Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus

Tämän avaintoimen tukemien toimintojen odotetaan vaikuttavan myönteisesti ja pitkäkestoisesti niissä mukana oleviin osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä toimintaa sääteleviin järjestelmiin.

Tämän avaintoimen tukeman liikkuvuustoiminnan tarkoituksena on saada aikaan seuraavanlaisia vaikutuksia oppilaissa, opiskelijoissa, harjoittelijoissa, oppisopimusopiskelijoissa, aikuisopiskelijoissa ja nuorissa:

 • oppimistulosten paraneminen
 • työllistyvyyden ja uranäkymien paraneminen
 • aloitteellisuuden ja yrittäjähenkisyyden lisääntyminen
 • vastuunoton lisääntyminen ja itsetunnon vahvistuminen
 • kieli- ja digitaitojen kohentuminen
 • muiden kulttuurien tuntemuksen lisääntyminen
 • aktiivisempi osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan
 • taustaltaan erilaisten ihmisten välisen vuorovaikutuksen paraneminen
 • parempi tietoisuus Euroopan yhdentymiskehityksestä ja EU:n arvoista
 • kasvanut motivaatio osallistua viralliseen ja epäviralliseen koulutukseen ulkomailla suoritetun liikkuvuusjakson jälkeen.

Liikkuvuustoiminnan odotetaan saavan aikaan seuraavanlaisia vaikutuksia koulutus- ja nuorisoalan henkilöstössä, nuorisotyöntekijöissä ja muissa alan ammattilaisissa:

 • omaan ammattiprofiiliin (esimerkiksi opetus, koulutus tai nuorisotyö) liittyvän osaamisen kehittyminen
 • eri maiden koulutus- ja nuorisotyön käytäntöjen ja järjestelmien sekä niiden koulutus- ja nuorisopolitiikan parempi tuntemus
 • lisääntynyt valmius panna vireille nykyaikaistamiseen ja kansainvälistymiseen tähtääviä muutoksia omissa koulutusorganisaatioissa
 • virallisen ja epävirallisen koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja toisaalta työmarkkinoiden välisten suhteiden parempi tuntemus
 • opiskelijoiden, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, koulujen oppilaiden, aikuisopiskelijoiden ja nuorten hyväksi tehtävän työn ja toiminnan laadun paraneminen
 • sosiaalisen, etnisen, kielellisen, sukupuolen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä erilaisten kykyjen syvällisempi tuntemus ja myönteisempi suhtautuminen niihin
 • paremmat edellytykset vastata niiden henkilöiden tarpeisiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia
 • oppijoiden liikkuvuustoiminnan tuen ja tunnetuksi tekemisen paraneminen
 • ammatillisen kehittymisen ja urakehityksen mahdollisuuksien lisääntyminen
 • kieli- ja digitaitojen kohentuminen
 • työmotivaation ja -tyytyväisyyden lisääntyminen.

Tästä toiminnosta tuettavan toiminnan odotetaan myös tuottavan osallistujaorganisaatioille yhden tai useampia seuraavista tuloksista:

 • paremmat valmiudet toimia EU:n tai globaalilla tasolla: paremmat johtamistaidot ja kansainvälistymisstrategiat, tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa, enemmän varoja (muita kuin EU:n varoja) EU:n tai kansainvälisten hankkeiden järjestämiseen, EU:n tai maailmanlaajuisten hankkeiden laadukkaampi valmistelu, toteutus, seuranta ja jatkotoimet
 • innovatiiviset, tehokkaammat keinot kohderyhmien tarpeisiin vastaamiseksi tarjoamalla esimerkiksi seuraavia asioita: houkuttelevampia ohjelmia opiskelijoille, harjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, nuorille ja vapaaehtoisille heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti, opettajien ja kouluttajien osaamisen parantaminen, ulkomaisten opiskelujaksojen aikana hankitun osaamisen tehokkaammat tunnustamis- ja validointimenettelyt, toiminnan tehostaminen paikallisyhteisöjen hyödyksi; tehokkaampia nuorisotyömenetelmiä ja -käytäntöjä nuorten aktivoimiseksi ja/tai muita heikommassa asemassa olevien ryhmien huomioimiseksi
 • nykyaikaisempi, dynaamisempi, sitoutuneempi ja ammattimaisempi organisaation sisäinen toimintaympäristö, jossa ollaan valmiita omaksumaan hyviä käytäntöjä ja uusia menetelmiä päivittäisessä toiminnassa, joka on avoin synergioille sosiaali-, koulutus- ja työllisyysalojen eri sektoreilla toimivien organisaatioiden kanssa, jossa henkilöstön ammattitaitoa kehitetään strategisen suunnittelun avulla kunkin omien tarpeiden ja organisaation tavoitteiden mukaisesti, jossa ylläpidetään tarvittaessa viestintää, tietämyksen siirtoa ja parannuksia koskevaa tiedotusta ja joka tarvittaessa pystyy houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita ja akateemista henkilöstöä kaikkialta maailmasta.

Tämän avaintoimen tukemien tuhansien hankkeiden odotetaan yhdessä vaikuttavan osallistujamaiden koulutus- ja nuorisoalan järjestelmiin pitkällä aikavälillä, mikä vauhdittaa politiikan uudistamista ja houkuttelee uusia resursseja liikkuvuusmahdollisuuksiin Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Ohjelmaa hyödynnetään edelleen vuonna 2024 myös sellaisten toimien toteuttamiseen, joilla lievennetään Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvia sosioekonomisia ja koulutukseen liittyviä vaikutuksia. Sitä varten tuetaan liikkuvuushankkeita, jotka helpottavat Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten integroitumista.