Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus-akkreditointi ammatillisen koulutuksen, yleisivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloilla

Erasmus+ -akkreditointi on väline ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen aloilla toimiville organisaatioille, jotka haluavat avata mahdollisuuksia rajat ylittävälle vaihdolle ja yhteistyölle. Erasmus+ -akkreditoinnin myöntäminen vahvistaa, että hakija on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi osana laajempaa pyrkimystä kehittää organisaatiotaan. Tämä niin kutsuttu Erasmus+ -suunnitelma on keskeinen osa Erasmus+ -akkreditointia koskevaa hakemusta.

Hakijat voivat hakea yksittäistä Erasmus+ -akkreditointia organisaatiolleen tai liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiden Erasmus+ -akkreditointia, kuten jäljempänä selitetään. Akkreditoinnin haku ei edellytä aiempaa kokemusta ohjelmasta.

Organisaatioille, joilla jo on Erasmus+ -akkreditointi, voidaan myöntää laatumerkki (excellence label) tunnustuksena niiden aiemmasta työstä ja sitoutumisesta laatuun.

Miten liikkuvuusmahdollisuuksia käytetään Erasmus+ -akkreditoinnin avulla?

Hakijat, joille myönnetään Erasmus+ -akkreditointi, voivat käyttää yksinkertaisemmin avaintoimen 1 rahoitusmahdollisuuksia omilla aloillaan. Vuotuinen akkreditoitujen hankkeiden rahoituspyyntö esitellään luvussa, jossa käsitellään Erasmus+ -akkreditointien kattamia aloja.

Toiminnon tavoitteet

Kaikilla kolmella alalla:

Opettamisen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden lujittaminen:

 • Edistetään osallisuuden ja moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen arvoja.
 • Edistetään ymmärrystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja monimuotoisuudesta.
 • Tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.

Ammatillisen koulutuksen alalla:

Ammatillista koulutusta koskevan neuvoston suosituksen ja Osnabrückin julistuksen sekä Euroopan osaamisohjelman toteuttamisen ja eurooppalaisen koulutusalueen perustamisen edistäminen:

 • Parannetaan ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen laatua.
 • Vahvistetaan avaintaitoja ja monialaisia taitoja, etenkin kielten oppimista ja digitaitoja.
 • Tuetaan nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla tarvittavan työtehtäväkohtaisen osaamisen kehittämistä.
 • Vaihdetaan parhaita käytänteitä, edistetään uusien ja innovatiivisten pedagogisten menetelmien ja teknologioiden käyttöä ja tuetaan opettajien, ohjaajien, mentorien ja ammatillisten oppilaitosten muun henkilöstön ammatillista kehitystä.
 • Kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien valmiuksia toteuttaa laadukkaita liikkuvuushankkeita ja niiden kykyä luoda laadukkaita kumppanuuksia ja laatia samalla kansainvälistymisstrategioitaan.
 • Tehdään liikkuvuudesta realistinen mahdollisuus kaikille ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijoille ja pidennetään ammatillisten koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuuden keskimääräistä kestoa sen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Edistetään ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten laatua, avoimuutta ja tunnustamista erityisesti käyttämällä tähän tarkoitukseen olevia eurooppalaisia työkaluja ja välineitä.

Yleissivistävän koulutuksen alalla

Opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen yleissivistävässä koulutuksessa:

 • Tuetaan opettajien, koulujen johtajien ja koulujen muun henkilöstön ammatillista kehitystä.
 • Edistetään uusien teknologioiden ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöä.
 • Parannetaan kielten opetusta ja kielellistä monimuotoisuutta kouluissa.
 • Tuetaan parhaiden käytäntöjen jakamista ja siirtämistä opetuksen ja koulujen kehittämisen alalla.

Eurooppalaisen koulutusalueen luomisen edistäminen:

 • Kehitetään koulujen valmiuksia osallistua rajat ylittävään vaihtoon ja yhteistyöhön ja toteutetaan korkealaatuisia liikkuvuushankkeita.
 • Tehdään liikkuvuudesta todellinen mahdollisuus kaikille yleissivistävän koulutuksen oppilaille.
 • Edistetään oppilaiden ja henkilöstön ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten tunnustamista.

Aikuiskoulutuksen alalla: 

Eurooppalaisen koulutusalueen luomisen ja Euroopan osaamisohjelman edistäminen:

 • Parannetaan aikuisille suunnatun virallisen ja epävirallisen koulutuksen sekä arkioppimisen laatua.
 • Parannetaan aikuiskoulutuksen laatua ammatillistamalla sen parissa työskentelevää henkilöstöä ja kehittämällä aikuiskoulutuksen järjestäjien valmiuksia toteuttaa korkealaatuisia koulutusohjelmia.
 • Parannetaan opettamisen ja oppimisen laatua kaiken tyyppisessä aikuiskoulutuksessa ja tehdään siitä sellaista, että se vastaa keskeisellä tavalla koko yhteiskunnan tarpeisiin.
 • Parannetaan aikuiskoulutuksen tarjontaa EU:n kehyksessä (2018) määriteltyjen avaintaitojen osalta, perustaidot (luku- ja kirjoitustaito, laskutaito sekä digitaidot) ja muut elämänhallintataidot mukaan lukien.
 • Parannetaan aikuiskoulutuksen järjestäjien ja muiden aikuiskoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden valmiuksia toteuttaa laadukkaita liikkuvuushankkeita.
 • Lisätään kaikenikäisten ja kaikista sosioekonomisista taustoista tulevien aikuisten osallistumista aikuiskoulutukseen edistämällä erityisesti heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa työskentelevien organisaatioiden, pienten aikuiskoulutuksen järjestäjien, ohjelman uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden sekä yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumista.

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Ammatillisen koulutuksen alalla:

 1. ammatillista perus- tai jatkokoulutusta järjestävät organisaatiot
 2. paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot
 3. yritykset ja muut julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka vastaanottavat ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita tai oppisopimusoppilaita, kouluttavat heitä tai muulla tavoin työskentelevät heidän kanssaan.

Yleissivistävän koulutuksen alalla:

 1. yleissivistävää esiopetusta taikka perus- tai keskiasteen opetusta tarjoavat oppilaitokset1
 2. paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut yleissivistävän koulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Aikuiskoulutuksen alalla:

 1. virallista ja epävirallista aikuiskoulutusta sekä aikuisille suunnattua arkioppimista tarjoavat organisaatiot2
 2. paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut aikuiskoulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Kaikilla kolmella alalla sovellettavat määritelmät ja periaatteet:

Tapauksen 1 mukainen organisaatioiden hakukelpoisuus määritellään niiden tarjoamien koulutusohjelmien ja -toiminnan perusteella. Organisaatio voi olla tukikelpoinen useammalla kuin yhdellä alalla, jos se tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia ja erilaista koulutustoimintaa.

Kunkin maan toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittelee

 • koulutusohjelmat ja -toimet, joiden perusteella organisaatio voi hakea tapauksen 1 nojalla
 • organisaatiot, jotka ovat hakukelpoisia tapauksen 2 nojalla.

Sovellettavat määritelmät ja esimerkit hakukelpoisista organisaatioista julkaistaan asiasta vastaavan kansallisen toimiston verkkosivustolla.

Tukikelpoiset maat

Hakijaorganisaatioiden täytyy sijaita jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen määräaika

19. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Erasmus+ -laatustandardit

Erasmus+ -akkreditointia hakevien on sitouduttava Europa-verkkosivustolla esitettyihin Erasmus+ -laatustandardeihin: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_fi

Erasmus+ -laatustandardeja voidaan päivittää akkreditoinnin voimassaoloaikana. Tällaisessa tapauksessa akkreditoitujen organisaatioiden hyväksyntää pyydetään ennen kuin ne voivat hakea seuraavaa avustusta.

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea tukea kerran kaikilla tämän akkreditointipyynnön kattamilla kolmella alalla: aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen aloilla. Organisaatioiden, jotka hakevat useampaa kuin yhtä alaa koskevaa akkreditointia, on toimitettava erilliset hakemukset kunkin alan osalta.

Organisaatiot, joilla on jo Erasmus+ -akkreditointi, eivät voi hakea uutta saman alan akkreditointia.

Hakutyypit

Hakijat voivat hakea akkreditointia yksittäisenä organisaationa tai liikkuvuuskonsortion koordinaattorina. Organisaatio ei voi hakea kummankintyyppistä akkreditointia samalla alalla.

Liikkuvuuskonsortion koordinaattoreille myönnettävä Erasmus+ -akkreditointi

Liikkuvuuskonsortio on saman maan organisaatioiden muodostama ryhmä, joka toteuttaa liikkuvuustoimintoja osana yhteistä Erasmus+ -suunnitelmaa. Kutakin liikkuvuuskonsortiota koordinoi yksi johtava organisaatio: liikkuvuuskonsortion koordinaattori, jolla on oltava Erasmus+ -akkreditointi.

Liikkuvuuskonsortion koordinaattori voi itse järjestää toimintoja (samoin kuin mikä tahansa organisaatio, jolla on yksittäinen akkreditointi), minkä lisäksi se voi tarjota liikkuvuusmahdollisuuksia muille konsortionsa jäsenorganisaatioille. Konsortion jäseniltä ei edellytetä Erasmus+ -akkreditointia.

Liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiksi hakevilta organisaatioilta edellytetään hakemuksessa kuvausta niiden konsortion tarkoituksesta ja suunnitellusta kokoonpanosta. Kaikkien suunniteltujen konsortion jäsenorganisaatioiden on oltava samasta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta kuin liikkuvuuskonsortion koordinaattori. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vaadita tarkkaa luetteloa konsortion jäsenistä. Tarkempia tietoja on asianomaisen alan akkreditoitujen liikkuvuushankkeiden tukikelpoisuusperusteissa.

Lisätietoja on akkreditoituja liikkuvuushankkeita koskevissa säännöissä.

Tukiorganisaatiot

Kaikki koulutusalalla toimivat organisaatiot voivat osallistua toimintaan akkreditoitujen edunsaajien tukiorganisaatioina. Tukiorganisaatioiden tehtävät ja velvollisuudet on määriteltävä virallisesti niiden ja akkreditoitujen organisaatioiden välillä (myös silloin, kun tukiorganisaatio on samanaikaisesti edunsaajan johtaman liikkuvuuskonsortion jäsen). Kaikkien tukiorganisaatioiden panosten on oltava Erasmus+ -laatustandardien mukaisia.

Valintaperusteet

Hakijoilla on oltava riittävät toiminnalliset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa ehdotettu Erasmus+ -suunnitelma, muun muassa vähintään kahden vuoden kokemus alalta, jota hakemus koskee, ja liikkuvuuskonsortion koordinaattorien osalta riittävät valmiudet koordinoida konsortiota. 

Tämän oppaan C-osassa on lisätietoja toiminnallisia valmiuksia koskevista yleisistä perusteista ja akkreditointia hakevia koskevista erityisvaatimuksista.

Poissulkemisperusteet

Hakijoiden on toimitettava allekirjoitettu kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus, jolla ne vahvistavat, että ne eivät ole missään tämän oppaan C-osassa luetelluissa poissulkemisperusteissa tarkoitetuista tilanteista, että toimitetun Erasmus+ -suunnitelman sisältö on hakijaorganisaation laatimaa alkuperäistä sisältöä ja että hakemuksen laatimisesta ei ole maksettu toiselle organisaatiolle tai ulkopuolisille henkilöille.

Samalla hakijat voivat pyytää toimintapoliittista neuvontaa asiaankuuluvilta koulutusviranomaisilta ja asiantuntijoilta tai vaihtaa hyviä käytänteitä sellaisten samankaltaisten organisaatioiden kanssa, joilla on enemmän kokemusta Erasmus+ -ohjelmasta, ja heitä myös kannustetaan toimimaan näin. Liikkuvuuskonsortion koordinaattoriksi hakevat voivat olla yhteydessä konsortion mahdollisiin jäseniin hakemusta laatiessaan. Hakijat voivat esittää hakemuksensa tueksi Erasmus+ -suunnitelmaansa liittyviä strategisia asiakirjoja, kuten kansainvälistymisstrategian tai hakijoiden valvonta- tai koordinointielinten laatiman strategian.

Arviointikriteerit

Yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen alojen hakemukset arvioidaan erikseen. Hakemusten laatu arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella.

Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 70 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin neljän arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi (enintään 10 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat merkityksellisiä hakemuksen alan ja tämän akkreditointipyynnön sekä hakemuksen tyypin (yksittäinen organisaatio vai konsortion koordinaattori) kannalta.
 • Lisäksi konsortion koordinaattoreiden osalta se, missä määrin  
  • suunnitellun konsortion jäsenten profiili on merkityksellinen hakemuksessa määritellyn konsortion tarkoituksen ja tavoitteiden kannalta sekä hakemuksen alan ja tämän akkreditointipyynnön tavoitteiden kannalta
  • konsortion perustaminen tuo selkeää lisäarvoa sen jäsenille tämän akkreditointipyynnön tavoitteiden näkökulmasta.

Erasmus+ -suunnitelma: Tavoitteet (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotettu Erasmus+ -suunnitelma on tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden mukainen.
 • Ehdotetun Erasmus+ -suunnitelman tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet.
  • Konsortion koordinaattoreiden osalta tätä perustetta sovelletaan koko suunniteltuun konsortioon, ja edellytyksenä on, että Erasmus+ -suunnitelman tavoitteet ovat yhdenmukaisia hakemuksessa määritellyn konsortion tarkoituksen kanssa.
 • Ehdotetun Erasmus+ -suunnitelman tavoitteet ja niiden aikataulu ovat realistisia ja riittävän kunnianhimoisia, jotta niillä olisi organisaation (tai konsortion) kannalta myönteinen vaikutus.
 • Ehdotetut toimenpiteet Erasmus+ -suunnitelman tavoitteiden edistymisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi ovat asianmukaisia ja konkreettisia.
 • Jos hakija on liittänyt strategisia asiakirjoja hakemukseensa: ehdotetun Erasmus+ -suunnitelman ja siihen sisältyvien asiakirjojen välisestä yhteydestä on selkeä selvitys.

Erasmus+ -suunnitelma: Toiminnot (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien ehdotettu määrä on oikeassa suhteessa hakijaorganisaation kokoon ja kokemukseen.
  • Konsortion koordinaattoreiden osalta otetaan huomioon konsortion suunniteltu koko.
 • Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien ehdotettu määrä on realistinen ja sopiva Erasmus+ -suunnitelman tavoitteisiin nähden.
 • Ehdotettujen osallistujien profiilit ovat soveltamisalan, ehdotetun Erasmus+ -suunnitelman sekä tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia.
 • Tarvittaessa ja jos hakija suunnittelee liikkuvuustoimintojen järjestämistä oppijoille: sellaisten osallistujien osallistuminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Erasmus+ -suunnitelma: Hallinnointi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on ehdottanut konkreettisia tapoja edistää Erasmus+ -laatustandardeissa kuvattuja Erasmus+ -akkreditoinnin perusperiaatteita.
 • Hakija on ehdottanut selkeää ja kattavaa tehtävänjakoa Erasmus+ -laatustandardeja noudattaen.
 • Hakija on varannut riittävät resurssit Erasmus-toiminnan hallinnoimiseksi Erasmus+ -laatustandardeja noudattaen.
 • Organisaation johdon osallistuminen on asianmukaista.
 • Ohjelman toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on määritelty asianmukaiset toimenpiteet, jos hakijaorganisaation henkilöstössä tai hallinnossa tapahtuu muutoksia.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintojensa tulosten huomioon ottamiseksi organisaation tavanomaisessa työssä. 
  • Konsortion koordinaattoreiden osalta tätä perustetta sovelletaan koko suunniteltuun konsortioon.

Myönnettyjen Erasmus+ -akkreditointien enimmäismäärä

Maissa, joissa kiinnostus Erasmus+ -akkreditointeja kohtaan on suurta, kansallinen toimisto voi määritellä myönnettävien akkreditointien enimmäismäärän. Tämä päätös tehdään erikseen kunkin kolmen alan osalta ja julkaistaan kansallisen toimiston verkkosivustolla yhdessä tämän akkreditointipyynnön kanssa.

 • Jos kansallinen toimisto ei määritä hyväksyttyjen akkreditointien enimmäismäärää tietyllä alalla, kaikki hakemukset, jotka täyttävät tässä ehdotuspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset, hyväksytään.
 • Jos kansallinen toimisto määrittää akkreditointien enimmäismäärän tietyllä alalla, laaditaan luettelo, jossa vähimmäiskriteerit täyttävät hakemukset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Akkreditoinnit myönnetään hakemusten saamien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä, kunnes akkreditointien enimmäismäärä on saavutettu. Jos useampi kuin yksi hakemus on saanut saman alimman hyväksyttävän pistemäärän, hyväksyttyjen hakemusten enimmäismäärää lisätään siten, että näistä hakemuksista kaikki, joilla on sama pistemäärä, hyväksytään.

Voimassaolo

Erasmus+ -akkreditointi myönnetään koko ohjelmakaudeksi vuoteen 2027 asti. Realistisen suunnittelun varmistamiseksi osana hakemusta toimitettu Erasmus+ -suunnitelma kattaa lyhyemmän, 2–5 vuoden jakson ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Jos johonkin toimeen osallistuminen edellyttää Erasmus+ -akkreditointia ohjelmakauden 2021–2027 päättymisen jälkeen, kansallinen toimisto voi pidentää akkreditoinnin voimassaoloa Euroopan komission määrittelemien ehtojen mukaisesti.

Akkreditoinnin voimassaolo voidaan päättää milloin tahansa, jos organisaatio lakkaa olemasta, tai kansallisen toimiston ja akkreditoidun organisaation välisellä sopimuksella.

Kansallinen toimisto tai akkreditoitu organisaatio voi päättää akkreditoinnin voimassaolon yksipuolisesti, jos kyseisen akkreditoinnin perusteella ei ole tehty yhtään rahoitushakemusta vähintään kolmeen vuoteen.

Raportointi, seuranta ja laadunvarmistus

Loppuraportit kunkin avustussopimuksen päättyessä

Kunkin Erasmus+ -akkreditoinnin yhteydessä hyväksytyn avustussopimuksen päättyessä akkreditoitu organisaatio toimittaa loppuraportin toteutetuista toimista ja saavutetuista tavoitteista.

Akkreditointia koskevat edistymisraportit

Hyväksytyn Erasmus+ -suunnitelman sisällön perusteella ja vähintään kerran viiden vuoden aikana akkreditoitujen organisaatioiden on

 • raportoitava, miten ne ovat varmistaneet Erasmus+ -laatustandardien täyttämisen
 • raportoitava niiden Erasmus+ -suunnitelman tavoitteiden edistymisestä
 • pidettävä Erasmus+ -suunnitelmansa ajan tasalla.

Kansallinen toimisto voi pyytää edistymisraportin kaikista edellä luetelluista seikoista samanaikaisesti tai kustakin erikseen.

Kansallinen toimisto voi päättää korvata akkreditointia koskevan edistymisraportin jäsennellyllä seurantakäynnillä.

Raportoinnin, seurannan ja laadunvarmistustarkastusten perusteella saatujen akkreditoidun organisaation tuloksien pohjalta tai organisaatiossa tapahtuneiden merkittävien muutosten johdosta kansallinen toimisto voi muuttaa edistymisraporttien määrää ja aikataulua.

Lisäksi akkreditoidut organisaatiot voivat vapaaehtoisesti pyytää Erasmus+ -suunnitelmansa päivittämistä. Kansallinen toimisto päättää organisaation esittämien perustelujen pohjalta, onko päivitys perusteltu. Erasmus+ -suunnitelman päivitykseen voi sisältyä pyyntö muuttaa yksittäinen organisaation akkreditointi liikkuvuuskonsortion koordinaattorin akkreditoinniksi tai päinvastoin.

Seuranta ja tarkastukset

Kansallinen toimisto voi järjestää virallisia tarkastuksia, seurantakäyntejä tai muita toimia seuratakseen akkreditoitujen organisaatioiden edistymistä ja tuloksia, varmistaakseen, että sovittuja laatustandardeja noudatetaan, ja tarjotakseen tukea.

Viralliset tarkastukset voivat olla asiakirjatarkastuksia tai käyntejä akkreditoituun organisaatioon, konsortion jäsenten toimitiloihin, tukiorganisaatioihin tai mihin tahansa muihin tiloihin, joissa asiaankuuluvaa toimintaa harjoitetaan. Kansallinen toimisto voi pyytää, että toisen maan kansallinen toimisto auttaa sitä valvomaan ja seuraamaan kyseisessä maassa toteutettavaa toimintaa.

Raportin tai seurantatoimen jälkeen kansallinen toimisto antaa palautetta akkreditoidulle organisaatiolle. Kansallinen toimisto voi myös antaa akkreditoidulle organisaatiolle pakollisia ohjeita tai neuvoja sen toiminnan parantamiseksi.

Jos kyseessä on hiljattain akkreditoitu hakija taikka korkean riskin organisaatio tai jos kansallisen toimiston ohjeita tai määräaikoja ei ole noudatettu, jos raportoinnin, seurannan ja laadunvarmistustarkastuksen perusteella on saatu erittäin heikkoja tuloksia tai jos ohjelman sääntöjä on rikottu merkittävästi (myös toisessa toimessa), kansallinen toimisto voi toteuttaa seuraavat korjaavat toimenpiteet:

 • Tarkkailu: Kansallinen toimisto voi vähentää rahoitusta, jota akkreditoitu organisaatio voi hakea toimintoihin, joiden edellytyksenä on Erasmus+ -akkreditointi.

Hiljattain akkreditoidut organisaatiot voidaan asettaa tarkkailuun, jos toimintaedellytysten tarkastuksessa havaitaan heikkolaatuisen toimeenpanon riski tai jos hakemuksen arvioijat havaitsevat vakavia puutteita hakijan Erasmus+ -suunnitelmassa.

 • Keskeytys: Organisaatiot, joiden akkreditointi on tilapäisesti keskeytetty, eivät voi hakea rahoitusta toimintoihin, joiden edellytyksenä on Erasmus+ -akkreditointi. Kansallinen toimisto voi myös irtisanoa jotkin tai kaikki keskeytetyn akkreditoinnin puitteissa tehdyt voimassa olevat avustussopimukset.

Tarkkailu- tai keskeytysaika jatkuu, kunnes kansallinen toimisto toteaa, että tässä ehdotuspyynnössä asetetut ehdot ja laatuvaatimukset täyttyvät jälleen ja että akkreditoitu organisaatio on puuttunut heikon suoritustason riskiin.

Organisaatiot, joiden akkreditointi on keskeytetty tai joita tarkkaillaan, eivät voi hakea uutta saman alan akkreditointia.

Jos kansallisen toimiston ohjeiden ja määräaikojen laiminlyönti on jatkuvaa, jos tulokset ovat erittäin heikkoja tai jos ohjelman sääntöjä rikotaan toistuvasti tai merkittävästi (myös jossakin muussa toimessa), kansallinen toimisto voi päättää akkreditoinnin voimassaolon.

Huippuosaamisen tunnustaminen

Parhaiten suoriutuvat akkreditoidut organisaatiot saavat laatumerkin tunnustuksena saavutuksistaan.

Tämän ehdotuspyynnön yhteydessä myönnetään laatumerkki ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan haltijoille, joille on hakemuksesta myönnetty kevennetty menettely ja jotka ovat saaneet keskimäärin vähintään 85 pistettä ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan mukaisesti toteutettujen Erasmus+ -hankkeiden kahden viimeisimmän loppuraportin arvioinneissa. Myönnetyt laatumerkit ovat voimassa kolme vuotta.

Perusteet laatumerkkien myöntämiseksi kaikkien kolmen alan uutena akkreditoiduille organisaatioille määritellään tulevissa Erasmus+ -ehdotuspyynnöissä.

 • 1 Varhaiskasvatusta järjestävät organisaatiot mukaan lukien. Toisen maan kansallisten viranomaisten valvonnassa olevat koulut (esimerkiksi ranskalainen koulu ”lycée français” tai saksalaiset koulut) jättävät hakemuksensa kyseisen koulun valvonnasta vastaavan maan kansalliseen toimistoon. Tarkkoja tietoja kussakin tapauksessa antaa vastaanottavan maan tai asianomaisen kansallisen viranomaisen maan kansallinen toimisto.
 • 2 Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vahvistamien määritelmien soveltamista rajoittamatta on syytä panna merkille, että aikuisoppijoille ammatillista koulutusta tarjoavia organisaatioita pidetään tavallisesti ammatillisen koulutuksen eikä aikuiskoulutuksen järjestäjinä. Lisätietoja sovellettavista määritelmistä on kansallisen toimiston verkkosivustolla.
Tagged in:  Vocational education and training Adult education School education