Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Yleissivistävän koulutuksen oppilaiden ja henkilöstön liikkuvuus

Tämä toiminto tukee kouluja ja muita yleissivistävän koulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka haluavat järjestää oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa koulujen oppilaille ja henkilöstölle.

Toiminto tukee monenlaista toimintaa, kuten työn varjostamista (job shadowing) ja henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta, oppilaiden yksilöllisiä ja ryhmässä toteutettavia liikkuvuustoimintoja, asiantuntijoiden kutsumista ja muuta jäljempänä esitettävää toimintaa.

Osallistujaorganisaatioiden olisi edistettävä toiminnassaan aktiivisesti osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristökestävyyttä ja digitaalista koulutusta hyödyntämällä ohjelman näihin tarkoituksiin tarjoamia erityisiä rahoitusmahdollisuuksia, lisäämällä osallistujiensa tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja suunnittelemalla toimintansa asianmukaisesti.

Toiminnon Tavoitteet

Tämän toiminnon tarkoituksena on tarjota yksilöille oppimismahdollisuuksia ja tukea koulujen ja muiden yleissivistävän koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä ja institutionaalista kehitystä. Tämän toiminnon nimenomaiset tavoitteet ovat seuraavat:

Opettamisen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen:

 • Edistetään osallisuuden ja moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen arvoja.
 • Edistetään ymmärrystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja monimuotoisuudesta.
 • Tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.

Opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen yleissivistävässä koulutuksessa:

 • Tuetaan opettajien, koulujen johtajien ja koulujen muun henkilöstön ammatillista kehitystä.
 • Edistetään uusien teknologioiden ja innovatiivisten opetusmenetelmien käyttöä.
 • Parannetaan kielten opetusta ja kielellistä monimuotoisuutta kouluissa.
 • Tuetaan parhaiden käytäntöjen jakamista ja siirtämistä opetuksen ja koulujen kehittämisen alalla.

Eurooppalaisen koulutusalueen luomisen edistäminen:

 • Kehitetään koulujen valmiuksia osallistua rajat ylittävään vaihtoon ja yhteistyöhön ja toteutetaan korkealaatuisia liikkuvuushankkeita.
 • Tehdään oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta todellinen mahdollisuus kaikille yleissivistävän koulutuksen oppilaille.
 • Edistetään oppilaiden ja henkilöstön ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten tunnustamista.

Miten Erasmus+ -liikkuvuusmahdollisuuksia voi käyttää?

Koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen alalla toimivat organisaatiot voivat hakea rahoitusta kahdella tavalla:

 • Koulujen oppilaiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet tarjoavat hakijoille mahdollisuuden järjestää erilaista liikkuvuustoimintaa, jonka kesto vaihtelee kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Lyhytkestoiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka tekevät ensimmäisen Erasmus+ -hakemuksensa tai haluavat järjestää vain rajallisen määrän toimintaa.
 • Koulujen oppilaiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on Erasmus+ -akkreditointi yleissivistävän koulutuksen alalla. Tämän erityisen toiminnon avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintaan, jolla edistetään niiden Erasmus+ -suunnitelman asteittaista toteuttamista. Erasmus+ -akkreditointeja voivat saada kaikki sellaiset organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintaa säännöllisesti. Akkreditoinnin haku ei edellytä aiempaa kokemusta ohjelmasta. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta on tämän oppaan luvussa, jossa käsitellään Erasmus+ -akkreditointia aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen aloilla.

Lisäksi organisaatiot voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta

 • liittymällä maassaan olemassa olevaan Erasmus+ -liikkuvuuskonsortioon, jota johtaa akkreditoitu konsortion koordinaattori ja joka hyväksyy uusia jäseniä
 • vastaanottamalla toisesta maasta saapuvia osallistujia: mikä tahansa organisaatio voi vastaanottaa ulkomaisesta kumppaniorganisaatiosta saapuvia oppijoita tai henkilöstöä. Vastaanottavana organisaationa toimiminen antaa arvokasta kokemusta ja on hyvä tapa luoda kumppanuuksia ja tutustua ohjelmaan paremmin ennen oman hakemuksen jättämistä.

Kouluja kannustetaan myös liittymään eTwinning-yhteisöön: eTwinning on suojatussa järjestelmässä toimiva verkkoyhteisö, jota voivat käyttää vain eTwinningin kansallisen tukiorganisaation todentamat opettajat ja koulujen työntekijät. eTwinningin avulla koulut voivat perustaa yhteisiä virtuaalisia luokkahuoneita ja toteuttaa hankkeita muiden koulujen kanssa ja opettajat voivat keskustella ja vaihtaa näkemyksiä kollegojensa kanssa sekä osallistua moniin eri tilaisuuksiin, joissa he voivat kehittää omaa ammattitaitoaan. eTwinning tarjoaa myös täydellisen toimintaympäristön kumppanien löytämiseksi tuleviin hankkeisiin.

Lisäksi kouluja ja opettajia kehotetaan käyttämään SELFIE-välineitä: ne ovat maksuttomia, monikielisiä ja verkkopohjaisia Euroopan komission luomia itsearviointivälineitä, joiden tarkoituksena on auttaa kouluja ja opettajia kehittämään digitaalisia valmiuksiaan. Opettajille tarkoitetun välineen avulla opettajat voivat arvioida itse digitaalista osaamistaan ja varmuuttaan digiteknologian käytössä sekä saada palautetta vahvuuksista ja puutteista ja siitä, missä asioissa heillä on kehittämisen varaa. Opettajaryhmät voivat myös käyttää välinettä ja laatia koulutussuunnitelman yhdessä. SELFIE-välineet ovat saatavilla verkossa osoitteessa https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hakijaorganisaatio on keskeinen toimija avaintoimen 1 hankkeissa. Hakija laatii ja jättää hakemuksen, allekirjoittaa avustussopimuksen, toteuttaa liikkuvuustoiminnan ja raportoi kansalliselle toimistolle. Sekä lyhytkestoisten hankkeiden että Erasmus+ -akkreditoinnin hakuprosessissa keskitytään hakijaorganisaation tarpeisiin ja suunnitelmiin.

Liikkuvuushankkeen liikkuvuustoiminta voi olla lähtevää tai saapuvaa. Useimmat saatavilla olevat toimintatyypit ovat lähtevää liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa, että hakijaorganisaatio toimii lähettävänä organisaationa: se valitsee osallistujat ja lähettää heidät ulkomailla olevaan vastaanottavaan organisaatioon. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen kaksisuuntaisten vaihtojen tai yhteisen toiminnan järjestämiseksi on erittäin suositeltavaa. Tässä tapauksessa kunkin osallistuvan koulun olisi haettava Erasmus+ -avustusta tai liityttävä olemassa olevaan konsortioon. Kumppanien löytämisen helpottamiseksi Erasmus+ -ohjelmassa tarjotaan European School Education Platform -alustan (https://school-education.ec.europa.eu/) kautta välineitä, joiden avulla voidaan hakea kumppaneita ulkomailta.

Lisäksi saapuvaan liikkuvuuteen kuuluu erityisiä toimintatyyppejä, joissa hakijaorganisaatiot voivat kutsua asiantuntijoita tai opettajaopiskelijoita organisaatioonsa. Saapuvan liikkuvuustoiminnan tarkoituksena ei ole luoda kaksisuuntaisia vaihtoja vaan tuoda hakijaorganisaatioon henkilöitä, jotka voivat auttaa kehittämään ja kansainvälistämään organisaatiota.

Kaiken tästä toiminnosta tuettavan toiminnan toteuttamisessa on noudatettava Erasmus+ -laatustandardeja. Erasmus+ -laatustandardit kattavat hanketehtävien konkreettisen toteutuksen, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -laatustandardit ovat kokonaisuudessaan saatavilla Europa-verkkosivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Horisontaaliset ulottuvuudet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja moninaisuus

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti varmistettava, että ne tarjoavat liikkuvuusmahdollisuuksia osallistavalla ja tasa-arvoisella tavalla kaikista lähtökohdista tuleville osallistujille. Hanketoimintaan osallistuvien oppijoiden valinnassa olisi otettava huomioon keskeiset tekijät, kuten motivaatio, opintosuoritukset sekä osallistujien henkilökohtaisen kehittymisen tarpeet ja oppimistarpeet. Vastaavasti osallistuvan henkilöstön valinnassa olisi varmistettava, että heidän ammatillisen kehittymisensä tuomat hyödyt ovat kaikkien oppijoiden saatavilla organisaatiossa.

Liikkuvuustoiminnan valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien kaikissa vaiheissa lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden olisi osallistettava osallistujat keskeisiin päätöksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty ja vaikuttavuus kullekin osallistujalle.

Edunsaajia ja muita osallistujaorganisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta, kehotetaan luomaan ja helpottamaan liikkuvuusmahdollisuuksia aktiivisesti esimerkiksi perustamalla lukuvuosiaikatauluunsa ”liikkuvuusikkunoita” ja määrittelemällä standardikeinoja, joilla tuetaan palaavia osallistujia.

Ekologisesti kestävät ja vastuulliset käytännöt

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujiensa keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nämä periaatteet olisi otettava huomioon ohjelman kaiken toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa etenkin käyttämällä ohjelmasta tarjottavaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi. Koulutusta tarjoavien organisaatioiden olisi sisällytettävä nämä periaatteet osaksi päivittäistä työtään, ja niiden olisi aktiivisesti edistettävä ajattelutavan ja käyttäytymisen muutosta oppijoidensa ja henkilöstönsä keskuudessa.

Digitaalinen muutos koulutusalalla

Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa oppimisen ja opetuksen laatua. Lisäksi osallistuvat henkilöstön jäsenet voivat hyötyä Digital Opportunity -harjoittelujaksoista: ne ovat liikkuvuustoimintaa, jonka avulla he voivat hankkia digitaitoja ja kehittää valmiuksiaan antaa koulutusta ja opetusta sekä suorittaa muita tehtäviä digitaalisten työkalujen avulla. Tällaisia toimintoja voidaan järjestää missä tahansa käytettävissä olevassa henkilöstön liikkuvuuden muodossa.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen edut. Tuettavalla liikkuvuustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa osallistumistaitoja kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehittää sosiaalisia ja kulttuurienvälisiä taitoja, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Hankkeilla olisi mahdollisuuksien mukaan tarjottava mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta. Niillä olisi myös parannettava osallistujien ymmärrystä Euroopan unionista ja yhteisistä eurooppalaisista arvoista, kuten demokratian periaatteiden, ihmisarvon sekä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden kunnioittamisesta, sekä Euroopan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta perinnöstä.

Toiminta

Tässä osiossa esitetään, minkä tyyppisiä toimenpiteitä Erasmus+ -rahoituksella voidaan tukea osana sekä lyhytkestoisia hankkeita että akkreditoituja hankkeita.

Kaikessa toiminnassa voidaan myöntää lisätukea niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, alaikäisten tai valvontaa tarvitsevien nuorten aikuisten tukihenkilöille. Tukihenkilöitä voidaan tukea toiminnon koko keston tai sen tietyn osan ajalta.

Henkilöstön liikkuvuus

Saatavilla olevat toimintamuodot

 • Työn varjostaminen (job shadowing) (2–60 päivää)
 • Opetusjaksot (2–365 päivää)
 • Täydennyskoulutus (2–30 päivää, kurssimaksut enintään 10 päivältä osallistujaa kohden)

Kaikkeen henkilöstön liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Työn varjostaminen: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa oppiakseen uusia käytäntöjä ja saadakseen uusia ideoita havainnoimalla vertaisia, asiantuntijoita tai muita ammattilaisia ja olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä työssä vastaanottavassa organisaatiossa.

Opetusjaksot: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa antaen opetusta tai koulutusta oppijoille ja oppia tehtävien suorittamisen ja vertaistensa kanssa tapahtuvan kokemustenvaihdon avulla.

Täydennyskoulutus: Osallistujat voivat hyödyntää jäsenneltyä kurssia tai vastaavaa pätevien ammattilaisten järjestämää koulutusta, joka perustuu ennalta määriteltyyn koulutusohjelmaan ja oppimistuloksiin. Koulutukseen on osallistuttava osallistujia vähintään kahdesta eri maasta ja osallistujien on voitava olla vuorovaikutuksessa muiden oppijoiden ja kouluttajien kanssa. Täysin passiivista toimintaa, kuten luentojen, puheiden tai massakonferenssien kuuntelemista, ei tueta.

Hakijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että kaikki kurssien järjestäjät ovat täysin riippumattomia Erasmus+ -ohjelmasta ja toimivat palveluntarjoajina vapailla markkinoilla. Näin ollen edunsaajaorganisaatio vastaa täydennyskoulutuksen valinnasta. Seuraavia laatustandardeja voidaan käyttää hakijoiden valintaa ohjaavana tukena:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa opettajat, koulunjohtajat ja kaikki muut yleissivistävän koulutuksen alalla muissa kuin opetustehtävissä toimivat asiantuntijat ja henkilöstön jäsenet.

Tukikelpoiseen muuhun kuin opetushenkilöstöön kuuluvat yleissivistävän koulutuksen alalla työskentelevät työntekijät joko kouluissa (esimerkiksi kouluavustajat, pedagogiset tukihenkilöt ja psykologit) tai muissa yleissivistävän koulutuksen alalla toimivissa organisaatioissa (esimerkiksi koulutarkastajat, opinto-ohjaajat ja muut yleissivistävän koulutuksen asiantuntijat).

Osallistujien on työskenneltävä lähettävässä organisaatiossa tai säännöllisesti lähettävän organisaation kanssa sen ydintehtävien toteuttamiseksi (esimerkiksi ulkoisina kouluttajina, asiantuntijoina tai vapaaehtoistyön tekijöinä).

Tehtävät, jotka liittävät osallistujan lähettävään organisaatioon, on kaikissa tapauksissa dokumentoitava siten, että kansallinen toimisto voi tarkistaa tämän yhteyden (esimerkiksi työ- tai vapaaehtoissopimuksen, tehtävänkuvauksen tai vastaavan asiakirjan avulla). Kansallisten toimistojen on laadittava avoin ja johdonmukainen käytäntö siitä, mitkä katsotaan hyväksyttäviksi työsuhteiksi ja todisteasiakirjoiksi niiden kansallisissa toimintaympäristöissä.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Oppilasliikkuvuus

Saatavilla olevat toimintamuodot

 • Oppilasryhmien liikkuvuus (2–30 päivää, vähintään kaksi oppilasta ryhmää kohden)
 • Lyhytkestoinen oppimiseen liittyvä oppilasliikkuvuus (10–29 päivää)
 • Pitkäkestoinen oppimiseen liittyvä oppilasliikkuvuus (30–365 päivää)

Kaikkeen oppilaiden liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Oppilasryhmien liikkuvuus: Ryhmä lähettävän koulun oppilaita voi opiskella tietyn ajan vertaistensa kanssa toisessa maassa. Lähettävän koulun on suunniteltava oppimistoimenpiteet yhdessä vastaanottavan maan kumppanikoulun kanssa.1 Oppilaiden mukana on oltava lähettävän koulun opettajia tai muuta pätevää opetushenkilöstöä koko toiminnon ajan ohjaamassa oppimisprosessia. Tarvittaessa myös muut aikuiset voivat toimia tukihenkilöinä mukana olevien opettajien tukena.2

Lyhytkestoinen oppimiseen liittyvä oppilasliikkuvuus: Oppilaat voivat viettää opiskelujakson ulkomailla kumppanikoulussa tai suorittaa harjoittelun muussa sopivassa organisaatiossa ulkomailla. Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voidaan perustelluista syistä järjestää vähintään kaksi päivää kestäviä liikkuvuustoimintoja.

Pitkäkestoinen oppimiseen liittyvä oppilasliikkuvuus: Oppilaat voivat viettää opiskelujakson ulkomailla kumppanikoulussa tai suorittaa harjoittelun muussa sopivassa organisaatiossa ulkomailla. Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Kaikille osallistujille on järjestettävä pakollinen lähtövalmennus ja organisointi- ja kielivalmennustukeen myönnetään lisätukea.

Tukikelpoiset osallistujat

Osallistuvien oppilaiden on oltava lähettävän koulun opinto-ohjelmaa suorittavia oppilaita3

Osallistua voivat myös koulujärjestelmän ulkopuolella koulutusta saavat oppilaat maissa, joissa tällainen käytäntö on olemassa.4

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Oppilasryhmien liikkuvuustoiminnot on toteutettava vastaanottavassa koulussa. Toimintaa voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa jossain toisessa paikassa vastaanottavan koulun sijaintimaassa, jos se on soveltuvampi toiminnan sisällön ja laadun vuoksi. Tällöin vastaanottavan koulun osallistujien tapahtumapaikkaan siirtymisestä aiheutuvia matkoja ei pidetä transnationaalisena liikkuvuutena. Tähän tarkoitukseen ei näin ollen voida hakea lisävaroja.

Lisäksi oppilasryhmien liikkuvuustoimintoja voidaan toteuttaa myös jonkin Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa, jos toiminto järjestetään jossain EU:n toimielimessä tai yhteistyössä sen kanssa.5

Tapahtumapaikasta riippumatta ryhmätoimintoihin on osallistuttava oppilaita vähintään kahdesta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Muu tuettu toiminta

Saatavilla olevat toimintamuodot

 • Kutsutut asiantuntijat (2–60 päivää)
 • Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen (10–365 päivää)

Kutsutut asiantuntijat: Koulut voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia, poliittisia asiantuntijoita tai muita päteviä ammattilaisia, jotka voivat auttaa parantamaan opetusta ja oppimista vastaanottavassa koulussa. Kutsutut asiantuntijat voivat esimerkiksi kouluttaa koulun henkilöstöä, demonstroida uusia opetusmenetelmiä tai auttaa omaksumaan organisaatiota ja johtamista koskevia hyviä käytäntöjä.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen: Hakijaorganisaatiot voivat ottaa vastaan opettajaopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelujakson ulkomailla. Vastaanottava organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, mutta lähettävä korkeakoulu myöntää matka- ja yksilötuen osallistujalle (ja voi hakea Erasmus+ -avustusta tähän tarkoitukseen).

Tukikelpoiset osallistujat

Kutsutut asiantuntijat voivat olla mitä tahansa toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta tulevia henkilöitä, jotka voivat tarjota heidät kutsuvan organisaation tarpeiden ja tavoitteiden kannalta merkityksellistä asiantuntemusta ja koulutusta.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottamista koskevaan toimintoon voivat osallistua opettajankoulutusohjelmaan kirjoittautuneiden tai tällaisesta ohjelmasta (tai vastaavasta kouluttajien koulutusohjelmasta) toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa hiljattain valmistuneet6 osallistujat.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Kutsuttujen asiantuntijoiden ja opettajaopiskelijoiden toiminnan tapahtumapaikka on aina edunsaajaorganisaatio (konsortion jäsenet mukaan lukien).

Valmistelevat vierailut

Mikä on valmisteleva vierailu?

Valmisteleva vierailu on lähettävän organisaation henkilöstön vierailu mahdollisessa vastaanottavassa organisaatiossa. Sen tarkoituksena on valmistella paremmin oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintaa.

Milloin valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja sen täytyy palvella liikkuvuustoiminnan osallistavuuden, laajuuden ja laadun parantamista.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan valmistella paremmin niiden osallistujien liikkuvuusjaksoja, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempikestoista liikkuvuustoimintaa.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kaikenlaisia oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintoja varten täydennyskoulutusta lukuun ottamatta.

Kuka voi osallistua valmistelevaan vierailuun?

Valmistelevia vierailuja voivat tehdä ne hankkeen järjestämiseen osallistuvat henkilöt, jotka ovat osallistumiskelpoisia henkilöstön liikkuvuustoimintaan.

Poikkeustapauksissa pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen osallistuvat oppijat sekä missä tahansa toimintatyypissä sellaiset osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua toimintaansa koskeviin valmisteleviin vierailuihin.

Valmistelevaan vierailuun voi osallistua enintään kolme henkilöä, ja kukin vastaanottava organisaatio voi järjestää enintään yhden valmistelevan vierailun.

Missä valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Valmistelevat vierailut järjestetään mahdollisen vastaanottavan organisaation toimitiloissa tai muussa paikassa, jossa liikkuvuustoiminnan on määrä tapahtua. Henkilöstön ja oppijoiden liikkuvuustoiminnan tapahtumapaikkoja koskevia sääntöjä sovelletaan myös kyseiseen toimintaan liittyviin valmisteleviin vierailuihin.

Yleissivistävän koulutuksen oppilaiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

Oppilaiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat selkeä ja yksinkertainen tapa hyötyä Erasmus+ -ohjelmasta. Niiden tarkoituksena on tarjota organisaatioille mahdollisuus järjestää helposti muutamia toimenpiteitä ja saada kokemusta ohjelmasta.

Jotta lyhytkestoiset hankkeet pysyisivät yksinkertaisina, niiden osallistujamäärää ja kestoa on rajoitettu. Tätä hankemuotoa voivat käyttää vain yksittäiset organisaatiot, eivät konsortion koordinaattorit. Akkreditoidut organisaatiot eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita, koska niillä on jo pysyvä mahdollisuus saada Erasmus+ -avustusta.

Lyhytkestoisia hankkeita koskevaan hakemukseen sisältyy luettelo ja kuvaus toiminnasta, jota hakijaorganisaatio suunnittelee järjestävänsä.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksia voivat jättää seuraavat organisaatiot7 :

 1. yleissivistävää esiopetusta taikka perus- tai keskiasteen opetusta tarjoavat oppilaitokset8
 2. paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut yleissivistävän koulutuksen alalla toimivat organisaatiot.

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi yleissivistävän koulutuksen alalla, eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita.

Tukikelpoiset maat

Hakijaorganisaatioiden on sijaittava jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemusten viimeiset jättöpäivät

Kierros 1 (kaikkien kansallisten toimistojen osalta): 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Kierros 2: Kansalliset toimistot voivat päättää asettaa toisen määräajan (järjestää toisen hakukierroksen). Tällöin kansallinen toimisto tiedottaa hakijoille asiasta verkkosivustollaan. Toisella kierroksella hakemukset on jätettävä viimeistään 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeiden aloituspäivät

Hankkeissa voidaan valita seuraavat aloituspäivät:

 • Kierros 1: samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana
 • Kierros 2 (jos se järjestetään): seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana.

Hankkeen kesto

6–18 kuukautta.

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea samalla valintakierroksella vain yhtä yleissivistävän koulutuksen alan lyhytkestoista hanketta.

Organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen ensimmäisellä hakukierroksella, eivät voi jättää hakemusta saman ehdotuspyynnön toisella hakukierroksella.

Viiden peräkkäisen ehdotuspyyntövuoden aikana organisaatiot voivat saada enintään kolme kertaa avustusta yleissivistävän koulutuksen lyhytkestoisiin hankkeisiin. Vuosina 2014–2020 saatuja avustuksia ei lasketa mukaan näihin avustuksiin.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset yleissivistävää koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”.

Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Lyhytkestoista hanketta koskeva hakemus saa sisältää enintään 30 liikkuvuustoimintaan osallistujaa.

Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan valmistelevia vierailuja ja tukihenkilöiden osallistumista.

Tukiorganisaatiot

Tukiorganisaatio on organisaatio, joka avustaa edunsaajaorganisaatiota hankkeen toteuttamiseen liittyvissä käytännön seikoissa, jotka eivät koske Erasmus+ -laatustandardeissa määriteltyjä keskeisiä hanketehtäviä.

Kaikki koulutusalalla toimivat organisaatiot voivat toimia tukiorganisaatioina. Tukiorganisaatioiden tehtävät ja velvollisuudet on määriteltävä virallisesti niiden ja edunsaajaorganisaatioiden välillä. Tukiorganisaatio toimii edunsaajaorganisaation valvonnassa, ja jälkimmäinen on viime kädessä vastuussa toteutetun toiminnan tuloksista ja laadusta. Kaikkien tukiorganisaatioiden panosten on oltava Erasmus+ -laatustandardien mukaisia.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen arviointikriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat yleissivistävän koulutuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen seuraavien erityisten painopisteiden kannalta:
  • uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden tukeminen
  • pitkäkestoisen oppimiseen liittyvän oppilasliikkuvuuden osallistujien tukeminen
  • niiden osallistujien tukeminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotetun hankkeen tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet.
 • Ehdotettujen toimenpiteiden sisältö ja erilaisten toimenpidetyyppien välinen tasapaino ovat asianmukaiset hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 •  Kutakin ehdotettua toimenpidettä varten on selkeä työohjelma.
 • Hankkeeseen sisältyy ekologisesti kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä (erityisesti eTwinning) ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysistä liikkuvuustoimintaa ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Jatkotoimien laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on määritellyt selkeästi toiminnan toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintansa tulosten integroimiseksi organisaation perustyöhön.
 • Hakija on ehdottanut asianmukaista hanketulosten arviointitapaa.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi hakijaorganisaatiossa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Yleissivistävän koulutuksen oppilaiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi yleissivistävän koulutuksen alalla, voivat hakea rahoitusta vain niille avoimesta erityisestä toiminnosta. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn Erasmus+ -suunnitelmaan, joten tarkkaa luetteloa ja kuvausta suunnitellusta toiminnasta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan seuraavaan toimenpidekokonaisuuteen tarvittavat määrärahat.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksen voivat jättää organisaatiot, joilla on voimassa oleva Erasmus+ -akkreditointi yleissivistävän koulutuksen alalla.

Liikkuvuuskonsortio

Organisaatioiden, joilla on liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiden Erasmus+ -akkreditointi, on haettava liikkuvuuskonsortioiden tukimuotoa.

Osana hakemusta on toimitettava luettelo liikkuvuuskonsortion jäsenistä, ja siihen on kuuluttava koordinaattorin lisäksi vähintään yksi jäsenorganisaatio.

Kaikki saman alan Erasmus+ -akkreditoinnin kelpoisuusperusteet täyttävät organisaatiot voivat liittyä liikkuvuuskonsortion jäseniksi. Kaikkien suunniteltujen konsortion jäsenorganisaatioiden on oltava samasta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta kuin liikkuvuuskonsortion koordinaattori9 . Konsortion jäsenillä ei tarvitse olla Erasmus+ -akkreditointia.

Liikkuvuuskonsortioon osallistuvat organisaatiot voivat saada rahoitusta enintään kahden avaintoimen 1 avustussopimuksen toimeenpanoon yleissivistävän koulutuksen alalla saman ehdotuspyynnön perusteella. Tästä syystä yleissivistävän koulutuksen alan organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen tai akkreditoituun hankkeeseen, voivat lisäksi osallistua vain yhteen yleissivistävän koulutuksen alan liikkuvuuskonsortioon jäsenorganisaatioina. Muut organisaatiot voivat osallistua enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeen aloituspäivä

1 kesäkuuta samana vuonna

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Hakemusten määrä

Akkreditoidut organisaatiot voivat jättää vain yhden hakemuksen kullakin hakukierroksella.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset yleissivistävää koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”.

Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Akkreditoitujen hankkeiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu lukuun ottamatta mahdollisia määrärahojen myöntämisvaiheessa määriteltyjä rajoituksia.

Määrärahat

Hakijan Erasmus+ -suunnitelman laatu on arvioitu akkreditoinnin hakuvaiheessa, joten määrärahoja myönnettäessä ei tehdä laadullista arviointia. Kaikki tukikelpoiset avustushakemukset saavat rahoitusta.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

 • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
 • haettu toiminta (mukaan lukien arvio sen toteuttamiseen tarvittavista määrärahoista)
 • avustuksen perus- ja enimmäismäärä
 • seuraavat jakoperusteet: hakijan tulokset, poliittiset painopisteet ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Rahoitussäännöt

Seuraavat rahoitussäännöt koskevat lyhytkestoisia hankkeita ja akkreditoituja hankkeita.

Kululuokka – Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista.

Esimerkkejä toiminnasta: osallistujien lähtövalmennus (ammatillinen, kulttuuri- ja kielivalmennus), mentorointi, seuranta ja tukeminen toiminnan aikana, monimuotoisen toiminnan virtuaalisiin komponentteihin tarvittavat palvelut, välineet ja laitteet, oppimistulosten tunnustaminen, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle.

Organisointituki kattaa sekä lähettävälle että vastaanottavalle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset (henkilöstön kursseja ja koulutusjaksoja lukuun ottamatta). Organisaatiot sopivat saadun avustuksen jakamisesta.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

100 euroa

 • liikkuvuustoimintoon osallistuvan ryhmän oppilasta kohden, enintään 1 000 euroa ryhmää kohden
 • henkilöstön täydennyskoulutusjaksojen osallistujaa kohden
 • kutsuttua asiantuntijaa kohden
 • vastaanotettavaa opettaja- tai kouluttajaopiskelijaharjoittelijaa kohden

350 euroa; 200 euroa sadannen osallistujan jälkeen saman tyyppisessä toiminnossa

 • lyhytkestoisen oppimiseen liittyvän oppilasliikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden
 • henkilöstön työnvarjostamis- ja opetusjaksojen osallistujaa kohden

500 euroa

 • pitkäkestoisen oppimiseen liittyvän oppilasliikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden

Kululuokka – Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Lisäksi osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta pitkäkestoiseen liikkuvuuteen osallistuville oppilaille järjestettävän lähtövalmennuksen tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse10 käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria11 .

Määrä

Matkan pituus Tavanomainen matkustaminen Vihreä matkustaminen
10–99 km 23 euroa  
100–499 km 180 euroa 210 euroa
500–1 999 km 275 euroa 320 euroa
2 000–2 999 km 360 euroa 410 euroa
3 000–3 999 km 530 euroa 610 euroa
4 000–7 999 km 820 euroa  
vähintään 8 000 km 1 500 euroa  

Kululuokka – Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja tukihenkilöiden12 oleskelukustannukset toiminnon aikana.

Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien ja tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen osalta enintään kuudelta matkapäivältä

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa13 .

Määrä

Osallistujaluokka Maaryhmä 1 Maaryhmä 2 Maaryhmä 3
Henkilöstö 101–180 euroa 90–160 euroa 79–140 euroa
Koulujen oppilaat 45–80 euroa 39–70 euroa 34–60 euroa

Edellä esitetyt määrät ovat perusmääriä toiminnan päivää kohden. Kukin kansallinen toimisto päättää tarkat perusmäärät sallittujen vaihteluvälien rajoissa.

Perusmäärää maksetaan toiminnan 14. päivään asti. Toiminnan 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.

Kululuokka – Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevat vierailut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevaan vierailuun osallistumisen matka- ja oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Yksikkökustannukset.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

575 euroa osallistujaa kohden, enintään kolme osallistujaa vierailua kohden

Kululuokka – Kurssimaksut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Henkilöstöliikkuvuuden muotoon ”Täydennyskoulutus” liittyvistä osallistumismaksuista aiheutuvat kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena toiminnan kesto.

Määrä

80 euroa osallistujaa kohden päivässä; yksittäinen henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 euroa tukea kurssimaksuihin yhden avustussopimuksen puitteissa.

Kululuokka – Kielivalmennustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava toiminnon aikana käyttämänsä opiskelu- tai harjoittelukielen taitoa.

Kielivalmennustuki on tukikelpoista yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä oppijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen osallistuvien osalta. Tukea maksetaan vain, jos osallistuja ei voi saada kielivalmennusta verkossa, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla. Jälkimmäistä ehtoa ei sovelleta oppimiseen liittyviin oppilaiden pitkäkestoisiin liikkuvuustoimintoihin osallistuville myönnettävään korotettuun tukeen.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

150 euroa osallistujalta

Lisäksi: 150 euroa korotettua kielivalmennustukea oppimiseen liittyvän oppilaiden pitkäkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

 • 1 Ryhmätoimintaohjelmat, jotka koostuvat kokonaan tai pääosin kaupallisesti tarjottavasta toiminnasta, kuten kielikoulujen kielikursseista tai muusta ”valmiista” kaupallisesta toiminnasta, eivät ole tukikelpoisia. Yhteiset käynnit luonto- ja kulttuurikohteissa, kansainväliset kilpailut tai muu asiaankuuluva sisältö voi kuulua osana toimintoon, jos se on sisällytetty kummankin koulun laatimaan laajempaan vertaisoppimisohjelmaan.
 • 2 Lähettävät ja vastaanottavat koulut ovat kaikissa tapauksissa vastuussa siitä, että lähettävässä ja vastaanottavassa maassa sovellettavia sääntöjä ja lakeja noudatetaan täysimääräisesti.
 • 3 Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittelee kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset opinto-ohjelmat, ja ne julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla.
 • 4 Koulujärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen laillisuus ja edellytykset perustuvat kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön. Tällaiseen koulutukseen mahdollisuuden tarjoavissa maissa toimivaltainen kansallinen viranomainen päättää, mitkä koulut voivat toimia tällä tavalla koulutusta saavien oppilaiden lähettävinä kouluina.
 • 5 EU:n toimielinten toimipaikkoja on Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Haagissa. EU:n toimielinten toimipaikoissa järjestettävä toiminta katsotaan transnationaaliseksi liikkuvuudeksi, ja rahoitusta voidaan hakea kaikille osallistujille heidän lähtömaastaan riippumatta (kuten kohdassa ”Rahoitussäännöt” on selostettu).
 • 6 Vastavalmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella.
 • 7 Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittelee kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset organisaatiot, ja ne sekä asiaa koskevat esimerkit julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla.
 • 8 Varhaiskasvatusta järjestävät organisaatiot mukaan lukien. Toisen maan kansallisten viranomaisten valvonnassa olevat koulut (esimerkiksi ranskalainen koulu ”lycée français” tai saksalaiset koulut) jättävät hakemuksensa kyseisen koulun valvonnasta vastaavan maan kansalliseen toimistoon. Tarkkoja tietoja kussakin tapauksessa antaa vastaanottavan maan tai asianomaisen kansallisen viranomaisen maan kansallinen toimisto.
 • 9 Toisen maan kansallisten viranomaisten valvonnassa olevat koulut (esimerkiksi ranskalainen koulu ”lycée français” tai saksalaiset koulut) voivat osallistua liikkuvuuskonsortioihin, joita johtavat koulua valvovan maan kansallisen toimiston akkreditoimat organisaatiot. Ne eivät kuitenkaan saa samaan aikaan osallistua kahden eri maan kansallisten toimistojen hallinnoimiin konsortioihin tai lyhytkestoisiin hankkeisiin.
 • 10 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km). 
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
 • 12 Tukihenkilöihin sovelletaan henkilöstöä koskevia tukimääriä. Poikkeustapauksissa, joissa tukihenkilön on oleskeltava ulkomailla yli 60 päivää, 60. päivän jälkeisiin ylimääräisiin oleskelukustannuksiin myönnetään tukea kululuokasta ”osallisuustuki”.
 • 13

  Vastaanottavien maiden ryhmät:

  Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein

  Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali

  Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-Makedonia, Serbia.

Tagged in:  Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö