Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Erasmus Mundus -toiminto

Erasmus Mundus -toimintoon sisältyvät:

 • Kategoria 1: Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ja
 • Kategoria 2: Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu.

Tällä toiminnolla pyritään edistämään korkeakoulujen huippuosaamista ja maailmanlaajuista kansainvälistymistä Eurooppaan sijoittautuneiden korkeakoulujen yhteisesti tarjoamilla ja tunnustamilla maisteriohjelmilla, jotka ovat avoimia maailman muiden maiden korkeakouluille.

Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmat (EMJM) ja Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmien valmistelu (EMDM) muodostavat kaksi itsenäistä kategoriaa. Myönnetty Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman valmistelutuki (EMDM) ei ole edellytys Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmalle (EMJM). Myönnetty EMDM-tuki ei automaattisesti johda EMJM-tukeen, eikä EMDM-hankkeen läpivienti ole EMJM-hankehakemusten arviointikriteeri.

Kategoria 1: Erasmus Mundus - Maisteriohjelmat (EMJM)

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat tukevat korkealaatuisia integroituja transnationaalisia [fn]maisteriohjelmia[ft/]Kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukainen taso 7.[/fn], joita tarjoavat kansainväliset korkeakoulujen konsortiot. Konsortioihin kuuluu eri maiden korkeakouluja ja tarvittaessa muita koulutusalalla ja/tai muilla aloilla toimivia kumppaneita, joilla on erityisosaamista kyseisillä opinto- tai ammattialoilla ja kiinnostusta niihin.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat huippuosaamisen ohjelmia, joilla on tarkoitus edistää eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhdentymistä ja kansainvälistymistä. Erasmus Mundus -maisteriohjelmien erityispiirteitä ovat ohjelmaa tarjoavien korkeakoulujen tiivis ja syvälle menevä keskinäinen yhteistyö sekä akateemisen sisällön korkea taso.

Erasmus Mundus - Maisteriohjelmien Tavoitteet

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaisuutta sekä huippuosaamista. Ohjelmat pyrkivät houkuttelemaan osaajia Eurooppaan seuraavien seikkojen yhdistelmällä:

 1. korkeakoulujen välinen akateeminen yhteistyö, jolla nostetaan esille eurooppalaisen korkeakoulutuksen huippuosaamista
 2. kaikkien Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden liikkuvuus; parhaille opiskelijoille myönnetään EU:n rahoittamia apurahoja.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Erasmus Mundus - Maisteriohjelmaa?

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta Erasmus Mundus -maisteriohjelmia koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat (edunsaajat ja sidosyhteisöt)

 • ovat oikeussubjekteja (julkisia tai yksityisiä elimiä)
 • ovat korkeakouluja, jotka ovat sijoittautuneet johonkin tukikelpoiseen maahan eli EU:n jäsenvaltioon, ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan tai ohjelmaan assosioitumattomaan tukikelpoiseen kolmanteen maahan.

EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei edellytetä Erasmus-peruskirjaa, mutta niiden on sitouduttava sen periaatteisiin.

Myös korkeakoulujen yhdistykset tai organisaatiot, julkiset tai yksityiset organisaatiot (niiden sidosyhteisöt mukaan lukien), jotka osallistuvat suoraan ja aktiivisesti Erasmus Mundus -maisteriohjelmien toteuttamiseen ja jotka ovat sijoittautuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon, ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan tai ohjelmaan assosioitumattomaan tukikelpoiseen kolmanteen maahan, voivat osallistua, mutta eivät koordinaattorina.   

Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteutuksessa voi olla mukana myös liitännäiskumppaneita (valinnaista).

Täysivaltaisina kumppaneina osallistuvien korkeakoulujen on hakuvaiheessa [fn]osoitettava[ft/]Ellei kansallisella/alueellisella tasolla ole erityisiä ja virallisia Erasmus Mundus -ohjelman toteuttamiseen liittyviä säännöksiä (EACEA tutkii tämän tapauskohtaisesti).[/fn], että ne ovat täyttäneet ulkoista laadunvarmistusta koskevat lainkäyttöalueensa vaatimukset yhteisohjelman osalta. Tämä voidaan tehdä joko i) osoittamalla, että ne käyttävät yhteisohjelmien laadunvarmistusta koskevaa eurooppalaista lähestymistapaa (jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii), tai se voi perustua ii) Erasmus Mundus -yhteisohjelman akkreditointiin tai iii) Erasmus Mundus -maisteriohjelman kunkin kansallisen komponentin akkreditointeihin.

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

Konsortion kokoonpano (Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili)

Hanke-ehdotuksen voi jättää konsortio, johon kuuluu vähintään kolme korkeakoulua (edunsaajia, ei sidosyhteisöjä) kolmesta eri maasta, joista vähintään kaksi on eri EU:n jäsenvaltioita ja/tai ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita.                                             

Maantieteellinen sijainti (Toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminta on toteutettava tukikelpoisissa maissa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 74 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Aiemmin rahoitetut yhteiset Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ja Erasmus Mundus ‑maisteriohjelmat voivat hakea sopimuksen uusimista aikaisintaan vuotta ennen sopimuksen päättymistä. Saman maisteriohjelman kaksi vuosikurssia, jotka rahoitetaan kahdella eri avustussopimuksella, eivät voi missään tapauksessa alkaa saman lukuvuoden aikana.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä FTOP-portaalin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 15. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien odotetaan täyttävän seuraavat vaatimukset:

 1. Ohjelmissa on oltava yhdessä suunniteltu ja täysin integroitu opinto-ohjelma, joka on Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa koskevan hakemuksen jättämisajankohtana sovellettavien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhteisten ohjelmien [fn]laadunvarmistusstandardien[ft/]https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/[/fn] mukainen. Nämä standardit kattavat kaikki yhteisohjelmien keskeiset elementit, kuten yhteisen suunnittelun, toimeenpanon, toteutuksen ja laadunvarmistuksen.

Yhteisohjelmien laadunvarmistusstandardien lisäksi Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa painotetaan seuraavia yhteisiä toimeenpanomenettelyjä:

 • yhteiset opiskelijoiden pääsyvaatimukset ja hakua, valintaa, seurantaa sekä tenttien ja opintosuoritusten arviointia koskevat säännöt ja menettelyt
 • yhteisesti suunniteltu koulutusohjelman rakenne ja integroidut opetus- ja harjoittelumenetelmät, mukaan lukien konsortion yhteisesti sopima kielipolitiikka sekä opintosuoritusten tunnustamisen ja hyväksiluvun prosessi
 • opiskelijoille tarjottavat yhteiset palvelut (esimerkiksi kielikurssit, maahantulon tukipalvelut)
 • yhteiset markkinointi- ja tiedotustoimenpiteet ohjelman ja Erasmus Mundus -apurahajärjestelmän maailmanlaajuisen näkyvyyden varmistamiseksi; markkinointistrategiaan on kuuluttava yhteinen ja kattava verkkosivusto (joka laaditaan englanniksi sekä pääasiallisella opetuskielellä, jos se on muu kuin englanti), jolla tarjotaan opiskelijoille ja muille asiaan kuuluville sidosryhmille, kuten tuleville työnantajille, kaikki tarvittava tieto ohjelmasta
 • konsortion yhteinen hallinto ja taloushallinto
 • yhteistutkintoja suositellaan, jos ne sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.
 1. Ohjelman toteuttaa korkeakoulujen ja tarvittaessa muiden koulutusalan ja/tai koulutusalan ulkopuolisten kumppanien muodostama konsortio, joka on sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan taikka ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan. Konsortiossa on oltava mukana korkeakouluja ainakin kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava EU:n jäsenvaltioita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita.

Kaikkien (EU:n jäsenvaltioissa tai ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa taikka ohjelmaan assosioitumattomissa kolmansissa maissa sijaitsevien) korkeakoulujen, jotka ovat täysivaltaisia kumppaneita, on oltava korkeakouluja, joilla on oikeus myöntää ylempiä korkeakoulututkintoja, ja myönnettävä tutkintovaatimukset täyttäville opiskelijoille joko yhteis- tai kaksoistutkinto tai niiden yhdistelmä todistuksena Erasmus Mundus -maisteriohjelman suorittamisesta. Jotta hankkeen tuki ja luja juurtuminen Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa toteuttavan konsortion organisaatioihin voidaan taata, on varmistettava osallistuvien organisaatioiden riittävä sitoutuneisuus jo suunnitteluvaiheessa ennen ensimmäisten opiskelijoiden valintaa. Tämä sitoutuneisuus ilmaistaan Erasmus Mundus -kumppanuussopimuksessa, joka kaikkien kumppanikorkeakoulujen (tarvittaessa myös liitännäiskumppanien) on allekirjoitettava. Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvien korkeakoulujen on sitouduttava tässä kumppanuussopimuksessa noudattamaan Erasmus-peruskirjan periaatteita. Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa koskevan kumppanuussopimuksen on katettava mahdollisimman tarkoin kaikki Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteuttamiseen ja Erasmus Mundus -maisteriohjelmien apurahojen hallinnointiin liittyvät akateemiset, operatiiviset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat (ks. jäljempänä). Kumppanuussopimuksen luonnos on toimitettava hakuvaiheessa.

Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteutuksessa voi olla mukana myös liitännäiskumppaneita (valinnaista). Tällaiset organisaatiot ovat välillisesti mukana maisteriohjelman tiettyjen tehtävien ja toiminnan toteutuksessa ja/tai tukevat sen tulosten levittämistä ja jatkuvuutta. Ne voivat esimerkiksi siirtää tietoa ja taitoja tai tarjota opiskelijoille täydentäviä opintojaksoja tai mahdollisuuksia työelämäjaksoihin tai työharjoitteluun. Tukikelpoisuuden ja sopimusten hallinnoinnin osalta niitä ei pidetä ohjelmarahoituksen edunsaajina.

 1. Ohjelmaan osallistuu huippuluokan opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa toteuttava konsortio vastaa itsenäisesti opiskelijoidensa valinnasta, rekrytoinnista ja seurannasta. Opiskelijavalinta on järjestettävä avoimesti, puolueettomasti ja tasapuolisesti. Valituista opiskelijoista osa voi saada Erasmus Mundus -apurahan.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin osallistuu maisteritason opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai osoittavat suorittaneensa vastaavan tasoiset, kyseisen tutkinnon myöntäneen maan/korkeakoulun kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti tunnustetut opinnot. Ensimmäisen opiskelijavuosikurssin olisi aloitettava opintonsa viimeistään hankkeen hyväksymisvuotta seuraavana lukuvuonna.

Täyden avoimuuden varmistamiseksi ja osallistuvien opiskelijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemiseksi molempien osapuolten (eli hyväksyttyjen opiskelijoiden ja Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa koskevan konsortion) on allekirjoitettava opiskelijasopimus (Student Agreement) opiskelijavalinnan jälkeen. Opiskelijasopimuksen malli on julkaistava Erasmus Mundus -maisteriohjelman verkkosivustolla.

 1. Ohjelmaan sisältyy kaikkien siihen osallistuvien opiskelijoiden pakollinen fyysinen liikkuvuus: Konsortion täytyy olla sopinut liikkuvuusreiteistä ja kumppanikorkeakoulujen välisestä opiskelujaksojen tunnustamismekanismista hankkeen hakuvaiheessa.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan on sisällyttävä kaikkien siihen osallistuvien opiskelijoiden (katsomatta siihen, ovatko he saaneet Erasmus Mundus -apurahan) pakollinen fyysinen liikkuvuusjakso, joka koostuu vähintään kahdesta opiskelujaksosta kahdessa maassa, joista vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa. Opiskelijan asuinmaa ohjelmaan kirjoittautuessa ei saa olla yksi näistä maista. Kummankin pakollisen liikkuvuusjakson työmäärän on vastattava vähintään yhtä korkeakoulun lukukautta [fn](30 ECTS-järjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän opintopistettä)[ft/]Koulutusohjelmissa, joiden laajuus on 60 ECTS-järjestelmän opintopistettä, kumpikin pakollinen opintojakso voi poikkeuksellisesti olla laajuudeltaan vähintään 20 ECTS-järjestelmän tai muun vastaavan järjestelmän opintopistettä.[/fn]. Pakollisia liikkuvuusjaksoja ei voida korvata virtuaaliliikkuvuudella. Muut opintojaksot voidaan järjestää vapaasti. Kaikki maisteriohjelman liikkuvuusjaksot on suoritettava täysivaltaisena kumppanina osallistuvissa korkeakouluissa tai niiden välittömässä valvonnassa.

Pakollisia liikkuvuusjaksoja ei voida korvata virtuaaliliikkuvuudella (etäoppiminen).

5. Ohjelmalla edistetään henkilöstön ja kutsuttujen tutkijoiden vaihtoa opetus-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotoimintojen edistämiseksi.

6. Erasmus Mundus -maisteriohjelman loppuun suorittamisesta on myönnettävä joko yhteistutkinto (eli yksi tutkintotodistus, jonka myöntäjinä on vähintään kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa) tai usean tutkinnon yhdistelmä (eli vähintään kaksi tutkintotodistusta, joiden myöntäjinä on kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa), tai näiden yhdistelmä.

Ohjelman suorittaneille opiskelijoille myönnettävän tutkinnon tai tutkintojen on kuuluttava niiden maiden korkeakoulututkintojen järjestelmiin, joissa korkeakoulut sijaitsevat. Kaikkien tutkintoja myöntävien täysivaltaisina kumppaneina osallistuvien korkeakoulujen on tunnustettava tutkinto tai tutkinnot vastavuoroisesti. Konsortioiden on annettava opiskelijoille heidän opintojensa päätyttyä yhteinen korkeakoulututkintotodistuksen liite (Joint Diploma Supplement), joka kattaa koko maisteriohjelman sisällön.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmia koskevissa hankehakemuksissa ohjelmien täytyy olla valmiita jo hakuvaiheessa, jotta niitä voidaan tarjota opiskelijoille ja mainostaa maailmanlaajuisesti heti niiden valinnan jälkeen. Erasmus Mundus -maisteriohjelman voi suorittaa millä tieteenalalla tahansa.

Seuraavat tekijät on sisällytettävä hakemukseen pääasiallisina odotettuina tuotoksina hankkeen toteutuksen aikana:

 • hankkeen verkkosivusto
 • tiedotusmateriaali
 • opiskelijasopimuksen malli
 • tutkintotodistuksen/-todistusten malli(t)
 • allekirjoitettu valintakokouksen pöytäkirja
 • raportit sisäisistä/ulkoisista laadunarvioinneista
 • kestävyys-/toimintasuunnitelma.

Hakijoiden suositellaan rajaavan tuotoskategorioiden kokonaismäärän enintään 15:een.

Yhteisten maisteriohjelmien järjestämiseen myönnettävän rahoituksen lisäksi (ks. jäljempänä rahoitussääntöjä koskeva luku) kaikki Erasmus Mundus -toiminnosta rahoitetut hankkeet, jotka päättyvät vuosina 2021–2027 (mukaan lukien vuosien 2014–2020 aikana aloitetut hankkeet), voivat jatkaa ohjelman järjestämistä Erasmus Mundus -maisteriohjelmana enintään kolmen vuosikurssin ajan toiminnon päättymisen jälkeen edellyttäen, että EACEA:n loppuraportointivaiheessa toteuttaman avustussopimusten arvioinnin tulos on vähintään 75 pistettä. Asianomaisten maisteriohjelmien on sitouduttava i) noudattamaan edelleen toiminnon tavoitteita, soveltamisalaa ja odotettuja vaikutuksia, ii) varmistamaan jatkuvuus aiemmin rahoitetun maisteriohjelman kanssa ja iii) antamaan toimintakertomus kyseisen ajanjakson lopussa.

Odotettu vaikutus

Järjestelmän tasolla

 • Edistetään akateemista yhteistyötä eurooppalaisella korkeakoulutusalueella ja sen ulkopuolella tukemalla yhteistä opetusta ja yhteisiä tutkintoja, laadun parantamista ja akateemisen huippuosaamisen edistämistä.
 • Vahvistetaan korkeakoulutuksen kansainvälisyyttä korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä kaikkialta maailmasta tulevien parhaiden opiskelijoiden liikkuvuudella.
 • Lisätään korkeakoulutuksen, innovoinnin ja tutkimuksen välisiä synergiavaikutuksia.
 • Poistetaan oppimisen esteitä parantamalla laadukkaan ja innovaatiovetoisen koulutuksen saatavuutta ja helpottamalla oppijoiden siirtymistä eri maiden välillä.
 • Vastataan yhteiskunnan ja työmarkkinoiden tarpeisiin.
 • Edistetään koulutusta koskevien innovatiivisten toimintapolitiikkojen kehittämistä.

Korkeakoulujen tasolla

 • Tarjotaan eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille korkeakouluille enemmän mahdollisuuksia järjestelmälliseen ja kestävään akateemiseen yhteistyöhön kaikkialla maailmassa.
 • Parannetaan maisteritason ohjelmien laatua ja ohjausjärjestelyjä.
 • Lisätään osallistujaorganisaatioiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.
 • Tuetaan uusien verkostojen luomista ja parannetaan nykyisten verkostojen laatua.
 • Lisätään osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden vetovoimaa lahjakkaiden opiskelijoiden silmissä.
 • Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymistoimia luomalla kansainvälistä tietoisuutta niiden opetussuunnitelmien avulla ja suunnittelemalla kattavia kansainvälistymisstrategioita (korkeakoulujen yhteistyö ja henkilöiden rajat ylittävä liikkuvuus).

Henkilöiden tasolla

 • Parannetaan osallistuvien opiskelijoiden työllistettävyyttä.
 • Parannetaan opiskelijoiden avaintaitoja ja osaamista.
 • Luodaan uusia ajattelutapoja ja lähestymistapoja akateemisiin opintoihin kansainvälisen, monitieteellisen, monialaisen ja kulttuurien välisen kokemuksen avulla.
 • Parannetaan opiskelijoiden verkostoitumis- ja viestintävalmiuksia.
 • Lisätään yksilöiden panosta osaamiseen perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi (enintään 30 pistettä)

Tausta ja yleiset tavoitteet

Hankkeen yleiset päämäärät ja tavoitteet sekä niiden relevanssi Erasmus Mundus -toiminnon kannalta.

EU:n arvot:

Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Tarveanalyysi ja erityiset tavoitteet

 • Hankkeen perusajatus ja tarveanalyysi, johon hanke-ehdotus perustuu.
 • Ongelmat/haasteet/puutteet ja erityistavoitteet, joihin hankkeella pyritään puuttumaan akateemisesti sekä yhteiskunnallisten ja työmarkkinoiden tarpeiden osalta.

Täydentävyys muiden toimintojen kanssa ja innovointi

 • Strategia huippuosaamisen ja innovoinnin edistämiseksi.
 • Kumppanikorkeakoulujen nykyaikaistamis- ja kansainvälistymisstrategian tukeminen.
 • Hankkeen ainutlaatuisuus ja lisäarvo verrattuna olemassa olevaan maisteriohjelmien tarjontaan.
 • Strategia vetovoiman, yhdentymisen ja kansainvälistymisen lisäämiseksi ja eurooppalaisen korkeakoulualueen poliittisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 30 pistettä)

Käsite ja menetelmät 

Erasmus Mundus -maisteriohjelman yhteisyys/integraatio ottaen huomioon kohdassa ”Hankkeen suunnittelu ja valmistelu” kuvatut vaatimukset. Hanke-ehdotuksessa on kuvailtava etenkin

 • opetusohjelma sekä se, miten huippuosaaminen ja oppimiskokemuksen innovatiiviset osatekijät varmistetaan koko konsortiossa
 • opiskelujaksojen järjestäminen, mukaan lukien liikkuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja oppimistulosten/opintopisteiden vastavuoroinen tunnustaminen
 • opiskelijoiden hakemuksia, valintaa, ohjelmaan osallistumista sekä opiskelija-apurahojen jakamista koskevat periaatteet ja vaatimukset
 • opiskelijoille tarjottavat palvelut
 • henkilöstön liikkuvuuden ja kutsuttujen tutkijoiden panos opetus-, koulutus-, tutkimus- ja hallintotoiminnan edistämiseksi
 • erityiset tukitoimenpiteet, joilla helpotetaan osallistujien yhdenvertaista ja osallistavaa pääsyä ohjelmaan sekä sellaisten opiskelijoiden, henkilöstön jäsenten ja kutsuttujen tutkijoiden osallistumista, joilla on pitkäaikaiseen ruumiilliseen, henkiseen, älylliseen tai aisteihin liittyvään vammaan liittyviä yksilöllisiä tarpeita.

Laadunvarmistus-, seuranta- ja arviointistrategia

 • Maisteriohjelman sisäiset ja ulkoiset laadunvarmistustoimenpiteet.
 • Missä määrin yhdessä suunniteltu ja täysin integroitu opetussuunnitelma on eurooppalaisen korkeakoulutusalueen yhteisohjelmien laadunvarmistusstandardien mukainen.
 • Myönnettävä yhteistutkinto tai -tutkinnot ja sen/niiden tunnustaminen tutkintoja myöntävissä täysivaltaisina kumppaneina osallistuvissa korkeakouluissa sekä yhteinen korkeakoulututkintotodistuksen liite.

Hankeryhmät, henkilöstö ja asiantuntijat

 Hankeryhmät ja niiden yhteistyö hankkeen toteuttamiseksi.

Kustannustehokkuus ja varainhoito 

EU:n rahoituksen hallinnointi, täydentävän rahoituksen hankinta ja budjettia koskeva suunnitelma.   

Riskinhallinta

Hankkeen toteutukseen liittyvien riskien tunnistaminen ja asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelu.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Konsortion kokoonpano

 • Konsortion kokoonpanon perusteet ja kumppanien täydentävyys; niiden tuoma lisäarvo Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteutuksen kannalta sekä se, miten kukin kumppani hyötyy hankkeeseen osallistumisesta.
 • Konsortion innovatiivinen luonne ja sellaisten kumppanien osallistaminen, joilla on vaihtelevassa määrin kokemusta Erasmus Mundus -toiminnosta. Tapauksen mukaan:
  • miten nykyistä Erasmus Mundus -konsortiota on laajennettu
  • miten yhteistyö koulutusalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa on järjestetty ja mikä on sen tarkoitus.
 • Kunkin kumppanin roolin ja tehtävien määrittely sekä hanketoimintaan osallistumisen aste.      

Konsortion hallinnointi ja päätöksenteko

 • Yhteistyöjärjestelyt sekä hallintoa ja taloudenhoitoa koskevat hallintomenettelyt ja -elimet.
 • Kumppanikorkeakoulujen institutionaalinen sitoutuminen Erasmus Mundus -maisteriohjelman toteutukseen.
 • Kumppanuussopimusluonnoksen asianmukaisuus Erasmus Mundus -maisteriohjelman tehokkaan hallinnoinnin kannalta.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

Vaikutukset ja tavoitteet 

 • Vaikutukset järjestelmän tasolla (tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella, muun muassa suuren yleisön keskuudessa ja yhteiskunnassa), korkeakoulujen tasolla (kumppaniorganisaatiot) ja yksilöiden tasolla (erityisesti työllistettävyyden suhteen).
 • Ennusteet osallistuvien opiskelijoiden määrästä hankkeen aikana. Toimenpiteet maantieteellisen tasapainon varmistamiseksi opiskelijoiden rekrytoinnissa.       

Viestintä, levitys ja näkyvyys

 • Markkinointistrategia lahjakkaiden opiskelijoiden houkuttelemiseksi kaikkialta maailmasta: kohderyhmät, kumppanien tehtävät ja se, miten opiskelijoita kannustetaan edistämään Erasmus+ -identiteettiä/-yhteisöä.
 • Tulosten levittämistä ja hyödyntämistä sekä näkyvyyttä koskeva strategia.

Kestävyys ja jatkuvuus

 • Keskipitkän tai pitkän aikavälin kehitys- ja jatkuvuusstrategia EU-rahoituksen loppumisen jälkeen, mukaan lukien muiden rahoituslähteiden hankkiminen.
 • Synergia/täydentävyys muun (EU:n ja muiden tahojen rahoittaman) toiminnan kanssa, jossa voidaan hyödyntää hankkeen tuloksia.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 70 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä., ja sen on oltava kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavan vähimmäispistemäärän mukainen (eli vähintään 22 pistettä kriteeristä ”hankkeen relevanssi”, vähintään 15 pistettä kriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja vähintään 10 pistettä kriteereistä ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikuttavuus”).

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”Vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella. Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Rahoitussäännöt

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien avustus lasketaan seuraavien kolmen osatekijän perusteella:

 • tuki institutionaalisiin kustannuksiin ohjelman toteuttamiseksi
 • sopimuksen voimassaoloaikana myönnettävien opiskelija-apurahojen enimmäismäärä
 • lisätuki, jolla on tarkoitus kattaa vammaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.

Avustussopimuksella rahoitetaan vähintään neljä maisteriohjelman vuosikurssia, joista kukin kestää yhdestä kahteen lukuvuotta (60, 90 tai 120 ECTS-opintopistettä).

Tuki Erasmus Mundus - Maisteriohjelman Institutionaalisiin Kustannuksiin

Tätä tukea myönnetään yksikkökustannusten perusteella ohjelmaan valittua opiskelijaa kohden, ja sen on tarkoitus kattaa Erasmus Mundus ‑maisteriohjelman toteutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Yksikkökustannuksiin sisältyvät henkilöstökulut (opetus, matkat), kutsutut vierailevat luennoijat, markkinointi, tulosten levittäminen, organisaatioon liittyvät kustannukset (mukaan lukien opiskelijoiden täydellinen vakuutussuoja, erityistarpeisten opiskelijoiden taloudellinen tuki, mikäli he eivät kuulu lisätuen (ks. jäljempänä) piiriin, apu majoituksen löytämisessä sekä muut opiskelijoiden palvelut), hallintokustannukset ja kaikki muut laadukkaan maisteriohjelman toteuttamiseksi tarvittavat kustannukset.

Valitut hankkeet eivät voi veloittaa opiskelijoilta hakemusmaksuja. Lisäksi hankkeet eivät voi periä Erasmus Mundus ‑apurahan saajilta lukukausimaksuja tai muita opiskelijan osallistumiseen liittyviä pakollisia kustannuksia.

Institutionaalisiin kustannuksiin myönnettävä enimmäistuki on 750 euroa/kuukaudessa x DR x NRES

jossa

 • DR = maisteriohjelman enimmäiskesto kuukausina (eli 12, 18 tai 24 kuukautta)
 • NRES = avustussopimuksen koko voimassaolon aikana ohjelmaan valittujen opiskelijoiden (apurahan saajien ja muiden) määrä.

On huomattava, että avustusta laskettaessa NRES-määrä voi olla enintään 100 (pois lukien prioriteettialueiksi määritellyiltä alueilta tuleville opiskelijoille tarvittaessa myönnettävät lisäapurahat).

Opiskelija-apurahat

Apuraha on tuki opiskelijoille aiheutuviin kuluihin ja kattaa matka-, viisumi-, asettautumis- ja oleskelukustannukset. Se lasketaan kuukausittaisten yksikkökustannusten perusteella koko siltä ajalta, jonka ohjelmaan valittu apurahan haltija tarvitsee opinto-ohjelman suorittamiseen (määräsuhteisesti päivien todellisen määrän mukaan). Tämä ajanjakso kattaa opiskelun, tutkimuksen, harjoittelutoiminnan sekä opinnäytetyön kirjoittamisen ja esittämisen maisteriohjelman vaatimusten mukaisesti. Tänä aikana apuraha voidaan myöntää vain täysimääräisenä ja päätoimisille opiskelijoille.

Apuraha myönnetään päätoimiseen opiskeluun ja se kattaa maisteriohjelman koko keston (eli 12, 18 tai 24 kuukautta). Apurahan kestoa lyhennetään, jos aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan (tällöin apurahan vähimmäiskesto on yksi lukuvuosi).

Opiskelijat, jotka ovat aiemmin saaneet Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan, eivät voi hakea uudelleen apurahaa Erasmus Mundus -maisteriohjelman puitteissa.

Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahoja voidaan tarjota kaikkialta maailmasta tuleville opiskelijoille. Konsortioiden olisi kuitenkin varmistettava maantieteellinen tasapaino, eli enintään 10 prosenttia kaikista hankkeen toteutuksen aikana myönnettävistä apurahoista voidaan myöntää samaa kansallisuutta oleville hakijoille (tätä sääntöä ei sovelleta mahdollisiin lisäapurahoihin prioriteettialueilta tuleville opiskelijoille).

Opiskelijaa kohden myönnettävän apurahan enimmäismäärän laskeminen:

Apuraha lasketaan seuraavasti: 1 400 euroa/kuukaudessa x DS

jossa DS = maisteriohjelman kesto.

Avustussopimuksen voimassaolon aikana myönnettävän Erasmus Mundus -maisteriohjelman apurahan enimmäismäärän laskeminen:

Apurahan enimmäismäärä lasketaan seuraavasti: 1 400 euroa/kuukaudessa x DR x NRS

Jossa:

 • DR = maisteriohjelman enimmäiskesto kuukausina (eli 12, 18 tai 24 kuukautta)
 • NRS = avustussopimuksen koko voimassaolon aikana myönnettävien apurahojen määrä (enintään 60 apurahaa, pois lukien prioriteettialueiksi määritellyiltä alueilta tuleville opiskelijoille tarvittaessa myönnettävät lisäapurahat).

Tuki vammaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin

Yksilöllisiin tarpeisiin voidaan myöntää rahoitusta, jos se täyttää avustussopimuksessa vahvistetut yleiset kelpoisuusehdot. Sitä myönnetään ohjelmaan osallistuville opiskelijoille (katsomatta siihen, onko näille myönnetty apuraha), joilla on vammoja (kuten pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma), esimerkiksi erityisten tarvikkeiden tai palvelujen hankintaan (kolmansien henkilöiden antama apu, työympäristön mukauttaminen, ylimääräiset matka- tai kuljetuskustannukset).

Tuki ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden kattamiseksi muodostuu seuraavista erityistarpeiden yksikkökustannuksista:

(a) 3 000 euroa

(b) 4 500 euroa

(c) 6 000 euroa

(d) 9 500 euroa

(e) 13 000 euroa

(f) 18 500 euroa

(g) 27 500 euroa

(h) 35 500 euroa

(i) 47 500 euroa

(j) 60 000 euroa

Opiskelijaa kohden myönnettävän yksikkökustannuksiin perustuvan tuen laskeminen:

Ohjelmaan osallistuvat opiskelijat ilmoittavat, millaisia tarvikkeita/palveluja tarvitaan ja mitä ne maksavat. Sovellettava yksikkökustannus määritetään arvioituja kustannuksia vastaavaksi tai niitä välittömästi alhaisemmaksi määräksi. Tämä yksikkökustannus on osittainen tuki, eikä sen tarkoituksena ole kattaa kaikkia todellisia kustannuksia.

Huom. Pienimmän määrän (eli 3 000 euroa) alittaviin kustannuksiin ei voida myöntää lisätukea, vaan ne on katettava Erasmus Mundus -maisteriohjelman institutionaalisiin kustannuksiin myönnettävästä tuesta tai muista edunsaajakorkeakoulujen rahoituslähteistä.

Erasmus Mundus - Maisteriohjelmalle avustussopimuksen keston aikana myönnettävän rahoituksen enimmäismäärän laskeminen:

Hakuvaiheessa hakijat hakevat arvionsa perusteella enintään kahta yksikkökustannusta, jotka vastaavat luokituksen korkeimpia yksikkökustannuksia, eli enintään 2 x 60 000 euroa. Tämän määrän perusteella yksikkökustannukset jaetaan asianomaisille opiskelijoille.

Hankkeen toteutusvaiheessa yksikkökustannukset lasketaan kuukausittaisena yksikkökorvauksena seuraavasti:

{erityistarpeiden yksikkökustannus x (1/kuukausien määrä)}

Edellä olevan kaavan kuukausien lukumäärän on vastattava niiden kuukausien lukumäärää, joina erityistarpeiden edellyttämiä tarvikkeita tai palveluja käytettiin tai tuotettiin toiminnon toteuttamiseksi, riippuen tarvikkeiden tai palvelujen luonteesta. Kun kyse on kertaluonteisista kustannuksista, kuukausien määrä on 1.

Lisätuki prioriteettialueiksi määritellyiltä alueilta tuleville opiskelijoille

Hakijat voivat hakea lisärahoitusta opiskelijoille, jotka tulevat sellaisista ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista alueilta 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, joita tuetaan EU:n ulkoisen toiminnan rahoitusvälineistä.

Rahoitettavaksi ehdotetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat voivat saada enintään 18 lisäapurahaa (mukaan lukien vastaavat institutionaaliset kustannukset), jotka rahoitetaan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön Globaali Eurooppa -välineestä (NDICI), ja enintään neljä lisäapurahaa (mukaan lukien vastaavat institutionaaliset kustannukset), jotka rahoitetaan liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III) koko maisteriohjelman keston ajan. Lisäapurahojen tarkoituksena on saavuttaa asetetut EU:n ulkoisen toiminnan tärkeimmät korkeakoulupoliittiset tavoitteet ja ottaa huomioon tasoerot, joita asianomaisten ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden talous- ja yhteiskuntakehityksessä ilmenee. Nämä apurahat jaetaan rahoitettaviksi valituille Erasmus Mundus -maisteriohjelmille niiden saaman pistemäärän mukaan laskevassa järjestyksessä ja käytettävissä olevat määrärahat huomioon ottaen.

Lisätietoja kussakin määrärahakokonaisuudessa käytettävissä olevista määristä julkaistaan rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP). Varojen käytössä on sovellettava maantieteellistä tasapainoa ja korkeakouluja kannustetaan rekrytoimaan opiskelijoita köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista.

Tälle toiminnolle asetetut maantieteelliset tavoitteet ja sen ohjeellinen osuus määrärahoista ovat seuraavat:

 • Alue 1 (Länsi-Balkan): Erityistä huomiota kiinnitetään ilmastonmuutoksen, ympäristön ja energian, digiteknologian, insinööritieteiden, kestävän kasvun ja työpaikkojen aloilla myönnettäviin apurahoihin.
 • Alue 3 (eteläinen naapurialue): 8 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista.
 • Alue 5 (Aasia): 23 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat.
 • Alue 6 (Keski-Aasia): 9 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat.
 • Alue 7 (Lähi-itä): 3 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat.
 • Alue 8 (Tyynenmeren alue): 1 prosentti NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat.
 • Alue 9 (Saharan eteläpuolinen Afrikka): 31 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Etusijalle asetetaan vähiten kehittyneet maat. Erityistä huomiota kiinnitetään myös muuttoliikkeen kannalta ensisijaisiin maihin. Yksikään maa ei voi saada yli 8:aa prosenttia alueelle myönnetystä rahoituksesta.
 • Alue 10 (Latinalainen Amerikka): 24 prosenttia NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista. Määrärahoista voidaan myöntää Brasilialle ja Meksikolle yhteensä enintään 30 prosenttia.
 • Alue 11 (Karibian alue): 1 prosentti NDICI-välineestä käytettävissä olevista määrärahoista.

Alueellisia tavoitebudjetteja ja painopisteitä sovelletaan ohjeellisesti hanketasolla ja niitä seurataan toteutusvaiheessa.

Lopullisen avustusmäärän laskeminen

Lopullinen avustusmäärä lasketaan loppuraportointivaiheessa myönnettyjen apurahojen määrän, ohjelmaan valittujen opiskelijoiden määrän ja erityistarpeisiin osoitettujen yksikkökustannusten todellisen määrän perusteella, edellyttäen, että kokonaismäärä ei ylitä myönnettävän avustuksen enimmäismäärää. Hankkeet voivat siirtää varoja apurahojen (prioriteettialueiksi määritellyiltä alueilta tuleville opiskelijoille myönnettävät lisäapurahat pois luettuna) ja yksilöllisten tarpeiden rahoituksen välillä todellisten tarpeiden mukaan avustussopimusta noudattaen. Siirrot budjettikohtien ja rahoitusvälineiden välillä eivät ole sallittuja. 

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Kategoria 2: Erasmus Mundus - Maisteriohjelmien Valmistelu

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun tarkoituksena on lisätä yliopistojen valmiuksia nykyaikaistaa ja kansainvälistää opetussuunnitelmiaan ja opetuskäytäntöjään, yhdistää resursseja ja kehittää korkeakoulujärjestelmien yhteisiä mekanismeja laadunvarmistukseen, akkreditointiin sekä tutkintojen ja opintosuoritusten tunnustamiseen. Tuki on tarkoitettu myös yhteisohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) tarjoamien mahdollisuuksien tutkimiseen ja hyödyntämiseen. Osallistuvien korkeakoulujen suuren yhtenäisyyden/yhdentymisen vuoksi tällaisilla integroiduilla transnationaalisilla ohjelmilla edistetään eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhdentymistä ja kansainvälistymistä.

Erasmus mundus - Maisteriohjelmien Valmistelun Tavoite

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun päätavoitteena on kannustaa uusien, innovatiivisten ja korkeatasoisten integroitujen transnationaalisten maisteriohjelmien kehittämistä. Näissä valmistelutoimissa olisi oltava mukana Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa aliedustettuina olevia a) EU:n jäsenvaltioita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita ja/tai b) näiden maiden korkeakouluja ja/tai c) aihealueita [fn](ks. Erasmus Mundus -luettelo)[ft/]https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en[/fn]. Edunsaajien olisi tarjottava koulutusta, joka vastaa kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukaista tasoa 7.

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea Erasmus Mundus -Maisteriohjelman Valmistelua?

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustuksen Erasmus Mundus -maisteriohjelman valmistelua koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat perusteet:

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot (Kuka voi hakea?)

Tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hakijat

 • ovat oikeussubjekteja (julkisia tai yksityisiä elimiä)
 • ovat korkeakouluja, jotka ovat sijoittautuneet johonkin tukikelpoiseen maahan eli EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan tai ohjelmaan assosioitumattomaan tukikelpoiseen kolmanteen maahan.      

Poikkeus: Valko-Venäjän (alue 2) ja Venäjän federaation (alue 4) organisaatiot eivät voi osallistua tähän toimintoon.

EU:n jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE).

Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistuvilta korkeakouluilta ei edellytetä Erasmus-peruskirjaa, mutta niiden on sitouduttava sen periaatteisiin.

Maantieteellinen sijainti (Toiminnan tapahtumapaikka)

Toiminta on toteutettava tukikelpoisissa maissa.

Hankkeen kesto

Hankkeiden on yleensä kestettävä 15 kuukautta (pidentäminen on mahdollista, jos sille on asianmukaiset perustelut, muuttamalla sopimusta).

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2024-EMJM-DESIGN

Tutustu ennen hakemuksen jättämistä FTOP-portaalin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 15. helmikuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelulla autetaan suunnittelemaan korkealaatuisia integroituja maisteritason [fn]koulutusohjelmia[ft/]Kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 2011) mukainen taso 7.[/fn]. Ohjelmia tarjoavat yhteisesti kansainväliset konsortiot, joihin kuuluu eri maiden korkeakouluja kaikkialta maailmasta sekä tarvittaessa muita koulutusalalla ja/tai muilla aloilla toimivia kumppaneita, joilla on erityisosaamista kyseisillä opinto- tai ammattialoilla ja kiinnostusta niihin.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat yhden edunsaajan hankkeita. Edunsaaja luo yhteyksiä ja käynnistää yhteistyötoimintaa ”integroidun maisteriohjelman” määritelmän mukaisen maisteriohjelman suunnittelemiseksi ja valmistelemiseksi (ks. Erasmus Mundus -maisteriohjelmia koskeva jakso ”Hankkeen suunnittelu ja valmistelu”). Edunsaajan olisi hakuvaiheessa yksilöitävä osallistujaorganisaatiot. Ne eivät kuitenkaan osallistu avustussopimuksen allekirjoitusprosessiin. Suunniteltu toiminta kuvataan hakulomakkeen B osassa ja yhdessä työpaketissa.

Rahoituskauden päättyessä yhteisesti suunnitellun maisteriohjelman olisi

 • tarjottava täysin integroitu opetussuunnitelma, jonka toteuttaa korkeakoulujen konsortio (johon kuuluu vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava EU:n jäsenvaltioita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita)
 • pyrittävä rekrytoimaan huippuluokan opiskelijoita kaikkialta maailmasta
 • sisällettävä pakollisia fyysisiä liikkuvuusjaksoja kaikille opiskelijoille
 • johdettava joko yhteistutkintoon (yksi tutkintotodistus, jonka myöntäjinä on vähintään kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa) tai usean tutkinnon yhdistelmään (vähintään kaksi tutkintotodistusta, joiden myöntäjinä on kaksi korkeakoulua eri maista, joista vähintään toisen on oltava EU:n jäsenvaltio tai ohjelmaan assosioitunut kolmas maa), tai näiden yhdistelmään.

Lisäksi hankkeessa on täytynyt suunnitella seuraavat yhteiset mekanismit:

 • yhteiset opiskelijoiden pääsyvaatimukset ja hakua, valintaa, seurantaa sekä tenttien ja opintosuoritusten arviointia koskevat säännöt ja menettelyt
 • yhteinen ohjelma ja integroidut opetus- ja harjoittelumenetelmät
 • suunnitelma yhteisistä opiskelijoille tarjottavista palveluista (esimerkiksi kielikurssit, maahantulon tukipalvelut)
 • yhteinen markkinointi- ja tiedotusstrategia
 • yhteinen hallinto- ja taloushallintostrategia
 • yhteiset tutkintoja koskevat periaatteet
 • luonnos yhteiseksi kumppanuussopimukseksi, jossa on oltava mukana korkeakouluja ainakin kolmesta eri maasta, joista vähintään kahden on oltava EU:n jäsenvaltioita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita; sopimuksen on tarkoitus kattaa kaikki maisteriohjelman toteutukseen liittyvät akateemiset, toiminnalliset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat
 • luonnos yhteiseksi opiskelijasopimukseksi.

Edellä mainitut tekijät on sisällytettävä hakemukseen pääasiallisina odotettuina tuotoksina hankkeen toteutuksen päättyessä.

Kehitettävän maisteriohjelman odotetaan noudattavan [fn]eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) yhteisohjelmien laadunvarmistusstandardeja[ft/]https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/[/fn].

On suositeltavaa käynnistää ainakin jokin akkreditointi- tai arviointiprosessi ennen hankkeen päättymistä ja tutkia yhteisohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tarjoamia mahdollisuuksia (jos kansallinen lainsäädäntö tämän sallii).

Odotettu vaikutus

 • Tarjotaan eurooppalaisille ja Euroopan ulkopuolisille korkeakouluille mahdollisuuksia kehittää uusia kumppanuuksia.
 • Parannetaan maisteritason ohjelmien laatua ja ohjausjärjestelyjä ja edistetään innovointia näissä ohjelmissa.
 • Lisätään osallistujaorganisaatioiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.
 • Lisätään osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden vetovoimaa lahjakkaiden opiskelijoiden silmissä.
 • Edistetään yliopistojen kansainvälistymistoimia luomalla kansainvälistä tietoisuutta niiden opetussuunnitelmien avulla ja suunnittelemalla kattavia kansainvälistymisstrategioita (korkeakoulujen yhteistyö ja henkilöiden rajat ylittävä liikkuvuus).

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi (enintään 40 pistettä)

Tausta ja yleiset tavoitteet

 • Hankkeen yleiset päämäärät ja tavoitteet sekä niiden relevanssi Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun kannalta sekä erityisesti tavoite kehittää uusia korkealaatuisia ja integroituja transnationaalisia maisteritason koulutusohjelmia.

EU:n arvot:

 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.

Tarveanalyysi ja erityiset tavoitteet

 • Pitkälle integroidun maisteriohjelman suunnittelun perusajatus.
 • Panos uusien kumppanuuksien luomiseen ja potentiaali saada mukaan a) EU:n jäsenvaltioita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita, b) korkeakouluja ja/tai c) aihealueita, jotka ovat aliedustettuina Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa.

Täydentävyys muiden toimintojen kanssa ja innovointi

Hankkeen kunnianhimoisuus verrattuna nykyiseen maisteriohjelmien tarjontaan ja sen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen houkuttelevuutta lisäävä vaikutus.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 20 pistettä)

Käsite ja menetelmät 

Tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi suunnitellun toiminnan asianmukaisuus ja toteuttamiskelpoisuus.

Hankehallinta ja laadunvarmistus

 • Hanke-ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että hanke toteutetaan laadukkaasti ja aikataulun mukaisesti.
 • Ehdotettua maisteriohjelmaa koskevan akkreditointi- tai arviointiprosessin käynnistämiseksi suunnitellut toimet, joissa mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään yhteisohjelmien laadunvarmistusta koskevan eurooppalaisen lähestymistavan tarjoamia mahdollisuuksia.

Hankeryhmät, henkilöstö ja asiantuntijat  

 • Suunnitellut toiminnalliset resurssit (mukaan lukien osallistujaorganisaatiot) suhteessa suunniteltuun toimintaan ja tuloksiin.
 • Hankeryhmän roolien määrittely ja tehtävien jakautuminen.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Konsortion kokoonpano       

 • Osallistujaorganisaatioiden odotettu rooli. Niiden panos hankkeen toteuttamiseen ja maisteriohjelman suunnitteluun.
 • Niiden osallistumisen perusajatus, lisäarvo ja täydentävyys.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

Vaikutukset ja tavoitteet

Uuden Erasmus Mundus -maisteriohjelman odotetut vaikutukset ja tavoitteet.

Viestintä, levitys ja näkyvyys

Uuden maisteriohjelman ja hankkeen tuotosten tunnetuksi tekemiseksi ja levittämiseksi esitetty toiminta.

Kestävyys ja jatkuvuus

Suunnitellut toimet uuden maisteriohjelman onnistuneen käynnistämisen/toteuttamisen (myös sen hyväksynnän korkeakoulun sisällä) sekä sen kestävyyden varmistamiseksi (mukaan lukien mahdollisten rahoituslähteiden yksilöiminen).

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä, ja sen on oltava kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavan vähimmäispistemäärän mukainen (eli vähintään 20 pistettä kriteeristä ”hankkeen relevanssi” ja 10 pistettä kriteereistä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu”, ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikutus”).

Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hanke-ehdotukset, jotka saavat korkeimman pistemäärän arviointikriteeristä ”hankkeen relevanssi”. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” saadun pistemäärän perusteella. Jos siitä saatu pistemäärä on sama, etusija määritetään arviointikriteeristä ”vaikuttavuus” saadun pistemäärän perusteella. Jos paremmuusjärjestystä ei saada selville tällä tavalla, etusijan määrittämiseksi voidaan ottaa huomioon hankkeiden koko asiakirja-aineisto ja myönteisten synergioiden syntyminen hankkeiden välille taikka muita ehdotuspyynnön tavoitteisiin liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät kirjataan paneelin raporttiin.

Rahoitussäännöt

Tässä toiminnossa noudatetaan kertakorvaukseen perustuvaa rahoitusmallia.

EU-avustuksen määrä hanketta kohden on 60 000 euroa.

Kertakorvaus kattaa uuden maisteriohjelman perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten kokouksista ja konferensseista, tutkimuksista ja kyselytutkimuksista ja akkreditointi- tai arviointiprosessista, suoraan aiheutuvat kustannukset. Rahoitusta voidaan käyttää myös henkilöstökustannusten, matka- ja majoituskustannusten, hallintokustannusten ja alihankkijoilla teetettävän toiminnan kattamiseen, mikäli ne liittyvät Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun toteuttamiseen.

Avustusperusteet vahvistetaan avustussopimuksessa.

Avustuksen loppusuoritusta varten edunsaajien on toimitettava näyttöä siitä, että niiden hakemuksessa esitetty toiminta ja tuotokset ovat toteutuneet täysimääräisesti ja tyydyttävästi.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

 

Tagged in:  Erasmus Mundus