Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Tästä toiminnosta 1 organisaatiot voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joihin sisältyy oppimiseen liittyvää, nuorisotyöntekijöiden ja heidän organisaationsa ammatillista kehittymistä ja kapasiteetin vahvistamista edistävää toimintaa.

Toiminnon tavoitteet

Tämä toiminto tukee nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ja siten laadukkaan nuorisotyön kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla liikkuvuustoiminnassa saatavien epävirallisen ja arkioppimisen kokemusten avulla. Toiminnolla edistetään EU:n nuorisostrategian 2019–2027 tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa 2 nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla pyritään erityisesti

 • Tarjoamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden pedagogista ja ammatillista kehittymistä varten, jotta edistetään laadukasta yksilökohtaista toimintaa sekä nuorisotyöorganisaatioiden ja -järjestelmien kehittymistä
 • Luomaan nuorisotyöntekijöiden yhteisö, joka voi tukea nuorille tarkoitettujen hankkeiden ja toiminnan laatua eu-ohjelmissa ja niiden ulkopuolella
 • Kehittämään paikallisia nuorisotyön käytäntöjä ja kehittämään osallistujien ja heidän organisaationsa valmiuksia tehdä laadukasta nuorisotyötä, millä on selvä vaikutus osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorten kanssa.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. ”Vaikutusmahdollisuuksien” keskeisellä osa-alueella EU:n nuorisostrategialla tuetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä laadukkaan ja innovatiivisen nuorisotyön ja sen tunnustamisen kautta.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta. 3

Toiminnan kuvaus

Ammattitaitoa kehittävä toiminta

Ammattitaitoa kehittävä toiminta on transnationaalista tai kansainvälistä oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa, jolla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä. Toimintaa voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

 • Opintovierailut ja erilaiset tehtävät, kuten työn varjostaminen (job shadowing), nuorisotyöntekijöiden vaihdot ja vertaisoppiminen, nuorisotyöorganisaatioissa ja nuorisoalalla toimivissa organisaatioissa ulkomailla
 • Verkostoituminen ja yhteisöjen muodostaminen toimintoon osallistuvien ja sen tavoitteita tukevien nuorisotyöntekijöiden keskuudessa
 • Koulutukset, joilla kehitetään osaamista (esimerkiksi olennaisten olemassa olevien osaamismallien perusteella) laadukkaiden nuorisotyön käytäntöjen soveltamiseksi tai innovatiivisten (esimerkiksi digitaaliseen ja älykkääseen nuorisotyöhön 4 liittyvien) menetelmien käsittelemiseksi ja testaamiseksi
 • Seminaarit ja työpajat, joilla tuetaan erityisesti EU:n nuorisostrategian ja sen toteuttamista edistävien EU-ohjelmien tavoitteisiin, arvoihin ja painopisteisiin liittyvää tiedon lisäämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Seuraava toiminta ei ole avustuskelpoista nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden puitteissa: akateemiset opintomatkat, toiminta, jolla tavoitellaan taloudellista voittoa tai jota voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkat, esiintymiskiertueet ja sääntömääräiset kokoukset.

Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin voi sisältyä käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen täydentävänä toimintana, jolla pyritään lisäämään liikkuvuushankkeen vaikutusta alaan. Tähän kuuluu kaikki toiminta, jolla edistetään eurooppalaista nuorisotyön toimintaohjelmaa 5 nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi ja annetaan saadut opit ja kehitetyt välineet hankkeisiin osallistuvien ja myös muiden organisaatioiden käyttöön. Täydentävä toiminta tarjoaa kokeneemmille edunsaajille, joilla on runsaasti resursseja, mahdollisuuden testata innovatiivisia menetelmiä ja vastauksia yhteisiin haasteisiin. Toiminta muodostaa eräänlaisen ”eurooppalaisen nuorisotyön laboratorion”, joka perustuu hankkeissa toteutettuihin ja niitä laajemmin vaikuttaviin ammattitaitoa kehittäviin toimenpiteisiin.

Eräitä esimerkkejä ovat välineiden tuottaminen ja käytäntöjen jakaminen nuorisotyöntekijöiden organisaatioiden ja järjestelmien kehittämiseksi, yhteydenpito- ja yhteisöjen muodostamistoiminta sekä innovatiivisten menetelmien käyttöönotto, kuten digiteknologian käyttö nuorisotyössä. Tämä toiminta menee hankkeen normaaliin elinkaareen kuuluvia jatkotoimia ja tulosten levittämistoimia pidemmälle, ja täydentävään toimintaan voi kuulua myös kohdennetumpia ja strategisempia tulosten levittämistoimia.

Käytäntöjen kehittämistä ja niiden levittämistä voidaan toteuttaa transnationaalisella, kansainvälisellä tai kansallisella tasolla.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen ammattitaitoa kehittävän toiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Tästä toiminnosta tuettavaan hankkeeseen on sisällyttävä yksi tai useampia ammattitaitoa kehittäviä toimintoja. Toimenpiteitä voidaan yhdistellä joustavasti hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeiden mukaan.

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Kaikki mukana olevat organisaatiot on yksilöitävä hakuvaiheessa, ja vankka kumppanuus on hankkeen laadukkaan toteutuksen perusedellytys. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta muiden kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen)
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • Toiminnan toteuttaminen
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeella on seuraavat ominaisuudet:

 • Se vaikuttaa selkeästi osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorison parissa sekä heidän organisaatioonsa.
 • Se perustuu hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja nuorisotyöntekijöiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Toiminta perustuu selvästi määriteltyihin ja erityisesti laatuun, innovointiin ja tunnustamiseen liittyviin nuorisotyöntekijöiden koulutuksellisiin ja ammatillisiin kehitystarpeisiin 6 ja siihen liittyy asianmukaisia valinta-, valmistelu- ja jatkotoimenpiteitä.
 • Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tulokset tunnustetaan asianmukaisesti ja hanketulokset, kuten mahdolliset menetelmät, materiaalit ja välineet, ovat siirrettävissä ja niitä käytetään osallistujaorganisaatioissa ja levitetään edelleen laajasti nuorisoalalla.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja ja nuorisotyöntekijöille annetaan välineitä ja menetelmiä edistää monimuotoisuuden kunnioittamista ja käsitellä sitä päivittäisessä työssään.
 • Toiminnalla edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja menettelyjen, kuten digitaalisten nuorisotyötoimintojen, käyttöä sitä silmällä pitäen, että ne voivat toimia kaikenlaista verkossa levitettävää disinformaatiota ja valeuutisia ehkäisevänä välineenä.

Oppimisprosessi

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeessa on suunniteltava tuen tarjoamista reflektointiprosessiin ja oppimistulosten tunnistamiseen ja dokumentointiin erityisesti Youthpass-todistuksen avulla, jotta voidaan tukea hankkeen tuotoksien, syntyvien nuorisotyön käytäntöjen, menetelmien ja materiaalien tunnustamista ja vaikuttavuutta nuorisoalalla.

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Hankkeen suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta, ja olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi.

Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaan oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan järjestämistä koskevia Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen toimeenpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi

Horisontaaliset ulottuvuudet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi niitä suunniteltaessa sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

 • Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat erityisen hyvin nuorisotyöntekijöiden moninaisuustietoisuuden lisäämiseen sekä sellaisten taitojen ja osaamisen parantamiseen, joilla käytännön nuorisotyöhön osallistetaan sellaisia osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Hankkeisiin osallistuvien nuorisotyöntekijöiden osallistuminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin edistää huolellista ohjausta koko oppimis- ja kehitysprosessissa ja mahdollistaa tiiviimmän seurannan.
 • Kouluttajien ja fasilitaattorien osallistumisella useimpiin toimenpiteisiin varmistetaan osallistujien tarpeisiin räätälöity tiiviimpi ja mukautettu lähestymistapa.
 • Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa. Erityisen tärkeää on se, miten hanke lisää osallistujaorganisaatioiden kykyä käsitellä osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä perustoiminnassaan.
 • Toimintomuoto soveltuu myös niiden osallistujien osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnon tarjoama joustavuus toimenpiteiden muodon (esimerkiksi niiden keston ja tyypin) suhteen mahdollistaa mukautumisen osallistujien tarpeisiin. Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi osallistavien käytäntöjen ja menetelmien vaihtamiseksi. 

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen muutos

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toiminnan laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa. Toteuttamalla hankkeita ja toimintaa, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden mukaisesti ottaa mukaan oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin.

Kansalliset toimistot tarjoavat koulutus- ja yhteistyötoimintansa puitteissa nuorisotyöntekijöille ja nuorisojohtajille monenlaisia koulutusmahdollisuuksia muun muassa siitä, miten voidaan tukea digitaalista muutosta nuorisoalalla. Koulutustarjonta julkaistaan eurooppalaisessa koulutuskalenterissa (European Training Calendar) seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ – Inspiraatiota löytyy myös SALTO-resurssikeskuksen sivulta "SALTO Tools": https://www.salto-youth.net/tools/

Osallistuminen

Erasmus+ -ohjelmalla autetaan kaikkia osallistuvia organisaatioita parantamaan hankkeiden laatua sisällyttämällä niihin osallistava ulottuvuus. Nuorisotyöntekijöille tarjotaan merkityksellisiä mahdollisuuksia sitoutua ja osallistua hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kokea tällä tavalla aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen hyödyllisyyden. Resursseja tuettujen hankkeiden osallistavan ulottuvuuden vahvistamista varten löytyy muun muassa verkkosivustolta ”participationpool.eu”. Lisäksi kannustetaan luomaan linkkejä ja osallistumaan toiminnassa oleviin kansallisiin, kansainvälisiin tai (muihin) EU:n laajuisiin aloitteisiin ja foorumeihin, joilla käsitellään osallisuusasioita ja kansalaistoimintaa.

Nuorisotyöntekijöiden yksittäisten liikkuvuushankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin. Akkreditoitujen hakijoiden osalta ks. tämän oppaan asianomainen jakso.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä 7 .

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin.
 • nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei välttämättä nuorisojärjestön yhteydessä (eli epävirallinen nuorten ryhmä). 8

joka sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa EU:n naapurialueilta (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, jossa hakijaorganisaatio sijaitsee.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista

4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa) samana vuonna elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

Kuhunkin hankkeeseen on sisällyttävä vähintään yksi ammattitaitoa kehittävä toimenpide.

Hakulomakkeeseen on liitettävä kaikkien hankkeeseen suunniteltujen ammattitaitoa kehittävien toimenpiteiden, valmistelevien vierailujen sekä käytäntöjen kehittämisen ja niiden levittämisen aikataulu.

Ammattitaitoa kehittävän toiminnan täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

2–60 päivää, matkapäivät pois lukien.

Minimiajan täytyy olla 2 peräkkäistä päivää.

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta EU:n naapurialueilta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

Ei ikärajoja.

Jos osallistujat eivät toimi kouluttajina, tukihenkilöinä tai fasilitaattoreina, heidän on asuttava joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Osallistujamäärä

Osallistujien määrä: Enintään 50 osallistujaa jokaista hankkeessa suunniteltua toimintoa kohden (kouluttajat, tukihenkilöt ja fasilitaattorit tarvittaessa pois luettuna).

Kussakin toiminnossa on oltava mukana osallistujia vastaanottavan organisaation maasta.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Toimintaan osallistuvat osallistujaorganisaatioiden edustajat, kouluttajat ja fasilitaattorit.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden kehitystarpeet
  • osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeet ja tavoitteet.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista
  • saada aikaan osallistuvien nuorisotyöntekijöiden kannalta laadukkaita oppimistuloksia
  • vahvistaa tai kehittää osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön laatua, innovointia ja tunnustamista sekä niiden valmiuksia ja toiminta-alaa paikallisesta globaalin tilanteen mukaan
  • saada nuorisotyössä toimivat osallistujat mukaan osallistujaorganisaatioihin
  • saada mukaan organisaatiot, jotka tekevät konkreettista nuorisotyötä ja tekevät perustyötä nuorten kanssa paikallistasolla.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistuviin nuorisotyöntekijöihin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • konkreettisiin nuorisotyön käytäntöihin ja laadukkaaseen nuorisotyöhön
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai globaalilla tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintoon.
 • Missä määrin ehdotettu käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen edistää nuorisotyöntekijöiden toimintaympäristön kehittämistä (soveltuvin osin).

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotetun toiminnan keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Missä määrin hankkeella edistetään osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön laadun parantamista.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (mukaan lukien osallistujien valmentaminen), toiminnan toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla nuorisotyöntekijät (oikeusperustassa olevan nuorisotyöntekijän määritelmän mukaisesti) valitaan toimintaan, sekä se, missä määrin nuorisotyöntekijät osallistuvat aktiivisesti hankkeen kaikkiin vaiheisiin.
 • Missä määrin toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se on avointa osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. 
 • Ehdotettujen osallistavien oppimismenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset virtuaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Missä määrin toimintaan sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.
 • Käytäntöjen kehittämistä ja niiden levittämistä varten ehdotettujen välineiden ja toimintatapojen laatu sekä se, missä määrin ne ovat kopioitavissa ja voivat innoittaa muita organisaatioita (soveltuvin osin).

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Kululuokka – Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa ammattitaitoa kehittävän toiminnan osallistujaa kohden.

Kululuokka – Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, kouluttajat, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys 9 käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria 10 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnasta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria. 11

Määrä

Matkan pituus Tavanomainen matkustaminen Vihreä matkustaminen
10–99 km 23 euroa  
100–499 km 180 euroa 210 euroa
500–1 999 km 275 euroa 320 euroa
2 000–2 999 km 360 euroa 410 euroa
3 000–3 999 km 530 euroa 610 euroa
4 000–7 999 km 820 euroa  
vähintään 8 000 km 1 500 euroa  

Kululuokka – Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkapäivä ennen toimintaa ja yksi matkapäivä sen jälkeen sekä lisäksi enintään neljä matkapäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Määrä

Taulukko A2.2 osallistujaa kohden päivässä

 Enintään 1 100 euroa osallistujaa kohden (mukaan lukien kouluttajat, fasilitaattorit ja tukihenkilöt)

Kululuokka – Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä sekä kouluttajiin ja fasilitaattoreihin suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien. Kussakin toiminnassa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori valmistelevaa vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.  Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Kululuokka - Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka liittyvät täydentävän toiminnan toteuttamiseen.

Välilliset kustannukset: Tukikelpoisina välillisinä kustannuksina hyväksytään kiinteämääräinen summa, joka on korkeintaan 7 prosenttia täydentävän toiminnan tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja jonka oletetaan kattavan täydentävästä toiminnasta aiheutuvat edunsaajan yleiset hallintokustannukset (esimerkiksi sähkö- tai internetlaskut, tilakustannukset ja vakinaisesta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava tarve ja tavoitteet, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne. Tähän toimintaan voidaan kohdentaa enintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Määrä

Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Osallistujien, myös tukihenkilöiden, kouluttajien ja fasilitaattorien, korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi (esim. jos puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö aiheuttaa korkeita matkakuluja).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista. Jos korvaukset poikkeuksellisen korkeista matkakustannuksista myönnetään, ne korvaavat vakiomuotoisen matka-avustuksen.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.2 Yksilötuki ammattitaitoa kehittävään toimintaan

  Yksilötuki (euroa päivässä)
Itävalta 68 
Belgia 73 
Bulgaria 60 
Kroatia 70 
Kypros 65 
Tšekki 61 
Tanska 81 
Viro 63 
Suomi 80 
Pohjois-Makedonia 51 
Ranska 74 
Saksa 65 
Kreikka 80 
Unkari 62 
Islanti 80 
Irlanti 83 
Italia 74 
Latvia 66 
Liechtenstein 83 
Liettua 65 
Luxemburg 74 
Malta 73 
Alankomaat 77 
Norja 83 
Puola 66 
Portugali 73 
Romania 61 
Serbia 51 
Slovakia 67 
Slovenia 67 
Espanja 68 
Ruotsi 79 
Turkki 61 
Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat 54 

  Footnote

 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisen transnationaalisen toiminnan tukemiseen, jossa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Enintään 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, joihin osallistuu organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista EU:n naapurialueilta (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). ↩ back
 • 2

  Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma puitteista eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman perustamiselle:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN. Lisätietoja eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman toteuttamisesta: www.bonn-process.net 

  ↩ back

 • 3 Strategioihin voi tutustua osoitteessa https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01) ↩ back
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN ja www.bonn-process.net   ↩ back
 • 6 Asiakirja ”European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally”, joka on saatavilla osoitteessa https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 7 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa. ↩ back
 • 8 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. ↩ back
 • 9 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintaan, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).  ↩ back
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi ↩ back
 • 11 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintaan, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa). ↩ back
Tagged in:  Youth