Mērķi

Lielāks tādu galveno tematisko jomu vai ārpusstundu aktivitāšu skaits, kuru ietvaros skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis) tiek mācīta informācija par ES, katrā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

Rādītāji

To mācību tematu un pasākumu skaits un veids, kuros māca par ES.

Mērķi

Lielāks to skolotāju skaits, kuri iesaistās, lai uzlabotu zināšanas par ES.

Rādītāji

Pasākumā iesaistīto skolotāju skaits (sadalījums pēc dzimuma).

Mērķi

Kvalitatīvākas inovatīvas metodes, ko izmanto, lai mācītu un mācītos par ES, pievēršot īpašu uzmanību ES prioritātēm.

Rādītāji

To projektu skaits, kuros izmantotas inovatīvas metodes.

Mērķi

Labāki ES jautājumu apguves rezultāti audzēkņu vidū — audzēkņi ir guvuši labākas zināšanas un izpratni par ES, tās vēsturi, vērtībām, mērķiem, kā arī iestādēm, lēmumu pieņemšanas procesiem, kuri ietekmē Eiropas jauniešu ikdienu.

Rādītāji

Procentuālais sekmju īpatsvars mācību testā par ES (sadalījums pēc dzimuma).

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Šī finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni.

Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir 35 000 EUR.

Fiksētās summas maksājumi segs personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Pieteikumu iesniedzējiem jāpieprasa norādītā iepriekš noteiktā fiksētā vienreizējā summa atbilstoši valstij saskaņā ar nākamo tabulu. Jāņem vērā, ka fiksētā summa katrai valstij atspoguļo kopējo mācīšanas stundu skaitu trīs gadu laikposmā. Tabulā redzamās summas ir galīgais ES atbalsts, kas atbilst 80 % līdzfinansējuma likmei.

Iniciatīvas “Mācāmies par ES”

Valstis / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 40 h gadā) 120–150 mācīšanas stundas 151–180 mācīšanas stundas 181–210
mācīšanas stundas
211–240 mācīšanas stundas ≥241
mācīšanas stunda
Bulgārija,Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Lihtenšteina, Serbija 12 250 EUR 14 750 EUR 17 250 EUR 19 750 EUR 22 000 EUR
Turcija, Horvātija, Latvija 14 250 EUR 17 500 EUR 20 750 EUR 24 000 EUR 27 250 EUR
Ungārija, Polija, Lietuva, Čehija, Igaunija, Slovākija 16 000 EUR 19 500 EUR 23 500 EUR 27 000 EUR 31 000 EUR
Portugāle, Grieķija, Slovēnija, Malta 20 000 EUR 24 000 EUR 28 000 EUR 32 000 EUR 35 000 EUR
Kipra, Islande, Spānija, Itālija 23 500 EUR 29 000 EUR 34 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Īrija, Francija, Somija 27 000 EUR 33 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Beļģija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Norvēģija 30 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR 35 000 EUR
Tagged in:  Jean Monnet