Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Tästä toiminnosta1  organisaatiot voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joihin sisältyy oppimiseen liittyvää, nuorisotyöntekijöiden ja heidän organisaationsa ammatillista kehittymistä ja kapasiteetin vahvistamista edistävää toimintaa.

Toiminnon Tavoitteet

Tämä toiminto tukee nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ja siten laadukkaan nuorisotyön kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla liikkuvuustoiminnassa saatavien epävirallisen ja arkioppimisen kokemusten avulla. Toiminnolla edistetään EU:n nuorisostrategian 2019–2027 tavoitteiden saavuttamista ja

erityisesti eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa2  nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla pyritään erityisesti

 • tarjoamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden pedagogista ja ammatillista kehittymistä varten, jotta edistetään laadukasta yksilökohtaista toimintaa sekä nuorisotyöorganisaatioiden ja -järjestelmien kehittymistä
 • luomaan nuorisotyöntekijöiden yhteisö, joka voi tukea nuorille tarkoitettujen hankkeiden ja toiminnan laatua EU-ohjelmissa ja niiden ulkopuolella
 • kehittämään paikallisia nuorisotyön käytäntöjä ja kehittämään osallistujien ja heidän organisaationsa valmiuksia tehdä laadukasta nuorisotyötä, millä on selvä vaikutus osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorten kanssa.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään nuorten elämään vaikuttavia monialaisia aihepiirejä ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. ”Vaikutusmahdollisuuksien” keskeisellä osa-alueella EU:n nuorisostrategialla tuetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä laadukkaan ja innovatiivisen nuorisotyön ja sen tunnustamisen kautta. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta.3

Toiminnan kuvaus

Ammattitaitoa kehittävä toiminta

Ammattitaitoa kehittävä toiminta on transnationaalista tai kansainvälistä oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa, jolla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä. Toimintaa voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

 • opintovierailut ja erilaiset tehtävät, kuten työn varjostaminen (job shadowing), nuorisotyöntekijöiden vaihdot ja vertaisoppiminen, nuorisotyöorganisaatioissa ja nuorisoalalla toimivissa organisaatioissa ulkomailla
 • verkostoituminen ja yhteisöjen muodostaminen toimintoon osallistuvien ja sen tavoitteita tukevien nuorisotyöntekijöiden keskuudessa
 • koulutukset, joilla kehitetään osaamista (esimerkiksi olennaisten olemassa olevien osaamismallien perusteella) laadukkaiden nuorisotyön käytäntöjen soveltamiseksi tai innovatiivisten (esimerkiksi digitaaliseen ja älykkääseen nuorisotyöhön4  liittyvien) menetelmien käsittelemiseksi ja testaamiseksi
 • seminaarit ja työpajat, joilla tuetaan erityisesti EU:n nuorisostrategian ja sen toteuttamista edistävien EU-ohjelmien tavoitteisiin, arvoihin ja painopisteisiin liittyvää tiedon lisäämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Seuraavat toiminnot eivät ole tukikelpoisia nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden puitteissa: akateemiset opintomatkat, toiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet ja sääntömääräiset kokoukset.

Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin voi sisältyä käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen täydentävänä toimintana, jolla pyritään lisäämään liikkuvuushankkeen vaikutusta alaan. Tähän kuuluu kaikki toiminta, jolla edistetään eurooppalaista nuorisotyön toimintaohjelmaa5  nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi ja annetaan saadut opit ja kehitetyt välineet hankkeisiin osallistuvien ja myös muiden organisaatioiden käyttöön. Täydentävä toiminta tarjoaa kokeneemmille edunsaajille, joilla on runsaasti resursseja, mahdollisuuden testata innovatiivisia menetelmiä ja vastauksia yhteisiin haasteisiin. Toiminta muodostaa eräänlaisen ”eurooppalaisen nuorisotyön laboratorion”, joka perustuu hankkeissa toteutettuihin ja niitä laajemmin vaikuttaviin ammattitaitoa kehittäviin toimenpiteisiin.

Eräitä esimerkkejä ovat välineiden tuottaminen ja käytäntöjen jakaminen nuorisotyöntekijöiden organisaatioiden ja järjestelmien kehittämiseksi, yhteydenpito- ja yhteisöjen muodostamistoiminta sekä innovatiivisten menetelmien käyttöönotto, kuten digiteknologian käyttö nuorisotyössä. Tämä toiminta menee hankkeen normaaliin elinkaareen kuuluvia jatkotoimia ja tulosten levittämistoimia pidemmälle, ja täydentävään toimintaan voi kuulua myös kohdennetumpia ja strategisempia tulosten levittämistoimia.

Käytäntöjen kehittämistä ja niiden levittämistä voidaan toteuttaa transnationaalisella, kansainvälisellä tai kansallisella tasolla.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen ammattitaitoa kehittävän toiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Tästä toiminnosta tuettavaan hankkeeseen on sisällyttävä yksi tai useampia ammattitaitoa kehittäviä toimintoja. Toimenpiteitä voidaan yhdistellä joustavasti hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeiden mukaan.

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Kaikki mukana olevat organisaatiot on yksilöitävä hakuvaiheessa, ja vankka kumppanuus on hankkeen laadukkaan toteutuksen perusedellytys. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta muiden kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista:

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen).
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus).
 • Toiminnan toteutus.
 • Jatkotoimet (toiminnan arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hanketulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeella on seuraavat ominaisuudet:

 • Se vaikuttaa selkeästi osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorison parissa sekä heidän organisaatioonsa.
 • Se perustuu hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja nuorisotyöntekijöiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Toiminta perustuu selvästi määriteltyihin ja erityisesti laatuun, innovointiin ja tunnustamiseen liittyviin nuorisotyöntekijöiden koulutuksellisiin ja ammatillisiin kehitystarpeisiin6  ja siihen liittyy asianmukaisia valinta-, valmistelu- ja jatkotoimenpiteitä.
 • Osallistujien epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tulokset tunnustetaan asianmukaisesti ja hanketulokset, kuten mahdolliset menetelmät, materiaalit ja välineet, ovat siirrettävissä, osallistujaorganisaatioiden käytössä ja vaikuttavat nuorisotyöorganisaatioiden kehittymiseen, ja niitä levitetään edelleen laajasti nuorisoalalla.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja ja nuorisotyöntekijöille annetaan välineitä ja menetelmiä edistää monimuotoisuuden kunnioittamista ja käsitellä sitä päivittäisessä työssään.
 • Toiminnalla edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja menettelyjen, kuten digitaalisten nuorisotyötoimintojen, käyttöä sitä silmällä pitäen, että ne voivat toimia kaikenlaista verkossa levitettävää disinformaatiota ja valeuutisia ehkäisevänä välineenä.

Oppimisprosessi

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeessa on suunniteltava tuen tarjoamista reflektointiprosessiin ja oppimistulosten tunnistamiseen ja dokumentointiin erityisesti Youthpass-todistuksen avulla, jotta voidaan tukea hankkeen tuotoksien, syntyvien nuorisotyön käytäntöjen, menetelmien ja materiaalien tunnustamista ja vaikuttavuutta nuorisoalalla.

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Hankkeen suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta, ja olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi.

Erasmus+ -Nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaan oppimiseen liittyvän liikkuvuustoiminnan järjestämistä koskevia Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen toimeenpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi 

Horisontaaliset ulottuvuudet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi niitä suunniteltaessa sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja Moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavaa ja osallistavaa hanketoimintaa ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

 • Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat erityisen hyvin nuorisotyöntekijöiden moninaisuustietoisuuden lisäämiseen sekä sellaisten taitojen ja osaamisen parantamiseen, joilla käytännön nuorisotyöhön osallistetaan osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Hankkeisiin osallistuvien nuorisotyöntekijöiden osallistuminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin edistää huolellista ohjausta koko oppimis- ja kehitysprosessissa ja mahdollistaa tiiviimmän seurannan.
 • Kouluttajien ja fasilitaattorien osallistumisella useimpiin toimenpiteisiin varmistetaan osallistujien tarpeisiin räätälöity tiiviimpi ja mukautettu lähestymistapa.
 • Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa. Erityisen tärkeää on se, miten hanke lisää osallistujaorganisaatioiden kykyä käsitellä osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä perustoiminnassaan.
 • Toimintomuoto soveltuu myös niiden osallistujien osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnon tarjoama joustavuus toimenpiteiden muodon (esimerkiksi niiden keston ja tyypin) suhteen mahdollistaa mukautumisen osallistujien tarpeisiin.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi osallistavien käytäntöjen ja menetelmien vaihtamiseksi. 

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennemuotojen käyttö.

Digitaalinen muutos

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toiminnan laatua. Digitaalisten ja verkkopohjaisten elementtien käyttö osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumiskynnyksen madaltamiseksi on suositeltavaa. Toteuttamalla hankkeita ja toimintaa, joilla pyritään vahvistamaan digitaitoja, edistämään digitaalista lukutaitoa ja/tai kehittämään ymmärrystä digiteknologian riskeistä ja mahdollisuuksista, ohjelmalla voidaan muuttaa ajattelutapaa ja edistää digitaalisten ja monimuotolähestymistapojen kehittämistä nuorisotoiminnassa.

Digitaalisiin kysymyksiin liittyvän osaamisen ja tietoisuuden kehittäminen sekä uusien teknologioiden käyttö voidaan toiminnan suunnittelun ja tavoitteiden mukaisesti ottaa mukaan oppimiseen liittyviin liikkuvuustoimintoihin.

Kansalliset toimistot tarjoavat koulutus- ja yhteistyötoimintansa puitteissa nuorisotyöntekijöille ja nuorisojohtajille monenlaisia koulutusmahdollisuuksia muun muassa siitä, miten voidaan tukea digitaalista muutosta nuorisoalalla. Koulutustarjonta julkaistaan eurooppalaisessa koulutuskalenterissa (European Training Calendar) seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ – Inspiraatiota löytyy myös SALTO-resurssikeskuksen sivulta ”SALTO Tools”: https://www.salto-youth.net/tools/

Osallistuminen

Erasmus+ -ohjelmalla autetaan kaikkia osallistuvia organisaatioita parantamaan hankkeiden laatua sisällyttämällä niihin osallistava ulottuvuus. Nuorisotyöntekijöille tarjotaan merkityksellisiä mahdollisuuksia sitoutua ja osallistua hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kokea tällä tavalla aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen hyödyllisyyden. Resursseja tuettujen hankkeiden osallistavan ulottuvuuden vahvistamista varten löytyy muun muassa verkkosivustolta ”participationpool.eu”. Lisäksi kannustetaan luomaan linkkejä ja osallistumaan toiminnassa oleviin kansallisiin, kansainvälisiin tai (muihin) EU:n laajuisiin aloitteisiin ja foorumeihin, joilla käsitellään osallisuusasioita ja kansalaistoimintaa.

Nuorisotyöntekijöiden yksittäisten liikkuvuushankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan yksittäisiin nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin. Akkreditoitujen hakijoiden osalta ks. tämän oppaan asianomainen osio.

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio. Kyseinen organisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.7

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö, eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 •  nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei välttämättä nuoriso-organisaation yhteydessä (eli epävirallinen nuorten ryhmä). 8

Sen on oltava sijoittautunut EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan taikka ohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen maahan EU:n naapurialueilta (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Sama organisaatio (yksi organisaatiotunnus) voi olla kunkin hakuajan puitteissa mukana yhteensä enintään 5 hakemuksessa joko hakijana tai kumppanina.

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, jossa hakijaorganisaatio sijaitsee.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään seuraavina ajankohtina:

20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna 1. kesäkuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavista hankkeista

1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) seuraavana vuonna 1. tammikuuta ja 31. toukokuuta välisenä aikana alkavista hankkeista.

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 7. toukokuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa) samana vuonna elokuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavista hankkeista.

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuutus.

Kuhunkin hankkeeseen on sisällyttävä vähintään yksi ammattitaitoa kehittävä toimenpide.

Hakulomakkeeseen on liitettävä kaikkien hankkeeseen suunniteltujen ammattitaitoa kehittävien toimenpiteiden, valmistelevien vierailujen sekä käytäntöjen kehittämisen ja niiden levittämisen aikataulu.

Ammattitaitoa kehittävän toiminnan täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

2–60 päivää, matkapäivät pois lukien.

Minimiajan täytyy olla 2 peräkkäistä päivää.

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin siihen osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta kolmannesta maasta EU:n naapurialueilta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

Ei ikärajoja.

Osallistujien on asuttava lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Kouluttajia, tukihenkilöitä ja fasilitaattoreita ei voida pitää toimintaan osallistujina, mutta heille voidaan myöntää tukea tietyistä budjettikohdista.

Osallistujamäärä

Osallistujien määrä: Enintään 50 osallistujaa jokaista hankkeessa suunniteltua toimenpidettä kohden. Kouluttajia, tukihenkilöitä ja fasilitaattoreita ei lasketa mukaan osallistujien lukumäärään. Kussakin toiminnossa on oltava mukana osallistujia vastaanottavan organisaation maasta.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen täydentävät Kelpoisuusperusteet

Toiminnan tapahtumapaikka tai -paikat

Toiminnan on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Toimintaan osallistuvat osallistujaorganisaatioiden edustajat, kouluttajat ja fasilitaattorit.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus ja toiminta ovat merkityksellisiä nuorisotyön kannalta.
 • Hankkeella puututaan yhteen tai useampaan EU:n nuorisodialogin tai nuorisotavoitteiden painopisteeseen.
 • Hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden kannalta.
 • Hanke on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Hankkeella ja ehdotetuilla toimenpiteillä vastataan osallistuvien nuorisotyöntekijöiden ja nuorisotyöorganisaatioiden kehitystarpeisiin.
 • Hankkeella on mahdollista
  • vahvistaa tai kehittää osallistujaorganisaatioiden käytäntöjä nuorisotyön laadun, innovatiivisuuden ja tunnustamisen osalta sekä niiden toiminta-alaa paikallisesta globaaliin tilanteen mukaan
  • saada aikaan osallistuvien nuorisotyöntekijöiden kannalta laadukkaita oppimistuloksiasaada mukaan nuorisotyötä osallistujaorganisaatioissa tekeviä osallistujia sekä organisaatioita, jotka tekevät konkreettista nuorisotyötä ja työskentelevät säännöllisesti nuorten kanssa paikallistasolla
  • vaikuttaa osallistuviin nuorisotyöntekijöihin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • vaikuttaa paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai globaalilla tasolla myös sellaisiin organisaatioihin ja henkilöihin, jotka eivät suoraan osallistu hankkeeseen.
 • Ehdotettu käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen edistää nuorisotyöntekijöiden toimintaympäristön kehittämistä (tapauksen mukaan).
 • Hankkeella saadaan toimintoon mukaan uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotuksesta käy ilmi tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotetun toiminnan keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Ehdotuksessa kuvataan selkeästi ja vakuuttavasti hankkeen kaikki vaiheet (valmistelu, toteutus ja jatkotoimet) ja osallistujien aktiivinen osallistuminen kaikissa vaiheissa.
 • Osallistujien jakauma maiden ja sukupuolen suhteen on tasapainoinen.
 • Toimenpiteet, joilla nuorisotyöntekijät valitaan, ovat tarkoituksenmukaiset ja linjassa oikeusperustassa olevan nuorisotyöntekijän määritelmän kanssa.
 • Toiminta on suunniteltu helposti saavutettavaksi ja osallistavaksi ja se on avointa erilaisista lähtökohdista tuleville ja osaamiseltaan erilaisille osallistujille. 
 • Toimintaan sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.
 • Ehdotetut oppimismenetelmät, mukaan lukien digitaaliset välineet / virtuaaliset komponentit, ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia.
 • Tukitoimenpiteet reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia varten sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, käyttö ovat asianmukaisia.
 • Käytäntöjen kehittämistä ja niiden levittämistä varten ehdotetut välineet ja toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia, kopioitavissa ja voivat innoittaa muita organisaatioita (tapauksen mukaan).

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu on tyydyttävä.
 • Osallistujien turvallisuuden ja suojelun varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet ovat riittäviä ja tehokkaita.
 • Toimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty selkeästi Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti.
 • Yhteistyötä ja viestintää ryhmiin kuuluvien osallistujien, osallistujaorganisaatioiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa koskeva suunnitelma tarjoaa tukikehyksen hankkeen hallinnoinnille. 
 • Hakijan ehdottama tapa arvioida hankkeen eri vaiheita ja tuloksia suhteessa tavoitteisiin on asianmukainen.
 • Hakijan ehdottama tapa levittää tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella on asianmukainen.
 • Hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.

Rahoitussäännöt

Kululuokka - Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste:  Tukihenkilöille, kouluttajille ja fasilitaattoreille ei voida myöntää organisointitukea.

Määrä

125 euroa ammattitaitoa kehittävän toiminnan osallistujaa kohden.

Kululuokka - Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, kouluttajat, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Alle 500 km:n matkat osallistujien on yleensä matkustettava vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys9  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria10 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnasta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria.11

Määrä

Matkan pituus

Vihreä matkustaminen

Muu kuin vihreä matkustaminen

10–99 km

56 euroa

28 euroa

100–499 km

285 euroa

211 euroa

500–1999 km

417 euroa

309 euroa

2 000–2 999 km

535 euroa

395 euroa

3000–3999 km

785 euroa

580 euroa

4000–7999 km

1188 euroa

1188 euroa

vähintään 8 000 km

1735 euroa

1735 euroa

Kululuokka - Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste:  Perusteena oleskelun kesto kutakin osallistujaa, tukihenkilöä, kouluttajaa ja fasilitaattoria (tarvittaessa) kohden, mukaan lukien yksi matkapäivä ennen toimintaa ja yksi matkapäivä sen jälkeen sekä lisäksi enintään neljä matkapäivää osallistujille, kouluttajille, fasilitaattoreille ja tukihenkilöille, jotka saavat vihreän matkustamisen tukea.

Määrä

Taulukko A2.2 osallistujaa kohden päivässä.

Tätä taulukkoa sovelletaan myös kouluttajiin, fasilitaattoreihin ja tukihenkilöihin.

Enintään 1 100 euroa osallistujaa, kouluttajaa, fasilitaattoria ja tukihenkilöä kohden

Kululuokka - Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

125 euroa osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä sekä kouluttajiin ja fasilitaattoreihin suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien. Kussakin toiminnassa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori valmistelevaa vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

680 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Kululuokka - Käytäntöjen kehittäminen ja niiden levittäminen

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka liittyvät täydentävän toiminnan toteuttamiseen.

Välilliset kustannukset: Tukikelpoisina välillisinä kustannuksina hyväksytään kiinteämääräinen summa, joka on korkeintaan 7 prosenttia täydentävän toiminnan tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja jonka oletetaan kattavan täydentävästä toiminnasta aiheutuvat edunsaajan yleiset hallintokustannukset (esimerkiksi sähkö- tai internetlaskut, tilakustannukset ja vakinaisesta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava tarve ja tavoitteet, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne. Tähän toimintaan voidaan kohdentaa enintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Määrä

Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset.

Osallistujien, tukihenkilöiden, kouluttajien ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi (esim. jos puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö aiheuttaa korkeita matkakuluja).  Jos korvaukset kalliista matkoista aiheutuvista poikkeuksellisista kustannuksista myönnetään, ne korvaavat yksikkökustannuksiin perustuvan matkatuen.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.  Jos korvaukset poikkeuksellisen korkeista matkakustannuksista myönnetään, ne korvaavat muun kuin vihreän matka-avustuksen.

Määrä

Vakuus: 80 % tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.2 Yksilötuki ammattitaitoa kehittävään toimintaan

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

Itävalta

84

Belgia

88

Bulgaria

60

Kroatia

75

Kypros

81

Tšekki

65

Tanska

95

Viro

76

Suomi

93

Ranska

85

Saksa

77

Kreikka

80

Unkari

77

Islanti

99

Irlanti

91

Italia

85

Latvia

66

Liechtenstein

84

Liettua

65

Luxemburg

84

Malta

77

Alankomaat

92

Pohjois-Makedonia

57

Norja

94

Puola

68

Portugali

78

Romania

64

Serbia

59

Slovakia

67

Slovenia

78

Espanja

81

Ruotsi

87

Turkki

68

Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat

62

 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisen transnationaalisen toiminnan tukemiseen, jossa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Enintään 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, joihin osallistuu organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista EU:n naapurialueilta (alueet 1–4, ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa). ↩ back
 • 2 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma puitteista eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman perustamiselle:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN. Lisätietoja eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman toteuttamisesta: www.bonn-process.net  ↩ back

 • 3 Strategioihin voi tutustua seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01) ↩ back
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN ja www.bonn-process.net ↩ back
 • 6 Asiakirja ”European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally”, joka on saatavilla osoitteessa https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 7 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava liittymislomake hakijaorganisaatiolle. Liittymislomakkeet olisi toimitettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa. ↩ back
 • 8 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa. ↩ back
 • 9 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintaan, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km). ↩ back
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi ↩ back
 • 11 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintaan, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa). ↩ back
Tagged in:  Youth