Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Tionscadail soghluaisteachta le haghaidh mic léinn agus baill foirne ardoideachais

Leis an ngníomhaíocht soghluaisteachta ardoideachais seo tacaítear le soghluaisteacht fhisiceach agus soghluaisteacht cumaisc mac léinn ardoideachais in aon réimse agus timthriall staidéir (an ghearrshraith, leibhéal an bhaitsiléara, na máistreachta agus na dochtúireachta). Is féidir le mic léinn staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch in institiúid ardoideachais comhpháirtíochta nó cúrsa oiliúna a dhéanamh i bhfiontar, in institiúid taighde, i saotharlann, in eagraíocht nó in aon áit oibre ábhartha eile ar an gcoigríoch. Ina theannta sin, is féidir le mic léinn tréimhse staidéir ar an gcoigríoch a chomhcheangal le cúrsa oiliúna, rud a chuireann tuilleadh feabhais ar thorthaí foghlama agus ar fhorbairt scileanna trasnaí. Cé go moltar an tsoghluaisteacht fhisiceach fhadtéarmach go láidir, leis an ngníomhaíocht seo aithnítear an gá atá ann fad soghluaisteachta fisicí níos solúbtha a thairiscint lena chinntiú go mbeidh an Clár inrochtana do mhic léinn is cuma an cúlra óna dtagann siad, na cúinsí ina bhfuil siad agus na réimsí a bhfuil staidéar déanta acu orthu.

Leis an ngníomhaíocht seo tacaítear le baill foirne ardoideachais teagaisc agus riaracháin freisin le páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí forbartha gairmiúla ar an gcoigríoch agus tacaítear le baill foirne ó shaol na hoibre freisin le mic léinn nó baill foirne in institiúidí ardoideachais a mhúineadh nó a chur faoi oiliúint. Is féidir go mbeidh tréimhsí teagaisc chomh maith le tréimhsí oiliúna i gceist leis na gníomhaíochtaí sin (amhail an scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnóireachta, cúrsaí oiliúna).

Thairis sin, leis an ngníomhaíocht seo tacaítear le Dianchláir Chumaisc, rud a thugann deis do ghrúpaí institiúidí ardoideachais curaclaim agus gníomhaíochtaí soghluaisteachta cumaisc a fhorbairt go comhpháirteach le haghaidh mhic léinn agus baill foirne acadúla agus riaracháin chomh maith leis sin.

Cuspóirí na gníomhaíochta

Is é is cuspóir don ghníomhaíocht seo rannchuidiú le Limistéar Eorpach Oideachais a bhfuil for‑rochtain dhomhanda aige a bhunú agus an nasc idir an t‑oideachas agus an taighde a neartú.

Is é is cuspóir don ghníomhaíocht seo an infhostaitheacht, an cuimsiú sóisialta, rannpháirtíocht saoránach, an nuálaíocht agus an inbhuaine comhshaoil a chothú san Eoraip agus lastall di trí mhic léinn ó gach réimse staidéir agus ó gach sraith staidéir a chumasú chun deis a bheith aige tabhairt faoi staidéar nó oiliúint ar an gcoigríoch mar chuid dá staidéar. Is iad seo a leanas cuspóirí na gníomhaíochta:

 • tuairimí, eolas, modhanna teagaisc agus taighde chomh maith le cleachtais oibre éagsúla a nochtadh do mhic léinn ina réimse staidéir sa chomhthéacs Eorpach agus idirnáisiúnta;
 • a scileanna trasnaí a fhorbairt amhail scileanna cumarsáide, teanga, smaointeoireachta criticiúla, réitigh fadhbanna, idirchultúrtha agus taighde;
 • a scileanna réamhbhreathnaitheacha a fhorbairt, amhail scileanna digiteacha agus glasa lenar féidir leo dul i ngleic le dúshláin an lae inniu agus amárach;
 • an fhorbairt phearsanta a éascú amhail an cumas chun oiriúnú do staideanna nua agus an fhéinmhuinín.

Is é is cuspóir don ghníomhaíocht freisin a chumasú d’aon bhall foirne, lena n‑áirítear baill foirne ó fhiontair, tabhairt faoin teagasc nó faoin oiliúint ar an gcoigríoch mar chuid den fhorbairt ghairmiúil chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • a saineolas a chomhroinnt; 
 • timpeallachtaí teagaisc nua a bhlaiseadh;
 • scileanna deartha curaclaim nua nuálacha agus oideolaíocha agus scileanna digiteacha a fháil;
 • nascadh lena bpiaraí ar an gcoigríoch chun gníomhaíochtaí coiteanna a fhorbairt le cuspóirí an chláir a bhaint amach;
 • dea‑chleachtais a mhalartú agus an comhar a fheabhsú idir institiúidí ardoideachais;
 • mic léinn a ullmhú ar bhealach níos fearr do shaol na hoibre.

Ina theannta sin, is é is cuspóir don ghníomhaíocht forbairt curaclam trasnáisiúnta agus trasdisciplíneach a chothú chomh maith le bealaí nuálacha foghlama agus teagaisc, lena n‑áirítear comhar ar líne, an fhoghlaim thaighdebhunaithe agus cineálacha cur chuige atá dúshlánbhunaithe arb é is cuspóir dóibh dul i ngleic le dúshláin shochaíocha.

Conas teacht ar dheiseanna soghluaisteachta ardoideachais Erasmus+?

Ní mór don eagraíocht is iarratasóir a bheithe bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár Erasmus+ agus ní mór di creidiúnú ardoideachais bailí a bheith aici. Féadfaidh an eagraíocht iarratas a dhéanamh mar institiúid ardoideachais aonair, agus Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) á lorg aici, nó thar ceann cuibhreannais soghluaisteachta, agus creidiúnú cuibhreannais á lorg aici.

Creidiúnú d’eagraíocht aonair – Cairt Ardoideachais Erasmus

Ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE)1  a bheith dáfa ar gach institiúid ardoideachais sula gcuireann siad iarratas ar thionscadal soghluaisteachta faoi bhráid a nGníomhaireachta Náisiúnta Erasmus+. Trí Chairt Ollscoile Erasmus a shíniú, geallann na hinstitiúidí ardoideachais go soláthróidh siad an tacaíocht uile is gá do rannpháirtithe soghluaiste, lena n‑áirítear ullmhú teanga. Féadfaidh rannpháirtithe soghluaiste Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ a úsáid chun feabhas a chur ar a n‑inniúlachtaí teanga iasachta roimh an tsoghluaisteacht agus/nó ina diaidh.

I measc phrionsabail eile ECHE, tá ar an institiúid ardoideachas rannpháirteach soghluaisteacht a dhéanamh le haghaidh staidéir agus teagaisc amháin laistigh den chreat de chomhaontuithe roimhe sin idir institiúidí agus rannpháirtithe féideartha a roghnú agus dámhachtainí soghluaisteachta a bhronnadh ar bhealach cothrom, trédhearcach, comhleanúnach agus doiciméadaithe, i gcomhréir le forálacha a comhaontaithe deontais leis an nGníomhaireacht Náisiúnta. Ba cheart dó próisis chothroma agus thrédhearcacha a chinntiú le linn na gcéimeanna soghluaisteachta uile agus sa phróiseas a bhaineann le fiosruithe/gearáin ó rannpháirtithe a fhreagairt. Ní mór don institiúid a chinntiú nach ngearrtar aon táille i gcás soghluaisteachta creidiúintí ar mhic léinn soghluaisteachta atá ag teacht isteach le haghaidh teagaisc, clárú, scrúduithe nó chun rochtain a fháil ar shaoráidí saotharlainne agus leabharlainne. I ndiaidh na soghluaisteachta, tá ar an institiúid a chinntiú freisin go n‑aithníonn sí na torthaí ón tréimhse foghlama ar an gcoigríoch go huathoibríoch agus ina n‑iomláine.

Is comhlánú ar ECHE iad treoirlínte ECHE2 , doiciméad lena dtacaítear le hinstitiúidí ardoideachais prionsabail ECHE a chur chun feidhme. Ní mór d’institiúid ardoideachais ECHE agus a threoirlínte tacaíochta a urramú go cuí agus na gníomhaíochtaí uile a éilíonn an creidiúnú sin á gcur chun feidhme. Ar an mbealach sin, cuirtear Féinmheasúnú ECHE3  ar fáil chun tacú le hinstitiúidí ardoideachais chun rochtain a fháil ar conas atá ag éirí leo maidir le prionsabail ECHE a chur chun feidhme agus cé hiad na réimsí a bhféadfaí a neartú, chomh maith le moltaí a thairiscint faoin mbealach ar féidir feabhsú a thuilleadh.

Cé nach bhfuil institiúidí ardoideachais i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár incháilithe chun ECHE4  a shíniú, ní mór dóibh prionsabail ECHE a urramú. Dá bhrí sin, ní mór gnéithe ar nós roghnú cothrom agus trédhearcach rannpháirtithe, aitheantas ar thorthaí foghlama agus an tacaíocht riachtanach uile a thairgtear do rannpháirtithe soghluaiste a chur in iúl go sainráite sa chomhaontú idirinstitiúideach le haghaidh soghluaisteacht idirnáisiúnta.

Creidiúnú grúpa – Creidiúnú Erasmus le haghaidh cuibhreannais soghluaisteachta ardoideachais

Anuas ar institiúidí ardoideachais aonair, féadfaidh grúpaí d’institiúidí ardoideachais iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le haghaidh tionscadal soghluaisteachta ardoideachais. Tugtar cuibhreannas soghluaisteachta ar ghrúpa den sórt sin. Ní mór don chuibhreannas soghluaisteachta creidiúnú Erasmus le haghaidh cuibhreannais soghluaisteachta ardoideachais a bheith aige.

Déanann comhordaitheoir an chuibhreannais soghluaisteachta iarratas ar an gcreidiúnú Erasmus le haghaidh cuibhreannas soghluaisteachta ardoideachais agus ar dheontas Erasmus+ thar ceann cuibhreannas soghluaisteachta. Is í an Ghníomhaireacht Náisiúnta chéanna a dhéanann measúnú ar an iarraidh ar mhaoiniú le haghaidh tionscadal soghluaisteachta ardoideachais a dhámhann an creidiúnú sin. Is féidir na hiarrataí ar chreidiúnú agus ar dheontais le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dhéanamh le linn an ghlao chéanna. Mar sin féin, ní dhámhfar an deontas le haghaidh tionscadail soghluaisteachta ach amháin ar na grúpaí institiúidí ardoideachais agus ar na heagraíochtaí sin a bhfuil rath orthu i ndeireadh an phróisis creidiúnúcháin.

Chun creidiúnú cuibhreannais a fháil, ní mór na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

Critéir Incháilitheachta

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe

Is féidir le cuibhreannas soghluaisteachta san ardoideachas a bheith comhdhéanta de na heagraíochtaí rannpháirteacha seo a leanas:

 • institiúidí ardoideachais a bhfuil cairt ollscoile Erasmus bhailí acu;
 • aon eagraíocht phoiblí nó phríobháideach atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige.

Ní mór do gach eagraíocht rannpháirteach a bheith bunaithe sa Bhallstát céanna den Aontas nó sa tír chéanna nach bhfuil san Aontas ach atá comhlachaithe leis an gClár. Ní féidir cuibhreannas soghluaisteachta a bheith bunaithe i dtríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár.

Ní mór gach eagraíocht is comhalta den chuibhreannas soghluaisteachta a shainaithint tráth a dhéantar iarratas ar an gcreidiúnú cuibhreannais.

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Is féidir le haon eagraíocht rannpháirteach incháilithe gníomhú mar chomhordaitheoir agus iarratas a dhéanamh thar ceann na n‑eagraíochtaí uile ag a bhfuil baint leis an gcuibhreannas.

An líon eagraíochtaí rannpháirteacha

Ní mór ar a laghad trí eagraíocht rannpháirteacha incháilithe, lena n‑áirítear dhá institiúid ardoideachais, a bheith i gcuibhreannas soghluaisteachta.

Fad an chreidiúnúcháin cuibhreannais

Tréimhse iomlán an chláir.

Tar éis bhronnadh an chreidiúnaithe, beidh gá le hiarratas nua a chur isteach le haghaidh creidiúnú má tá athruithe substaintiúla ar chomhdhéanamh an chuibhreannais soghluaisteachta.

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid Ghníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir bunaithe.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas creidiúnaithe a chur isteach faoin 20 Feabhra ar 12:00:00 (meán lae am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail dar tús an 1 Meitheamh an bhliain chéanna nó i mblianta ina dhiaidh sin.

Iarratas a dhéanamh

Féach cuid C den Treoir seo le haghaidh sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh.

Critéir dhámhachtana

Déanfar measúnú ar an iarratas ar chreidiúnú de réir na gcritéar dámhachtana seo a leanas:

Ábharthacht an chuibhreannais - (scór uasta 30 pointe)

 • Ábharthacht an togra i leith an mhéid seo a leanas: 
  • cuspóirí na gníomhaíochta;
  • riachtanais agus cuspóirí na n‑eagraíochtaí atá rannpháirteach sa chuibhreannas agus riachtanais agus cuspóirí na rannpháirtithe aonair.
 • A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • A mhéid atá an togra oiriúnach don mhéid seo a leanas: 
  • torthaí foghlama ardcháilíochta a sholáthar do rannpháirtithe;
  • inniúlachtaí agus raon feidhme idirnáisiúnta na n‑eagraíochtaí atá rannpháirteach sa chuibhreannas a threisiú;
  • breisluach a thabhairt ar leibhéal an Aontais trí thorthaí nach bhfaighfí le gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag gach institiúid ardoideachais aonair.

Cáilíocht chomhdhéanamh an chuibhreannais agus na socruithe comhair - (scór uasta 20 pointe)

 • A mhéid atá an méid seo a leanas amhlaidh: 
  • baineann an cuibhreannas le comhdhéanamh iomchuí d’institiúidí ardoideachais seolta ag a bhfuil, i gcás inarb ábhartha, eagraíochtaí rannpháirteacha comhlántacha ó earnálacha socheacnamaíocha eile ag a bhfuil an phróifíl, an taithí agus an saineolas is gá chun gach gné den tionscadal a chur i gcrích go rathúil;
  • tá taithí ag comhordaitheoir an chuibhreannais i mbainistíocht cuibhreannais nó cineáil tionscadail chomhchosúil;
  • tá dáileadh na ról, na bhfreagrachtaí agus na gcúraimí/na n‑acmhainní dea‑shainithe agus léirítear gealltanas agus rannchuidiú gníomhach na n‑eagraíochtaí rannpháirteacha uile leis sin;
  • déantar na cúraimí/na hacmhainní a chomhthiomsú agus a chomhroinnt;
  • tá na freagrachtaí soiléir le haghaidh saincheisteanna bainistíochta conarthaí agus airgeadais;
  • tá baint ag nuatheachtaithe agus eagraíochtaí ag a bhfuil níos lú taithí chuig an ngníomhaíocht leis an gcuibhreannas.

Cáilíocht dhearadh agus chur chun feidhme na gníomhaíochta cuibhreannais - (scór uasta 20 pointe)

 • Soiléireacht, iomláine agus cáilíocht gach céime de thionscadal soghluaisteachta (ullmhú, cur chun feidhme gníomhaíochtaí soghluaisteachta, agus an obair leantach);
 • Cáilíocht na socruithe praiticiúla, na bainistíochta agus na módúlachtaí tacaíochta (mar shampla ósteagraíochtaí a aimsiú agus ó thaobh an chomhoiriúnaithe, an eolais, na tacaíochta teanga agus idirchultúrtha agus na monatóireachta de);
 • Cáilíocht an chomhair, an chomhordaithe agus na cumarsáide idir na heagraíochtaí rannpháirteacha agus idir páirtithe leasmhara ábhartha chomh maith leis sin;
 • I gcás inarb ábhartha, cáilíocht na socruithe chun torthaí foghlama na rannpháirtithe a aithint agus a bhailíochtú, chomh maith le húsáid chomhleanúnach uirlisí trédhearcachta agus aitheantais Eorpacha;
 • Más infheidhme, a iomchuí atá na bearta chun rannpháirtithe a roghnú sna gníomhaíochtaí soghluaisteachta agus chun daoine ar lú na deiseanna atá acu a chur chun cinn le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta.

Tionchar agus scaipeadh - (scór uasta 30 pointe)

 • Cáilíocht na mbeart chun meastóireacht a dhéanamh ar thorthaí na ngníomhaíochtaí faoi stiúir an chuibhreannais;
 • Tionchar féideartha an tionscadail: 
  • ar rannpháirtithe agus eagraíochtaí rannpháirteacha le linn shaolré an tionscadail agus ina dhiaidh sin;
  • lasmuigh de na heagraíochtaí agus ar dhaoine aonair atá go díreach rannpháirteach sa tionscadal, ar an leibhéal institiúideach, áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus/nó idirnáisiúnta.
 • A iomchuí atá na bearta, agus cáilíocht na mbeart, arb é is aidhm dóibh torthaí na ngníomhachtaí faoi stiúir an chuibhreannais a scaipeadh laistigh agus lasmuigh de na heagraíochtaí rannpháirteacha agus comhpháirtíochta.

Ní mór 60 pointe ar a laghad a bhaint amach le togra chun go gcuirfear san áireamh le haghaidh creidiúnú é. Thairis sin, ní mór dóibh ar a laghad leath na bpointí scóir uasta le haghaidh gach critéir dámhachtana a bhaint amach.

Tionscadal a bhunú

Déanann an eagraíocht is iarratasóir iarratas ar dheontas an tionscadail soghluaisteachta agus síníonn agus cuireann sí an comhaontú deontais agus an tuairisciú chun feidhme agus déanann sí an tuairisceoireacht.

Glacann eagraíochtaí rannpháirteacha ag a bhfuil baint sa tionscadal soghluaisteachta na róil agus na cúraimí seo a leanas:

 • Eagraíocht seolta: i gceannas ar mhic léinn/baill foirne a roghnú agus ar iad a sheoladh chuig an gcoigríoch. Cuimsítear íocaíochtaí deontais freisin leis na freagrachtaí sin (le haghaidh rannpháirtithe i mBallstáit an Aontais agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gclár), ullmhú, monatóireacht agus aitheantas uathoibríoch a bhaineann leis an tréimhse soghluaisteachta.
 • Ósteagraíocht: i gceannas ar mhic léinn/baill foirne a ghlacadh ón gcoigríoch agus ar chlár staidéir/cúrsa oiliúna nó clár gníomhaíochtaí oiliúna a thairiscint dóibh, nó a bhaineann tairbhe as gníomhaíocht teagaisc. Cuimsítear leis na freagrachtaí sin íocaíochtaí deontais (chuig na rannpháirtithe sin a thagann ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár),
 • An eagraíocht idirghabhálaí: is í sin an eagraíocht atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hoibre óige i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár. Is féidir go mbeidh sí ina comhalta de chuibhreannas soghluaisteachta, ach ní eagraíocht seolta í. Is é an ról atá aici próisis riaracháin na n‑institiúidí ardoideachais seolta a chomhroinnt agus a éascú agus próifílí mac léinn a chur le chéile ar bhealach níos fearr le riachtanais fiontar i gcás cúrsaí oiliúna agus rannpháirtithe a ullmhú go comhpháirteach.

Ní mór do na heagraíochtaí seolta agus ósteagraíochtaí, i dteannta na mac léinn/na mball foirne, teacht ar chomhaontú maidir leis na gníomhaíochtaí atá le déanamh ag na mic léinn – i ‘gcomhaontú foghlama’ – nó ag baill foirne – i ‘gcomhaontú soghluaisteachta’ – roimh thús na tréimhse soghluaisteachta. Sna comhaontuithe sin, sainítear an t‑inneachar le haghaidh na tréimhse soghluaisteachta ar an gcoigríoch agus sonraítear forálacha aitheantais fhoirmiúil gach páirtí. Leagtar amach na cearta agus na hoibleagáidí sa chomhaontú deontais a shínítear idir an tairbhí agus an rannpháirtí. Nuair a bhaineann an ghníomhaíocht le dhá institiúid ardoideachais (soghluaisteacht mac léinn le haghaidh staidéir lena n‑áirítear an tsoghluaisteacht cumaisc, agus soghluaisteacht ball foirne le haghaidh an teagaisc), ní mór ‘comhaontú idirinstitiúideach’ a bheith i bhfeidhm idir na hinstitiúidí seolta agus óstacha sular féidir malartuithe a dhéanamh.

Gnéithe cothrománacha

Agus tionscadal soghluaisteachta á dhearadh, ní mór na gnéithe cothrománacha a leanas a neartú:

An cuimsiú agus an éagsúlacht sa tsoghluaisteacht ardoideachais

Chun gur féidir rochtain a fháil ar shoghluaisteacht mac léinn agus ball foirne ar an mbealach is éasca agus is féidir, i gcomhréir le prionsabal ECHE, ní mór d’institiúidí ardoideachais rochtain agus deiseanna comhionanna cothroma a chinntiú le haghaidh rannpháirtithe reatha agus ionchasacha ó gach cúlra. Ciallaíonn sin rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu a áireamh, amhail rannpháirtithe ag a bhfuil riochtaí fisiceacha, meabhracha agus sláinte, mic léinn ar a bhfuil leanaí, mic léinn a oibríonn nó atá ina lúthchleasaithe gairmiúla agus mic léinn ó gach réimse staidéir ag a bhfuil tearcionadaíocht sa tsoghluaisteacht. Maidir le próisis inmheánacha a shainiú lena gcuirtear an cothromas agus an cuimsiú san áireamh agus lena ndéantar measúnú ar fhiúntas agus spreagadh na n‑iarratasóirí go hiomlánaíoch, tá ríthábhacht leis sin chun an prionsabal sin a urramú. Thairis sin, moltar d’institiúidí ardoideachais deiseanna réamhshocraithe a bhunú, amhail deiseanna soghluaisteachta laistigh dá gcuraclaim chun cabhrú le rannpháirtíocht mac léinn ó gach réimse staidéir a éascú. Maidir leis sin, is féidir leis an tsoghluaisteacht cumaisc a bheith ina cuidiú le deiseanna breise a thairiscint a d’fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí do dhaoine aonair nó grúpaí mac léinn áirithe. Sa chomhthéacs sin, nuair atá oifigigh chuimsithe lonnaithe laistigh de na hinstitiúidí ardoideachais sin, cuidíonn sin le haghaidh a thabhairt ar an gcuimsiú agus ar an éagsúlacht. Is féidir le hoifigigh chuimsithe, mar shampla, cabhrú le feasacht a mhúscailt, straitéisí cumarsáide agus for‑rochtana a shainiú, tacaíocht leordhóthanach a chinntiú ar feadh na soghluaisteachta i gcomhar le comhghleacaithe ábhartha agus cabhrú leis an gcomhar a éascú idir baill foirne ábhartha laistigh den institiúid ag a bhfuil saineolas i réimse an chuimsithe agus na héagsúlachta.

An inbhuaine comhshaoil agus cleachtais ghlasa sa tsoghluaisteacht ardoideachais

I gcomhréir le prionsabail ECHE, ní mór d’institiúidí ardoideachais cleachtais atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur chun cinn i ngach gníomhaíocht a bhaineann leis an gClár. Ciallaíonn sin úsáid córacha iompair inbhuanaithe a chur chun cinn le haghaidh na soghluaisteachta, bearta a dhéanamh chun imeachtaí, comhdhálacha agus cruinnithe a bhaineann le soghluaisteacht Erasmus+ a eagrú ar bhealach atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, agus próisis dhigiteacha a chur in ionad próisis riaracháin pháipéarbhunaithe (i gcomhréir le caighdeáin agus amlíne Thionscnamh na gCártaí Mic Léinn Eorpacha). Ina theannta sin, ba cheart d’institiúidí ardoideachais feasacht a mhúscailt i measc na rannpháirtithe uile faoi bhearta éagsúla is féidir leo a dhéanamh agus iad ar an gcoigríoch chun loirg charbóin agus chomhshaoil a ngníomhaíochtaí soghluaisteachta a laghdú agus monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta mac léinn agus ball foirne atá níos inbhuanaithe a bhaint amach.

An digitiú agus an t‑oideachas agus scileanna digiteacha sa tsoghluaisteacht ardoideachais

I gcomhréir le prionsabail ECHE, ba cheart d’institiúidí ardoideachais bainistíocht dhigiteach ar shoghluaisteacht mac léinn a chur chun feidhme i gcomhréir le caighdeáin theicniúla Thionscnamh na gCártaí Mic Léinn Eorpacha5 . Ciallaíonn sé sin nach mór d’institiúidí ardoideachais atá rannpháirteach sa chlár nascadh le Líonra Erasmus Gan Pháipéar chun sonraí soghluaisteachta a mhalartú agus comhaontuithe foghlama digiteacha agus comhaontuithe idirinstitiúideacha digiteacha a mhalartú a luaithe agus atá na gnéithe sin oibríochtúil. Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais a gcistí tacaíochta eagraíochtúla a úsáid le haghaidh chur chun feidhme na bainistíochta soghluaisteachta digití. Ba cheart do na hinstitiúidí an tsoghluaisteacht cumaisc a chur chun cinn, meascán de shoghluaisteacht fhisiceach le comhchuid fhíorúil, laistigh dá n‑institiúid chun formáidí soghluaisteachta níos solúbtha a thairiscint agus torthaí foghlama agus tionchar na soghluaisteachta fisicí a fheabhsú a thuilleadh. Ní mór d’institiúidí ardoideachais cáilíocht na ngníomhaíochtaí soghluaisteachta cumaisc agus aitheantas foirmiúil le haghaidh rannpháirtíocht sa tsoghluaisteacht cumaisc a chinntiú, lena n‑áirítear an chomhchuid fhíorúil. Ba cheart do na hinstitiúidí feasacht a mhúscailt freisin i measc a mac léinn agus a mball foirne faoi dheiseanna laistigh den chlár chun scileanna digiteacha ábhartha a fháil agus a fhorbairt a thuilleadh i ngach réimse staidéir, lena n‑áirítear Cúrsaí Oiliúna sa Deis Dhigiteach do mhic léinn agus do chéimithe nua chun scileanna digiteacha a fhorbairt a thuilleadh nó a fháil6 . Is féidir le baill foirne teagaisc agus riaracháin tairbhiú freisin den oiliúint i scileanna digiteacha chun scileanna digiteacha ábhartha a fháil le húsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha i gcúrsaí agus chun an riarachán a dhigitiú7 .

Rannpháirtíocht agus gníomhaíocht shibhialta

Is é is aidhm don chlár cuidiú leis na rannpháirtithe teacht ar na tairbhithe a bhaineann leis an tsaoránacht agus leis an rannpháirtíocht ghníomhach sa saol daonlathach. Ba cheart do ghníomhaíochtaí soghluaisteachta a fhaigheann tacaíocht scileanna rannpháirtíochta a threisiú i réimsí éagsúla den tsochaí shibhialta, agus i bhforbairt inniúlachtaí sóisialta agus idirchultúrtha, na smaointeoireachta criticiúla agus na litearthachta sna meáin. Aon uair is féidir, le tionscadail ba cheart deiseanna a thairiscint do dhaoine a bheith rannpháirteach sa saol daonlathach chomh maith le deiseanna le haghaidh rannpháirtíocht shaoránach agus shóisialta trí ghníomhaíochtaí foghlama foirmiúla nó neamhfhoirmiúla, chomh maith le cleachtais de chomhchruthú agus comhdhearadh maidir le gníomhaíochtaí foghlama a chothú. Tuiscint rannpháirtithe ar an Aontas Eorpach agus ar chomhluachanna Eorpacha, agus meas ar phrionsabail dhaonlathacha, dínit an duine, an aontacht agus an éagsúlacht, idirphlé idirchultúrtha, chomh maith le hoidhreacht shóisialta, chultúrtha agus stairiúil Eorpach san áireamh, ba cheart tuiscint na rannpháirtithe ar na gnéithe sin a fheabhsú trí rannpháirtíocht sna soghluaisteachtaí.

Tuairisc ar na gníomhaíochtaí

Soghluaisteacht mac léinn

Is féidir soghluaisteacht a dhéanamh in aon réimse staidéir agus aon sraith staidéir (gearrshraith/céim bhaitsiléara/máistreacht/dochtúireacht). Chun a chinntiú go mbeidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta ardcháilíochta ann agus oiread tionchair agus is féidir acu ar na mic léinn, ní mór an ghníomhaíocht soghluaisteachta a bheith comhoiriúnach le riachtanais foghlama agus forbartha pearsanta an mhic léinn ó thaobh na céime de.

Féadfaidh na mic léinn na gníomhaíochtaí ar a bhfuil tuairisc thíos a dhéanamh:

 •  Tréimhse staidéir ar an gcoigríoch ag institiúid ardoideachais comhpháirtíochta. Ní mór an tréimhse staidéir ar an gcoigríoch a bheith mar chuid de chlár staidéir an mhic léinn chun céim a chur i gcrích ag aon timthriall staidéir. Féadfaidh tréimhse cúrsa oiliúna a bheith san áireamh i dtréimhse staidéir ar an gcoigríoch freisin. Le meascán den sórt sin cruthaítear sineirgí idir an taithí acadúil agus an taithí ghairmiúil ar an gcoigríoch.

I dtéarmaí ualach oibre, i dtíortha atá mar chuid de Limistéar Eorpach an Ardoideachais (EHEA) is comhpháirteanna oideachais atá comhdhéanta de modúil lena ndéantar 60 creidiúint ECTS (nó aonaid chomhionanna i dtíortha atá lasmuigh de EHEA) atá in aon bhliain acadúil amháin de staidéar lánaimseartha. Moltar, maidir le tréimhsí soghluaisteachta atá níos gairide ná bliain acadúil iomlán amháin, gur cheart na gnéithe oideachasúla atá san áireamh sa chomhaontú foghlama a choigeartú go comhréireach.

 • Cúrsa oiliúna (socrúchán oibre, intéirneacht) ar an gcoigríoch i bhfiontar, in institiúid taighde, i saotharlann, in eagraíocht nó in aon áit oibre ábhartha eile. Tacaítear le cúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch le linn staidéar a dhéanamh ag aon timthriall staidéir agus do chéimithe nua. Áirítear leis sin cúntóireachtaí múinteoireachta freisin do mhic léinn faoi oiliúint agus do mhúinteoirí agus cúntóireachtaí múinteoireachta do mhic léinn agus d’iarrthóirí dochtúireachta in aon saoráid taighde ábhartha. Chun na sineirgí a fheabhsú a thuilleadh le Fís Eorpach, is féidir na soghluaisteachtaí sin a chur i gcrích freisin i gcomhthéacs thionscadail taighde mhaoinithe an chláir Fís Eorpach, agus an prionsabal nach ndéanfaidh an tAontas aon mhaoiniú dúbailte ar ghníomhaíochtaí á urramú. Aon uair is féidir, ba cheart an cúrsa oiliúna a bheith ina chuid chomhtháite de chlár staidéir an mhic léinn.

I dtéarmaí ualach oibre, i bprionsabail tá ar na rannpháirtithe oibriú go lánaimseartha, bunaithe ar am oibre na heagraíochta óstaí.

I gcás soghluaisteacht dochtúireachta, chun freastal ar riachtanais foghlama agus oiliúna éagsúla iarrthóirí dochtúireachta ar bhealach níos fearr agus chun comhionannas deiseanna le baill foirne a bhfuil stádas ardoideachais acu a chinntiú, is féidir le hiarrthóirí dochtúireachta agus céimithe nua (‘taighdeoirí iardhochtúireachta’)8  staidéar fisiceach gearrthéarmach nó fadtéarmach a dhéanamh nó tréimhsí soghluaisteachta a chaitheamh i mbun cúrsa oiliúna ar an gcoigríoch. Moltar comhchuid fhíorúil a chur leis an tsoghluaisteacht fhisiceach.

Féadfar aon tréimhse staidéir nó cúrsa oiliúna ar an gcoigríoch gan beann ar an bhfad, lena n‑áirítear an tsoghluaisteacht dochtúireachta, a chur i gcrích mar shoghluaisteacht cumaisc. Is éard atá i gceist leis an tsoghluaisteacht chumaisc meascán den tsoghluaisteacht fhisiceach le comhchuid fhíorúil lena n‑éascaítear malartú foghlama comhoibríoch ar líne agus obair bhuíne. Mar shampla, leis an gcomhchuid fhíorúil is féidir foghlaimeoirí ó thíortha agus réimsí staidéir éagsúla a thabhairt le chéile ar líne chun cúrsaí ar líne a leanúint nó oibriú go comhchoiteann agus go comhuaineach ar thascanna atá aitheanta mar chuid dá staidéar.

Is féidir le haon mhac léinn dul i mbun na soghluaisteachta cumaisc freisin trí bheith rannpháirteach i ndianchlár cumaisc de réir na gcritéar incháilitheachta sonrach le haghaidh dianchlár cumaisc, ar a ndéantar tuairisc sa Treoir seo.

Soghluaisteacht ball foirne

Féadfaidh aon chineál baill foirne den ardoideachas nó foireann ó lasmuigh de na hinstitiúidí ardoideachais dá dtugtar cuireadh soghluaisteacht foirne a dhéanamh. Chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta ardcháilíochta a chinntiú agus tionchar uasta acu, ní mór baint a bheith ag an ngníomhaíocht shoghluaiste le forbairt ghairmiúil na mball foirne agus aghaidh a thabhairt léi ar a riachtanais foghlama agus forbartha pearsanta.

Féadfaidh baill foirne aon cheann de na gníomhaíochtaí ar a bhfuil tuairisc thíos a dhéanamh:

 •  Tréimhse theagaisc ar an gcoigríoch ag institiúid ardoideachais comhpháirtíochta. Leis an tréimhse theagaisc ar an gcoigríoch is féidir le haon bhall foirne teagaisc ag institiúid ardoideachais nó le haon bhall foirne ó fhiontair tabhairt faoin teagasc ag institiúid ardoideachais comhpháirtíochta ar an gcoigríoch. Is féidir an tsoghluaisteacht ball foirne le haghaidh an teagaisc a bheith in aon réimse staidéir.
 •  Tréimhse oiliúna ar an gcoigríoch ag institiúid nó fiontar ardoideachais comhpháirtíochta nó ag aon áit oibre ábhartha eile. Leis an tréimhse oiliúna ar an gcoigríoch cuirtear é ar a chumas d’aon bhall foirne ag institiúid ardoideachais páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht oiliúna ar an gcoigríoch atá ábhartha i leith a n‑oibre laethúla san institiúid ardoideachais. Is féidir go mbeidh sí i bhfoirm imeachtaí oiliúna (gan comhdhálacha san áireamh) nó na scáthfhoghlama agus tréimhsí breathnóireachta.

Le tréimhse soghluaisteachta ball foirne ar an gcoigríoch is féidir gníomhaíochtaí teagaisc agus oiliúna a chomhcheangal. Is féidir aon tréimhse theagaisc nó oiliúna ar an gcoigríoch a dhéanamh mar shoghluaisteacht cumaisc.

Dianchláir chumaisc

Is dianchláir ghearra iad sin lena n‑úsáidtear bealaí nuálacha foghlama agus teagaisc, lena n‑áirítear úsáid an chomhair ar líne. Féadfaidh an fhoghlaim dhúshlánbhunaithe a bheith mar chuid de na cláir, ar foghlaim í ina n‑oibríonn foirne trasnáisiúnta agus trasdisciplíneacha le chéile chun dul i ngleic le dúshláin cosúil leo sin atá nasctha le spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe nó dúshláin shochaíocha eile atá sainaitheanta ag réigiúin, cathracha nó cuideachtaí. Ba cheart breisluach a bheith ag baint leis an dianchlár i gcomparáid leis na cúrsaí nó leis an oiliúint atá ann cheana agus atá á dtairiscint nó á tairiscint ag na hinstitiúidí ardoideachais rannpháirteacha agus is féidir gur clár ilbhliantúil é. Trí fhormáidí soghluaisteachta atá nua agus níos solúbtha a chumasú lena ndéantar an tsoghluaisteacht fhisiceach a chomhcheangal le cuid fhíorúil, is é is aidhm do dhianchláir chumaisc freastal ar gach cineál mac léinn ó gach cúlra, réimse staidéir agus timthriall.

Beidh an deis ag grúpaí institiúidí ardoideachais dianchláir chumaisc ghearra maidir leis an bhfoghlaim, leis an teagasc agus leis an oiliúint a eagrú do mhic léinn agus do bhaill foirne. Le linn na ndianchlár cumaisc sin, rachaidh grúpaí mac léinn agus/nó ball foirne mar fhoghlaimeoirí i mbun soghluaisteacht fhisiceach ghearrthéarmach ar an gcoigríoch comhcheangailte le comhchuid fhíorúil éigeantach lena n‑éascaítear malartú foghlama comhoibríoch ar líne agus obair bhuíne. Leis an gcomhchuid fhíorúil ní mór na foghlaimeoirí a thabhairt le chéile ar líne chun oibriú go comhpháirteach agus go comhuaineach ar thascanna sonracha atá comhtháite sa dianchlár cumaisc agus a chuirtear san áireamh sna torthaí foghlama foriomlána.

Ina theannta sin, is féidir le dianchláir chumaisc a bheith oscailte do mhic léinn agus do bhaill foirne ó aon institiúid ardoideachais, ina measc mic léinn áitiúla agus baill foirne áitiúla. Le dianchláir chumaisc fothaítear acmhainneacht chun cleachtais teagaisc agus foghlama nuálacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme sna hinstitiúidí ardoideachais rannpháirteacha.

Soghluaisteacht idirnáisiúnta a bhfuil tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár rannpháirteach inti

Is é atá mar fhócas príomhúil gníomhaíochta soghluaisteachta ardoideachais tacú le gníomhaíochtaí soghluaisteachta idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár – an ghné Eorpach. Ina theannta sin, tacaíonn an ghníomhaíocht seo leis an ngné idirnáisiúnta trí dhá shnáithe de ghníomhaíochtaí soghluaisteachta ina bhfuil tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ar fud an domhain iomláin rannpháirteach. Tacaíonn snáithe amháin le soghluaisteacht chuig gach tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár (réigiúin 1-149 ) agus maoinítear í trí chistí beartais inmheánaigh an Aontais10 . Tacaíonn snáithe eile le soghluaisteacht chuig agus ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár (cé is moite de réigiúin 13 agus 14) agus tá sé maoinithe ag ionstraimí gníomhaíochta seachtraí an Aontais (féach an roinn maidir le tíortha incháilithe i gCuid A den Treoir seo).

Féachann an dá shnáithe de shoghluaisteacht idirnáisiúnta le cuspóirí atá éagsúil, agus comhlántach ag an am céanna, a bhaint amach agus léirítear tosaíochtaí beartais na bhfoinsí maoinithe faoi seach sna cuspóirí sin, is iad an dá fhoinse atá i gceist:

Soghluaisteacht idirnáisiúnta amach a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh léi

Dírítear san fhócas tosaíochta ar scileanna réamhbhreathnaitheacha agus scileanna ábhartha eile mac léinn agus ball foirne institiúidí ardoideachais atá suite sna Ballstáit den Aontas agus i dtríú tíortha ach atá chomhlachaithe leis an gClár a fhorbairt. Déantar gníomhaíochtaí soghluaisteachta idirnáisiúnta chuig aon tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár a mhaoiniú ón deontas a dhámhtar do thionscadail soghluaisteachta. Féadfaidh tairbhithe deontais suas le 20 % den deontas tionscadail is déanaí a bronnadh a úsáid le haghaidh soghluaisteacht amach chuig tíortha ar fud an domhain nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár (Réigiúin 1-14). Tá na deiseanna sin beartaithe chun eagraíocht i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár a spreagadh chun gníomhaíochtaí soghluaisteachta amach a fhorbairt le tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, agus meastar go gcumhdófar an raon feidhme geografach is leithne agus is féidir leo.

Soghluaisteacht idirnáisiúnta amach agus isteach a dtacaíonn cistí beartais seachtraigh léi

Leanann an ghníomhaíocht seo tosaíochtaí beartais sheachtraigh an Aontais; agus dá bhrí sin, tá roinnt spriocanna agus rialacha maidir le comhar socraithe leis an 12 réigiún incháilithe (1-12), agus sonraítear na spriocanna agus na rialacha sin ina dhiaidh seo sa roinn ‘eolas breise le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo’.

Tá na gníomhaíochtaí soghluaisteachta idirnáisiúnta ar a dtugtar tuairisc sa ghníomhaíocht seo infheidhme maidir leis an dá shnáithe, mura luaitear a mhalairt.

Cé na critéir a úsáidtear chun iarratas a dhéanamh ar thionscadal soghluaisteachta agus chun tionscadal soghluaisteachta a chur chun feidhme?

Leis na critéir incháilitheachta ghinearálta tugtar aghaidh ar chritéir ghinearálta ar leibhéal an tionscadail, agus leis na critéir shonracha a liostaítear sna ranna seo a leanas tugtar aghaidh ar na ceanglais a bhaineann le gníomhaíochtaí sonracha a chur chun feidhme. 

Critéir Incháilitheachta Ghinearálta le haghaidh Tionscadail Soghluaisteachta

Ní mór d’iarratasóir na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le bheith incháilithe le haghaidh dheontas Erasmus+: 

Gníomhaíochtaí incháilithe

Féadfaidh institiúidí ardoideachais ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas a chur chun feidhme:

 • Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh staidéir
  • Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh cúrsaí oiliúna
 • Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh teagaisc
 • Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh oiliúna
 • Dianchláir chumaisc  (ní le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo)

Sreafaí gníomhaíochta soghluaisteachta incháilithe:

 • Le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo: ó Bhallstáit an Aontais agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár chuig tír ar bith ar domhan (Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus tríú tíortha ó Réigiúin 1-14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár).
 • Le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais seachtraigh leo: idir Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó le tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár (gan Réigiúin 13 agus 14 san áireamh).

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Féadfaidh eagraíochtaí ag a bhfuil an creidiúnú seo a leanas iarratas a dhéanamh ar dheontais:

 • Le haghaidh iarratas mar institiúid ardoideachais aonair: institiúidí ardoideachais atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár agus ar ar dámhadh Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE).
 • Le haghaidh iarratas mar chuibhreannas soghluaisteachta: eagraíochtaí comhordúcháin atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár agus a chomhordaíonn cuibhreannas ar ar dámhadh creidiúnú Erasmus le haghaidh cuibhreannais soghluaisteachta ardoideachais. Is féidir le heagraíochtaí nach bhfuil creidiúnú cuibhreannais bailí acu iarratas a dhéanamh ar an gcreidiúnú sin thar ceann cuibhreannas soghluaisteachta sa ghlao céanna atá i bhfeidhm agus iarratas á dhéanamh acu ar dheontas tionscadail soghluaisteachta nó i nglao roimhe sin. Ní mór Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) a bheith ag na hinstitiúidí ardoideachas rannpháirteach ó Bhallstáit den Aontas agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár. Ní bheidh na heagraíochtaí sin incháilithe le haghaidh tionscadal soghluaisteachta ach amháin má bhíonn rath ar a n‑iarratas ar chreidiúnú cuibhreannais.

Ní féidir le mic léinn agus baill foirne ardoideachais iarratas a dhéanamh go díreach ar dheontas; déanann an institiúid ardoideachais ina ndéanann siad staidéar nó ina bhfuil siad fostaithe na critéir roghnúcháin a bhaineann le bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí soghluaisteachta agus i ndianchláir chumaisc a shainiú.

Tíortha incháilithe

Le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí:

 • aon Bhallstát den Aontas nó aon tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár
 • aon tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár  (chun coinníollacha féideartha i dtionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo a léamh, féach an roinn ‘Eolas breise maidir le tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo’ den ghníomhaíocht seo agus ‘Tíortha incháilithe’ i gCuid A)

An líon eagraíochtaí rannpháirteacha

Is ionann an líon eagraíochtaí san fhoirm iarratais agus aon cheann amháin (an t‑iarratasóir). Is éard atá san eagraíocht institiúid ardoideachais aonair nó comhordaitheoir ar chuibhreannas soghluaisteachta atá bunaithe i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Le linn chur chun feidhme an tionscadail soghluaisteachta, ní mór ar a laghad dhá eagraíocht (eagraíocht seolta amháin ar a laghad agus ósteagraíocht amháin ar a laghad) a bheith páirteach. Le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais seachtraigh leo, ní mór d’eagraíocht amháin ar a laghad ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith rannpháirteach.

Le haghaidh dianchláir chumaisc i dtionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo: anuas ar an iarratasóir (institiúid ardoideachais is iarratasóir nó institiúid ardoideachais i gcuibhreannas soghluaisteachta is iarratasóir), ní mór do dhá institiúid ardoideachais ó dhá Bhallstát eile den Aontas agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár a bheith rannpháirteach in eagrú an diancláir cumaisc le linn a chur chun feidhme. 

Fad an tionscadail

Tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo: 26 mhí

Tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo: 24 nó 36 mhí

Cén áit ar féidir iarratas a dhéanamh?

Faoi bhráid Ghníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an eagraíocht is iarratasóir bunaithe.

Cathain is féidir iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí a n‑iarratas ar dheontas a chur isteach faoin 20 Feabhra ar 12:00:00 (meán lae am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail atá maoinithe le cistí beartais sheachtraigh dar tús an 1 Meitheamh sa bhliain chéanna agus le haghaidh tionscadail atá maoinithe le hionstraimí gníomhaíochtaí seachtracha dar tús an 1 Lúnasa sa bhliain chéanna.

Iarratas a dhéanamh

Féach cuid C den Treoir seo le haghaidh sonraí faoi conas iarratas a dhéanamh.

Na critéir eile is gá

Féadfaidh institiúid ardoideachais iarratas ar dheontais a chur faoi bhráid a Gníomhaireachta Náisiúnta trí dhá chainéal éagsúla:

 • go díreach mar institiúid ardoideachais aonair,
 • trí chuibhreannas soghluaisteachta dá bhfuil sí ina comhordaitheoir/comhalta.

Ní féidir le hinstitiúid ardoideachais iarratas a dhéanamh ar thionscadal soghluaisteachta ach uair amháin in aghaidh an bhabhta roghnúcháin ina cáil mar institiúid ardoideachais aonair agus/nó mar institiúid ardoideachais comhordúcháin cuibhreannais ar leith. Mar sin féin, féadfaidh institiúid ardoideachais a bheith mar chuid de roinnt cuibhreannais náisiúnta éagsúla nó a bheith ina comhordaitheoir orthu agus iarratas á chur isteach an tráth céanna acu.

Is féidir an dá chainéal (iarratas aonair agus iarratas cuibhreannais) a úsáid san am céanna. Mar sin féin, tá an institiúid ardoideachais freagrach as cosc a chur le maoiniú dúbailte a dhéanamh ar rannpháirtí nuair a úsáidtear an dá chainéal sa bhliain acadúil chéanna.

Leis an tionscadal soghluaisteachta ba cheart Tionscnamh na gCártaí Mic Léinn Eorpacha a chur chun feidhme chun bainistiú ar líne an timthrialla soghluaisteachta a éascú mar aon le cineálacha cur chuige cuimsitheacha eile atá neamhdhíobhálach don chomhshaol i gcomhréir le Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) agus le treoirlínte ECHE.

Anuas ar na critéir incháilitheachta a shonraítear thuas, déanfar measúnú ar iarratasóirí in aghaidh na gcritéar incháilitheachta ábhartha a shonraítear sa roinn seo a leanas agus in aghaidh na gcritéar eisiamh, roghnúcháin agus dámhachtana ábhartha. Chun breis eolais a fháil féach Cuid C den Treoir seo.

Critéir incháilitheachta shonracha maidir le soghluaisteacht mac léinn

Gníomhaíochtaí incháilithe

Féach na gníomhaíochtaí incháilithe faoi Incháilitheacht Ghinearálta le haghaidh Tionscadail Soghluaisteachta

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe

Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh staidéir:

Ní mór do gach eagraíocht rannpháirteach ó Bhallstáit an Aontais nó ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár (tíortha seolta agus óstacha araon) a bheith ina hinstitiúid ardoideachais ar ar dámhadh ECHE. Ní mór d’eagraíochtaí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár (tíortha seolta agus óstacha araon) a bheith ina n‑institiúidí ardoideachais atá aitheanta ag na húdaráis inniúla agus a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena gcomhpháirtithe ó Bhallstáit den Aontas nó ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh cúrsaí oiliúna:

Ní mór don eagraíocht seolta a bheith ina hinstitiúid ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE nó ina hinstitiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena comhpháirtithe ó Bhallstáit den Aontas nó ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

I gcás soghluaisteacht mac léinn le haghaidh cúrsaí oiliúna is féidir go mbeidh aon cheann díobh seo a leanas i gceist leis an ósteagraíocht11 :

 • aon eagraíocht phoiblí nó phríobháideach atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige, an taighde agus na nuálaíochta. Mar shampla, is féidir leis an eagraíocht sin a bheith:
  • ina fiontar poiblí nó príobháideach, beag, meánmhéide nó mór (lena n‑áirítear fiontair shóisialta);
  • ina comhlacht poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;
  • ambasáidí nó oifigí consalachta an Bhallstáit seolta nó an tír seolta nach bhfuil san Aontas ach atá comhlachaithe leis na gClár;
  • ina comhpháirtí sóisialta nó ina hionadaí eile den saol oibre, lena n‑áirítear comhlachais tráchtála, comhlachais cheirde/ghairmiúla agus ceardchumainn;
  • ina hinstitiúid taighde;
  • ina fondúireacht;
  • ina scoil/ina hinstitiúid/ina lárionad oideachais (ar aon leibhéal, ón oideachas réamh‑bhunscoile go dtí an t‑oideachas meánscoile uachtaraí, agus lena n‑áirítear an gairmoideachas agus an t‑oideachas aosach); 
 • ina heagraíocht neamhbhrabúsach, ina comhlachas, ina heagraíocht neamhrialtasach;
 • ina comhlacht a sholáthraíonn gairmthreoir, comhairleoireacht ghairmiúil agus seirbhísí eolais;
 • ina hinstitiúid ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE, nó institiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena comhpháirtithe ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

Fad na gníomhaíochta

Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh staidéir: idir 2 mhí (nó téarma nó ráithe acadúil amháin) agus 12 mhí de shoghluaisteacht fhisiceach, gan am taistil san áireamh. Is féidir tréimhse oiliúna chomhlántach a bheith mar chuid de sin, má phleanáiltear sin, agus is féidir í a eagrú ar bhealaí éagsúla ag brath ar an gcomhthéacs: gníomhaíocht i ndiaidh na gníomhaíochta eile nó an dá ghníomhaíocht an tráth céanna. Leanann an meascán na rialacha maoiniúcháin agus fad íosta na soghluaisteachta staidéir.

Soghluaisteacht mac léinn le haghaidh cúrsaí oiliúna: idir 2 mhí agus 12 mhí de shoghluaisteacht fhisiceach, gan am taistil san áireamh.

Aon mhac léinn, go háirithe iad siúd nach bhfuil in ann a bheith rannpháirteach i soghluaisteacht fhisiceach fhadtéarmach le haghaidh staidéar nó le haghaidh cúrsaí oiliúna, mar shampla, i ngeall ar a réimse staidéir nó toisc gur lú na deiseanna atá acu a bheith rannpháirteach, féadfaidh siad soghluaisteacht fhisiceach níos giorra a chomhcheangal le comhpháirt fhíorúil (soghluaisteacht ghearrthéarmach chumaisc). Ina theannta sin, féadfaidh aon mhac léinn a bheith rannpháirteach i ndianchláir chumaisc. Sna cásanna sin, ní mór don tsoghluaisteacht fhisiceach a bheith idir 5 lá agus 30 lá ar fad (gan an t‑am taistil san áireamh) agus a bheith comhcheangailte le comhchuid fhíorúil éigeantach lena n‑éascaítear malartú foghlama comhoibríoch ar líne agus obair bhuíne. Le soghluaisteacht cumaisc le haghaidh staidéar ní mór ar a laghad 3 chreidiúint ECTS a dhámhachtain.

An tsoghluaisteacht le haghaidh staidéar agus/nó cúrsaí oiliúna le haghaidh iarrthóirí dochtúireachta: ó 5 lá go 30 lá nó ó 2 mhí go 12 mhí de shoghluaisteacht fhisiceach (féadfaidh tréimhse cúrsa oiliúna chomhlántach a bheith mar chuid de shoghluaisteacht staidéir, má phleanáiltear sin), gan am taistil san áireamh.

An fad incháilithe iomlán in aghaidh na timthrialla staidéir:

Féadfaidh an mac léinn céanna a bheith rannpháirteach i dtréimhsí soghluaisteachta a mhaireann suas le 12 mhí de12  shoghluaisteacht fhisiceach ar a mhéad in aghaidh gach timthrialla staidéir13 ​​​​​​​, go neamhspleách ar líon agus cineál na ngníomhaíochtaí soghluaisteachta:

 • le linn na chéad timthrialla staidéir (ar leibhéal baitsiléara nó a choibhéis) lena n‑áirítear an timthriall ghearr (leibhéil EQF 5 agus 6);
 • le linn an dara timthriall staidéir (leibhéal máistreachta nó a choibhéis – leibhéal EQF 7); agus
 • le linn an tríú timthriall mar iarrthóir dochtúireachta (leibhéal dochtúireachta nó leibhéal EQF 8).

Cuirtear fad cúrsa oiliúna atá déanta ag céimithe nua san áireamh sa tréimhse 12 mhí ar a mhéad den timthriall ar lena linn a dhéanann siad iarratas ar an gcúrsa oiliúna.

Féadfar cur isteach ar thréimhse soghluaisteachta fisicí. Ní áirítear tréimhse an bhriste i leith fhad na gníomhaíochta soghluaisteachta.

Le haghaidh tréimhsí oiliúna, ní mheastar lá saoire fiontair/eagraíochta a bheith ina thréimhse briste.  Coinnítear an deontas ar bun le linn an lae saoire sin. Cuirtear an tréimhse saoire san áireamh le haghaidh íosfhad na tréimhse oiliúna.

Ionad nó ionaid na gníomhaíochta

Ní mór do mhic léinn a ngníomhaíocht soghluaisteachta fisicí a dhéanamh i mBallstát den Aontas nó i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, atá éagsúil le tír na heagraíochta seolta agus an tír ina bhfuil an mac léinn ar lóistín le linn a gcuid staidéar14 .

Rannpháirtithe incháilithe

Mic léinn atá cláraithe in institiúid ardoideachais agus atá rollaithe i réimse staidéir as a dtagann céim aitheanta, agus céimeanna dúbailte/céimeanna comhpháirteacha san áireamh15 , nó cáilíocht aitheanta tríú leibhéal eile (suas leis an leibhéal dochtúireachta, agus an leibhéal sin san áireamh). I gcás soghluaisteacht dochtúireachta, ní mór don rannpháirtí a bheith ar leibhéal EQF 8.

Féadfaidh céimithe ardoideachais nua a bheith rannpháirteach i soghluaisteacht le haghaidh cúrsaí oiliúna. Féadfaidh an eagraíocht is tairbhí a roghnú gan bheith páirteach i gcúrsaí oiliúna do chéimithe nua. Ní mór do chéimithe nua a bheith roghnaithe ag a n‑institiúid ardoideachais le linn a mbliana staidéir deiridh, agus ní mór dóibh a gcúrsa oiliúna a dhéanamh agus a chríochnú ar an gcoigríoch laistigh de bhliain amháin i ndiaidh bhronnadh a gcéime16 .

Critéir eile

Is féidir le soghluaisteacht mac léinn a bheith in aon réimse staidéir. Is féidir gur tréimhse staidéir atá comhcheangailte le cúrsa oiliúna gearr (is giorra ná 2 mhí) atá sa tsoghluaisteacht mac léinn cé go meastar gur tréimhse staidéir í ar an bhforiomlán. Ní mór don mhac léinn, don eagraíocht seolta agus don ósteagraíocht comhaontú foghlama a shíniú.

Ní mór don tréimhse staidéir ar an gcoigríoch a bheith mar chuid de chlár staidéir an mhic léinn chun céim a bhaint amach. Aon uair is féidir, ba cheart na cúrsaí oiliúna a bheith ina gcuid chomhtháite de chlár staidéir an mhic léinn.

Ní féidir a mheas gur cúrsa oiliúna atá ann má leantar cúrsaí in institiúid ardoideachais.

I gcás na soghluaisteachta mac léinn cumaisc, mar chuid de na gníomhaíochtaí is féidir go n‑áireofar rannpháirtíocht i gcúrsaí a thairgtear i bhformáid na foghlama cumaisc ag aon institiúid ardoideachais comhpháirtíochta, an oiliúint ar líne agus tascanna oibre nó rannpháirtíocht i ndianchláir chumaisc.

Maidir le soghluaisteacht idirnáisiúnta, féach an roinn ‘tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár’.

Critéir Incháilitheachta Shonracha Maidir le Soghluaisteacht na mball Foirne

Gníomhaíochtaí incháilithe

Féach na gníomhaíochtaí incháilithe faoi Incháilitheacht Ghinearálta le haghaidh Tionscadail Soghluaisteachta

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe

Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh teagaisc:

Ní mór don eagraíocht seolta a bheith:

 • ina Ballstát den Aontas nó ina tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE, nó
 • ina hinstitiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena comhpháirtithe ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó
 • i gcás ina n‑iarrtar ar bhaill foirne tabhairt faoin teagasc in institiúid ardoideachais: aon eagraíocht phoiblí nó phríobháideach (nár dámhadh ECHE uirthi) i mBallstát den Aontas, nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimse an oideachais, na hoiliúna, na hóige, an taighde agus na nuálaíochta. Mar shampla, is féidir leis an eagraíocht sin a bheith:
  • ina fiontar poiblí nó príobháideach, beag, meánmhéide nó mór (lena n‑áirítear fiontair shóisialta);
  • ina comhlacht poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;
  • ina comhpháirtí sóisialta nó ina hionadaí eile den saol oibre, lena n‑áirítear comhlachais tráchtála, comhlachais cheirde/ghairmiúla agus ceardchumainn;
  • ina hinstitiúid taighde;
  • ina fondúireacht;
  • ina scoil/ina hinstitiúid/ina lárionad oideachais (ar aon leibhéal, ón oideachas réamh‑bhunscoile go dtí an t‑oideachas meánscoile uachtaraí, agus lena n‑áirítear an gairmoideachas agus an t‑oideachas aosach);
  • ina heagraíocht neamhbhrabúsach, ina comhlachas, ina heagraíocht neamhrialtasach;
  • ina comhlacht a sholáthraíonn gairmthreoir, comhairleoireacht ghairmiúil agus seirbhísí eolais.

Ní mór don ósteagraíocht a bheith ina hinstitiúid ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE, nó ina hinstitiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontú idirinstitiúideacha lena comhpháirtí ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh oiliúna:

Ní mór don eagraíocht seolta  a bheith ina hinstitiúid ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE, nó ina hinstitiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena comhpháirtithe ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

Ní mór don ósteagraíocht a bheith:

 • Ina hinstitiúid ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar ar dámhadh ECHE nó institiúid ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena comhpháirtithe ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár sula ndéantar an tsoghluaisteacht, nó
 • aon eagraíocht phoiblí nó phríobháideach ó Bhallstáit an Aontais agus ó thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár (nó ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, i gcás ina bhfuil an tionscadal soghluaisteachta maoinithe le cistí beartais inmheánaigh) atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimse an oideachais, na hoiliúna, na hóige, an taighde agus na nuálaíochta.

Fad na gníomhaíochta soghluaisteachta

Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh teagaisc agus oiliúna:

Ní mór d’fhad soghluaisteachta idir Ballstáit an Aontais agus tíortha atá comhlachaithe leis an gClár a bheith idir 2 lá agus 60 lá de shoghluaisteacht fhisiceach, gan am taistil san áireamh. Maidir le baill foirne dá dtugtar cuireadh ó fhiontair, is ionann an fad íosta agus 1 lá de shoghluaisteacht fhisiceach.

I gcás soghluaisteachta ina bhfuil tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár rannpháirteach, ní mór don fhad a bheith idir 5 lá agus 60 lá, gan am taistil san áireamh. Tá an fad céanna i bhfeidhm maidir le baill foirne ó fhiontair dá dtugtar cuireadh.

I ngach cás, ní mór don líon íosta laethanta a bheith as a chéile.

Féadfar cur isteach ar thréimhse soghluaisteachta fisicí. Ní áirítear tréimhse an bhriste i leith fhad na gníomhaíochta soghluaisteachta.

Caithfidh 8 n‑uair an chloig teagaisc ar a laghad in aghaidh na seachtaine (nó aon tréimhse fanachta atá níos gairide ná seachtain amháin) a bheith i gceist le gníomhaíocht teagaisc. Má mhaireann an tsoghluaisteacht tréimhse is faide ná seachtain amháin, ba cheart an t‑íoslíon uaireanta teagaisc le haghaidh seachtain neamhiomlán a bheith i gcomhréir le fad na seachtaine sin. Tá feidhm leis na heisceachtaí seo a leanas:

 • Ní hann d’aon íoslíon uaireanta teagaisc le haghaidh baill foirne dá dtugtar cuireadh ó fhiontair.
 • Má dhéantar an ghníomhaíocht teagaisc a chomhcheangal le gníomhaíocht oiliúna le linn tréimhse amháin ar an gcoigríoch, laghdaítear an t‑íoslíon uaireanta teagaisc in aghaidh na seachtaine (nó aon tréimhse fanachta atá níos gairide ná 1 seachtain) chuig 4 uair an chloig.

Féadfaidh aon bhall foirne a bheith rannpháirteach i ndianchláir chumaisc. I gcás soghluaisteacht foirne le haghaidh oiliúna chuig dianchlár cumaisc, ní mór don tsoghluaisteacht fhisiceach a bheith idir 5 lá agus 30 lá ar fad (gan an t‑am taistil san áireamh) agus a bheith comhcheangailte le comhpháirt fhíorúil éigeantach lena n‑éascaítear malartú foghlama comhoibríoch ar líne agus obair bhuíne. I gcás soghluaisteacht foirne le haghaidh teagaisc chuig dianchlár cumaisc a fhaigheann tacaíocht ó chistí beartais inmheánacha, ní mór don tsoghluaisteacht fhisiceach a bheith idir 2 lá agus 30 lá ar fad (gan an t‑am taistil san áireamh), nó 1 lá amháin ar a laghad le haghaidh baill foirne dá dtugtar cuireadh ó fhiontair, agus beidh an chomhpháirt fhíorúil roghnach.

Ionad nó ionaid na gníomhaíochta

Ní mór do na baill foirne a ngníomhaíocht soghluaisteachta fisicí a dhéanamh in aon Bhallstát den Aontas nó i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gclár, nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, atá éagsúil le tír heagraíochta seolta agus na tíre ina bhfuil an ball foirne ina chónaí17 .

Rannpháirtithe incháilithe

Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh teagaisc:

 • Baill foirne a oibríonn in institiúid ardoideachais i mBallstát den Aontas Eorpach nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.
 • Baill foirne ó aon fhiontar ó aon tír, a oibríonn in eagraíocht phoiblí nó phríobháideach (nach institiúid ardoideachais a bhfuil ECHE aici atá inti) atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimse an oideachais, na hoiliúna agus na hóige, an taighde agus na nuálaíochta agus a dtugtar cuireadh dóibh múineadh ag institiúid ardoideachais in aon tír (agus iarrthóirí dochtúireachta fostaithe san áireamh). 

Soghluaisteacht ball foirne le haghaidh oiliúna

Baill foirne a oibríonn in institiúid ardoideachais i mBallstát den Aontas Eorpach nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Critéir eile

Is féidir gur tréimhse theagaisc atá comhcheangailte le tréimhse oiliúna atá i soghluaisteacht ball foirne cé go meastar gur tréimhse theagaisc í ar an bhforiomlán. Is féidir soghluaisteacht teagaisc nó oiliúna a chur i gcrích i mbreis agus ósteagraíocht amháin sa tír chéanna, cé go meastar gur tréimhse theagaisc nó oiliúna amháin í agus an t‑íosfhad fanachta infheidhme.

Is féidir le soghluaisteacht foirne a bheith in aon réimse staidéir.

Féadfar soláthar oiliúna le haghaidh fhorbairt na hinstitiúide ardoideachais comhpháirtíochta a bheith san áireamh sa tsoghluaisteacht teagaisc.

Ní mór don bhall foirne, don eagraíocht seolta agus don ósteagraíocht comhaontú soghluaisteachta a shíniú.

Maidir le soghluaisteacht idirnáisiúnta, féach an chuid ‘tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár’.

Critéir incháilitheachta shonracha maidir le dianchláir chumaisc

Eagraíochtaí rannpháirteacha incháilithe

Ní mór do thrí institiúid ardoideachais ar a laghad dianchlár cumaisc a fhorbairt agus a chur chun feidhme, ar institiúidí ardoideachais iad a thagann ó ar a laghad trí Bhallstát den Aontas agus tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Anuas air sin, féadfaidh aon institiúid ardoideachais atá lonnaithe i mBallstát den Aontas, i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, a bheith rannpháirteach chun rannpháirtithe a sheoladh.

Na hinstitiúidí ardoideachais seolta a sheolann mic léinn agus baill foirne chun bheith rannpháirteach mar fhoghlaimeoirí i ndianchúrsaí cumaisc, ní mór dóibh a bheith ina n‑institiúidí ardoideachais ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár ar dámhadh ECHE uirthi, nó ina n‑institiúidí ardoideachais ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá aitheanta ag údaráis inniúla a shínigh comhaontuithe idirinstitiúideacha lena gcomhpháirtithe ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, sula ndéantar an tsoghluaisteacht.

Maidir leis an bhfoireann teagaisc agus oiliúna ag a bhfuil baint leis an gclár a thabhairt, féadfaidh aon eagraíocht ó Bhallstát den Aontas nó ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a bheith i gceist (féach rannpháirtithe incháilithe).

Féadfar rannpháirtithe a sheoladh le maoiniú Erasmus+ nó féadfaidh siad a bheith rannpháirteach ar a gcostais féin. Maidir le hinstitiúidí ardoideachais nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, féadfaidh siad rannpháirtithe a sheoladh le Erasmus+ má tá tionscadal soghluaisteachta ag an institiúid is faighteoir i gcomhthráth agus an tionscadal soghluaisteachta sin maoinithe le cistí beartais sheachtraigh a mhaoiníonn mic léinn agus baill foirne atá ag teacht isteach ó na tíortha sin. Ní áirítear na rannpháirtithe sin ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár i dtreo na gceanglas íosta.

Ní mór ECHE a dhámhachtain ar an institiúid ardoideachais is faighteoir. Féadfaidh an institiúid ardoideachais a bheith mar an gcéanna nó éagsúil leis an institiúid ardoideachais is comhordaitheoir. Féadfaidh eagraíochtaí eile rannpháirtithe a chomhostáil sa tír óstach le linn cuid den ghníomhaíocht fhisiciúil.

Ní mór do ECHE a bheith dáfa ar an institiúid ardoideachais chomhordúcháin. Is í an institiúid ardoideachais chomhordúcháin/óstach an institiúid ardoideachais is iarratasóir nó institiúid ardoideachais is comhalta den chuibhreannas soghluaisteachta is iarratasóir le haghaidh tionscadal soghluaisteachta atá maoinithe le cistí beartais inmheánaigh.

Fad na gníomhaíochta

Ní mór d’fhad na gné fisicí de dhianchlár cumaisc a bheith idir 5 agus 30 lá d’fhoghlaimeoirí. Níl aon chritéar incháilitheachta leagtha síos le haghaidh fhad na comhchoda fíorúla ach ní mór 3 chreidiúint ECTS ar a laghad a dhámhachtain ar mhic léinn leis na comhchodanna fíorúla agus fisiceacha chomhcheangailte.

Ionad nó ionaid na gníomhaíochta

Is féidir an ghníomhaíocht fhisiceach a reáchtáil ag an institiúid ardoideachais óstach nó ag aon ionad eile i dtír na hinstitiúide ardoideachais óstaí.

Rannpháirtithe incháilithe

Mic léinn

Mic léinn atá cláraithe in institiúid ardoideachais i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, agus atá rollaithe i réimse staidéir as a dtagann céim aitheanta nó cáilíocht aitheanta tríú leibhéal eile (suas leis an leibhéal dochtúireachta, agus an leibhéal sin san áireamh).

Foireann

Baill foirne a oibríonn in institiúid ardoideachais i mBallstát den Aontas Eorpach nó i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

An fhoireann teagaisc agus oiliúna ag a bhfuil baint le soláthar an chláir:

 • Baill foirne a oibríonn in institiúid ardoideachais i mBallstát den Aontas Eorpach, i dtríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó i dtríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.
 • Baill foirne a n‑iarrtar orthu tabhairt faoin teagasc in institiúid ardoideachais: a thagann ó aon fhiontar/eagraíocht phoiblí nó phríobháideach (cé is moite d’institiúidí ardoideachais ar ar dámhadh ECHE); ba cheart don eagraíocht phoiblí nó phríobháideach teacht ó Bhallstát den Aontas, ó thríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár, nó ó thríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, atá gníomhach sa mhargadh saothair nó i réimse an oideachais, na hoiliúna, na hóige, an taighde agus na nuálaíochta; tá iarrthóirí dochtúireachta fostaithe incháilithe faoin ngníomhaíocht seo freisin.

Critéir eile

Ní mór dianchláir chumaisc do mhic léinn agus do bhaill foirne a bheith comhdhéanta de shoghluaisteacht fhisiceach ghearrthéarmach ar an gcoigríoch agus í comhcheangailte le comhchuid fhíorúil éigeantach lena n‑éascaítear malartú foghlama chomhoibríoch ar líne agus obair bhuíne. Leis an gcomhchuid fhíorúil ní mór na foghlaimeoirí a thabhairt le chéile ar líne chun oibriú go comhpháirteach agus go comhuaineach ar thascanna sonracha atá comhtháite sa dianchlár cumaisc agus a chuirtear san áireamh sna torthaí foghlama foriomlána.

Le dianchláir chumaisc ní mór 3 chreidiúint ECTS ar a laghad a dhámhachtain ar mhic léinn.

Chun bheith incháilithe le haghaidh tacaíocht eagraíochtúil, is é an t‑íoslíon rannpháirtithe nach mór a bheith i ndianchlár cumaisc 10 fhoghlaimeoir soghluaisteachta Erasmus+ a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo (gan baill foirne teagaisc/oiliúna ag a bhfuil baint le soláthar an chláir san áireamh). Ní mór do na 10 rannpháirtí sin a bheith ag tabhairt faoina soghluaisteacht go sonrach chun freastal ar an dianchlár cumaisc trí cheachtar de na gníomhaíochtaí soghluaisteachta Erasmus+ a leanas: soghluaisteacht ghearrthéarma chumaisc mac léinn le haghaidh staidéar nó soghluaisteacht chumaisc foirne le haghaidh oiliúna.

Is í an institiúid ardoideachais seolta (agus an institiúid ardoideachais óstach i gcás ina dtugtar cuireadh do bhaill foirne ó fhiontair agus rannpháirtithe ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár atá maoinithe le hionstraimí gníomhaíochta seachtraí) a sholáthraíonn an tacaíocht aonair agus, nuair is infheidhme, tacaíocht taistil do rannpháirtithe le haghaidh na gníomhaíochta fisicí.

Eolas breise maidir le tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo

Na cistí le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo, tá siad comhroinnte idir réigiúin dhifriúla an domhain in 12 chlúdach bhuiséadacha agus tá méid gach clúdaigh éagsúil de réir thosaíochtaí beartais sheachtraigh an Aontais. Foilseofar tuilleadh eolais ar na méideanna atá ar fáil faoi gach clúdach buiséadach ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta.

Bhunaigh an tAontas roinnt spriocanna táscacha maidir le cothromaíocht gheografach agus tosaíochtaí geografacha nach mór a bhaint amach ar an leibhéal Eorpach thar fhad iomlán an chláir (2021-2027), agus comhar le tíortha is lú forbairt san áireamh. Níl ar institiúidí ardoideachais na spriocanna agus tosaíochtaí táscacha sin a bhaint amach, ach cuirfidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta iad san áireamh chun an buiséad atá ar fáil a leithdháileadh. Is iad seo na spriocanna a shocraítear le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo san iomlán ar leibhéal Bhallstáit an Aontais agus na dtíortha atá comhlachaithe leis an gClár faoi ghlao 2027:

 • An Áise:  
  • Ba cheart íosmhéid de 25 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis na tíortha is lú forbairt sa réigiún;
  • Níor cheart níos mó ná 25 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis na Tíortha Ardioncaim sa réigiún;
  • Níor cheart níos mó ná 15 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis an tSín;
  • Níor cheart níos mó ná 10 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis an India.
 • An tAigéan Ciúin:
  • Níor cheart níos mó ná 86.5 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis an Astráil agus an Nua‑Séalainn in éineacht lena chéile.
 • An Afraic Fho-Shahárach: 
  • Ba cheart íosmhéid de 35 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis na tíortha is lú forbairt sa réigiún, agus béim speisialta ar thíortha a mbaineann tosaíocht imirce leo;
  • níor cheart níos mó ná 8 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht le haon tír amháin.
 • Meiriceá Laidineach:
  • Níor cheart níos mó ná 30 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht leis an mBrasaíl agus Meicsiceo in éineacht lena chéile.
 • Comhpháirtíocht an Oirthir:
  • Ba cheart 40 % ar a laghad den bhuiséad a leithdháileadh ar mhic léinn ar lú na deiseanna atá acu.
 • Comharsanacht an Deiscirt:
  • Níor cheart níos mó ná 15 % den bhuiséad a chaitheamh ar shoghluaisteacht le haon tír amháin;
  • Ba cheart 65 % ar a laghad de na cistí a leithdháileadh ar mhic léinn, agus ba cheart 50 % díobh a bheith ina mic léinn ar lú na deiseanna atá acu.
 • Na Balcáin Thiar: ba cheart béim a chur ar shoghluaisteacht mac léinn.

Mar gheall ar an gceanglas chun rannchuidiú le cuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais, tá soghluaisteacht le haghaidh mac léinn i dtimthriall ghearr, nó an chéad agus an dara timthriall a dhéantar le tíortha atá incháilithe le haghaidh cúnamh oifigiúil um fhorbairt (ODA)18  i réigiúin 2-11 teoranta do shoghluaisteacht isteach ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Níl soghluaisteacht amach i dtreo na réigiún sin ar fáil ach le haghaidh mic léinn ar leibhéal dochtúireachta agus le haghaidh baill foirne.

Má dámhadh tionscadal soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leis ar iarratasóir, féadfaidh na sreafaí soghluaisteachta idirnáisiúnta amach neamhcháilithe thuasluaite a bheith maoinithe ar bhealach comhlántach leis an tionscadal soghluaisteachta seo a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leis.

Ar deireadh, féadfaidh institiúidí ardoideachais iarratas a dhéanamh ar 100 % soghluaisteacht foirne nó ar 100 % soghluaisteacht mac léinn nó ar aon mheascán den dá chineál, ar choinníoll go gcomhlíonann sé sin aon chritéar incháilitheachta le haghaidh tionscadal a bhunaigh an Ghníomhaireacht Náisiúnta (féach an chéad chuid eile).

Critéir incháilitheachta breise le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh a shocraíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta leo

I gcás ina bhfuil clúdach buiséid le haghaidh réigiún áirithe comhpháirtíochta teoranta, féadfaidh Gníomhaireacht Náisiúnta critéar incháilitheachta amháin nó níos mó ón liosta thíos a chur leis:

 • An leibhéal céime le haghaidh rannpháirtithe a theorannú (iarratais a theorannú do thimthriall amháin nó do dhá thimthriall – leibhéal an bhaitsiléara, na máistreachta nó na dochtúireachta, mar shampla);
 • An cineál rannpháirtithe a theorannú do bhaill foirne nó do mhic léinn amháin;
 • Fad na dtréimhsí soghluaisteachta a theorannú (soghluaisteacht mac léinn a theorannú do 6 mhí, nó soghluaisteacht foirne a theorannú do 10 lá, mar shampla).

I gcás ina gcinneann an Ghníomhaireacht Náisiúnta na critéir incháilithe bhreise sin a úsáid le haghaidh na dtionscadal, déanfar an cinneadh sin a chur in iúl roimh an sprioc‑am chun iarratais a chur isteach, go háirithe ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta.

Critéir dhámhachtana

Critéir dhámhachtana le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo

Ní dhéantar aon mheasúnú cáilíochtúil (déantar measúnú ar an gcáilíocht i gcéim iarratais ECHE nó le linn creidiúnú cuibhreannais soghluaisteachta a roghnú) agus dá bhrí sin ní hann d’aon chritéar dámhachtana.

Tabharfar maoiniú d’aon iarratas incháilithe ar dheontas (i ndiaidh dul tríd an tseiceáil incháilitheachta).

Beidh an t‑uasmhéid deontais a dhámhtar ag brath ar roinnt gnéithe:

 • an líon soghluaisteachtaí ar a gcuirtear isteach;
 • feidhmíocht an iarratasóra roimhe sin i dtéarmaí an líon soghluaisteachtaí, dea‑cháilíocht i gcur chun feidhme gníomhaíochtaí agus bainistíocht fhónta airgeadais de, i gcás ina bhfuil deontas faighte ag an iarratasóir i mblianta roimhe sin;
 • an líon dianchlár cumasc ar a gcuirtear isteach;
 • an buiséad náisiúnta iomlán a leithdháiltear le haghaidh na gníomhaíochta soghluaisteachta le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo.

Critéir dhámhachtana le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh leo

Déanfar measúnú ar iarratais incháilithe ar dheontas (i ndiaidh dul tríd an tseiceáil incháilitheachta) ar bhonn na gcritéar incháilitheachta seo a leanas:

Critéar dámhachtana ar leibhéal an tionscadal:Cáilíocht dhearadh agus shocruithe comhair an tionscadail - (40 pointe ar a mhéad)

 • A mhéid a dhéanann an eagraíocht is iarratasóir cur síos soiléir ar na freagrachtaí, na róil agus na cúraimí idir comhpháirtithe.
 • A mhéid atá an togra ábhartha chun comhluachanna an Aontais a urramú agus a chur chun cinn, cuir i gcás meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine, chomh maith le troid in aghaidh aon sórt idirdhealaithe.
 • Iomláine agus cáilíocht socruithe chun an rogha rannpháirtithe a roghnú, an tacaíocht a chuirtear ar fáil dóibh agus aitheantas ar a dtréimhse soghluaisteachta (go háirithe sa tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár).

Critéir dámhachtana ar leibhéal an réigiúin: Ábharthacht na straitéise - (40 pointe ar a mhéad)

Le haghaidh gach comhpháirtíochta réigiúnaí:

 • A mhéid atá an tionscadal soghluaisteachta beartaithe ábhartha do straitéis idirnáisiúnaithe na n‑institiúidí ardoideachais lena mbaineann.
 • An réasúnacht a bhaineann le soghluaisteacht foirne agus/nó mac léinn a roghnú
 • An réasúnacht a bhaineann le díriú ar chomhar le hinstitiúidí/heagraíochtaí ardoideachais i dtíortha sonracha sa réigiún comhpháirtíochta.

Critéir dámhachtana ar leibhéal an réigiúin: Tionchar agus scaipeadh - (20 pointe ar a mhéad)

Le haghaidh gach comhpháirtíochta réigiúnaí:

 • Tionchar féideartha an tionscadail ar rannpháirtithe, iarratasóirí, eagraíochtaí comhpháirtíochta, ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta
 • Cáilíocht na mbeart a dhíríonn ar thorthaí an tionscadail soghluaisteachta a scaipeadh ar leibhéil na dáimhe agus na hinstitiúide, agus níos faide i gcéin i gcás inarb infheidhme, i ngach tír rannpháirteach.

Míneoidh an t‑iarratasóir conas a chomhlíonann an tionscadal na trí chritéar sin ó dhearcadh a hinstitiúide féin (nó institiúidí i gcás ina gcuireann cuibhreannas iarratais isteach) agus ó dhearcadh na hinstitiúide comhpháirtíochta sna tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár freisin. Ní mór an cheist a chomhfhreagraíonn don chritéar dámhachtana  Cáilíocht dhearadh agus shocruithe comhair an tionscadail a fhreagairt aon uair amháin don togra tionscadail iomlán, ní mór na ceisteanna a chomhfhreagraíonn do na critéir dhámhachtana Ábharthacht na straitéise agus Tionchar agus scaipeadh a fhreagairt uair amháin in aghaidh gach réigiúin a bheartaíonn an t‑iarratasóir a bheidh rannpháirteach sa tionscadal.

Ba cheart do na hiarratasóirí a dtogra a bhailiú i ‘gcomhpháirtíochtaí réigiúnacha’, is é sin, na gníomhaíochtaí uile ina bhfuil tíortha ón réigiún céanna páirteach a athghrúpáil. Déanfar gach comhpháirtíocht réigiúnach a scóráil ar leithligh. Ní chuirfear ach comhpháirtíochtaí réigiúnacha a fhaigheann 60 pointe ar a laghad, agus a chomhlíonann tairseach 50 % in aghaidh gach critéir a chuirtear i láthair sa tábla, san áireamh le haghaidh maoiniú.

Is é a bheidh sa deontas iomlán a dhámhfar don tionscadal suim de na deontais a dámhadh do na comhpháirtíochtaí réigiúnacha ar éirigh leo an tairseach cáilíochta íosta a bhaint amach,  ag brath ar roinnt gnéithe:

 • an líon rannpháirtithe agus an fad gníomhaíochta a bhfuiltear ag déanamh iarratais ar a shon;
 • an buiséad a leithdháiltear in aghaidh tíre nó réigiúin;
 • an chothromaíocht gheografach laistigh de réigiún ar leith.

Gan beann ar scór comhpháirtíochta réigiúnaí a bheith os cionn na tairsí sonraithe, féadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta tosaíocht a thabhairt do shoghluaisteacht le tíortha áirithe chun cothromaíocht gheografach a chinntiú laistigh den réigiún sin, mar a shainítear leis na spriocanna geografacha a luaitear thuas.

Níl aon dualgas ar an nGníomhaireacht Náisiúnta gach soghluaisteacht a iarrtar le haghaidh tír áirithe nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár a mhaoiniú, má mheastar go bhfuil an t‑iarratas iomarcach maidir leis an mbuiséad atá ar fáil.

A) Rialacha maidir le maoiniú ag a bhfuil feidhm maidir le gach gníomhaíocht soghluaisteachta san ardoideachas

Catagóir bhuiséid - Tacaíocht Eagraíochtúil

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais atá nasctha go díreach le cur chun feidhme gníomhaíochtaí soghluaisteachta (cé is moite de chostais chothaithe agus taistil le haghaidh rannpháirtithe).

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an líon rannpháirtithe soghluaisteachta.

Méid

Le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo:

Suas leis an 100ú rannpháirtí: EUR 400 in aghaidh an rannpháirtí, agus lastall den 100ú rannpháirtí: EUR 230 in aghaidh an rannpháirtí breise

Le haghaidh tionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais seachtraigh leo:

EUR 500 in aghaidh an rannpháirtí

Catagóir bhuiséid - Tacaíocht taistil

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Ranníocaíocht a dhéanamh le costais taistil na rannpháirtithe, óna n‑áit bhunaidh chuig ionad na gníomhaíochta agus ar ais.

Faoi bhun 500 KM, taistealóidh rannpháirtithe, mar riail ghinearálta, le modh iompair atá íseal ar astaíochtaí.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an bhfad taistil in aghaidh an rannpháirtí. Ní mór don iarratasóir an t‑achar idir an áit bhunaidh agus ionad na gníomhaíochta a léiriú19  tríd an áireamhán taistil lena dtacaíonn an Coimisiún Eorpach a úsáid20 .

Más gá, tá tacaíocht aonair chun costais chothaithe a chumhdach incháilithe le haghaidh am taistil roimh an ngníomhaíocht agus ina diaidh, agus 2 lá taistil ar a mhéad le haghaidh rannpháirtithe agus daoine tionlacain a fhaigheann tacaíocht le haghaidh deontas taistil nach deontas taistil ghlais é, agus 6 lá taistil ar a mhéad le haghaidh rannpháirtithe i gcás tacaíocht le haghaidh taisteal glas.

Má tá údar cuí leis, féadfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta, i gcomhaontú lena n‑Údaráis Náisiúnta21 , diúltú tacaíocht taistil a chur ar fáil do shoghluaisteacht fhadtéarmach mac léinn laistigh den Eoraip i dtionscadail soghluaisteachta a fhaigheann tacaíocht ó chistí beartais inmheánaigh (i.e. soghluaisteacht fhadtéarmach mac léinn chuig Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha atá comhlachaithe leis an gClár nó chuig tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ó Réigiúin 13 nó 14).

Méid

Achar taistil

Taisteal glas

Taisteal nach taisteal glas é

10 – 99 km

56 EUR

28 EUR

100 – 499 km

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 km

417 EUR

309 EUR

2000 – 2999 km

535 EUR

395 EUR

3000 – 3999 km

785 EUR

580EUR

4000 – 7999 km

1188 EUR

1188 EUR

8 000 km nó níos mo

1735 EUR

1735 EUR

Catagóir bhuiséid - Tacaíocht chuimsiúcháin

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Tacaíocht chuimsiúcháin d’eagraíochtaí: Costais a bhaineann le gníomhaíochtaí soghluaisteachta a eagrú le haghaidh rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu agus a bhfuil tacaíocht bhreise bunaithe ar fhíorchostais uathu.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an líon rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu agus a fhaigheann tacaíocht bhreise bunaithe ar fhíorchostais tríd an gcatagóir tacaíochta cuimsiúcháin.

Méid

EUR 125 in aghaidh an rannpháirtí

Tacaíocht chuimsiúcháin le haghaidh rannpháirtithe: Costais bhreise a bhaineann go díreach le rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu. Go sonrach is é is aidhm do na costais sin an tacaíocht airgeadais bhreise a chumhdach, rud a éilítear le haghaidh rannpháirtithe a bhfuil riocht fisiceach, meabhrach nó sláinte orthu ionas gur féidir leo a bheith rannpháirteach sa tsoghluaisteacht agus i gcuairteanna ullmhúcháin agus daoine tionlacain (lena n‑áirítear costais taistil agus chothaithe, má tá údar leo agus fad nach gcumhdaítear sin trí na catagóirí buiséid ar a dtugtar ‘tacaíocht taistil’ agus ‘tacaíocht aonair’ le haghaidh na rannpháirtithe sin)22 .

Sásra maoiniúcháin: fíorchostais.

Riail maidir le leithdháileadh: ní mór don iarratasóir údar a thabhairt leis an iarraidh agus ní mór don Ghníomhaireacht Náisiúnta í a fhormheas.

Méid

100 % de chostais incháilithe

Catagóir bhuiséid - Costais eisceachtúla

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais chun ráthaíocht airgeadais a thabhairt, má iarrann an Ghníomhaireacht Náisiúnta sin.

I gcás tionscadail soghluaisteachta atá maoinithe le cistí beartais sheachtraigh: Costais taistil chostasaigh rannpháirtithe atá incháilithe le haghaidh tacaíocht taistil.

Sásra maoiniúcháin: fíorchostais.

Riail maidir le leithdháileadh: ní mór don iarratasóir údar a thabhairt leis an iarraidh agus ní mór don Ghníomhaireacht Náisiúnta í a fhormheas

Méid

Costais maidir le ráthaíocht airgeadais: 80 % de chostais incháilithe

Costais taistil chostasaigh: 80 % de chostais taistil incháilithe

Deontas tacaíochta eagraíochtúla don tairbhí (institiúidí ardoideachais nó cuibhreannais):

Is éard atá i gceist leis an tacaíocht eagraíochtúil atá nasctha leis an tsoghluaisteacht ranníocaíocht le haon chostas a thabhaíonn na hinstitiúidí i ndáil le gníomhaíochtaí lena dtacaítear le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne, is soghluaisteacht isteach agus amach araon í, chun Cairt Ardoideachais Erasmus a chomhlíonadh i mBallstát den Aontas agus i dtríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár, agus chun prionsabal ECHE a léirítear sna comhaontuithe idirinstitiúideacha a chomhlíonadh, ar comhaontuithe iad a comhaontaíodh i gcás institiúidí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. Mar shampla:

 • comhaontuithe eagraíochtúla le hinstitiúidí comhpháirtíochta, lena n‑áirítear cuairteanna chuig comhpháirtithe féideartha, chun teacht ar chomhaontú maidir le téarmaí na gcomhaontuithe idirinstitiúideacha chun rannpháirtithe soghluaiste a roghnú, a ullmhú, a óstáil agus a lánpháirtiú; agus chun na comhaontuithe idirinstitiúideacha sin a choimeád cothrom le dáta;
 • catalóga cúrsa, agus iad tugtha chun dáta, a sholáthar do mhic léinn idirinstitiúideacha;
 • eolas agus cúnamh a sholáthar do mhic léinn agus do bhaill foirne;
 • mic léinn agus baill foirne a roghnú;
 • na comhaontuithe foghlama a ullmhú chun aitheantas iomlán ar chomhchodanna oideachais na mac léinn a chinntiú; comhaontuithe soghluaisteachta do bhaill foirne a ullmhú agus a aithint;
 • ullmhúchán teanga agus idirchultúrtha a sholáthraítear do mhic léinn agus do bhaill foirne isteach agus amach araon, rud atá ina chomhlánú ar Thacaíocht Teanga ar Líne Erasmus+;
 • lánpháirtiú rannpháirtithe soghluaiste isteach san institiúid ardoideachais a éascú;
 • socruithe meantóireachta agus maoirseachta éifeachtúla a chinntiú do rannpháirtithe soghluaiste;
 • socruithe sonracha chun cáilíocht cúrsaí oiliúna do mhic léinn a chinntiú i bhfiontair óstacha/in ósteagraíochtaí;
 • aitheantas ar na comhchodanna oideachais agus creidiúintí gaolmhara a chinntiú, tras‑scríbhinní taifead agus forlíontaí dioplómaí a eisiúint;
 • tacú le hath‑lánpháirtiú rannpháirtithe soghluaiste agus cur leis na hinniúlachtaí nua atá faighte acu atá chun tairbhe don institiúid ardoideachais agus do na piaraí;
 • Tionscnamh na gCártaí Mic Léinn Eorpacha (digitiú na bainistíochta soghluaisteachta) a chur chun feidhme;
 • bealaí soghluaisteachta agus glasaithe próiseas riaracháin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a chur chun cinn;
 • rannpháirtíocht daoine aonair ar lú na deiseanna atá acu a chur chun cinn agus a bhainistiú;
 • gníomhaíochtaí um rannpháirtíocht saoránach a shainaithint agus a chur chun cinn agus monatóireacht a dhéanamh ar rannpháirtíocht sna gníomhaíochtaí sin;
 • an tsoghluaisteacht cumaisc agus/nó idirnáisiúnta a chur chun cinn agus a bhainistiú.

Tugann institiúidí ardoideachais araon gealltanas go gcomhlíonfaidh siad prionsabail uile na Cairte chun soghluaisteacht ardcháilíochta a chinntiú, lena n‑áirítear iad seo a leanas: ‘a chinntiú go mbeidh rannpháirtithe soghluaiste amach an‑ullamh dá ngníomhaíochtaí ar an gcoigríoch, lena n‑áirítear an tsoghluaisteacht cumaisc, trí ghníomhaíochtaí a dhéanamh chun an leibhéal riachtanach inniúlachta teanga a ghnóthú agus a n‑inniúlachtaí idirchultúrtha a fhorbairt’ agus ‘tacaíocht teanga iomchuí a sholáthar do rannpháirtithe soghluaiste isteach’. Is féidir tairbhe a bhaint as saoráidí atá ann cheana laistigh de na hinstitiúidí le haghaidh oiliúint teanga. Maidir leis na hinstitiúidí ardoideachais sin a bheadh in ann soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne ardcháilíochta a sholáthar, lena n‑áirítear tacaíocht teanga, ar chostas níos ísle (nó toisc go ndéantar í a mhaoiniú faoi fhoinsí eile taobh amuigh de mhaoiniú an Aontais), bheadh an deis acu scair den deontas tacaíochta eagraíochtúla a aistriú chun breis gníomhaíochtaí soghluaisteachta a mhaoiniú. Leis an gcomhaontú deontais sonraítear an leibhéal solúbthachta maidir leis sin.

I ngach cás, beidh oibleagáid chonarthach ar na tairbhithe seirbhísí ardcháilíochta den sórt sin a sholáthar agus déanfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta monatóireacht agus seiceáil ar a bhfeidhmíocht, agus tuarascálacha na rannpháirtithe, atá soláthartha ag mic léinn agus ag baill foirne agus atá inrochtana go díreach ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus ag an gCoimisiún, á gcur san áireamh freisin.

Déantar an tacaíocht eagraíochtúil a ríomh bunaithe an líon uile rannpháirtithe soghluaiste dá dtugtar tacaíocht (agus rannpháirtithe soghluaiste ag a bhfuil deontas nialasach ó chistí Erasmus+ le haghaidh na tréimhse soghluaisteachta ina hiomláine san áireamh – féach thíos maidir le soghluaisteacht deontais nialasaigh – agus gach ball foirne ó fhiontair atá i mbun teagasc in institiúid ardoideachais). Áirítear rannpháirtithe soghluaiste, ag a bhfuil deontas nialasach ó chistí Erasmus+ le haghaidh na tréimhse soghluaisteachta ina hiomláine, mar rannpháirtithe soghluaiste dá dtugtar tacaíocht, toisc go dtairbhíonn siad den chreat soghluaisteachta agus de ghníomhaíochtaí eagraíochtúla. Dá bhrí sin, íoctar tacaíocht eagraíochtúil do na rannpháirtithe sin freisin. Níl daoine a thionlacann rannpháirtithe le linn a ngníomhaíochta ar an gcoigríoch san áireamh air sin. Ní mhéadaítear an ríomh tacaíochta eagraíochtúla go huathoibríoch i gcás ina n‑eagraítear soghluaisteacht bhreise trí chistí a aistriú idir catagóirí éagsúla buiséid.

I gcás cuibhreannais soghluaisteachta, is féidir an tacaíocht eagraíochtúil a fhaightear a chomhroinnt ar na comhaltaí uile de réir rialacha a bheidh comhaontaithe eatarthu féin.

Maidir leis an tsoghluaisteacht a dtacaíonn cistí beartais sheachtraigh léi, déanfaidh na comhpháirtithe lena mbaineann an deontas tacaíochta eagraíochtúla a chomhroinnt ar bhonn atá inghlactha go frithpháirteach agus a mbeidh cinneadh déanta ag na hinstitiúidí rannpháirteacha ina leith.

Rannpháirtithe soghluaiste ag a bhfuil deontas nialasach ó chistí Erasmus+ an Aontais

Maidir le mic léinn agus baill foirne ag a bhfuil deontas nialasach ó chistí Erasmus+ an Aontais, is rannpháirtithe soghluaiste iad nach bhfaigheann deontas Erasmus+ a bhaineann le cúrsaí taistil agus cothaithe, ach comhlíonann siad ar bhealach eile na critéir uile maidir le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne agus tairbhíonn siad de gach buntáiste a bhaineann le bheith ina mic léinn agus ina mbaill foirne de Erasmus+. Féadfaidh siad ciste ón Aontas nach ciste Erasmus+ é (CSE, srl.), nó deontas náisiúnta, réigiúnach nó deontas de chineál eile a fháil chun ranníocaíocht a dhéanamh lena gcostais soghluaisteachta. Déantar an líon rannpháirtithe soghluaiste ag a bhfuil deontas nialasach ó chistí Erasmus+ an Aontais le haghaidh na tréimhse soghluaisteachta ina hiomláine a áireamh sa staidreamh le haghaidh an táscaire feidhmíochta a úsáidtear chun buiséad an Aontais a leithdháileadh ar na tíortha. Rannpháirtithe ar lú na deiseanna atá acu, ní féidir leo a bheith ina rannpháirtithe ag a bhfuil deontas nialasach.

Tacaíocht chuimsiúcháin

Maidir le duine ar lú na deiseanna atá acu a chaithfidh dul i ngleic le deacrachtaí mar gheall ar a riocht pearsanta, fisiceach, meabhrach nó sláinte ar bhealach nach mbeadh an duine sin in ann a bheith rannpháirteach sa tionscadal/sa ghníomhaíocht soghluaisteachta gan tacaíocht airgeadais bhreise ná tacaíocht de chineál eile. Maidir le hinstitiúidí ardoideachais a bhfuil mic léinn agus/nó baill foirne ar lú na deiseanna atá acu roghnaithe acu, is féidir leo iarratas ar thacaíocht deontais bhreise a dhéanamh chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta chun na costais fhorlíontacha a chumhdach le haghaidh a rannpháirtíochta sna gníomhaireachtaí soghluaisteachta. Le haghaidh daoine ar lú na deiseanna atá acu, go háirithe iad sin ag a bhfuil riochtaí fisiceacha, meabhracha nó sláinte, féadfaidh an tacaíocht deontais a bheith níos airde dá bhrí sin ná an t‑uasmhéid deontais aonair a leagtar amach thíos. Tabharfaidh institiúidí ardoideachais tuairisc ar a suíomh gréasáin faoi conas is féidir le mic léinn agus baill foirne ar lú na deiseanna atá acu an tacaíocht deontais bhreise sin a iarraidh agus údar a thabhairt léi.

Féadfar maoiniú breise le haghaidh mic léinn agus baill foirne ar lú na deiseanna atá acu a sholáthar freisin ó fhoinsí eile ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus/nó náisiúnta.

Tugann gach institiúid ardoideachais, trí Chairt Ollscoile Erasmus a shíniú, gealltanas go n‑áiritheoidh sí rochtain chomhionann agus comhionannas deiseanna le haghaidh rannpháirtithe ó gach cúlra. Dá bhrí sin, is féidir le mic léinn agus baill foirne ar lú na deiseanna atá acu tairbhiú de na seirbhísí tacaíochta a thairgeann an institiúid óstach dá mic léinn agus dá baill foirne áitiúla.

Costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach

Is iad na rannpháirtithe atá incháilithe le haghaidh tacaíocht taistil agus atá rannpháirteach sa tsoghluaisteacht tionscadail a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo agus na rannpháirtithe sin amháin, atá incháilithe le haghaidh costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach.

Ceadófar do thairbhithe tionscadal soghluaisteachta tacaíocht airgeadais a éileamh le haghaidh costais taistil chostasaigh de chuid rannpháirtithe faoin gceannteideal buiséid ‘costais eisceachtúla’ (80 % de chostais incháilithe iomlána). Ceadófar sin ar choinníoll gur féidir leis na tairbhithe a shuí nach gcumhdaítear ar a laghad 70 % de chostais taistil na rannpháirtithe leis na rialacha maidir le maoiniú (bunaithe ar chostais aonaid in aghaidh banda achair taistil). Má dhámhtar iad, cuirtear na costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach in ionad na tacaíochta taistil.

Foinsí maoiniúcháin eile

Féadfaidh mic léinn agus baill foirne deontas réigiúnach, náisiúnta nó d’aon chineál eile a fháil, anuas ar dheontas Erasmus+, nó in ionad an deontais Erasmus+ (rannpháirtithe soghluaiste ag a bhfuil deontas nialasach ó mhaoiniú an Aontais) a bhainistíonn eagraíocht eile seachas an Ghníomhaireacht Náisiúnta (mar shampla an Aireacht nó na húdaráis réigiúnacha). Féadfar cistí eile ó bhuiséad an Aontais (CSE, srl.) a chur in ionad deontais Erasmus+ freisin. Níl deontais a sholáthraítear trí fhoinsí maoiniúcháin seachas buiséad an Aontais faoi réir na méideanna ná na raonta íosta/uasta a shocraítear sa doiciméad seo.

Féadfaidh ósteagraíochtaí le haghaidh cúrsaí oiliúna tacaíocht airgeadais nó ranníocaíocht chomhchineáil a sholáthar do na hoiliúnaithe.

B) Tacaíocht deontais le haghaidh soghluaisteacht mac léinn

Tacaíocht aonair le haghaidh soghluaisteacht fhisiceach – bonnmhéideanna le haghaidh soghluaisteacht fhadtéarmach

Féadfaidh mic léinn deontas tacaíochta aonair a fháil mar ranníocaíocht lena gcostais taistil agus chothaithe bhreise a bhaineann lena dtréimhse staidéir nó lena gcúrsa oiliúna ar an gcoigríoch.

Le haghaidh na soghluaisteachta idir Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus chuig tríú tíortha ó réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, saineoidh na Gníomhaireachtaí Náisiúnta na méideanna míosúla i gcomhaontú le hÚdaráis Náisiúnta, agus/nó leis na hinstitiúidí ardoideachais ar bhonn critéir oibiachtúla agus thrédhearcacha mar a thugtar tuairisc orthu thíos. Foilseofar na méideanna beachta ar shuíomhanna gréasáin na nGníomhaireachtaí Náisiúnta agus na n‑institiúidí ardoideachais.

Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus tíortha ó réigiúin 13 agus 1423  nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, déantar iad a roinnt sna trí ghrúpa seo a leanas:

Grúpa 1 - Tíortha lena mbaineann costais mhaireachtála níos airde

An Ostair, an Bheilg, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, Lichtinstéin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair, an tSualainn.

tríú tíortha ó Réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Grúpa 2 - Tíortha de chuid an chláir lena mbaineann meánchostais mhaireachtála

An Chipir, an tSeicia, an Eastóin, an Ghréig, an Laitvia, Málta, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn.

Grúpa 3 - Tíortha lena mbaineann costais mhaireachtála níos ísle

An Bhulgáir, an Chróit, an Ungáir, an Liotuáin, an Mhacadóin Thuaidh, an Pholainn, an Rómáin, an tSeirbia, an Tuirc.

Beidh an deontas tacaíochta aonair Erasmus+ ón Aontas a sholáthraítear do mhic léinn ag brath ar a sreabhadh soghluaisteachta idir tíortha seolta agus óstacha na mac léinn, mar a leanas:

 • soghluaisteacht i dtreo tír ina bhfuil costais mhaireachtála chomhchosúla: gheobhaidh na mic léinn an deontas meánraoin ón Aontas;
 • soghluaisteacht i dtreo tír lena mbaineann costais mhaireachtála níos airde: gheobhaidh na mic léinn an deontas ardraoin ón Aontas;
 • soghluaisteacht i dtreo tír ina bhfuil costais mhaireachtála níos ísle: gheobhaidh na mic léinn an deontas ísealraoin ón Aontas.

Socrófar na méideanna arna sainiú ag Gníomhaireachtaí Náisiúnta laistigh de na raonta íosta agus uasta seo a leanas:

 • Deontas meánraoin ón Aontas: beidh feidhm le deontas meánraoin, idir EUR 292 agus EUR 606 in aghaidh na míosa, maidir le gníomhaíochtaí soghluaisteachta i dtreo tír ina bhfuil costais mhaireachtála chomhchosúla: a) ó Ghrúpa 1 go Grúpa 1, b) ó Ghrúpa 2 go Grúpa 2 agus c) ó Ghrúpa 3 go Grúpa 3.
 • Deontas ardraoin ón Aontas: comhfhreagraíonn sé don mheánraon arna chur i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht Náisiúnta móide ar a laghad 50 EUR agus idir EUR 348 agus EUR 674 in aghaidh na míosa. Tá feidhm aige maidir le gníomhaíochtaí soghluaisteachta i dtreo tír lena mbaineann costais mhaireachtála níos airde: a) ó thíortha Ghrúpa 2 go Grúpa 1 agus b) ó thíortha Ghrúpa 3 go Grúpa 1 agus 2.
 • Deontas ísealraoin ón Aontas: comhfhreagraíonn sé don mheánraon arna chur i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht Náisiúnta lúide ar a laghad EUR 50 agus idir EUR 225 agus EUR 550 in aghaidh na míosa. Tá feidhm aige maidir le gníomhaíochtaí soghluaisteachta i dtreo tír lena mbaineann costais mhaireachtála níos ísle: a) ó thíortha Ghrúpa 1 go Grúpa 2 agus Grúpa 3 agus b) ó Ghrúpa 2 go Grúpa 3.

Agus na méideanna atá le cur i bhfeidhm idir tairbhithe ina dtír á sainiú, breathnóidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta dhá chritéar shonracha:

 • infhaighteacht agus leibhéal na bhfoinsí cómhaoiniúcháin eile ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta chun an deontas ón Aontas a chomhlánú;
 • an leibhéal éilimh ginearálta ó mhic léinn ag a bhfuil sé beartaithe dul i mbun staidéar nó oiliúint ar an gcoigríoch.

Le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta idir Ballstáit an Aontais agus tíortha nach bhfuil sa Chlár atá comhlachaithe leis an gClár agus tíortha ó réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, féadfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta cinneadh solúbthacht a thabhairt dá n‑institiúidí ardoideachais trí raonta seachas méideanna a shocrú ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart an méid sin a bhunú ar fhorais lena bhfuil údar, mar shampla i dtíortha ina bhfuil cómhaoiniú ar fáil ar an leibhéal réigiúnach nó institiúideach.

Mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu – méid breisiúcháin ar an tacaíocht aonair le haghaidh soghluaisteacht fhadtéarmach

Faigheann mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu méid breisiúcháin ar an tacaíocht aonair a fhaigheann siad óna ndeontas Erasmus+ ón Aontas le méid dar luach EUR 250 in aghaidh na míosa. Is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta i gcomhaontú leis na hÚdaráis Náisiúnta ar an leibhéal náisiúnta a shainíonn na critéir atá le cur i bhfeidhm.

Mic léinn agus céimithe nua ar chúrsaí oiliúna – méid breisiúcháin ar an tacaíocht aonair le haghaidh soghluaisteacht fhadtéarmach

Faigheann mic léinn agus céimithe nua a bhíonn i mbun cúrsaí oiliúna méid breisiúcháin ar an tacaíocht aonair a fhaigheann siad óna ndeontas Erasmus+ ón Aontas le méid dar luach EUR 150 in aghaidh na míosa. Tá mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu agus a ghlacann páirt i gcúrsaí oiliúna i dteideal an méid breisiúcháin a fháil do mhic léinn agus do chéimithe nua ar lú na deiseanna atá acu chomh maith leis an méid breisiúcháin le haghaidh cúrsaí oiliúna.

Soghluaisteacht fhadtéarmach agus mic léinn agus céimithe ón réigiúin is forimeallaí agus ó thíortha agus críocha thar lear

I bhfianaise na srianta a fhorchuirtear de dheasca na hiargúltachta ó Bhallstáit eile an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus an leibhéil eacnamaíoch, mic léinn agus céimithe nua a théann i mbun staidéar nó a chuaigh i mbun staidéar in institiúidí ardoideachais atá lonnaithe sna réigiúin is forimeallaí de chuid Bhallstáit an Aontais, agus i dTíortha agus Críocha Thar Lear atá comhlachaithe le Ballstáit an Aontais, gheobhaidh siad na méideanna is airde seo a leanas le haghaidh tacaíocht aonair:

Ó

Chuig

Méid

Réigiúin is forimeallaí agus tíortha agus críocha thar lear

Ballstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár agus tíortha ó réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

EUR 786 in aghaidh na míosa

Sa chás seo, ní bheidh feidhm leis an méid breisiúcháin le haghaidh mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu. Tá feidhm leis an méid breisiúcháin le haghaidh cúrsaí oiliúna.

Mic léinn agus céimithe nua ar shoghluaisteacht fhadtéarmach idirnáisiúnta a bhfuil tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár rannpháirteach inti 

Tá an bonnmhéid le haghaidh tacaíocht aonair socraithe mar a leanas:

Ó

Chuig

Méid

Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

tríú tíortha ó Réigiúin 1-12 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

EUR 700 in aghaidh na míosa

Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

tríú tíortha ó Réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Mar a thugtar tuairisc air thuas sa roinn ‘Tacaíocht deontais le haghaidh soghluaisteacht mac léinn – Tacaíocht aonair le haghaidh soghluaisteacht fhisiceach’

tríú tíortha ó Réigiúin 1-12 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Grúpa 1 de Bhallstáit an Aontais agus de thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

Grúpa 2 de Bhallstáit an Aontais agus de thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

Grúpa 3 de Bhallstáit an Aontais agus de thríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

EUR 900 in aghaidh na míosa

EUR 850 in aghaidh na míosa

EUR 800 in aghaidh na míosa

Sa chás seo, beidh feidhm leis an méid breisiúcháin le haghaidh mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu.

Ní bheidh feidhm ag an méid breisiúcháin le haghaidh cúrsaí oiliúna ach i gcás soghluaisteachta chuig tríú tíortha ó Réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár.

Tá na réigiúin is forimeallaí agus tíortha agus críocha thar lear san áireamh i mBallstáit an Aontais Eorpaigh agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Mic léinn agus céimithe nua i mbun soghluaisteacht fhisiceach ghearrthéarmach – Bonnmhéideanna tacaíochta aonair (an tsoghluaisteacht cumaisc agus an tsoghluaisteacht dochtúireachta ghearrthéarmach)

Tá na bonnmhéideanna le haghaidh tacaíocht aonair socraithe mar a leanas:

Fad na gníomhaíochta fisicí

Méid (le haghaidh aon Bhallstáit den Aontas agus tríú tír ach atá comhlachaithe leis an gClár nó tríú tír nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár)

Suas leis an 14ú lá den ghníomhaíocht

EUR 79 in aghaidh an lae

An 15ú go dtí an 30ú lá gníomhaíochta

EUR 56 in aghaidh an lae

Sa chás seo, ní bheidh feidhm leis an méid breisiúcháin le haghaidh cúrsaí oiliúna.

Tá na réigiúin is forimeallaí agus tíortha agus críocha thar lear san áireamh i mBallstáit an Aontais Eorpaigh agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár.

Mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu – méid breisiúcháin ar thacaíocht aonair le haghaidh na soghluaisteachta fisicí gearrthéarmaí

Faigheann mic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu méid breisiúcháin ar an tacaíocht aonair a fhaigheann siad óna dheontas Erasmus+ ón Aontas ar méid é dar luach EUR 100 le haghaidh tréimhse ghníomhaíochta soghluaisteachta fisicí a mhaireann 5‑14 lá agus EUR 150 le haghaidh tréimhse a mhaireann 15‑30 lá. Is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta i gcomhaontú leis na hÚdaráis Náisiúnta ar an leibhéal náisiúnta a shainíonn na critéir atá le cur i bhfeidhm.

C)  Tacaíocht deontais le haghaidh soghluaisteacht ball foirne

Gheobhaidh baill foirne ranníocaíocht ón Aontas mar lena gcostais chothaithe le linn na tréimhse ar an gcoigríoch mar a leanas:

Catagóir bhuiséid - Tacaíocht aonair

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais atá nasctha go díreach le cothú na rannpháirtithe le linn na gníomhaíochta.

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar fhad an fhanachta in aghaidh an rannpháirtí

Méid

Suas leis an 14ú lá den ghníomhaíocht: tábla A1.1, in aghaidh an lae in aghaidh an rannpháirtí ó Bhallstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gclár, nó tábla A1.2 in aghaidh an lae in aghaidh an rannpháirtí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár

idir an 15ú agus an 60ú lá den ghníomhaíocht: 70 % de thábla A1.1, in aghaidh an lae in aghaidh an rannpháirtí ó Bhallstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gclár, nó 70 % de thábla A1.2, in aghaidh an lae in aghaidh an rannpháirtí ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár

Tábla A – Tacaíocht aonair (méideanna in euro in aghaidh an lae)

Braitheann na méideanna ar an tír óstach. Socrófar na méideanna sin laistigh de na raonta íosta agus uasta dá bhforáiltear sa tábla thíos. Agus na méideanna atá le cur i bhfeidhm idir tairbhithe ina dtír á sainiú, breithneoidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta, i gcomhaontú le hÚdaráis Náisiúnta, dhá chritéar shonracha:

 • infhaighteacht agus leibhéal na bhfoinsí cómhaoiniúcháin eile ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta chun an deontas ón Aontas a chomhlánú;
 • an leibhéal éilimh ginearálta ó bhaill foirne ag a bhfuil sé beartaithe tabhairt faoin teagasc nó oiliúint a fháil ar an gcoigríoch.

Ba cheart an céatadán céanna laistigh den raon a chur i bhfeidhm maidir le gach tír cinn scríbe. Ní féidir an méid céanna a thabhairt le haghaidh gach tíre cinn scríbe.

An tír óstach

Baill foirne ó Bhallstáit an Aontais agus tríú tíortha ach atá comhlachaithe leis an gClár

Baill foirne ó thríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

 

Íosmhéid‑Uasmhéid (in aghaidh an lae)

Méid (in aghaidh an lae)

 

A1.1

A1.2

An Ostair, an Bheilg, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, Lichtinstéin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Ostair, an tSualainn.

96-190

190

Tríú tríú tíortha ó Réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

96-190

 Neamh‑incháilithe

An Chipir, an Ghréig, Málta, an Phortaingéil, an Spáinn, an Laitvia, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an tSeicia, an Eastóin,

84-170

170

An Bhulgáir, an Chróit, an Ungáir, an Liotuáin, an Mhacadóin Thuaidh, an Pholainn, an Rómáin, an tSeirbia, an Tuirc.

71-148

148

tríú tíortha ó Réigiúin 1-12 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár

190

 Neamh‑incháilithe

Le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta idir Ballstáit an Aontais agus tíortha nach bhfuil sa Chlár atá comhlachaithe leis an gClár agus tíortha ó réigiúin 13 agus 14 nach bhfuil san Aontas agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár, féadfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta cinneadh solúbthacht a thabhairt dá n‑institiúidí ardoideachais trí raonta seachas méideanna a shocrú ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart an méid sin a bhunú ar fhorais lena bhfuil údar, mar shampla i dtíortha ina bhfuil cómhaoiniú ar fáil ar an leibhéal réigiúnach nó institiúideach. Foilseofar na méideanna beachta ar shuíomhanna gréasáin gach Gníomhaireachta Náisiúnta agus institiúide ardoideachais.

D) An leibhéal tacaíochta airgeadais le haghaidh mic léinn agus baill foirne arna shainiú ag institiúidí ardoideachais agus cuibhreannais soghluaisteachta

I ngach cás, beidh ar institiúidí ardoideachais agus cuibhreannais soghluaisteachta na prionsabail agus na critéir seo a leanas a urramú agus rátaí an Aontais á sainiú agus/nó á gcur i bhfeidhm laistigh dá n‑institiúid:

 • A luaithe a bheith na rátaí sainithe ag na hinstitiúid/ag na cuibhreannais, fanfaidh siad mar an gcéanna le linn fhad an tionscadail soghluaisteachta. Ní féidir leibhéal na ndeontas laistigh den tionscadal céanna a laghdú ná a mhéadú.
 • Ní mór na rátaí a shainiú/agus nó a chur i bhfeidhm ar bhealach oibiachtúil trédhearcach, agus na prionsabail uile agus an mhodheolaíocht a thuairiscítear thuas á gcur san áireamh (is é sin, i bhfianaise an tsreabhaidh soghluaisteachta chomh maith leis an maoiniú sonrach breise).
 • Ní mór an leibhéal céanna deontais a thabhairt do gach mac léinn a théann chuig an ngrúpa céanna tíortha le haghaidh an chineáil chéanna soghluaisteachta – staidéir nó cúrsaí oiliúna (cé is moite de mhic léinn agus céimithe nua ar lú na deiseanna atá acu nó mic léinn agus céimithe as na réigiúin is forimeallaí agus tíortha agus críocha thar lear).

E) Dianchláir chumaisc

Catagóir bhuiséid - Tacaíocht Eagraíochtúil

Costais incháilithe agus rialacha is infheidhme

Costais atá nasctha go díreach le heagrú na ndianchlár (cé is moite de chostais chothaithe agus taistil le haghaidh rannpháirtithe).

Sásra maoiniúcháin: ranníocaíocht le costais aonaid.

Riail maidir le leithdháileadh: bunaithe ar an líon foghlaimeoirí soghluaiste ardoideachais a fhaigheann maoiniú trí thionscadail soghluaisteachta a dtacaíonn cistí beartais inmheánaigh leo, gan múinteoirí/oiliúnóirí a chur san áireamh a bhfuil baint acu le seachadadh an chláir.

Déanann an institiúid ardoideachais comhordúcháin iarratas ar an tacaíocht eagraíochtúil thar ceann an ghrúpa institiúidí a eagraíonn an dianchlár cumais go comhpháirteach.

Méid

EUR 400 in aghaidh an rannpháirtí, le 10 bhfoghlaimeoir soghluaiste maoinithe Erasmus+ ar a laghad agus 20 foghlaimeoir ar a mhéad.

Is éard atá sa deontas tacaíochta eagraíochtúla le haghaidh dianchlár cumaisc ranníocaíocht le haon chostas a thabhaíonn na hinstitiúidí atá rannpháirteach i ndáil le heagrú na ndianchlár cumaisc, cuir i gcás costais a bhaineann le hullmhú, dearadh, forbairt, cur chun feidhme agus bearta leantacha na gclár, agus seachadadh na ngníomhaíochtaí fisiciúla agus na ngníomhaíochtaí físiúla/cianda chomh maith le bainistíocht agus comhordú foriomlán san áireamh.

Tá an institiúid ardoideachais is comhordaitheoir freagrach as an deontas tacaíochta eagraíochtúla le haghaidh dianchlár cumaisc a roinnt i measc na comhpháirtíochta i gcás ina dtabhaítear na costais thuasluaite.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education‑charter_ga ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education‑2021-2027-guidelines_en ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en ↩ back
 • 4 Cé is moite d’institiúidí ardoideachais ó thíortha sna Balcáin Thiar nach bhfuil san Aontas Eorpach agus nach bhfuil comhlachaithe leis an gclár, ar mhaithe leis an nGlao ar Thograí maidir le tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha, dá bhfuil siad incháilithe. ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european‑student‑card-initiative ↩ back
 • 6 Measfar gur ‘cúrsa oiliúna i scileanna digiteacha’ é aon chúrsa oiliúna do mhic léinn nuair a dhéanann an t‑oiliúnaí ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas: an mhargaíocht dhigiteach (mar shampla bainistíocht na meán sóisialta, anailísíocht gréasáin); dearadh digiteach, grafach, meicniúil nó ailtireachta; forbairt aipeanna, bunachar sonraí, scripteanna, nó suíomhanna gréasáin; córais agus líonraí TF a shuiteáil, a chothabháil agus a bhainistiú; an chibearshlándáil; anailísíocht sonraí, an mhianadóireacht agus léirshamhlú; róbait agus feidhmchláir intleachta saorga a ríomhchlárú agus oiliúint a chur orthu. Ní mheastar go bhfuil tacaíocht custaiméara chineálach, comhlíonadh orduithe, iontráil sonraí ná cúraimí oifige sa chatagóir seo. ↩ back
 • 7 Aon soghluaisteacht foirne le haghaidh oiliúna, measfar gur ‘oiliúint i scileanna digiteacha’ í nuair a dhéanann an ball foirne ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas: scáthfhoghlaim/rannpháirtíocht i gcúrsaí oiliúna ar uirlisí Thionscnamh na gCártaí Mic Léinn Eorpacha (ESCI), uirlisí/bogearraí oideachais dhigitigh, clársceidealú, agus bogearraí agus córais speisialaithe TF chun na hinstitiúidí ardoideachais a riar. ↩ back
 • 8 Féadfaidh taighdeoirí iardhochtúireachta a bheith rannpháirteach i gcúrsaí oiliúna leis na ceanglais chéanna le haon chéimí nua eile laistigh de 12 mhí i ndiaidh céim a bhaint amach. I gcás na dtíortha sin inar gá do na céimithe clárú le haghaidh seirbhís mhíleata nó shibhialta éigeantach i ndiaidh bhronnadh na céime, déanfar an tréimhse incháilitheachta le haghaidh céimithe nua a fhadú de réir fhad na seirbhíse sin. ↩ back
 • 9 Chun sainmhíniú a fháil ar na réigiúin, féach an roinn ‘tíortha incháilithe’ i gCuid A den Treoir seo. ↩ back
 • 10 Ceannteideal 2 de Bhuiséad an Aontais – Comhtháthú, solúbthacht agus luachanna. ↩ back
 • 11 Níl na cineálacha eagraíochtaí seo a leanas incháilithe mar ósteagraíochtaí le haghaidh soghluaisteacht mac léinn le haghaidh cúrsaí oiliúna: Institiúidí AE agus comhlachtaí AE eile lena n‑áirítear sainghníomhaireachtaí (tá a liosta uileghabhálach le fáil ar an suíomh gréasáin – https://europa.eu/european‑union/abouteu/institutions-bodies_ga); eagraíochtaí a bhainistíonn cláir AE ar nós Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ (chun coinbhleacht leasa fhéideartha agus/nó maoiniú dúbailte a sheachaint). ↩ back
 • 12 Cuirtear taithí a fuarthas roimh ré faoi Chlár Erasmus+ agus/nó mar shealbhóirí scoláireachta Erasmus Mundus san áireamh sa tréimhse 12 mhí in aghaidh an timthrialla staidéir. ↩ back
 • 13 I gcás cláir staidéir aon‑timthrialla, amhail an leigheas, is féidir le mic léinn a bheith soghluaiste ar feadh suas le 24 mhí. ↩ back
 • 14 I gcás campais bhrainse atá ag brath go dlíthiúil ar an máthairinstitiúid agus nach bhfuil in ann comhaontuithe idirinstitiúideacha ar leithligh a shíniú, measfar gurb í an tír ina bhfuil an mháthairinstitiúid lonnaithe an tír seolta nó óstach chun an tacaíocht aonair agus incháilitheacht an tsreafa soghluaisteachta a chinneadh. Ní mór do thairbhithe suíomh iarbhír an bhrainse/na mbrainsí a úsáid agus an banda achair á ríomh le haghaidh tacaíocht taistil. Ní mór do bhrainsí neamhspleácha páirt a ghlacadh sa chlár ar leithligh óna máthairinstitiúidí. ↩ back
 • 15 I gcás soghluaisteachta idir institiúidí atá ag gabháil do chéim chomhpháirteach nó céim dhúbailte a chur ar fáil, tá sí incháilithe chun maoiniú a fháil fad agus nach dtugtar maoiniú di faoi dhó. I gcás céimeanna comhpháirteacha nó céimeanna dúbailte, is í an institiúid a bheidh ag seoladh an rannpháirtí ar shoghluaisteacht an institiúid a mhaoineoidh an tsoghluaisteacht le tacaíocht ó chistí beartais inmheánacha. I gcás soghluaisteacht idirnáisiúnta, institiúidí a bheidh ag gabháil do chéim chomhpháirteach nó céim dhúbailte a chur ar fáil, féadfaidh siad maoiniú a úsáid ó thionscadail soghluaisteachta a fhaigheann tacaíocht ó chistí beartais inmheánacha agus seachtracha, agus incháilitheacht gníomhaíochtaí agus sreafaí i ngach snáithe á hurramú ag an am céanna. ↩ back
 • 16 I gcás na dtíortha sin inar gá do na céimithe clárú le haghaidh seirbhís mhíleata nó shibhialta éigeantach i ndiaidh bhronnadh na céime, déanfar an tréimhse incháilitheachta le haghaidh céimithe nua a shíneadh de réir fhad na seirbhíse sin. ↩ back
 • 17 I gcás campais bhrainse atá ag brath go dlíthiúil ar an máthairinstitiúid agus nach bhfuil in ann comhaontuithe idirinstitiúideacha ar leithligh a shíniú, measfar gurb í an tír ina bhfuil an mháthairinstitiúid lonnaithe an tír seolta nó óstach chun an tacaíocht aonair agus incháilitheacht an tsreafa soghluaisteachta a chinneadh. Ní mór do thairbhithe suíomh iarbhír an bhrainse/na mbrainsí a úsáid agus an banda achair á ríomh le haghaidh tacaíocht taistil. Ní mór do bhrainsí neamhspleácha páirt a ghlacadh sa chlár ar leithligh óna máthairinstitiúidí. ↩ back
 • 18 Is féidir an liosta de thíortha a bhfuil feidhm ag an gceanglas sin ina leith a aimsiú i Liosta DAC de Thíortha a fhaigheann Cúnamh Oifigiúil Forbartha  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. Déantar Liosta DAC a nuashonrú go tréimhsiúil, ionas gur féidir le tíortha bogadh ó chatagóir amháin chuig catagóir eile, nó imeacht ón liosta. Mar sin féin, fanann stádas ODA tíre agus na srianta a ghabhann leis gan athrú feadh shaolré iomlán na dtionscadal faoin nglao céanna. ↩ back
 • 19 Mar shampla, má bhíonn duine ó Mhaidrid (na Spáinne) ag glacadh páirt i ngníomhaíocht atá ar siúl sa Róimh (an Iodáil), déanfaidh an t‑iarratasóir an t‑achar ó Mhaidrid go dtí an Róimh a ríomh (1 365,28 KM) agus ansin roghnóidh an t‑iarratasóir an banda achair taistil is infheidhme (is é sin, idir 500 agus 1 999 km). ↩ back
 • 20 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ga ↩ back
 • 21 Ní féidir le Gníomhaireacht Náisiúnta diúltú tacaíocht taistil a chur ar fáil do mhic léinn agus céimithe nua a chuaigh i mbun staidéar in institiúidí ardoideachais atá suite sna réigiúin is forimeallaí de Bhallstáit an Aontais agus i dTíortha agus Críocha Thar Lear atá comhlachaithe le Ballstáit den Aontas agus atá ag dul chuig Ballstáit den Aontas agus tríú tíortha atá comhlachaithe leis an gClár nó chuig tríú tíortha ó réigiún 13 nó 14 nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár. ↩ back
 • 22 I gcás daoine tionlacain, d’fhéadfadh feidhm a bheith ag rátaí na mball foirne chomh maith le costais eisceachtúla le haghaidh taisteal costasach. I gcásanna eisceachtúla, i gcás inar gá don duine tionlacain fanacht ar an gcoigríoch ar feadh tréimhse is faide ná 60 lá, tacófar le costais chothaithe bhreise lastall den 60ú lá faoin gceannteideal buiséid ar a dtugtar ‘tacaíocht chuimsithe’. ↩ back
 • 23 Tíortha glactha amháin is ea iad tríú tíortha nach bhfuil comhlachaithe leis an gClár ó réigiúin 13 agus 14, ach amháin má thugtar socrú i gcrích le tír chomharsanachta chun a rannpháirtíocht sa Chlár a éascú mar thír thionscnaimh agus mar thír ghlactha araon. ↩ back
Tagged in:  Higher education