Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2024 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2024 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

Tämä toiminto tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja muita ammatillisen koulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka haluavat järjestää oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa ammattiin opiskeleville ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle.

Toiminto tukee monenlaista toimintaa, kuten työn varjostamista (job shadowing) ja henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta, harjoittelujaksoja ja pitkäkestoista työharjoittelua (ErasmusPro), asiantuntijoiden kutsumista ja muuta jäljempänä esitettävää toimintaa.

Osallistujaorganisaatioiden olisi edistettävä toiminnassaan aktiivisesti osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristökestävyyttä ja digitaalista koulutusta hyödyntämällä ohjelman näihin tarkoituksiin tarjoamia erityisiä rahoitusmahdollisuuksia, lisäämällä osallistujiensa tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja suunnittelemalla toimintansa asianmukaisesti.

Toiminnon Tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan liikkuvuustoiminnan tavoitteena on tarjota yksilöille oppimismahdollisuuksia sekä tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä ja institutionaalista kehitystä. Toiminto tukee ammatillista koulutusta koskevan neuvoston suosituksen ja Osnabrückin julistuksen 1 sekä Euroopan osaamisohjelman 2 toteuttamista. Lisäksi sillä edistetään eurooppalaisen koulutusalueen luomista. Tämän toiminnon nimenomaiset tavoitteet ovat seuraavat:

Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen laadun parantaminen Euroopassa:

 • Vahvistetaan avaintaitoja ja monialaisia taitoja, etenkin kielten oppimista ja digitaitoja.
 • Tuetaan nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla tarvittavan työtehtäväkohtaisen osaamisen kehittämistä.
 • Vaihdetaan parhaita käytänteitä, edistetään uusien ja innovatiivisten pedagogisten menetelmien ja teknologioiden käyttöä ja tuetaan opettajien, ohjaajien, mentorien ja ammatillisten oppilaitosten muun henkilöstön ammatillista kehitystä.
 • Kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien valmiuksia toteuttaa laadukkaita liikkuvuushankkeita ja niiden kykyä luoda laadukkaita kumppanuuksia ja kehittää samalla kansainvälistymisstrategioitaan.
 • Tehdään liikkuvuudesta realistinen mahdollisuus kaikille ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijoille ja pidennetään ammatillisten koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuuden keskimääräistä kestoa sen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Edistetään ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten laatua, avoimuutta ja tunnustamista erityisesti käyttämällä eurooppalaisia työkaluja ja välineitä 3 .

Opettamisen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen:

 • Edistetään osallisuuden ja moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen arvoja.
 • Edistetään ymmärrystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja monimuotoisuudesta.
 • Tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.

Miten Erasmus+ -liikkuvuusmahdollisuuksia voi käyttää?

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja muut ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot voivat hakea rahoitusta kahdella tavalla:

 • Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet tarjoavat hakijoille mahdollisuuden järjestää erilaista liikkuvuustoimintaa, jonka kesto vaihtelee kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Lyhytkestoiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka tekevät ensimmäisen Erasmus+ -hakemuksensa tai haluavat järjestää vain rajallisen määrän toimintaa.
 • Oppijoiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla. Tämän erityisen toiminnon avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintaan, jolla edistetään niiden Erasmus+ -suunnitelman asteittaista toteuttamista.

Erasmus+ -akkreditointeja voivat saada kaikki sellaiset organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintaa säännöllisesti. Akkreditoinnin haku ei edellytä aiempaa kokemusta ohjelmasta. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta on tämän oppaan luvussa, jossa käsitellään Erasmus+ -akkreditointia aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen aloilla.

Lisäksi organisaatiot voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta

 • liittymällä maassaan olemassa olevaan Erasmus+ ‑liikkuvuuskonsortioon, jota johtaa akkreditoitu konsortion koordinaattori ja joka hyväksyy uusia jäseniä
 • vastaanottamalla toisesta maasta saapuvia osallistujia: mikä tahansa organisaatio voi vastaanottaa ulkomaisesta kumppaniorganisaatiosta saapuvia oppijoita tai henkilöstöä. Vastaanottavana organisaationa toimiminen antaa arvokasta kokemusta ja on hyvä tapa tutustua ohjelmaan paremmin ennen oman hakemuksen jättämistä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kannustetaan liittymään eurooppalaisiin verkkoalustoihin, kuten EPALEen ja eTwinning-yhteisöön. EPALE tarjoaa mahdollisuuden olla yhteydessä kollegoihin eri puolilla Eurooppaa blogitekstien, foorumien ja kumppanihakuvälineen avulla. Sen avulla voidaan luoda käytäntöyhteisöjä, etsiä oppimismateriaalia ja osallistua tapahtumiin. Siinä on myös Euroopan ammatillisen koulutuksen ammattilaisten yhteisö, joka on ammatillisen koulutuksen opettajille, kouluttajille ja yritysten sisäisille kouluttajille tarkoitettu tila, jossa he voivat tehdä yhteistyötä ja saada tietoa eurooppalaisista aloitteista. eTwinning on suojatussa järjestelmässä toimiva verkkoyhteisö, jota voivat käyttää vain eTwinningin kansallisten tukipalvelujen todentamat opettajat ja koulujen työntekijät. eTwinningin avulla ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat perustaa yhteisiä virtuaalisia luokkahuoneita ja toteuttaa hankkeita muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden kumppaniorganisaatioiden (kuten isännöivien yritysten) kanssa ja opettajat ja kouluttajat voivat keskustella ja vaihtaa näkemyksiä kollegojensa kanssa sekä osallistua moniin eri tilaisuuksiin, joissa he voivat kehittää omaa ammattitaitoaan. eTwinning tarjoaa myös täydellisen toimintaympäristön kumppanien löytämiseksi tuleviin hankkeisiin.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hakijaorganisaatio on keskeinen toimija avaintoimen 1 hankkeissa. Hakija laatii ja jättää hakemuksen, allekirjoittaa avustussopimuksen, toteuttaa liikkuvuustoiminnan ja raportoi kansalliselle toimistolle. Sekä lyhytkestoisten hankkeiden että Erasmus+ -akkreditoinnin hakuprosessissa keskitytään hakijaorganisaation tarpeisiin ja suunnitelmiin.

Liikkuvuushankkeen liikkuvuustoiminta voi olla lähtevää tai saapuvaa. Useimmat saatavilla olevat toimintatyypit ovat lähtevää liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa, että hakijaorganisaatio toimii lähettävänä organisaationa: se valitsee osallistujat ja lähettää heidät ulkomailla olevaan vastaanottavaan organisaatioon. Lisäksi saapuvaan liikkuvuuteen kuuluu erityisiä toimintatyyppejä, joissa hakijaorganisaatiot voivat kutsua asiantuntijoita tai opettaja- ja kouluttajaopiskelijoita organisaatioonsa. Saapuvan liikkuvuustoiminnan tarkoituksena ei ole luoda kaksisuuntaisia vaihtoja vaan tuoda hakijaorganisaatioon henkilöitä, jotka voivat auttaa kehittämään ja kansainvälistämään organisaatiota.

Kaiken tästä toiminnosta tuettavan toiminnan toteuttamisessa on noudatettava Erasmus+ -laatustandardeja. Erasmus+ -laatustandardit kattavat hanketehtävien konkreettisen toteutuksen, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -laatustandardit ovat kokonaisuudessaan saatavilla Europa-verkkosivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_fi

Horisontaaliset ulottuvuudet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja Moninaisuus

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti varmistettava, että ne tarjoavat liikkuvuusmahdollisuuksia osallistavalla ja tasa-arvoisella tavalla kaikista lähtökohdista tuleville osallistujille. Hanketoimintaan osallistuvien oppijoiden valinnassa olisi otettava huomioon keskeiset tekijät, kuten motivaatio, opintosuoritukset sekä osallistujien henkilökohtaisen kehittymisen tarpeet ja oppimistarpeet. Vastaavasti osallistuvan henkilöstön valinnassa olisi varmistettava, että heidän ammatillisen kehittymisensä tuomat hyödyt ovat kaikkien oppijoiden saatavilla organisaatiossa.

Liikkuvuustoiminnan valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien kaikissa vaiheissa lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden olisi osallistettava osallistujat keskeisiin päätöksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty ja vaikuttavuus kullekin osallistujalle.

Edunsaajia ja muita osallistujaorganisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta, kehotetaan luomaan ja helpottamaan liikkuvuusmahdollisuuksia aktiivisesti esimerkiksi perustamalla lukuvuosiaikatauluunsa ”liikkuvuusikkunoita” ja määrittelemällä vakiomuotoisia keinoja, joilla tuetaan palaavia osallistujia.

Ekologisesti kestävät ja vastuulliset käytännöt

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujiensa keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nämä periaatteet olisi otettava huomioon ohjelman kaiken toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa etenkin käyttämällä ohjelmasta tarjottavaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi. Koulutusta tarjoavien organisaatioiden olisi sisällytettävä nämä periaatteet osaksi päivittäistä työtään, ja niiden olisi aktiivisesti edistettävä ajattelutavan ja käyttäytymisen muutosta oppijoidensa ja henkilöstönsä keskuudessa.

Digitaalinen muutos koulutusalalla

Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa oppimisen ja opetuksen laatua. Ammatillisten oppilaitosten olisi myös lisättävä opiskelijoidensa ja henkilöstönsä tietoisuutta ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kehittää tarvittavia digitaitoja. Tähän sisältyvät ammattiin opiskelevien ja vastavalmistuneiden Digital Opportunity -harjoittelujaksot 4 . Lisäksi osallistuvat henkilöstön jäsenet voivat hyötyä Digital Opportunity -harjoittelujaksoista: ne ovat liikkuvuustoimintaa, jonka avulla he voivat hankkia digitaitoja ja kehittää valmiuksiaan antaa koulutusta ja opetusta sekä suorittaa muita tehtäviä digitaalisten työkalujen avulla. Tällaisia toimintoja voidaan järjestää missä tahansa käytettävissä olevassa henkilöstön liikkuvuuden muodossa.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen edut. Tuettavalla liikkuvuustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa osallistumistaitoja kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehittää sosiaalisia ja kulttuurienvälisiä taitoja, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Hankkeilla olisi mahdollisuuksien mukaan tarjottava mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta. Niillä olisi myös parannettava osallistujien ymmärrystä Euroopan unionista ja yhteisistä eurooppalaisista arvoista, kuten demokratian periaatteiden, ihmisarvon sekä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden kunnioittamisesta, sekä Euroopan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta perinnöstä.

Toiminta

Tässä osiossa esitetään, minkä tyyppisiä toimenpiteitä Erasmus+ -rahoituksella voidaan tukea osana sekä lyhytkestoisia hankkeita että akkreditoituja hankkeita.

Kaikessa toiminnassa voidaan myöntää lisätukea niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, alaikäisten tai valvontaa tarvitsevien nuorten aikuisten tukihenkilöille. Tukihenkilöitä voidaan tukea toiminnan koko keston tai sen tietyn osan ajalta.

Henkilöstön liikkuvuus

Tukikelpoinen toiminta

 • Työn varjostaminen (job shadowing) (2–60 päivää)
 • Opetusjaksot (2–365 päivää)
 • Täydennyskoulutus (2–30 päivää, kurssimaksut enintään 10 päivältä osallistujaa kohden)

Kaikkeen henkilöstön liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Työn varjostaminen: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa oppiakseen uusia käytäntöjä ja saadakseen uusia ideoita havainnoimalla vertaisia, asiantuntijoita tai muita ammattilaisia ja olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä työssä vastaanottavassa organisaatiossa.

Opetusjaksot: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa antaen opetusta tai koulutusta oppijoille ja oppia tehtävien suorittamisen ja vertaistensa kanssa tapahtuvan kokemustenvaihdon avulla.

Täydennyskoulutus: Osallistujat voivat hyödyntää jäsenneltyä kurssia tai vastaavaa pätevien ammattilaisten järjestämää koulutusta, joka perustuu ennalta määriteltyyn koulutusohjelmaan ja oppimistuloksiin. Koulutukseen on osallistuttava osallistujia vähintään kahdesta eri maasta ja osallistujien on voitava olla vuorovaikutuksessa muiden oppijoiden ja kouluttajien kanssa. Täysin passiivista toimintaa, kuten luentojen, puheiden tai massakonferenssien kuuntelemista, ei tueta.

Hakijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että kaikki kurssien järjestäjät ovat täysin riippumattomia Erasmus+ -ohjelmasta ja toimivat palveluntarjoajina vapailla markkinoilla. Näin ollen edunsaajaorganisaatio vastaa täydennyskoulutuksen valinnasta. Seuraavia laatustandardeja voidaan käyttää hakijoiden valintaa ohjaavana tukena:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa opettajat, kouluttajat ja kaikki muut ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen alalla muissa kuin opetustehtävissä työskentelevät asiantuntijat ja työntekijät.

Tukikelpoiseen muissa kuin opetustehtävissä työskentelevään henkilöstöön kuuluu ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen alalla työskentelevä henkilöstö joko ammatillista koulutusta tarjoavissa organisaatioissa (hallintohenkilöstö, kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaava henkilöstö) tai muissa ammatillisen koulutuksen alalla toimivissa organisaatioissa (esimerkiksi paikallisten kumppaniyritysten kouluttajat, opinto-ohjaajat, ja muut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat).

Osallistujien on työskenneltävä lähettävässä organisaatiossa tai säännöllisesti lähettävän organisaation kanssa sen ydintehtävien toteuttamiseksi (esimerkiksi ulkoisina ja yritysten sisäisinä kouluttajina, asiantuntijoina tai vapaaehtoistyön tekijöinä).

Tehtävät, jotka liittävät osallistujan lähettävään organisaatioon, on kaikissa tapauksissa dokumentoitava siten, että kansallinen toimisto voi tarkistaa tämän yhteyden (esimerkiksi työ- tai vapaaehtoissopimuksen, tehtävänkuvauksen tai vastaavan asiakirjan avulla). Kansallisten toimistojen on laadittava avoin ja johdonmukainen käytäntö siitä, mitkä katsotaan hyväksyttäviksi työsuhteiksi ja todisteasiakirjoiksi niiden kansallisissa toimintaympäristöissä.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Lisäksi organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi, voivat lähettää osallistujia työn varjostamiseen (job shadowing) ja opetusjaksoihin ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin (oppaan A-osassa olevassa kohdassa ”Tukikelpoiset maat” määritellyt alueet 1–14).

Opiskelijaliikkuvuus

Tukikelpoinen toiminta

 • Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin (1–10 päivää)
 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus (10–89 päivää)
 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro) (90–365 päivää)

Kaikkeen opiskelijoiden liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin: Ammattiin opiskelevat voivat osallistua alakohtaisiin kansainvälisiin tapahtumiin, joissa on keskeisessä osassa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita 5 . Myös opiskelijoiden mukana toiminnan aikana matkustaville henkilöstön jäsenille, mentoreille tai asiantuntijoille myönnetään rahoitusta.

Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus: Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä selkeä työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voidaan perustelluista syistä järjestää vähintään kaksi päivää kestävää liikkuvuutta.

Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro): Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa pidemmän oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä selkeä työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat. Osallistujien on oltava kirjoilla tukikelpoisen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen ohjelmassa 6 .

Tukikelpoisista ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen ohjelmista hiljattain valmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Lisäksi organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi, voivat lähettää oppijoita lyhytkestoisiin liikkuvuustoimintoihin, pitkäkestoisiin liikkuvuustoimintoihin (ErasmusPro) ja ammattitaitokilpailuihin ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin (oppaan A-osassa olevassa kohdassa ”Tukikelpoiset maat” määritellyt alueet 1–14).

Muu tuettu toiminta

Tukikelpoinen toiminta

 • Kutsutut asiantuntijat (2–60 päivää)
 • Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen (10–365 päivää)

Kutsutut asiantuntijat: Organisaatiot voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia, poliittisia asiantuntijoita tai muita päteviä ammattilaisia, jotka voivat auttaa parantamaan opetusta, koulutusta ja oppimista vastaanottavassa organisaatiossa. Kutsutut asiantuntijat voivat esimerkiksi kouluttaa vastaanottavan organisaation henkilöstöä, demonstroida uusia opetusmenetelmiä tai auttaa omaksumaan organisaatiota ja johtamista koskevia hyviä käytäntöjä.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen: Hakijaorganisaatiot voivat ottaa vastaan opettajaopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelujakson ulkomailla. Vastaanottava organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, mutta lähettävä korkeakoulu myöntää matka- ja yksilötuen osallistujalle (ja voi myös hakea Erasmus+ -avustusta tähän tarkoitukseen).

Tukikelpoiset osallistujat

Kutsutut asiantuntijat voivat olla mitä tahansa toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta tulevia henkilöitä, jotka voivat tarjota heidät kutsuvan organisaation tarpeiden ja tavoitteiden kannalta merkityksellistä asiantuntemusta ja koulutusta.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottamista koskevaan toimintoon voivat osallistua opettajankoulutusohjelmaan kirjoittautuneiden tai tällaisesta ohjelmasta (tai vastaavasta kouluttajien koulutusohjelmasta) toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa hiljattain valmistuneet 7 osallistujat.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Kutsuttujen asiantuntijoiden ja opettaja-/kouluttajaopiskelijoiden toiminnan tapahtumapaikka on aina edunsaajaorganisaatio (konsortion jäsenet mukaan lukien).

Valmistelevat vierailut

Mikä on valmisteleva vierailu?

Valmisteleva vierailu on lähettävän organisaation henkilöstön vierailu mahdollisessa vastaanottavassa organisaatiossa. Sen tarkoituksena on valmistella paremmin oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintoa.

Milloin valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja sen täytyy palvella liikkuvuustoiminnan osallistavuuden, laajuuden ja laadun parantamista.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan valmistella paremmin niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuusjaksoja, aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempikestoista liikkuvuustoimintaa.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kaikenlaisia oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintoja varten täydennyskoulutusta lukuun ottamatta.

Kuka voi osallistua valmistelevaan vierailuun?

Valmistelevia vierailuja voivat tehdä hankkeen järjestämiseen osallistuvat henkilöt, jotka ovat osallistumiskelpoisia henkilöstön liikkuvuustoimintaan.

Poikkeustapauksissa pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen osallistuvat oppijat sekä missä tahansa toimintatyypissä sellaiset osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua toimintaansa koskeviin valmisteleviin vierailuihin.

Valmistelevaan vierailuun voi osallistua enintään kolme henkilöä, ja kukin vastaanottava organisaatio voi järjestää enintään yhden valmistelevan vierailun.

Missä valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Valmistelevat vierailut järjestetään mahdollisen vastaanottavan organisaation toimitiloissa tai muussa paikassa, jossa liikkuvuustoiminnan on määrä tapahtua. Henkilöstön ja oppijoiden liikkuvuustoiminnan tapahtumapaikkoja koskevia sääntöjä sovelletaan myös kyseiseen toimintaan liittyviin valmisteleviin vierailuihin.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat selkeä ja yksinkertainen tapa hyötyä Erasmus+ -ohjelmasta. Niiden tarkoituksena on tarjota edunsaajalle mahdollisuus järjestää helposti muutamia toimenpiteitä ja saada kokemusta ohjelmasta.

Jotta lyhytkestoiset hankkeet pysyisivät yksinkertaisina, niiden osallistujamäärää ja kestoa on rajoitettu. Tätä hankemuotoa voivat käyttää vain yksittäiset organisaatiot, eivät konsortiot. Akkreditoidut organisaatiot eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita, koska niillä on jo pysyvä mahdollisuus saada Erasmus+ -avustusta.

Lyhytkestoisia hankkeita koskevaan hakemukseen sisältyy luettelo ja kuvaus toiminnasta, jota hakijaorganisaatio suunnittelee järjestävänsä.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksia voivat jättää seuraavat organisaatiot 8 :

 • Ammatillista perus- tai jatkokoulutusta järjestävät organisaatiot
 • Paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot
 • Yritykset ja muut julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka vastaanottavat ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita tai oppisopimusoppilaita, kouluttavat heitä tai muulla tavoin työskentelevät heidän kanssaan.

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla, eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita.

Tukikelpoiset maat

Hakijaorganisaatioiden on sijaittava jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakija on sijoittautunut.

Hakemusten viimeiset jättöpäivät

Kierros 1 (kaikkien kansallisten toimistojen osalta): 23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Kierros 2: Kansalliset toimistot voivat päättää asettaa toisen määräajan (järjestää toisen hakukierroksen). Tällöin kansallinen toimisto tiedottaa hakijoille asiasta verkkosivustollaan. Toisella kierroksella hakemukset on jätettävä viimeistään 4. lokakuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeiden aloituspäivät

Hankkeissa voidaan valita seuraavat aloituspäivät:

 • Kierros 1: samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana
 • Kierros 2 (jos se järjestetään): seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana.

Hankkeen kesto

6–18 kuukautta.

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea samalla hakukierroksella vain yhtä ammatillisen koulutuksen alan lyhytkestoista hanketta.

Organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen ensimmäisellä hakukierroksella, eivät voi jättää hakemusta saman ehdotuspyynnön toisella hakukierroksella.

Viiden peräkkäisen ehdotuspyyntövuoden aikana organisaatiot voivat saada enintään kolme kertaa avustusta ammatillisen koulutuksen lyhytkestoisiin hankkeisiin. Vuosina 2014–2020 saatuja avustuksia ei lasketa mukaan näihin avustuksiin.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset ammatillista koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”. Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Lyhytkestoista hanketta koskeva hakemus saa sisältää enintään 30 liikkuvuustoimintaan osallistujaa.

Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan valmistelevia vierailuja ja tukihenkilöiden osallistumista.

Tukiorganisaatiot

Tukiorganisaatio on organisaatio, joka avustaa edunsaajaorganisaatiota hankkeen toteuttamiseen liittyvissä käytännön seikoissa, jotka eivät koske Erasmus+ -laatustandardeissa määriteltyjä keskeisiä hanketehtäviä.

Kaikki koulutusalalla toimivat organisaatiot voivat toimia tukiorganisaatioina. Tukiorganisaatioiden tehtävät ja velvollisuudet on määriteltävä virallisesti niiden ja edunsaajaorganisaatioiden välillä. Tukiorganisaatio toimii edunsaajaorganisaation valvonnassa, ja jälkimmäinen on viime kädessä vastuussa toteutetun toiminnan tuloksista ja laadusta. Kaikkien tukiorganisaatioiden panosten on oltava Erasmus+ -laatustandardien mukaisia.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • Vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • Vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat ammatillisen koulutuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen seuraavien erityisten painopisteiden kannalta:
  • uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden tukeminen
  • ErasmusPro-toiminnan osallistujien tukeminen
  • niiden osallistujien tukeminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hankesuunnitelman laatu (enintään 40 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotetun hankkeen tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet.
 • Ehdotetun toiminnan sisältö ja erilaisten toimintamuotojen välinen tasapaino ovat asianmukaiset hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Kutakin ehdotettua toimintamuotoa varten on selkeä työohjelma.
 • Hankkeeseen sisältyy ekologisesti kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä (erityisesti eTwinning ammatillisen peruskoulutuksen ja EPALE ammatillisen jatkokoulutuksen osalta) ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysistä liikkuvuustoimintaa ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Jatkotoimien laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on määritellyt selkeästi toiminnan toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintansa tulosten integroimiseksi organisaation perustyöhön.
 • Hakija on ehdottanut asianmukaista hanketulosten arviointitapaa.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi hakijaorganisaatiossa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla, voivat hakea rahoitusta vain niille avoimesta erityisestä toiminnosta. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn Erasmus+ -suunnitelmaan, joten tukea haettaessa ei vaadita tarkkaa luetteloa ja kuvausta suunnitellusta toiminnasta. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan seuraavaan toimenpidekokonaisuuteen tarvittavat määrärahat.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksen voivat jättää organisaatiot, joilla on voimassa oleva Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla.

Liikkuvuuskonsortio

Organisaatioiden, joilla on liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiden Erasmus+ -akkreditointi, on haettava liikkuvuuskonsortioiden tukimuotoa.

Osana hakemusta on toimitettava luettelo liikkuvuuskonsortion jäsenistä, ja siihen on kuuluttava koordinaattorin lisäksi vähintään yksi jäsenorganisaatio.

Kaikki saman alan Erasmus+ -akkreditoinnin kelpoisuusperusteet täyttävät organisaatiot voivat liittyä liikkuvuuskonsortion jäseniksi. Kaikkien suunniteltujen konsortion jäsenorganisaatioiden on oltava samasta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta kuin liikkuvuuskonsortion koordinaattori.

Konsortion jäsenillä ei tarvitse olla Erasmus+ -akkreditointia.

Liikkuvuuskonsortioon osallistuvat organisaatiot voivat saada rahoitusta enintään kahden avaintoimen 1 avustussopimuksen toimeenpanoon ammatillisen koulutuksen alalla saman ehdotuspyynnön perusteella. Tästä syystä ammatillisen koulutuksen alan organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen tai akkreditoituun hankkeeseen, voivat lisäksi osallistua vain yhteen ammatillisen koulutuksen alan liikkuvuuskonsortioon jäsenorganisaatioina. Muut organisaatiot voivat osallistua enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

23. helmikuuta klo 12:00:00 (Brysselin aikaa).

Hankkeen aloituspäivä

1 kesäkuuta samana vuonna

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Kaikilla edunsaajilla on 12 kuukauden jälkeen mahdollisuus jatkaa hankettaan niin, että sen kokonaiskesto on 24 kuukautta.

Hakemusten määrä

Akkreditoidut organisaatiot voivat jättää vain yhden hakemuksen kullakin hakukierroksella.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset ammatillista koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”.

Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Akkreditoitujen hankkeiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu lukuun ottamatta mahdollisia määrärahojen myöntämisvaiheessa määriteltyjä rajoituksia.

Hankkeissa voidaan osoittaa enintään 20 prosenttia myönnetystä avustuksesta ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa toteutettavaan toimintaan 9 . Näiden mahdollisuuksien tarkoituksena on kannustaa EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden organisaatioita kehittämään ulkomaille suuntautuvaa liikkuvuustoimintaa useiden ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa. Tämän toiminnan odotetaan kattavan mahdollisimman laajan maantieteellisen alan.

Määrärahat

Hakijan Erasmus+ -suunnitelman laatu on arvioitu akkreditoinnin hakuvaiheessa, joten määrärahoja myönnettäessä ei tehdä laadullista arviointia. Kaikki tukikelpoiset avustushakemukset saavat rahoitusta.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

 • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
 • haettu toiminta (mukaan lukien arvio sen toteuttamiseen tarvittavista määrärahoista)
 • avustuksen perus- ja enimmäismäärä
 • seuraavat jakoperusteet: hakijan tulokset, poliittiset painopisteet ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Rahoitussäännöt

Seuraavat rahoitussäännöt koskevat lyhytkestoisia hankkeita ja akkreditoituja hankkeita.

Kululuokka – Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Liikkuvuustoiminnan toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista.

Esimerkkejä toiminnasta: osallistujien lähtövalmennus (ammatillinen, kulttuuri- ja kielivalmennus), mentorointi, seuranta ja tukeminen toiminnon aikana, monimuotoisten toimintojen virtuaalisiin komponentteihin tarvittavat palvelut, välineet ja laitteet, oppimistulosten tunnustaminen, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle.

Organisointituki kattaa sekä lähettävälle että vastaanottavalle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset (henkilöstön kursseja ja koulutusjaksoja lukuun ottamatta). Organisaatiot sopivat saadun avustuksen jakamisesta.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

100 euroa

 • Henkilöstön täydennyskoulutusjaksojen osallistujaa kohden
 • Kutsuttua asiantuntijaa kohden
 • Vastaanotettavaa opettaja- tai kouluttajaopiskelijaharjoittelijaa kohden
 • Ammattitaitokilpailuihin osallistujaa kohden

350 euroa; 200 euroa sadannen osallistujan jälkeen saman tyyppisessä toiminnossa

 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvän lyhytkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden
 • Henkilöstön työnvarjostamis- ja opetusjaksojen osallistujaa kohden

500 euroa

 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvän pitkäkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden (ErasmusPro)
 • Ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa toteutettavien toimintojen osallistujaa kohden

Kululuokka – Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen etäisyys ilmateitse 10 käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa välimatkalaskuria 11 .

Määrä

Matkan pituus Tavanomainen matkustaminen Vihreä matkustaminen
10–99 km 23 euroa  
100–499 km 180 euroa 210 euroa
500–1 999 km 275 euroa 320 euroa
2 000–2 999 km 360 euroa 410 euroa
3 000–3 999 km 530 euroa 610 euroa
4 000–7 999 km 820 euroa  
vähintään 8 000 km 1 500 euroa  

Kululuokka – Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja tukihenkilöiden 12 oleskelukustannukset toiminnon aikana.

Oleskelukustannuksiin voidaan myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Tavanomaista matka-avustusta saavien osallistujien ja tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matka-avustuksen osalta lisäksi enintään kuudelta matkapäivältä

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava maa 13

Määrä

Osallistujaluokka Maaryhmä 1 Maaryhmä 2 Maaryhmä 3
Henkilöstö 101–180 euroa 90–160 euroa 79–140 euroa
Ammattiin opiskelevat 39–120 euroa 34–104 euroa 28–88 euroa

Edellä esitetyt määrät ovat perusmääriä toiminnan päivää kohden. Kukin kansallinen toimisto päättää tarkat perusmäärät sallittujen vaihteluvälien rajoissa.

Perusmäärää maksetaan toiminnan 14. päivään asti. Toiminnan 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.

Kululuokka – Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Niiden osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Määrä

100 euroa osallistujalta

Osallisuustuki osallistujille: Niihin osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista).

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevat vierailut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevaan vierailuun osallistumisen matka- ja oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

575 euroa osallistujaa kohden, enintään kolme osallistujaa vierailua kohden

Kululuokka – Kurssimaksut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Henkilöstöliikkuvuuden muotoon ”Täydennyskoulutus” liittyvistä osallistumismaksuista aiheutuvat kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena toiminnan kesto.

Määrä

80 euroa osallistujaa kohden päivässä; yksittäinen henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 euroa tukea kurssimaksuihin yhden avustussopimuksen puitteissa.

Kululuokka – Kielivalmennustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava toiminnon aikana käyttämänsä opiskelu- tai harjoittelukielen taitoa.

Kielivalmennustuki on tukikelpoista yli 30 päivää kestävään henkilöstön liikkuvuuteen sekä oppijoiden lyhyt- ja pitkäkestoiseen yksilöliikkuvuuteen osallistuvien osalta. Tukea maksetaan vain, jos osallistuja ei voi saada kielivalmennusta verkossa, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla. Jälkimmäistä ehtoa ei sovelleta ErasmusPro-toimintoihin osallistuville myönnettävään korotettuun tukeen.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

150 euroa osallistujalta

Lisäksi: 150 euroa korotettua kielivalmennustukea ErasmusPro-toimintojen osallistujaa kohti

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 80 % avustuskelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fi ↩ back
 • 3 Yhteistyösopimus ja opintosopimukset. ↩ back
 • 4 Kaikkia ammattiin opiskelevien liikkuvuusjaksoja pidetään Digital Opportunity -harjoittelujaksoina, mikäli harjoittelija harjoittelee vähintään yhtä seuraavista osa-alueista: digitaalinen markkinointi (esimerkiksi sosiaalisen median hallinnointi, verkkoanalytiikka); digitaalinen graafinen, mekaaninen tai arkkitehtuurinen suunnittelu; sovellusten, ohjelmistojen, skriptien tai verkkosivustojen kehittäminen; IT-järjestelmien ja -verkkojen asennus, huolto ja hallinnointi; kyberturvallisuus, tietojen analysointi, louhinta ja visualisointi; robottien ja tekoälysovellusten ohjelmointi ja koulutus. Yleinen asiakastuki, tilausten toimeenpano, tietojen syöttäminen tai toimistotehtävät eivät kuulu tähän kategoriaan. ↩ back
 • 5 Ammattitaitokilpailujen tarkempi määritelmä on D-osassa ”Sanasto”. ↩ back
 • 6 Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen ohjelmat, ja ne julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla. ↩ back
 • 7 Vastavalmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella. ↩ back
 • 8 Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset organisaatiot, ja ne sekä asiaa koskevat esimerkit julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla. ↩ back
 • 9 Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan kululuokkia ”Osallisuustuki osallistujille” ja ”Poikkeuksellisen korkeat matkakustannukset”. ↩ back
 • 10 Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintoon, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).  ↩ back
 • 11 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fi ↩ back
 • 12 Tukihenkilöihin sovelletaan henkilöstöä koskevia tukimääriä. Poikkeustapauksissa, joissa tukihenkilön on oleskeltava ulkomailla yli 60 päivää, 60. päivän jälkeisiin ylimääräisiin oleskelukustannuksiin myönnetään tukea kululuokasta ”osallisuustuki”. ↩ back
 • 13 EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden vastaanottavien maiden ryhmät:

  Maaryhmä 1: Norja, Tanska, Luxemburg, Islanti, Ruotsi, Irlanti, Suomi, Liechtenstein

  Maaryhmä 2: Alankomaat, Itävalta, Belgia, Ranska Saksa, Italia, Espanja, Kypros, Kreikka, Malta, Portugali

  Maaryhmä 3: Slovenia, Viro, Latvia, Kroatia, Slovakia, Tšekki, Liettua, Turkki, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria, Pohjois-Makedonia, Serbia.

  Ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin kuuluvat vastaanottavien maiden ryhmät:

  Maaryhmä 1: Japani, Israel, Etelä-Korea, Georgia, Argentiina, Armenia, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, Bahrain, Azerbaidžan, Sudan, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja Grenadiinit, Arabiemiirikunnat, Hongkong, Libanon, Vietnam, Meksiko, Taiwan, Moldova, Malesia, Tansania, Kanada, Singapore, Australia, Thaimaa, Färsaaret.

  Maaryhmä 2: Intia, Kazakstan, Brasilia, Kongon demokraattinen tasavalta, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, Pohjois-Korea, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominikaaninen tasavalta, Jamaika, Valko-Venäjä, Libya, Syyria, Kuuba, Jemen, Kenia, Ruanda, Seychellit, Antigua ja Barbuda, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, Kiina, Filippiinit, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Tšad, Guyana, Egypti, Marokko, Kiribati, Oman, Bosnia ja Hertsegovina, Iran, Mosambik, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Jordania, Indonesia, Laos, Etelä-Afrikka, Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Norsunluurannikko, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahama, Papua-Uusi-Guinea, Mikronesia Ukraina, Kirgisia, Venäjä, Monaco, San Marino, Palestiina, Vatikaanivaltio.

  Maaryhmä 3: Nepal, Malediivit, Tadžikistan, Nicaragua, Sambia, Guinea, Kongo, Botswana, Belize, Samoa, Marshallsaaret, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookinsaaret, Niue, Uusi-Seelanti, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad ja Tobago, Algeria, Kolumbia, Gambia, Fidži, Salomonsaaret, Vanuatu, Kambodža, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Kamerun, Itä-Timor, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, São Tomé ja Príncipe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina, Päiväntasaajan Guinea, Keski-Afrikan tasavalta, Guinea-Bissau, Namibia, Komorit, Eritrea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Kap Verde, Kosovo, Swazimaa, Etelä-Sudan.

  ↩ back

Tagged in:  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö