Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Nuorisoalan erasmus-akkreditointi

Mikä on nuorisoalan erasmus-akkreditointi?[1]

Erasmus-akkreditointi tarjoaa organisaatioille, jotka haluavat avata mahdollisuuksia rajat ylittävälle vaihdolle ja yhteistyölle, välineen edistää nuorten osallistumista sekä tukea nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotyöorganisaatioiden valmiuksien kehittämistä oppimiseen liittyvillä liikkuvuustoiminnoilla. Nuorisoalan Erasmus-akkreditointi helpottaa nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta tarjoamalla toimintojen toteuttamiseksi yksinkertaistetun ja joustavan vaihtoehtoisen toteutustavan.

Erasmus-akkreditoinnin tavoitteet nuorisoalalla ovat seuraavat:

 • Vahvistetaan nuorten henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä epävirallisen ja arkioppimisen liikkuvuustoimien avulla.
 • Edistetään nuorten vaikutusmahdollisuuksia, aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista demokratian toimintaan.
 • Edistetään nuorisotyön laadullista kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla parantamalla nuorisoalalla toimivien organisaatioiden valmiuksia ja tukemalla nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehitystä sekä
 • edistetään osallisuutta, moninaisuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja solidaarisuuden, tasavertaisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien arvoja nuorten keskuudessa Euroopassa.

Hakijaorganisaatioiden on määriteltävä pidemmän aikavälin tavoitteensa ja suunnitelmansa Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettaville toiminnoille, niiden odotetut hyödyt sekä niiden käyttämä projektinhallintamalli. Nuorisoalan Erasmus-akkreditointi osoittaa, että hakijalla on asianmukaiset ja toimivat prosessit ja menettelyt korkealaatuisten oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien toteuttamiseksi suunnitellulla tavalla ja niiden hyödyntämiseksi nuorisoalalla.

Miten se toimii?

Organisaatioiden, jotka haluavat saada akkreditoinnin, on määriteltävä pidemmän aikavälin tavoitteensa ja suunnitelmansa Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettaville toiminnoille, niiden odotetut hyödyt sekä niiden käyttämä projektinhallintamalli.

Organisaatiot voivat hakea nuorisoalan akkreditointia jatkuvasti, ja nuorisoalan Erasmus-akkreditoinnin saaneet organisaatiot voivat saada helpommin avaintoimeen 1 liittyvää rahoitusta nuorisoalalla tämän oppaan asianomaisissa luvuissa kuvatun mukaisesti. Tarkat tiedot hakukelpoisuus-, valinta- ja myöntämisperusteista ovat ehdotuspyynnöissä, jotka julkaistaan osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en.

Erasmus-akkreditointi myönnetään kaudeksi 2021–2027. Valvovan kansallisen toimiston asettamien akkreditointia koskevien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista seurataan säännöllisesti.

Miten liikkuvuusmahdollisuuksia käytetään erasmus-akkreditoinnin avulla?

Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea rahoitusta (avustushakemus) nuorisoliikkuvuustoimintoihin yksinkertaistetulla menettelyllä. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn akkreditointisuunnitelmaan, joten suunniteltujen toimintojen tarkkaa luetteloa ja kuvausta ei vaadita. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan toteutettavien toimintojen sekä niihin osallistuvien osallistujien lukumäärä.

Tässä toimessa toteutettavissa liikkuvuustoimissa on noudatettava kunkin tyyppisen toiminnon osalta tämän oppaan asianomaisissa luvuissa vahvistettuja sääntöjä ja periaatteita.

Akkreditoidut organisaatiot sitoutuvat noudattamaan Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja ja toteuttamaan laadukkaita liikkuvuustoimintoja nuorisoalalla.

Akkreditoidut nuorisoalan organisaatiot eivät voi saada rahoitusta tavanomaisista nuorisovaihdoista ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeista. Ne voivat kuitenkin olla kumppaneina tällaisissa hankkeissa. Vuoden 2021 osalta avustushakemuksen jättämisen määräajan jälkeen akkreditoinnin saaneet organisaatiot voivat poikkeuksellisesti saada rahoitusta yksittäisten nuorisovaihtojen ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden toisella hakukierroksella.

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan avustushakemuksiin.

Tukikelpoiset hakijat

Organisaatiot, joilla on voimassa oleva nuorisoalan Erasmus-akkreditointi hakemusten viimeisenä jättöpäivänä

Tukikelpoiset toiminnot

 • Nuorisovaihdot
 • Nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoa kehittävät toiminnot

Lisäksi voidaan toteuttaa seuraavia toimintoja:

 • Valmistelevat vierailut

Kuvaus kustakin näistä toiminnoista sekä niiden kelpoisuusperusteet esitetään tämän oppaan asianomaisissa luvuissa.

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraavaan ajankohtaan mennessä:

 • Elokuun 1. päivänä alkavia hankkeita koskevat avustushakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 11. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Akkreditoitu organisaatio voi jättää vain yhden hakemuksen ehdotuspyyntöä kohden.

Hakulomakkeeseen on liitettävä oikeudellisen edustajan kunnian ja omantunnon kautta antama vakuutus.

Määrärahat

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

 • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
 • haetut toiminnot
 • avustuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
 • seuraavat jakoperusteet: taloudellinen tulos, laadullinen tulos, poliittiset painopisteet ja aihealueet, joita haetuilla toiminnoilla edistetään, ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

 1. Tämän toimen määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten kansainvälisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia ohjelmamaista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, jotka toteutetaan ohjelmamaiden ja EU:n naapurialueen kumppanimaiden välillä (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Tagged in: