Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Iniciatīvas “Mācāmies Par ES” citās izglītības un apmācības jomās

Iniciatīvas “Mācāmies par ES” sniegs atbalstu skolām un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), dodot tām iespēju nodrošināt konkrētu saturu par jautājumiem, kas saistīti ar ES (cita starpā — demokrātiju, ES vēsturi, kā ES darbojas, kultūru daudzveidību). Darbības ir jāīsteno mācību gada ietvaros, un tās var ietvert projektu nedēļas, izpētes vizītes un citas iesaistošas darbības.

Darbības nodrošina skolas un PIA iestādes (ISCED 1.–4. līmenis). Tās var izstrādāt un nodrošināt saturu par ES jautājumiem un radīt mācīšanās pieredzi patstāvīgi vai ar augstākās izglītības iestāžu vai citu attiecīgu organizāciju (NVO, apvienību u. c.) atbalstu. Darbības, kas organizētas šajā sadaļā, veicinās mācīšanos par Eiropas Savienību motivējošos veidos. Tās palīdzēs skolēniem sajusties piederīgākiem ES, labāk apjaust tās ietekmi uz viņu dzīvi un labāk izprast ES mehānismus un politiku.

Pasākuma mērķi

Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” veicinās Eiropas Savienības aspekta ieviešanu skolu un PIA iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) izglītības kultūrā un sniegs ieguldījumu Eiropas identitātes un aktīva pilsoniskuma stiprināšanā skolēnu un skolotāju vidū.   

 • Sniegt skolotājiem iespējas mācīt par ES, izmantojot saistošas metodes, un nodrošināt izglītības apguvējiem faktus un zināšanas par Eiropas Savienību.
 • Uzlabot mācīšanās rezultātus jautājumos, kas saistīti ar ES.
 • Stiprināt zināšanas par ES skolās (ISCED 1.–4. līmenis).
 • Radīt interesi par Eiropas Savienību un veidot pamatu, uz kura balstoties sekmēt skolēnu un studentu iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un labāk tos sagatavot kļūšanai par aktīviem pilsoņiem.

Kādi kritēriji jāizpilda, lai pieteiktos Žana Monē vārdā nosauktajām iniciatīvām “mācāmies par ES”?

Atbilstības kritēriji

Kas var iesniegt pieteikumu?

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt:

 • skolai vai profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādei (ISCED 1.–4. līmenis),
 • izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.      

Konsorcija sastāvs

Tiek pieņemti tikai vienīgo pieteikumu iesniedzēju (vienīgo dotācijas saņēmēju) iesniegti pieteikumi.

Atbilstīgās darbības

Žana Monē vārdā nosauktā iniciatīva “Mācāmies par ES” jāīsteno vismaz 40 mācīšanas stundas vienā mācību gadā trīs secīgus gadus par jautājumiem, kas saistīti ar ES.

Projekta ilgums

Parasti projektiem būtu jāilgst 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

Kur pieteikties?

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU.

Kad pieteikties?

Dotāciju pieteikumi jāiesniedz līdz 14. februāra plkst. 17.00.00 (pēc Briseles laika).

Projekta izveide

Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” ir īpaši paredzētas skolām un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm (ISCED 1–4. līmenis). Žana Monē vārdā nosauktajām iniciatīvām “Mācāmies par ES” ir jāatbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

 • mācību programmās oficiāli iekļautu ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu mācīšana (mācīšana viena vai vairāku esošu mācību priekšmetu ietvaros),
 • ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu apguves darbības, kas papildina jau esošus kursus: sadarbīgā mācīšanās, kopīga mācīšana u. c.,
 • ārpusstundu semināri, izpētes vizītes, citu veidu ar ES saistīta pieredze, kurā piedalās citas organizācijas.

Šā pasākuma izpratnē mācīšanas stunda ir viena mācīšanās stunda skolas vai PIA iestāžu darbību kontekstā. Tā var būt mācīšanās klasē vai ārpus klases (t. i., darbnīcas, tikšanās ar ekspertiem, izpētes vizītes), taču tai jābūt saistītai ar konkrētiem mācīšanās rezultātiem un ES studijām / ES vērtībām.

Gaidāmā ietekme

Kvantitatīvi

 • Lielāks tādu skolu un PIA iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) skaits, kurās tiek mācīti ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi (sadalījumā pa ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm).
 • Lielāks tādu klašu skaits skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis), kuras piedalās ar Eiropas Savienību saistītu jautājumu apguvē.
 • Lielāks tādu galveno tematisko jomu vai ārpusstundu aktivitāšu skaits, kuru ietvaros skolās un PIA iestādēs (ISCED 1.–4. līmenis) tiek mācīta informācija par ES, katrā ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.
 • Lielāks to skolotāju skaits, kuri iesaistās, lai uzlabotu zināšanas par ES.

Kvalitatīvi

Attiecībā uz dalībniekiem, kuri ir tieši iesaistīti pasākumos, — Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz skolu izglītības un PIA (ISCED 1.–4. līmenis) apguvējiem un skolotājiem, cita starpā šādu ietekmi:

 • kvalitatīvākas inovatīvas metodes, ko izmanto, lai mācītu un mācītos par ES, pievēršot īpašu uzmanību ES prioritātēm1 ,
 • palielinātas pedagoģiskā personāla profesionālās attīstības iespējas,
 • labāki ES jautājumu apguves rezultāti audzēkņu vidū — audzēkņi ir guvuši labākas zināšanas un izpratni par ES, tās vēsturi, vērtībām, mērķiem, kā arī iestādēm, lēmumu pieņemšanas procesiem, kuri ietekmē Eiropas jauniešu ikdienu,
 • uzlabota kritiskā domāšana par ES, nodrošinot faktus un zināšanas klasē un citās mācību darbībās, piemēram, izpētes vizītēs, apmaiņās, projektos, lai atspoguļotu ES pilsoniskuma un tiesību svarīgo nozīmi.

Attiecībā uz dalīborganizācijām Žana Monē vārdā nosauktās iniciatīvas “Mācāmies par ES” radīs jaunu stimulu un:

 • palielinās un sistematizēs to spēju mācīt par Eiropas Savienības jautājumiem, izmantojot daudzdisciplīnu pieeju,
 • piesaistīs vairāk un jaunus skolotājus un izglītības apguvējus, kuri vēlas uzzināt faktus un iegūt zināšanas par ES.

Piešķiršanas kritēriji

Projekti tiks novērtēti pēc turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Priekšlikumam ir jāapliecina atbilstība šā pasākuma mērķiem, un atbilstību izvērtē, ņemot vērā citu starpā šādus aspektus:

 • projektam ierosināto ES jautājumu veids un skaits,
 • priekšlikuma novatorisms un radošums,
 • digitālās metodikas izmantošana, ja tas ir iespējams,
 • jauna mācīšanas un mācīšanās metodika, kuras mērķis ir panākt, lai ar Eiropas Savienību saistīti jautājumi būtu pievilcīgāki un pielāgoti skolēnu un studentu vajadzībām.

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Kvalitātes ziņā priekšlikumā būtu jāparāda:

 • ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība,
 • izmantotā mācīšanas metodika, tostarp grupu lekcijas, semināri, konsultācijas, tālmācības, taču ne individuāla apmācība,
 • pierādījumi, ka ierosinātā darba programma ir skaidra un saturīga visos tās posmos (sagatavošanās, īstenošana, izvērtēšana un turpmākie pasākumi).

Partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Projekta priekšlikumā ir jāsniedz:

 • pierādījumi par skaidru skolas / PIA iestādes vadības apņemšanos,
 • pierādījumi par skaidru apņemšanos atbalstīt skolotājus satura sagatavošanā, kā arī mācīšanas darbībās,
 • pierādījumi par darbību pārraudzību un to rezultātu redzamību, ko ieguvis šajā iniciatīvā iesaistītais personāls,
 • pierādījumi par tāda personāla piedalīšanos, kam ir attiecīgas pedagoģiskās prasmes.

Ietekme, izplatīšana un ilgtspēja (maksimālais rezultāts 25 punkti)

Projekta priekšlikumā ir jāsniedz:

 • pierādījumi par to, ka ir atbilstoši pasākumi un resursi, lai nodrošinātu, ka projekta rezultāti un ieguvumi pastāvēs arī pēc projekta darbības laika,
 • skaidrs apraksts par izplatīšanas stratēģiju iestādē un ārpus tās,
 • paskaidrojums par gaidāmo ietekmi uz skolām un PIA iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), uz skolēniem, studentiem un skolotājiem, kuri piedalījušies attiecīgajās darbībās.

Lai pretendētu uz finansējumu, priekšlikumiem jāiegūst vismaz 70 punktu kopā un vismaz 15 punkti par katru piešķiršanas kritēriju. Līdzvērtīgiem priekšlikumiem tā paša temata ietvaros prioritāte tiks piešķirta, ņemot vērā rezultātu piešķiršanas kritērijā “Projekta atbilstība” un pēc tam — “Ietekme”.

Kādi ir finansējuma noteikumi?

Šim pasākumam izmanto fiksētas summas finansējuma modeli. Šī finansējuma shēma ļautu likt uzsvaru uz rezultātiem, nevis izmantotajiem resursiem, tādējādi uzsverot izmērāmu mērķu sasniegšanas kvalitāti un līmeni. Maksimālā ES dotācija vienam projektam ir 30 000 EUR.

Fiksētās summas maksājumi segs personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

Pieteikumu iesniedzējiem jāpieprasa norādītā iepriekš noteiktā fiksētā vienreizējā summa atbilstoši valstij saskaņā ar nākamo tabulu. Jāņem vērā, ka fiksētā summa katrai valstij atspoguļo kopējo mācīšanas stundu skaitu trīs gadu laikposmā. Tabulā redzamās summas ir galīgais ES atbalsts, kas atbilst 80 % līdzfinansējuma likmei.

Iniciatīvas “Mācāmies par ES”

Valstis / mācīšanas stundas 3 gadu laikposmā (vismaz 40 h gadā) 120-150 mācīšanas stundas 151-180 mācīšanas stundas 181-210  mācīšanas stundas 211 - 240 mācīšanas stundas >241  mācīšanas stundas
Bulgārija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Lihtenšteina, Serbija 10.250 EUR 12.500 EUR 14.750 EUR 17.000 EUR 19.250 EUR
Turcija, Horvātija, Latvija 12.000 EUR 14.750 EUR 17.500 EUR 20.000 EUR 22.750 EUR
Ungārija, Polija, Lietuva, Čehijas Republika, Igaunija, Slovākija 13.500 EUR 16.500 EUR 19.750 EUR 22.750 EUR 26.000 EUR
Portugāle, Grieķija, Slovēnija, Malta 17.000 EUR 20.500 EUR 24.000 EUR 27.750 EUR 30.000 EUR
Kipra, Islande, Spānija, Itālija 19.750 EUR 24.500 EUR 29.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Īrija, Francija, Somija 23.250 EUR 28.500 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR
Beļģija, Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Norvēģija 25.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR

30.000 EUR

Tagged in:  Jean Monnet