Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Tästä toiminnosta1  organisaatiot voivat saada tukea toteuttaakseen hankkeita, joihin sisältyy oppimiseen liittyvää, nuorisotyöntekijöiden ja heidän organisaationsa ammatillista kehittymistä edistävää toimintaa.

Toiminnon tavoitteet

Tällä toiminnolla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä ja siten laadukkaan nuorisotyön kehittämistä paikallisella, alueellisella, kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla liikkuvuustoiminnoissa saatavien epävirallisen ja arkioppimisen kokemusten avulla. Toimella edistetään EU:n nuorisostrategian 2019–2027 tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa2  nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi.

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla pyritään erityisesti

 • tarjoamaan epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen mahdollisuuksia nuorisotyöntekijöiden pedagogista ja ammatillista kehittymistä varten, jotta edistetään laadukasta yksilökohtaista toimintaa sekä nuorisotyöorganisaatioiden ja -järjestelmien kehittymistä
 • luomaan nuorisotyöntekijöiden yhteisö, joka voi tukea nuorille tarkoitettujen hankkeiden ja toiminnan laatua EU-ohjelmissa ja niiden ulkopuolella
 • kehittämään paikallisia nuorisotyön käytäntöjä ja kehittämään osallistujien ja heidän organisaationsa valmiuksia tehdä laadukasta nuorisotyötä, millä on selvä vaikutus osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorten kanssa.

Poliittinen tausta

Euroopan unionin nuorisostrategiassa 2019–2027 vahvistetaan puitteet eurooppalaiselle yhteistyölle nuorisoalalla komission 22. toukokuuta 2018 antaman tiedonannon ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet” perusteella. Strategialla edistetään nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, tuetaan yhteiskunnallista ja kansalaistoimintaa ja pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla on tarvittavat resurssit yhteiskunnalliseen osallistumiseen. EU:n nuorisostrategiaan sisältyy myös nuorisodialogiprosessi, ja sen yhteydessä vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. Näissä tavoitteissa yksilöidään monialaisia aloja, jotka vaikuttavat nuorten elämään, ja tuodaan esiin haasteita. EU:n nuorisostrategian pitäisi osaltaan edistää tämän nuorten vision toteuttamista. ”Vaikuttamismahdollisuuksien” keskeisellä osa-alueella EU:n nuorisostrategialla tuetaan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä laadukkaan ja innovatiivisen nuorisotyön ja sen tunnustamisen kautta.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Nuorisoalan teemakohtaiset strategiat

Erasmus+ -ohjelmalla pyritään edistämään nuorten osallistumista, vahvistamaan epävirallisen ja arkioppimisen laatua ja kehittämään laadukasta nuorisotyötä. Lisätukea näillä aloilla on saatavilla erityisten teemakohtaisten strategioiden, kuten nuorten osallistumisstrategian, Youthpassin ja eurooppalaisen koulutusstrategian kautta3 .

Toiminnan kuvaus

Ammattitaitoa kehittävä toiminta

Ammattitaitoa kehittävä toiminta on ohjelmamaiden välistä oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa, jolla tuetaan nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä. Niitä voidaan toteuttaa seuraavissa muodoissa:

 • opintovierailut ja erilaiset tehtävät, kuten työn varjostaminen (job shadowing), nuorisotyöntekijöiden vaihdot ja vertaisoppiminen, nuorisotyöorganisaatioissa ja nuorisoalalla toimivissa organisaatioissa ulkomailla
 • verkostoituminen ja yhteisöjen muodostaminen toimeen osallistuvien ja sen tavoitteita tukevien nuorisotyöntekijöiden keskuudessa
 • kurssit, joilla kehitetään osaamista (esimerkiksi olennaisten olemassa olevien osaamismallien perusteella) laadukkaiden nuorisotyön käytäntöjen soveltamiseksi tai innovatiivisten (esimerkiksi digitaaliseen ja älykkääseen nuorisotyöhön4  liittyvien) menetelmien käsittelemiseksi ja testaamiseksi.

 seminaarit ja työpajat, joilla tuetaan erityisesti EU:n nuorisostrategian ja sen toteuttamista edistävien EU-ohjelmien tavoitteisiin, arvoihin ja painopisteisiin liittyvää tiedon lisäämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Seuraava toiminta ei ole avustuskelpoista nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden puitteissa: akateemiset opintomatkat, toiminnot, joilla tavoitellaan taloudellista voittoa tai joita voidaan pitää matkailuna, festivaalit, lomamatkailu, esiintymiskiertueet ja sääntömääräiset kokoukset.

Hankkeisiin voi lisäksi sisältyä seuraavia toimintoja:

Järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin voi sisältyä täydentävää järjestelmän kehittämistä ja etsivän työn tukemista, jolla pyritään lisäämään liikkuvuushankkeen vaikutusta alaan. Tähän kuuluu kaikki toiminta, jolla edistetään eurooppalaista nuorisotyöohjelmaa5 nuorisotyön laadun, innovaatioiden ja tunnustamisen takaamiseksi ja palautetaan saadut opit ja kehitetyt välineet hankkeisiin osallistuville ja myös muille organisaatioille. Täydentävä toiminta tarjoaa kokeneemmille edunsaajille, joilla on runsaasti resursseja, mahdollisuuden testata innovatiivisia menetelmiä ja reaktioita yhteisiin haasteisiin. Toiminta muodostaa eräänlaisen ”eurooppalaisen nuorisotyön laboratorion”, joka perustuu hankkeissa toteutettuihin ja niitä laajemmin vaikuttaviin ammattitaitoa kehittäviin toimenpiteisiin.

Eräitä esimerkkejä ovat välineiden tuottaminen ja käytäntöjen jakaminen nuorisotyöntekijöiden organisaatioiden ja järjestelmien kehittämiseksi, yhteydenpito- ja yhteisöjen muodostamistoiminnot sekä innovatiivisten menetelmien käyttöönotto, kuten digiteknologian käyttö nuorisotyössä. Tämä toiminta menee hankkeen normaaliin elinkaareen kuuluvia jatkotoimia ja tulosten levittämistoimintoja pidemmälle, ja täydentävään toimintaan voi kuulua myös kohdennetumpia ja strategisempia tulosten levittämistoimia.

Järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ -toimintaa voidaan toteuttaa kansainvälisellä tai kansallisella tasolla.

Valmistelevat vierailut

Valmistelevien vierailujen tarkoituksena on varmistaa toimintojen laadukkuus helpottamalla ja valmistelemalla hallinnollisia järjestelyjä, kehittämällä luottamusta ja yhteisymmärrystä ja luomalla vankka kumppanuus hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille. Valmistelevia vierailuja tehdään yhden vastaanottavan organisaation sijaintimaahan ennen ammattitaitoa kehittävän toiminnan alkamista.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Tästä toiminnosta tuettavaan hankkeeseen on sisällyttävä yksi tai useampia ammattitaitoa kehittäviä toimintoja. Toimintoja voidaan yhdistellä joustavasti hankkeen tavoitteiden sekä osallistujaorganisaation tai -organisaatioiden ja osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeiden mukaan.

Hankkeen toteuttaa vähintään kaksi organisaatiota. Kaikki mukana olevat organisaatiot on yksilöitävä hakuvaiheessa, ja vankka kumppanuus on hankkeen laadukkaan toteutuksen perusedellytys. Osallistuvat organisaatiot toimivat osallistujia ”lähettävinä” ja/tai ”vastaanottavina” eli toimintoa isännöivinä organisaatioina. Yksi organisaatioista toimii myös koordinaattorina ja hakee koko hanketta kaikkien kumppanien puolesta.

Hanke koostuu neljästä vaiheesta: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista.

 • Suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, oppimistulosten ja toimintamuotojen määrittely, työohjelman ja toiminta-aikataulun laatiminen)
 • Valmistelu (muun muassa käytännön järjestelyt, osallistujien valinta, sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa sekä osallistujien kielellinen, kulttuurinen ja oppimis- ja tehtäväkohtainen lähtövalmennus)
 • Toimintojen toteuttaminen
 • Jatkotoimet (toimintojen arviointi, osallistujien oppimistulosten tunnistaminen ja dokumentointi sekä hankkeen tulosten levittäminen ja hyödyntäminen).

Laadukkaalla nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeella on seuraavat ominaisuudet:

 • Se vaikuttaa selkeästi osallistuvien nuorisotyöntekijöiden perustyöhön nuorison parissa sekä heidän organisaatioonsa.
 • Se perustuu osallistujaorganisaatioiden aktiiviseen osallistumiseen hankkeen kaikissa vaiheissa, mikä tukee oppimista ja kehittymiskokemusta.
 • Toiminta perustuu selvästi määriteltyihin ja erityisesti laatuun, innovointiin ja tunnustamiseen liittyviin nuorisotyöntekijöiden koulutuksellisiin ja ammatillisiin kehitystarpeisiin6  ja siihen liittyy asianmukaisia valinta-, valmistelu- ja jatkotoimenpiteitä.
 • Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tulokset tunnustetaan asianmukaisesti ja hanketulokset, kuten mahdolliset menetelmät, materiaalit ja välineet, ovat siirrettävissä ja niitä käytetään osallistujaorganisaatioissa ja levitetään edelleen laajasti nuorisoalalla.
 • Osallistujia kannustetaan pohtimaan Eurooppaa koskevia aiheita ja eurooppalaisia arvoja ja nuorisotyöntekijöille annetaan välineitä ja menetelmiä edistää monimuotoisuuden kunnioittamista ja käsitellä sitä päivittäisessä työssään.
 • Toiminnalla edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja menettelyjen, kuten digitaalisten nuorisotyötoimintojen, käyttöä sitä silmällä pitäen, että ne voivat toimia kaikenlaista verkossa levitettävää disinformaatiota ja valeuutisia ehkäisevänä välineenä.

Oppimisprosessi

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeessa on suunniteltava tuen tarjoamista reflektointiprosessiin ja oppimistulosten tunnistamiseen ja dokumentointiin erityisesti Youthpass-todistuksen avulla, jotta voidaan tukea hankkeen tuotoksien, syntyvien nuorisotyön käytäntöjen, menetelmien ja materiaalien tunnustamista ja vaikuttavuutta nuorisoalalla.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ -ohjelman kaikissa toiminnoissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon niiden osallistujien näkemykset, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon. 

 • Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat erityisen hyvin nuorisotyöntekijöiden moninaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseen sekä niiden taitojen ja osaamisen parantamiseen, joilla käytännön nuorisotyöhön osallistetaan sellaisia osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Hankkeisiin osallistuvien nuorisotyöntekijöiden osallistuminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin edistää huolellista ohjausta koko oppimis- ja kehitysprosessissa ja mahdollistaa tiiviimmän seurannan.
 • Kouluttajien ja fasilitaattorien osallistumisella useimpiin toimintoihin varmistetaan osallistujien tarpeisiin räätälöity tiiviimpi ja mukautettu lähestymistapa.
 • Koko hankkeessa olisi sovellettava tietoista lähestymistapaa osallisuuteen ja moninaisuuteen. Nämä näkökohdat olisi otettava huomioon suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja jatkotoimissa. Erityisen tärkeää on se, miten hanke lisää osallistujaorganisaatioiden kykyä käsitellä osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä perustoiminnassaan.
 • Toimintomuoto soveltuu myös niiden osallistujien osallistamiseen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Toiminnon toimintojen joustavuus (esimerkiksi niiden keston ja tyypin suhteen) mahdollistaa mukautumisen osallistujien tarpeisiin. Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet soveltuvat myös osallisuuden ja moninaisuuden käsittelyyn hankkeen aiheena esimerkiksi osallistavien käytäntöjen ja menetelmien vaihtamiseksi. 

Osallistujien suojelu ja turvallisuus

Hankkeen suunnittelun ja valmistelun aikana olisi käsiteltävä kysymystä osallistujien suojelusta ja turvallisuudesta ja kaikki tarvittavat toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi/pienentämiseksi olisi toteutettava.

Ympäristökestävyys

Hankkeella olisi edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujien keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoimien ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Se olisi suunniteltava ja toteutettava ympäristötietoisesti esimerkiksi sisällyttämällä siihen kestäviä käytäntöjä, kuten uudelleenkäytettävien tai ympäristöä säästävien materiaalien käyttö, jätteen syntymisen vähentäminen ja kierrätys sekä kestävien liikennevälineiden käyttö.

Digitaalinen siirtymä

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa toimintojen laatua.

Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit

Kaikkien tästä toiminnosta tuettavien hankkeiden toteutuksessa on noudatettava laadukkaiden oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen järjestämistä koskevia Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardeja. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit kattavat toiminnon perusperiaatteet sekä hanketehtävien konkreettisen täytäntöönpanon, kuten osallistujien valinnan ja valmentamisen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus-nuorisotoiminnan laatustandardit ovat saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fi

Hankkeiden arviointiperusteet

Kelpoisuusperusteet

Yleiset kelpoisuusperusteet

Seuraavia yleisiä perusteita sovelletaan tavanomaisiin nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin. Akkreditointien osalta ks. tämän oppaan asianomainen luku.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatio voi olla

 • voittoa tavoittelematon organisaatio, yhdistys tai kansalaisjärjestö eurooppalainen nuorisoalan kansalaisjärjestö, paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö, yhteiskunnallinen yritys, yritysten yhteiskuntavastuun alalla toimiva voittoa tavoitteleva elin
 • nuorten ryhmä, joka toimii nuorisotyössä, mutta ei välttämättä nuorisojärjestön yhteydessä (eli epävirallinen nuorten ryhmä).7

joka sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa taikka ohjelmaan assosioitumattomassa EU:n naapurialueiden kolmannessa maassa (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoinen osallistujaorganisaatio. Hakijaorganisaatio jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden8  nimissä.

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Hankkeen kesto

3–24 kuukautta.

Mihin hakemus jätetään?

Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon.

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:

Kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hakemukset on jätettävä viimeistään saman vuoden 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään edellisen vuoden 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Mahdollinen ylimääräinen hakukierros:

Kansalliset toimistot voivat päättää järjestää ylimääräisen hakukierroksen. Kansalliset toimistot tiedottavat hakijoille ylimääräisen hakukierroksen avaamisesta verkkosivustoillaan.

Jos ylimääräinen hakukierros järjestetään, hakijoiden on jätettävä seuraavan vuoden 1. elokuuta ja 31. joulukuuta välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemuksensa viimeistään 4. toukokuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Miten haetaan?

Oppaan C-osa sisältää yksityiskohtaiset hakuohjeet.

Muut perusteet

Hakulomakkeeseen on liitettävä laillisen edustajan valaehtoinen vakuus.

Kuhunkin hankkeeseen on sisällyttävä vähintään yksi ammattitaitoa kehittävä toimenpide.

Hakulomakkeeseen on liitettävä jokaisen hankkeeseen suunnitellun ammattitaitoa kehittävän toiminnan, järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ -toiminnan ja valmistelevan vierailun aikataulu.

Ammattitaitoa kehittävien toimintojen täydentävät kelpoisuusperusteet

Toiminnan kesto

2–60 päivää, matkapäivät pois lukien.

Minimiajan täytyy olla 2 peräkkäistä päivää.

Toiminnan tapahtumapaikka tai –paikat

Toimintojen on tapahduttava jonkin niihin osallistuvan organisaation (tai organisaatioiden, jos kyse on liikkuvasta toiminnosta) sijaintimaassa. 

Osallistujaorganisaatioiden määrä

Mukana on oltava vähintään kaksi organisaatiota eri maista (vähintään yksi lähettävä ja yksi vastaanottava organisaatio).

Toiminta EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa: kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy olla jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Toiminta ohjelmaan assosioitumattomien EU:n naapurialueiden kolmansien maiden kanssa: toiminnassa täytyy olla mukana vähintään yksi osallistujaorganisaatio jostakin EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta ja yksi osallistujaorganisaatio jostakin ohjelmaan assosioitumattomasta EU:n naapurialueiden kolmannesta maasta (alueet 1–4).

Tukikelpoiset osallistujat

Ei ikärajoja.

Jos osallistujat eivät toimi kouluttajina, tukihenkilöinä tai fasilitaattoreina, heidän on asuttava joko lähettävän tai vastaanottavan organisaation sijaintimaassa.

Osallistujamäärä

Osallistujien määrä: Enintään 50 osallistujaa jokaista hankkeessa suunniteltua toimintoa kohden (kouluttajat, tukihenkilöt ja fasilitaattorit tarvittaessa pois luettuna).

Kussakin toiminnossa on oltava mukana osallistujia vastaanottavan organisaation maasta.

Muut perusteet

Jokaisessa toiminnossa vähintään yhden lähettävistä tai vastaanottavista organisaatioista on oltava hakemuksen vastaanottavan kansallisen toimiston sijaintimaasta.

Valmistelevien vierailujen erityiset kelpoisuusperusteet

Toiminnon tapahtumapaikka tai –paikat

Toiminnon on tapahduttava jonkin vastaanottavan organisaation sijaintimaassa. 

Tukikelpoiset osallistujat

Toimintaan osallistuvat osallistujaorganisaatioiden edustajat, kouluttajat ja fasilitaattorit.

Arviointikriteerit

Hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein: Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava vähintään puolet enimmäispistemäärästä jokaisessa jäljempänä mainituista arviointikriteerien luokista.

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (enintään 30 pistettä)

 • Hankkeen relevanssi seuraavien asioiden kannalta:
  • toiminnon tavoitteet
  • osallistujaorganisaatioiden kehitystarpeet
  • osallistuvien nuorisotyöntekijöiden tarpeet ja tavoitteet.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista
  • saada aikaan osallistuvien nuorisotyöntekijöiden kannalta laadukkaita oppimistuloksia
  • vahvistaa tai kehittää osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön laatua, innovointia ja tunnustamista sekä niiden valmiuksia ja toiminta-alaa paikallisesta kansainväliseen tilanteen mukaan
  • saada nuorisotyössä toimivat osallistujat mukaan osallistujaorganisaatioihin
  • saada mukaan organisaatiot, jotka tekevät konkreettista nuorisotyötä ja tekevät perustyötä nuorten kanssa paikallistasolla.
 • Hankkeen mahdolliset vaikutukset
  • osallistuviin nuorisotyöntekijöihin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • konkreettisiin nuorisotyön käytäntöihin ja laadukkaaseen nuorisotyöhön
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai EU:n tai kansainvälisellä tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Missä määrin hankkeeseen sisältyy toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan sen tulokset kestämään hankkeen elinkaarta pidempään.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista edistää osallisuutta ja moninaisuutta ja ohjelman vihreää, digitaalista ja osallistavaa ulottuvuutta.
 • Missä määrin hankkeella on mahdollista saada uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatiota mukaan toimintoon.
 • Missä määrin ehdotettu järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ -toiminta edistää nuorisotyöntekijöiden toimintaympäristön kehittämistä (soveltuvin osin).

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 40 pistettä)

 • Tunnistettujen tarpeiden, hankkeen tavoitteiden, osallistujaprofiilien ja ehdotettujen toimintojen keskinäinen johdonmukaisuus.
 • Missä määrin hankkeella edistetään osallistujaorganisaatioiden nuorisotyön laadun parantamista.
 • Selkeys, kattavuus ja laatu hankkeen kaikissa vaiheissa: valmistelussa (osallistujien valmentaminen mukaan lukien), toimintojen toteutuksessa ja jatkotoimissa.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus, joilla nuorisotyöntekijät valitaan (oikeusperustassa olevan nuorisotyöntekijän määritelmän mukaisesti) toimintoihin, sekä se, missä määrin nuorisotyöntekijät osallistuvat aktiivisesti hankkeen kaikkiin vaiheisiin.
 • Missä määrin toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi ja ne ovat avoimia osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. 
 • Ehdotettujen osallistavien oppimismenetelmien asianmukaisuus, mahdolliset virtuaaliset komponentit mukaan lukien.
 • Reflektointiprosessia ja osallistujien oppimistulosten tunnistamista ja dokumentointia koskevien järjestelyjen ja tuen laatu sekä avoimuutta ja tunnustamista lisäävien eurooppalaisten välineiden, erityisesti Youthpass-todistuksen, johdonmukainen hyödyntäminen.
 • Osallistujien tasapuolinen jakauma maiden ja sukupuolen suhteen.
 • Missä määrin toimintoihin sisältyy kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.
 • Järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ -toiminnassa ehdotettujen välineiden ja käytäntöjen laatu sekä se, missä määrin niiden suunnittelu on toistettavissa ja ne innoittavat muita organisaatioita (soveltuvin osin).

Hankkeen hallinnoinnin laatu (enintään 30 pistettä)

 • Käytännön järjestelyjen, hallinnoinnin ja tukimenettelyjen laatu.
 • Osallistujaorganisaatioiden keskinäisen sekä niiden ja muiden keskeisten sidosryhmien välisen yhteistyön ja viestinnän laatu.
 • Hankkeen eri vaiheiden ja hanketulosten arviointitoimenpiteiden laatu.
 • Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla levitetään tietoa hankkeen tuloksista osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella.

Rahoitussäännöt

Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa ammattitaitoa kehittävän toiminnan osallistujaa kohden.

Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien, kouluttajat, tukihenkilöt ja fasilitaattorit mukaan lukien, edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys9  käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria10 .

Kun kyse on liikkuvasta toiminnosta, hakijan on laskettava yhteen yksittäisten tapahtumapaikkojen väliset etäisyydet ja valittava kokonaismatkaa vastaava välimatkakategoria11 .

Määrä

Matkan pituus

Tavanomainen matkustaminen

Vihreä matkustaminen

10–99 km

23 euroa

 

100–499 km

180 euroa

210 euroa

500–1 999 km

275 euroa

320 euroa

2 000–2 999 km

360 euroa

410 euroa

3 000–3 999 km

530 euroa

610 euroa

4 000–7 999 km

820 euroa

 

vähintään 8 000 km

1 500 euroa

 

Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujakohtainen oleskelun kesto, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit mukaan lukien (tarvittaessa), mukaan lukien yksi matkapäivä ennen toimintoa ja yksi matkapäivä sen jälkeen sekä lisäksi enintään neljä matkapäivää osallistujille, jotka saavat vihreää matka-avustusta.

Määrä

Taulukko A2.2 osallistujaa kohden päivässä

Enintään 1 100 euroa osallistujaa kohden (mukaan lukien kouluttajat, fasilitaattorit ja tukihenkilöt)

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoimintojen järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tukihenkilöt, kouluttajat ja fasilitaattorit pois luettuina.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä sekä kouluttajiin ja fasilitaattoreihin suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien perustellut matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100% tukikelpoisista kustannuksista

Valmistelevien vierailujen tuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevan vierailun toteuttamiseen liittyvät kustannukset, matka- ja oleskelukustannukset mukaan lukien.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Vastaanottavan organisaation osallistujat pois lukien. Kussakin toiminnossa rahoitusta voi saada enintään kaksi osallistujaa osallistujaorganisaatiota kohden. Lisäksi rahoitusta voi saada yksi fasilitaattori vierailua kohden. Ehdollinen: Valmistelevan vierailun tarve, tavoitteet ja osallistujat on perusteltava hakulomakkeessa; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.  Tätä ehtoa ei sovelleta akkreditointijärjestelmästä rahoitettaviin hankkeisiin.

Määrä

575 euroa osallistujaa ja valmistelevaa vierailua kohden.

Järjestelmän kehittäminen ja etsivä työ

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka liittyvät täydentävien toimintojen toteuttamiseen.

Välilliset kustannukset: Tukikelpoisina välillisinä kustannuksina hyväksytään kiinteämääräinen summa, joka on korkeintaan 7 prosenttia täydentävien toimintojen tukikelpoisista välittömistä kustannuksista ja jonka oletetaan kattavan täydentävistä toiminnoista aiheutuvat edunsaajan yleiset hallintokustannukset (esimerkiksi sähkö- tai internetlaskut, tilakustannukset ja vakinaisesta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava tarve ja tavoitteet, ja kansallisen toimiston on hyväksyttävä ne. Näihin toimintoihin voidaan kohdentaa enintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Määrä

Enintään 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Osallistujien, myös ryhmänvetäjien, tukihenkilöiden ja fasilitaattorien korkeat matkakulut, mukaan lukien puhtaampien, vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien kuljetusvälineiden käyttö.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuus: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80% tukikelpoisista kustannuksista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100% tukikelpoisista kustannuksista

Taulukko A2.2 Yksilötuki ammattitaitoa kehittäviin toimintoihin

Tanska

 

Yksilötuki (euroa päivässä)

Itävalta

61 €

Belgia

65 €

Bulgaria

53 €

Kroatia

62 €

Kypros

58 €

Tšekki

54 €

Tanska

72 €

Viro

56 €

Suomi

71 €

Pohjois-Makedonia

45 €

Ranska

66 €

Saksa

58 €

Kreikka

71 €

Unkari

55 €

Islanti

71 €

Irlanti

74 €

Italia

66 €

Latvia

59 €

Liechtenstein

74 €

Liettua

58 €

Luxemburg

66 €

Malta

65 €

Alankomaat

69 €

Norja

74 €

Puola

59 €

Portugali

65 €

Romania

54 €

Serbia

45 €

Slovakia

60 €

Slovenia

60 €

Espanja

61 €

Ruotsi

70 €

Turkki

54 €

Ohjelmaan assosioitumattomat naapurialueiden kolmannet maat

48 €

 • 1 Tämän toiminnon määrärahoista suurin osa osoitetaan sellaisten ohjelmamaiden välisten toimintojen tukemiseen, joissa on mukana organisaatioita ja osallistujia EU:n jäsenvaltioista ja ohjelmaan assosioituneista kolmansista maista. Noin 25 prosentilla toimeen varatuista määrärahoista voidaan kuitenkin rahoittaa kansainvälisiä liikkuvuustoimintoja, joihin sisältyy organisaatioita ja osallistujia ohjelmaan assosioitumattomista EU:n naapurialueiden kolmansista maista (alueet 1–4; ks. ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa).
 • 2 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma puitteista eurooppalaisen nuorisotyön toimintaohjelman perustamiselle:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN  
 • 3 Strategiat ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa: https://www.salto-youth.net/
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.FIN
 • 6 Asiakirja ”European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally”, joka on saatavilla osoitteessa https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 7 Vähintään neljän 13–30-vuotiaan nuoren muodostama ryhmä. Joku ryhmän vähintään 18-vuotiaista jäsenistä toimii ryhmän edustajana ja vastuuhenkilönä. Epävirallisen nuorten ryhmän määritelmä esitetään sanastossa.
 • 8 Osallistujaorganisaatioiden on allekirjoitettava valtakirja hakijaorganisaatiolle. Valtakirjat olisi annettava hakuvaiheessa ja viimeistään allekirjoitettaessa avustussopimusta. Lisätietoja on tämän oppaan C-osassa.
 • 9 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km)
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi
 • 11 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva osallistuja osallistuu liikkuvaan toimintoon, joka toteutetaan ensin Roomassa (Italia) ja sitten Ljubljanassa (Slovenia), hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja sitten Rooman ja Ljubljanan välisen etäisyyden (489,75 km) ja laskee nämä etäisyydet yhteen (1 855,03 km). Tämän jälkeen hän valitsee tämän etäisyyden välimatkakategorian (eli 500–1 999 km) ja laskee EU-avustuksen osallistujan edestakaisesta matkasta Madridista Ljubljanaan (Rooman kautta) aiheutuviin matkakuluihin (275 euroa).
Tagged in:  Youth