Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

Tämä toiminto tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja muita ammatillisen koulutuksen alalla toimivia organisaatioita, jotka haluavat järjestää oppimiseen liittyvää liikkuvuustoimintaa ammattiin opiskeleville ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle.

Toiminto tukee monenlaista toimintaa, kuten työn varjostamista (job shadowing) ja henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta, harjoittelujaksoja ja pitkäkestoista työharjoittelua (ErasmusPro), asiantuntijoiden kutsumista ja muuta jäljempänä esitettävää toimintaa.

Osallistujaorganisaatioiden olisi toiminnassaan edistettävä aktiivisesti osallisuutta ja moninaisuutta, ympäristökestävyyttä, digitaalista koulutusta samoin kuin kansalaistoimintaa ja yhteiskuntaan osallistumista. Tähän ne voivat päästä hyödyntämällä ohjelman näihin tarkoituksiin tarjoamia erityisiä rahoitusmahdollisuuksia, lisäämällä osallistujiensa tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja suunnittelemalla toimintonsa asianmukaisesti.

Toiminnon tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan liikkuvuustoiminnan tavoitteena on tarjota yksilöille oppimismahdollisuuksia sekä tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden ammatillisen koulutuksen alalla toimivien organisaatioiden kansainvälistymistä ja institutionaalista kehitystä. Toiminto tukee ammatillista koulutusta koskevan neuvoston suosituksen ja Osnabrückin [fn]julistuksen[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf [/fn] sekä Euroopan [fn]osaamisohjelman[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fi[/fn]toteuttamista. Lisäksi sillä edistetään eurooppalaisen koulutusalueen luomista. Tämän toiminnon nimenomaiset tavoitteet ovat seuraavat:

Ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen laadun parantaminen Euroopassa:

 • Vahvistetaan avaintaitoja ja monialaisia taitoja, etenkin kielten oppimista ja digitaitoja.
 • Tuetaan nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla tarvittavan työtehtäväkohtaisen osaamisen kehittämistä.
 • Vaihdetaan parhaita käytänteitä, edistetään uusien ja innovatiivisten pedagogisten menetelmien ja teknologioiden käyttöä ja tuetaan opettajien, ohjaajien, mentorien ja ammatillisten oppilaitosten muun henkilöstön ammatillista kehitystä. 
 • Kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien valmiuksia toteuttaa laadukkaita liikkuvuushankkeita ja niiden kykyä luoda laadukkaita kumppanuuksia ja kehittää samalla kansainvälistymisstrategioitaan.
 • Tehdään liikkuvuudesta realistinen mahdollisuus kaikille ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen opiskelijoille ja pidennetään ammatillisten koulutuksen opiskelijoiden liikkuvuuden keskimääräistä kestoa sen laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 • Edistetään ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten laatua, avoimuutta ja tunnustamista erityisesti käyttämällä eurooppalaisia työkaluja ja välineitä.

Opettamisen ja oppimisen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistaminen:

 • Edistetään osallisuuden ja moninaisuuden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen arvoja.
 • Edistetään ymmärrystä yhteisestä eurooppalaisesta perinnöstä ja monimuotoisuudesta.
 • Tuetaan ammatillisten verkostojen kehittämistä kaikkialla Euroopassa.

Miten Erasmus+ -liikkuvuusmahdollisuuksia voi käyttää?

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja muut ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot voivat hakea rahoitusta kahdella tavalla:

 • Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet tarjoavat hakijoille mahdollisuuden järjestää erilaista liikkuvuustoimintaa, jonka kesto vaihtelee kuudesta kahdeksaantoista kuukauteen. Lyhytkestoiset hankkeet ovat paras vaihtoehto organisaatioille, jotka tekevät ensimmäisen Erasmus+ -hakemuksensa tai haluavat järjestää vain rajallisen määrän toimintaa.
 • Oppijoiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet ovat avoimia vain organisaatioille, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla. Tämän erityisen toiminnon avulla akkreditoidut organisaatiot voivat saada säännöllisesti rahoitusta liikkuvuustoimintaan, jolla edistetään niiden Erasmus+ -suunnitelman asteittaista toteuttamista.

Erasmus+ -akkreditointeja voivat saada kaikki sellaiset organisaatiot, jotka haluavat järjestää liikkuvuustoimintaa säännöllisesti. Akkreditoinnin haku ei edellytä aiempaa kokemusta ohjelmasta. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta on tämän oppaan luvussa, jossa käsitellään Erasmus+ -akkreditointia aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen aloilla.

Lisäksi organisaatiot voivat liittyä ohjelmaan ilman hakemusta

 • liittymällä maassaan olemassa olevaan Erasmus+ ‑liikkuvuuskonsortioon, jota johtaa akkreditoitu konsortion koordinaattori ja joka hyväksyy uusia jäseniä
 • vastaanottamalla toisesta maasta saapuvia osallistujia: mikä tahansa organisaatio voi vastaanottaa ulkomaisesta kumppaniorganisaatiosta saapuvia oppijoita tai henkilöstöä. Vastaanottavana organisaationa toimiminen antaa arvokasta kokemusta ja on hyvä tapa tutustua ohjelmaan paremmin ennen oman hakemuksen jättämistä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kannustetaan liittymään eurooppalaisiin verkkoalustoihin, kuten EPALEen ja eTwinning-yhteisöön. EPALE tarjoaa mahdollisuuden olla yhteydessä kollegoihin eri puolilla Eurooppaa blogitekstien, foorumien ja kumppanihakuvälineen avulla. Sen avulla voidaan luoda käytäntöyhteisöjä, etsiä oppimismateriaalia ja osallistua tapahtumiin. Siinä on myös Euroopan ammatillisen koulutuksen ammattilaisten yhteisö (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet), joka on ammatillisen koulutuksen opettajille, kouluttajille ja yritysten sisäisille kouluttajille tarkoitettu tila, jossa he voivat tehdä yhteistyötä ja saada tietoa eurooppalaisista aloitteista. Suojatussa järjestelmässä toimivaa eTwinning-verkkoyhteisöä voivat käyttää vain eTwinningin kansallisten tukipalvelujen todentamat opettajat ja koulujen työntekijät. Sen avulla ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat perustaa yhteisiä virtuaalisia luokkahuoneita ja toteuttaa hankkeita muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja muiden kumppaniorganisaatioiden (kuten vastaanottavien yritysten) kanssa ja opettajat ja kouluttajat voivat keskustella ja vaihtaa näkemyksiä kollegojensa kanssa sekä osallistua moniin eri tilaisuuksiin, joissa he voivat kehittää omaa ammattitaitoaan. Lisäksi eTwinning tarjoaa täydellisen toimintaympäristön kumppanien löytämiseksi tuleviin hankkeisiin.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Hakijaorganisaatio on keskeinen toimija avaintoimen 1 hankkeissa. Hakija laatii ja jättää hakemuksen, allekirjoittaa avustussopimuksen, toteuttaa liikkuvuustoiminnan ja raportoi kansalliselle toimistolle. Sekä lyhytkestoisten hankkeiden että Erasmus+ -akkreditointien hakuprosessissa keskitytään hakijaorganisaation tarpeisiin ja suunnitelmiin.

Liikkuvuushankkeen liikkuvuustoiminta voi olla lähtevää tai saapuvaa. Useimmat saatavilla olevat toimintatyypit ovat lähtevää liikkuvuutta. Tämä tarkoittaa, että hakijaorganisaatio toimii lähettävänä organisaationa: se valitsee osallistujat ja lähettää heidät ulkomailla olevaan vastaanottavaan organisaatioon. Lisäksi saapuvaan liikkuvuuteen kuuluu erityisiä toimintatyyppejä, joissa hakijaorganisaatiot voivat kutsua asiantuntijoita tai opettaja- ja kouluttajaopiskelijoita organisaatioonsa. Saapuvan liikkuvuustoiminnan tarkoituksena ei ole luoda kaksisuuntaisia vaihtoja vaan tuoda hakijaorganisaatioon henkilöitä, jotka voivat auttaa kehittämään ja kansainvälistämään organisaatiota.

Kaiken tästä toiminnosta tuettavan toiminnan toteuttamisessa on noudatettava Erasmus+ -laatustandardeja. Erasmus+ -laatustandardit kattavat hanketehtävien konkreettisen toteutuksen, kuten osallistujien valinnan ja lähtövalmennuksen, oppimistulosten määrittelyn, arvioinnin ja tunnustamisen ja hanketulosten jakamisen. Erasmus+ -laatustandardit ovat kokonaisuudessaan saatavilla Europa-verkkosivustolla osoitteessa https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Kielten oppiminen on tärkeä osa jokaista liikkuvuushanketta: edunsaajaorganisaatioiden olisi tarjottava osallistujille tukea kielten oppimiseen ennen liikkuvuustoimintaa ja sen aikana. Sitä varten Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan Erasmus+ -kielivalmennusalustaa, joka on maksutta kaikkien Erasmus+ -ohjelman osallistujien käytettävissä.

Kumppanien löytäminen liikkuvuustoimintaan

Erasmus+ tarjoaa erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia kumppanien löytämiseksi liikkuvuustoimintaan:

 • European School Education Platform -alustalla on mahdollista hakea kumppania ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen organisaatioista. Voit rekisteröidä organisaatiosi alustalla ja julkaista kumppaninhakuilmoituksia sekä selata muiden organisaatioiden jättämiä ilmoituksia:https://school-education.ec.europa.eu/fi/networking/partner-finding
 • Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot järjestävät säännöllisesti koulutus- ja yhteistyötoimintaa. Siihen sisältyy kontaktiseminaareja, verkkotapahtumia ja muita kumppaninhakumahdollisuuksia Erasmus+ -ohjelman hakijoille ja edunsaajille. Voit tutustua koulutus- ja yhteistyötoiminnan tarjontaan täällä: https://salto-et.net. Kannattaa myös käydä oman kansallisen toimistosi verkkosivuilla säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla sen järjestämästä toiminnasta ja tapahtumista.
 • Erasmus+ -hanketietokannasta voit hakea kaikki akkreditoidut organisaatiot ja hyväksytyt hankkeet: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.

Horisontaaliset ulottuvuudet

Kaikkiin liikkuvuushankkeisiin olisi sisällytettävä seuraavat koko Erasmus+ -ohjelmalle yhteiset ulottuvuudet:

Osallisuus ja moninaisuus

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti varmistettava, että ne tarjoavat liikkuvuusmahdollisuuksia osallistavalla ja tasa-arvoisella tavalla kaikista lähtökohdista tuleville osallistujille. Hanketoimintaan osallistuvien oppijoiden valinnassa olisi otettava huomioon keskeiset tekijät, kuten motivaatio, opintosuoritukset sekä osallistujien henkilökohtaisen kehittymisen tarpeet ja oppimistarpeet. Vastaavasti osallistuvan henkilöstön valinnassa olisi varmistettava, että heidän ammatillisen kehittymisensä tuomat hyödyt ovat kaikkien oppijoiden saatavilla organisaatiossa.

Liikkuvuustoiminnan valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien kaikissa vaiheissa lähettävien ja vastaanottavien organisaatioiden olisi osallistettava osallistujat keskeisiin päätöksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman suuri hyöty ja vaikuttavuus kullekin osallistujalle.

Edunsaajia ja muita osallistujaorganisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta, kehotetaan luomaan ja helpottamaan liikkuvuusmahdollisuuksia aktiivisesti esimerkiksi perustamalla lukuvuosiaikatauluunsa ”liikkuvuusikkunoita” ja määrittelemällä vakiomuotoisia keinoja, joilla tuetaan palaavia osallistujia.

Ekologisesti kestävät ja vastuulliset käytännöt

Ohjelmasta tukea saavien organisaatioiden on Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti edistettävä ekologisesti kestävää ja vastuullista toimintaa osallistujiensa keskuudessa ja lisättävä tietoisuutta liikkuvuustoiminnan ympäristöjalanjälkeä pienentävien tai korvaavien toimien merkityksestä. Nämä periaatteet olisi otettava huomioon ohjelman kaiken toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa etenkin käyttämällä ohjelmasta tarjottavaa erityistä tukea kestävien matkustustapojen edistämiseksi. Koulutusta tarjoavien organisaatioiden olisi sisällytettävä nämä periaatteet osaksi päivittäistä työtään, ja niiden olisi aktiivisesti edistettävä ajattelutavan ja käyttäytymisen muutosta oppijoidensa ja henkilöstönsä keskuudessa.

Digitaalinen muutos koulutusalalla

Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti ohjelmalla tuetaan digitaalisten välineiden ja oppimismenetelmien käyttöönottoa kaikissa osallistujaorganisaatioissa, jotta niillä voidaan täydentää fyysisiä toimintamuotoja, parantaa yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden välillä sekä parantaa oppimisen ja opetuksen laatua. Ammatillisten oppilaitosten olisi myös lisättävä opiskelijoidensa ja henkilöstönsä tietoisuutta ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kehittää tarvittavia digitaitoja. Tähän sisältyvät ammattiin opiskelevien ja vastavalmistuneiden [fn]Digital Opportunity -harjoittelujaksot[ft/]Kaikkia ammattiin opiskelevien liikkuvuusjaksoja pidetään Digital Opportunity -harjoittelujaksoina, mikäli harjoittelija harjoittelee vähintään yhtä seuraavista osa-alueista: digitaalinen markkinointi (esimerkiksi sosiaalisen median hallinnointi, verkkoanalytiikka), digitaalinen graafinen, mekaaninen tai arkkitehtuurinen suunnittelu, sovellusten, ohjelmistojen, skriptien tai verkkosivustojen kehittäminen, IT-järjestelmien ja -verkkojen asennus, huolto ja hallinnointi, kyberturvallisuus, tietojen analysointi, louhinta ja visualisointi, robottien ja tekoälysovellusten ohjelmointi ja koulutus. Yleinen asiakastuki, tilausten toimeenpano, tietojen syöttäminen tai toimistotehtävät eivät kuulu tähän kategoriaan.[/fn]. Lisäksi osallistuvat henkilöstön jäsenet voivat hyötyä Digital Opportunity -harjoittelujaksoista: ne ovat liikkuvuustoimintoja, joiden avulla he voivat hankkia digitaitoja ja kehittää valmiuksiaan antaa koulutusta ja opetusta sekä suorittaa muita tehtäviä digitaalisten työkalujen avulla. Tällaisia toimintoja voidaan järjestää missä tahansa käytettävissä olevassa henkilöstön liikkuvuuden muodossa.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan aktiivisen kansalaisuuden ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen edut. Tuettavalla liikkuvuustoiminnalla on tarkoitus vahvistaa osallistumistaitoja kansalaisyhteiskunnan eri osa-alueilla sekä kehittää sosiaalisia ja kulttuurienvälisiä taitoja, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Hankkeilla olisi mahdollisuuksien mukaan tarjottava mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen, sosiaaliseen sitoutumiseen ja kansalaistoimintaan virallisen tai epävirallisen oppimisen kautta. Niillä olisi myös parannettava osallistujien ymmärrystä Euroopan unionista ja yhteisistä eurooppalaisista arvoista, kuten demokratian periaatteiden, ihmisarvon sekä yhtenäisyyden ja moninaisuuden periaatteiden kunnioittamisesta, sekä Euroopan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta perinnöstä.

Toiminta

Tässä osiossa esitetään, minkä tyyppisiä toimenpiteitä Erasmus+ -rahoituksella voidaan tukea osana sekä lyhytkestoisia hankkeita että akkreditoituja hankkeita.

Kaikessa toiminnassa voidaan myöntää lisätukea osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, alaikäisten tai valvontaa tarvitsevien nuorten aikuisten tukihenkilöille. Tukihenkilöitä voidaan tukea toiminnan koko keston tai sen tietyn osan ajalta.

Henkilöstön liikkuvuus

Tukikelpoinen toiminta

 • Työn varjostaminen (job shadowing) (2–60 päivää)
 • Opetusjaksot (2–365 päivää)
 • Täydennyskoulutus (2–30 päivää, kurssimaksut enintään 10 päivältä osallistujaa kohden)

Kaikkeen henkilöstön liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Toteutettavan toiminnan on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

Työn varjostaminen: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa oppiakseen uusia käytäntöjä ja saadakseen uusia ideoita havainnoimalla vertaisia, asiantuntijoita tai muita ammattilaisia ja olemalla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa päivittäisessä työssä vastaanottavassa organisaatiossa.

Opetusjaksot: Osallistujat voivat viettää ajanjakson toisessa maassa sijaitsevassa vastaanottavassa organisaatiossa antaen opetusta tai koulutusta oppijoille ja oppia tehtävien suorittamisen ja vertaistensa kanssa tapahtuvan kokemustenvaihdon avulla.

Täydennyskoulutus: Osallistujat voivat hyödyntää jäsenneltyä kurssia tai vastaavaa pätevien ammattilaisten järjestämää koulutusta, joka perustuu ennalta määriteltyyn koulutusohjelmaan ja oppimistuloksiin.

Koulutukseen on sisällyttävä selkeä transnationaalinen komponentti. Siinä on esimerkiksi edistettävä vuorovaikutteista oppimista eri maiden osallistujien välillä, tai siihen on sisällytettävä muunlaista transnationaalista käytäntöjen vaihtoa, kuten vastaanottavan maan ammatillisen koulutuksen henkilöstön edustajien vahva osallistuminen, jotta he voivat olla vuorovaikutuksessa ulkomailta tulevien kollegojen kanssa ja esitellä näille omia käytäntöjään.

Kurssien ja koulutuksen sisällön on oltava merkityksellistä osallistujahenkilöstön ammatillisen osaamisen ja hankkeen tai akkreditoinnin tavoitteiden kannalta.

Tuettuun toimintaan voi sisältyä esimerkiksi julkisten laitosten tai vapaaehtoisjärjestöjen järjestämiä kursseja ja koulutusta, eri maiden organisaatioiden välisen käytäntöjen vaihdon osana järjestettävää toimintaa sekä kaupallisia kursseja ja koulutusta.  Täysin passiivista toimintaa, kuten luentojen, puheiden tai massakonferenssien kuuntelemista, ei tueta. Konferensseja ja vastaavia tapahtumia voidaan harkita rahoitettaviksi ainoastaan, jos osallistuvat käyttävät suurimman osan ajastaan jäsennellyssä koulutuksessa, työpajoissa tai käytännön harjoittelussa tai vaihtavat kokemuksia kollegojen kanssa tai osallistuvat muunlaiseen aktiiviseen oppimiseen.

Hakijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että kaikki kurssien järjestäjät ovat täysin riippumattomia Erasmus+ -ohjelmasta ja toimivat palveluntarjoajina vapailla markkinoilla. Näin ollen edunsaajaorganisaatio vastaa kurssien ja koulutuksen valinnasta. Seuraavia laatustandardeja voidaan käyttää hakijoiden valinnan ohjaamiseen: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa opettajat, kouluttajat ja kaikki muut ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen alalla muissa kuin opetustehtävissä työskentelevät asiantuntijat ja työntekijät.

Tukikelpoiseen muissa kuin opetustehtävissä työskentelevään henkilöstöön kuuluu ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen alalla työskentelevä henkilöstö joko ammatillista koulutusta tarjoavissa organisaatioissa (esimerkiksi hallintohenkilöstö, kansainvälisestä liikkuvuudesta vastaava henkilöstö ja Erasmus+ -koordinaattorit) tai muissa ammatillisen koulutuksen alalla toimivissa organisaatioissa (esimerkiksi paikallisten kumppaniyritysten kouluttajat, opinto-ohjaajat, Erasmus+ -koordinaattorit ja muut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat).

Osallistujien on työskenneltävä lähettävässä organisaatiossa tai säännöllisesti lähettävän organisaation kanssa sen ydintehtävien toteuttamiseksi (esimerkiksi ulkoisina ja yritysten sisäisinä kouluttajina, asiantuntijoina tai vapaaehtoistyön tekijöinä).

Tehtävät, jotka liittävät osallistujan lähettävään organisaatioon, on kaikissa tapauksissa dokumentoitava siten, että kansallinen toimisto voi tarkistaa tämän yhteyden (esimerkiksi työ- tai vapaaehtoissopimuksen, tehtävänkuvauksen tai vastaavan asiakirjan avulla). Kansallisten toimistojen on laadittava avoin ja johdonmukainen käytäntö siitä, mitkä katsotaan hyväksyttäviksi työsuhteiksi ja todisteasiakirjoiksi niiden kansallisissa toimintaympäristöissä.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Lisäksi organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi, voivat lähettää osallistujia työn varjostamiseen (job shadowing) ja opetusjaksoihin ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin (oppaan A-osassa olevassa kohdassa ”Tukikelpoiset maat” määritellyt alueet 1–14).

Oppimistulosten dokumentointi

Oppimistulosten dokumentointia koskevat vaatimukset vahvistetaan Erasmus+ -laatustandardeissa ja niitä täsmennetään kunkin hankkeen avustussopimuksessa.

Ennen liikkuvuusjaksoa lähettävän organisaation, vastaanottavan organisaation ja osallistujan on tehtävä opintosopimus (tai vastaava asiakirja), jossa täsmennetään osallistujalta odotettavat oppimistulokset. Kurssien ja koulutusten osalta voidaan opintosopimuksen sijasta käyttää kurssiohjelmaa.

Liikkuvuusjakson jälkeen osallistujan saavuttamat oppimistulokset on tunnustettava antamalla Europassin liikkuvuustodistus tai vastaava asiakirja. Edunsaajaorganisaation on säilytettävä kopio annetusta asiakirjasta todisteena toiminnan toteuttamisesta.

Opiskelijaliikkuvuus

Tukikelpoinen toiminta

 • Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin (1–10 päivää)
 • Ammattiin opiskelevien ryhmäliikkuvuus (2–30 päivää, vähintään kaksi ammattiin opiskelevaa ryhmää kohden)
 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus (10–89 päivää)
 • Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro) (90–365 päivää)

Kaikkeen opiskelijoiden liikkuvuustoimintaan voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalista toimintaa. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.

Toteutettavan toiminnan on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin: Ammattiin opiskelevat voivat osallistua alakohtaisiin tapahtumiin, joissa on keskeisessä osassa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia [fn]innovaatioita[ft/]Ammattitaitokilpailujen tarkempi määritelmä on D-osassa ”Sanasto”.[/fn]. Myös opiskelijoiden mukana toiminnon aikana matkustaville henkilöstön jäsenille, mentoreille tai asiantuntijoille myönnetään rahoitusta.

Ammattiin opiskelevien ryhmäliikkuvuus: Ryhmä lähettävän organisaation opiskelijoita voi opiskella tietyn ajan yhdessä vertaistensa kanssa ammatillista koulutusta järjestävän kumppanin luona ulkomailla. Lähettävän organisaation on suunniteltava oppimistoimenpiteet yhdessä vastaanottavan maan ammatillista koulutusta järjestävän kumppanin [fn]kanssa.[ft/]Ryhmätoimintaohjelmat, jotka koostuvat kokonaan tai pääosin kaupallisesti tarjottavasta toiminnasta, kuten kielikoulujen kielikursseista tai muusta ”valmiista” kaupallisesta toiminnasta, eivät ole tukikelpoisia. Toimintaa vastaanottavan ammatillisen koulutuksen järjestäjän luona voidaan täydentää suorittamalla työssäoppimisjakso jossakin yrityksessä. Opiskelijat voivat viettää osan liikkuvuusjaksostaan yhteisillä käynneillä luonto- ja kulttuurikohteissa, kansainvälisissä kilpailuissa tai vastaavassa oppimistoiminnassa, jos se on toimintaan kuuluvan opinto-ohjelman kannalta merkityksellistä. Tällaisen sisällön on kuitenkin aina oltava toissijaista pääasialliseen oppimistoimintaan nähden, ja se on sisällytettävä asianomaisten kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän laatimaan vertaisoppimisohjelmaan.[/fn] Opiskelijoiden mukana on oltava lähettävän organisaation opettajia, kouluttajia tai muuta pätevää opetushenkilöstöä koko toiminnan ajan ohjaamassa oppimisprosessia. Tarvittaessa myös muut aikuiset voivat toimia tukihenkilöinä mukana olevan henkilöstön [fn]tukena.[ft/]Lähettävät ja vastaanottavat organisaatiot ovat kaikissa tapauksissa vastuussa siitä, että lähettävässä ja vastaanottavassa maassa sovellettavia sääntöjä ja lakeja noudatetaan täysimääräisesti.[/fn]​​​​​​​

Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus: Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä selkeä työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voidaan perustelluista syistä järjestää vähintään kaksi päivää kestävää liikkuvuutta.

Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro): Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa pidemmän oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä selkeä työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.

On huomattava, että ryhmä- ja yksilömuotoisen toiminnan välinen ero ei perustu matka- ja majoitusjärjestelyihin vaan vaatimuksiin yhteisistä tai yksilöllisistä opinto-ohjelmista, kuten kohdassa ”Oppimistulosten dokumentointi” kuvaillaan. Näin ollen ryhmä- ja yksilötoimintaan tarjotaan eri tasoista organisointitukea, joka määritellään tämän luvun lopussa esitetyissä rahoitussäännöissä.

Tukikelpoiset osallistujat

Tukikelpoisia osallistujia ovat muun muassa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat. Osallistujien on oltava kirjoilla tukikelpoisen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen [fn]ohjelmassa[ft/]Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen ohjelmat, ja ne julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla.[/fn].

Tukikelpoisista ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen ohjelmista hiljattain valmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella. Ryhmätoiminnan osallistujien on oltava kirjoilla tukikelpoisen ammatillisen peruskoulutuksen [fn]ohjelmassa[ft/]Toimivaltainen kansallinen viranomainen päättää, ovatko ryhmäliikkuvuustoimintaan tukikelpoisia kaikki ammatillisen peruskoulutuksen ohjelmat vai vain osa niistä.[/fn].

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Toiminta on toteutettava ulkomailla jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa.

Lisäksi organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi, voivat lähettää oppijoita lyhytkestoisiin liikkuvuustoimintoihin, pitkäkestoisiin liikkuvuustoimintoihin (ErasmusPro) ja ammattitaitokilpailuihin ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin (oppaan A-osassa olevassa kohdassa ”Tukikelpoiset maat” määritellyt alueet 1–14).

Ammattiin opiskelevien ryhmäliikkuvuus on toteutettava vastaanottavan ammatillisen koulutuksen tarjoajan luona. Toimintaa voidaan poikkeuksellisesti toteuttaa jossain toisessa paikassa vastaanottavan organisaation maassa, jos se on perusteltua toiminnon sisällön ja laadun vuoksi. Tällöin vastaanottavan organisaation osallistujien tapahtumapaikkaan siirtymisestä aiheutuvia matkoja ei pidetä transnationaalisena liikkuvuustoimintona. Tähän tarkoitukseen ei näin ollen voida hakea lisävaroja.

Lisäksi ammattiin opiskelevien ryhmäliikkuvuustoimintoja voidaan toteuttaa myös jonkin Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa, jos toiminto järjestetään jossain EU:n toimielimessä tai yhteistyössä sen [fn]kanssa.[ft/]EU:n toimielinten toimipaikkoja on Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Haagissa. EU:n toimielinten toimipaikoissa järjestettäviä toimintoja pidetään transnationaalisina liikkuvuustoimintoina (kuten kohdassa ”Rahoitussäännöt” selitetään), ja rahoitusta voidaan hakea kaikille osallistujille näiden lähtömaasta riippumatta.[/fn]

Tapahtumapaikasta riippumatta ryhmätoimintoihin on osallistuttava opiskelijoita vähintään kahdesta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta.

Oppimistulosten dokumentointi

Oppimistulosten dokumentointia koskevat vaatimukset vahvistetaan Erasmus+ -laatustandardeissa ja niitä täsmennetään kunkin hankkeen avustussopimuksessa.

Yksilöliikkuvuustoiminnot: Ennen toimintoa lähettävän organisaation, vastaanottavan organisaation ja osallistujan on tehtävä opintosopimus (tai vastaava asiakirja), jossa täsmennetään osallistujalta odotettavat oppimistulokset. Toiminnon jälkeen osallistujan saavuttamat oppimistulokset on tunnustettava antamalla Europassin liikkuvuustodistus tai vastaava asiakirja. Edunsaajaorganisaation on säilytettävä kopio annetusta asiakirjasta todisteena toiminnan suorittamisesta.

Ryhmäliikkuvuustoiminnot: opinto-ohjelma on laadittava koko ryhmälle (yksilöllisiä opinto-sopimuksia ei edellytetä). Toiminnon jälkeen edunsaajaorganisaatioiden on säilytettävä opinto-ohjelma ja osallistujaluettelo (mukaan lukien tukihenkilöt) todisteena toiminnon suorittamisesta.

Muu tuettu toiminta

Tukikelpoinen toiminta

 • Kutsutut asiantuntijat (2–60 päivää)
 • Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen (10–365 päivää)

Toteutettavan toiminnan on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

Kutsutut asiantuntijat: Organisaatiot voivat kutsua ulkomailta kouluttajia, opettajia, poliittisia asiantuntijoita tai muita päteviä ammattilaisia, jotka voivat auttaa parantamaan opetusta, koulutusta ja oppimista vastaanottavassa organisaatiossa. Kutsutut asiantuntijat voivat esimerkiksi kouluttaa vastaanottavan organisaation henkilöstöä, demonstroida uusia opetusmenetelmiä tai auttaa omaksumaan organisaatiota ja johtamista koskevia hyviä käytäntöjä.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottaminen: Hakijaorganisaatiot voivat ottaa vastaan opettajaopiskelijoita, jotka haluavat suorittaa harjoittelujakson ulkomailla. Vastaanottava organisaatio saa tukea toiminnon järjestämiseen, mutta lähettävä korkeakoulu myöntää matka- ja yksilötuen osallistujalle (ja voi myös hakea Erasmus+ -avustusta tähän tarkoitukseen).

Tukikelpoiset osallistujat

Kutsutut asiantuntijat voivat olla mitä tahansa toisesta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta tulevia henkilöitä, jotka voivat tarjota heidät kutsuvan organisaation tarpeiden ja tavoitteiden kannalta merkityksellistä asiantuntemusta ja koulutusta.

Opettaja- ja kouluttajaopiskelijoiden vastaanottamista koskevaan toimintoon voivat osallistua opettajankoulutusohjelmaan kirjoittautuneiden tai tällaisesta ohjelmasta (tai vastaavasta kouluttajien koulutusohjelmasta) toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa hiljattain [fn]valmistuneet[ft/]Vastavalmistuneet voivat osallistua enintään 12 kuukauden ajan valmistumisensa jälkeen. Jos osallistujat ovat suorittaneet pakollisen ase- tai siviilipalveluksen, kelpoisuusaikaa pidennetään palvelusajan pituudella.[/fn] osallistujat.

Tukikelpoiset tapahtumapaikat

Kutsuttujen asiantuntijoiden ja opettaja-/kouluttajaopiskelijoiden toiminnan tapahtumapaikka on aina edunsaajaorganisaatio (konsortion jäsenet mukaan lukien).

Oppimistulosten dokumentointi

Vastaanottavan organisaation on ennen toimintoa sovittava opinto-ohjelmasta, jonka kutsuttu asiantuntija tarjoaa. Toiminnon jälkeen edunsaajaorganisaation on säilytettävä toteutettu opinto-ohjelma todisteena toiminnon suorittamisesta.

Vastaanotettuihin opettaja- ja kouluttajaopiskelijoihin sovelletaan oppijoiden yksilöliikkuvuustoiminnan kohdalla kuvailtuja vaatimuksia.

Valmistelevat vierailut

Mikä on valmisteleva vierailu?

Valmisteleva vierailu on lähettävän organisaation henkilöstön vierailu mahdollisessa vastaanottavassa organisaatiossa. Sen tarkoituksena on valmistella paremmin oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintoa.

Milloin valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Jokaisella valmistelevalla vierailulla on oltava selkeät perusteet ja sen täytyy palvella liikkuvuustoiminnan osallistavuuden, laajuuden ja laadun parantamista.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää esimerkiksi, jotta voidaan valmistella paremmin osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuusjaksoja, aloittaa yhteistyö uuden kumppaniorganisaation kanssa tai valmistella pidempikestoista liikkuvuustoimintaa.

Valmistelevia vierailuja voidaan järjestää kaikenlaisia oppijoiden tai henkilöstön liikkuvuustoimintoja varten täydennyskoulutusta lukuun ottamatta.

Kuka voi osallistua valmistelevaan vierailuun?

Valmistelevia vierailuja voivat tehdä hankkeen järjestämiseen osallistuvat henkilöt, jotka ovat osallistumiskelpoisia henkilöstön liikkuvuustoimintaan.

Poikkeustapauksissa pitkäkestoiseen opiskelijaliikkuvuuteen osallistuvat oppijat sekä missä tahansa toimintatyypissä osallistujat, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voivat osallistua toimintaansa koskeviin valmisteleviin vierailuihin.

Valmistelevaan vierailuun voi osallistua enintään kolme henkilöä, ja kukin vastaanottava organisaatio voi järjestää enintään yhden valmistelevan vierailun.

Missä valmisteleva vierailu voidaan järjestää?

Valmistelevat vierailut järjestetään mahdollisen vastaanottavan organisaation toimitiloissa tai muussa paikassa, jossa liikkuvuustoiminnan on määrä tapahtua. Henkilöstön ja oppijoiden liikkuvuustoiminnan tapahtumapaikkoja koskevia sääntöjä sovelletaan myös kyseiseen toimintaan liittyviin valmisteleviin vierailuihin.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet

Oppijoiden ja henkilöstön lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet ovat selkeä ja yksinkertainen tapa hyötyä Erasmus+ -ohjelmasta. Niiden tarkoituksena on tarjota edunsaajalle mahdollisuus järjestää helposti muutamia toimenpiteitä ja saada kokemusta ohjelmasta.

Jotta lyhytkestoiset hankkeet pysyisivät yksinkertaisina, niiden osallistujamäärää ja kestoa on rajoitettu. Tätä hankemuotoa voivat käyttää vain yksittäiset organisaatiot, eivät konsortiot. Akkreditoidut organisaatiot eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita, koska niillä on jo pysyvä mahdollisuus saada Erasmus+ -avustusta.

Lyhytkestoisia hankkeita koskevaan hakemukseen sisältyy luettelo ja kuvaus toiminnasta, jota hakijaorganisaatio suunnittelee järjestävänsä.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakemuksia voivat jättää seuraavat [fn]organisaatiot[ft/]Toimivaltainen kansallinen viranomainen määrittää kunkin EU:n jäsenvaltion tai ohjelmaan assosioituneen kolmannen maan tukikelpoiset organisaatiot, ja ne sekä asiaa koskevat esimerkit julkaistaan kyseisen maan kansallisen toimiston verkkosivuilla.[/fn]:

 • ammatillista perus- tai jatkokoulutusta järjestävät [fn]organisaatiot[ft/]Erityisasemassa ja toisen maan kansallisten viranomaisten valvonnassa olevien ammatillisen koulutuksen tarjoajien on mahdollisesti jätettävä hakemuksensa kyseisen koulun valvonnasta vastaavan maan kansalliseen toimistoon. Tarkkoja tietoja kussakin tapauksessa antaa vastaanottavan maan tai asianomaisen kansallisen viranomaisen maan kansallinen toimisto.[/fn]
 • paikallis- ja alueviranomaiset, koordinointielimet ja muut ammatillisen koulutuksen alalla toimivat organisaatiot
 • yritykset ja muut julkiset tai yksityiset organisaatiot, jotka vastaanottavat ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita tai oppisopimusoppilaita, kouluttavat heitä tai muulla tavoin työskentelevät heidän kanssaan.

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla, eivät voi hakea lyhytkestoisia hankkeita.

Tukikelpoiset maat

Hakijaorganisaatioiden on oltava sijoittautuneita johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakija on sijoittautunut.

Hakemusten viimeiset jättöpäivät

Kierros 1 (kaikkien kansallisten toimistojen osalta): 20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Kierros 2: Kansalliset toimistot voivat päättää asettaa toisen määräajan (järjestää hakukierroksen 2).

Tällöin kansallinen toimisto tiedottaa hakijoille asiasta verkkosivustollaan. Kierroksella 2 hakemukset on jätettävä viimeistään 1. lokakuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Hankkeiden aloituspäivät

Hankkeissa voidaan valita seuraavat aloituspäivät:

 • Kierros 1: samana vuonna kesäkuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana
 • Kierros 2 (jos se järjestetään): seuraavana vuonna tammikuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana.

Hankkeen kesto

6–18 kuukautta.

Hakemusten määrä

Organisaatio voi hakea samalla hakukierroksella vain yhtä ammatillisen koulutuksen alan lyhytkestoista hanketta.

Organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen ensimmäisellä hakukierroksella, eivät voi jättää hakemusta saman ehdotuspyynnön toisella hakukierroksella.

Viiden peräkkäisen ehdotuspyyntövuoden aikana organisaatiot voivat saada enintään kolme kertaa avustusta ammatillisen koulutuksen lyhytkestoisiin hankkeisiin. Vuosina 2014–2020 saatuja avustuksia ei lasketa mukaan näihin avustuksiin.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset ammatillista koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”. Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Lyhytkestoista hanketta koskeva hakemus saa sisältää enintään 30 liikkuvuustoimintaan osallistujaa.

Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan valmistelevia vierailuja ja tukihenkilöiden osallistumista.

Tukiorganisaatiot

Tukiorganisaatio on organisaatio, joka avustaa edunsaajaorganisaatiota hankkeen toteuttamiseen liittyvissä käytännön seikoissa, jotka eivät koske Erasmus+ -laatustandardeissa määriteltyjä keskeisiä hanketehtäviä.

Kaikki koulutusalalla toimivat organisaatiot voivat toimia tukiorganisaatioina. Tukiorganisaatioiden tehtävät ja velvollisuudet on määriteltävä virallisesti niiden ja edunsaajaorganisaatioiden välillä. Tukiorganisaatio toimii edunsaajaorganisaation valvonnassa, ja jälkimmäinen on viime kädessä vastuussa toteutetun toiminnan tuloksista ja laadusta. Kaikkien tukiorganisaatioiden panosten on oltava Erasmus+ -laatustandardien mukaisia.

Vastaanottajaorganisaatioita, jotka tarjoavat oppimissisältöä ja mentorointia edunsaajaorganisaation osallistujille, ei pidetä tukiorganisaatioina, paitsi jos ne samanaikaisesti tukevat edunsaajaa muissa hankehallintotehtävissä, jotka lähettävä organisaatio tavallisesti hoitaa.

Arviointikriteerit

Toimitetut hakemukset arvioidaan antamalla pisteitä nollasta sataan jäljempänä esitettyjen kriteerien ja painotusten perusteella. Huomioon otetaan ainoastaan hakemukset, jotka ylittävät seuraavat kynnysarvot:

 • vähintään 60 pistettä yhteensä 100 pisteestä
 • vähintään puolet kunkin kolmen arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä.

Relevanssi (enintään: 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakijan profiili, kokemus, toiminta ja oppijoiden kohderyhmä ovat ammatillisen koulutuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen toiminnon tavoitteiden kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen EU:n yhteisten arvojen – kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien – kunnioittamisen ja edistämisen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjunnan kannalta.
 • Hanke-ehdotus on merkityksellinen seuraavien erityisten painopisteiden kannalta:
  • uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden tukeminen
  • ErasmusPro-toiminnan osallistujien tukeminen
  • niiden osallistujien tukeminen, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hankesuunnitelman laatu (enintään: 50 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotetun hankkeen tavoitteissa otetaan selkeästi ja konkreettisesti huomioon hakijaorganisaation, sen henkilöstön ja oppijoiden tarpeet.
 • Ehdotettu toiminta soveltuu hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Kutakin ehdotettua toimintamuotoa varten on selkeä työohjelma.
 • Hankkeessa sovelletaan ekologisesti kestäviä ja vastuullisia käytäntöjä.
 • Hankkeessa käytetään digitaalisia välineitä (erityisesti eTwinning ammatillisen peruskoulutuksen ja EPALE ammatillisen jatkokoulutuksen osalta) ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysistä liikkuvuustoimintaa ja parannetaan yhteistyötä vastaanottavien kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Jatkotoimien laatu (enintään: 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hakija on määritellyt selkeästi toiminnan toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut Erasmus+ -laatustandardien mukaisesti.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja johdonmukaisia toimia liikkuvuustoimintansa tulosten integroimiseksi organisaation perustyöhön.
 • Hakijan ehdottama hanketulosten arviointitapa on asianmukainen.
 • Hakija on ehdottanut konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi hakijaorganisaatiossa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön akkreditoidut liikkuvuushankkeet

Organisaatiot, joilla on Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla, voivat hakea rahoitusta vain niille avoimesta erityisestä toiminnosta. Hakemukset perustuvat aiemmin hyväksyttyyn Erasmus+ -suunnitelmaan, joten tukea haettaessa ei vaadita tarkkaa luetteloa ja kuvausta suunnitellusta toiminnasta. Sen sijaan hakemuksissa keskitytään arvioimaan seuraavaan toimenpidekokonaisuuteen tarvittavat määrärahat.

Kelpoisuusperusteet

Tukikelpoiset organisaatiot: kuka voi hakea?

Hakijoilla on oltava hankkeen alkamispäivänä voimassa oleva Erasmus+ -akkreditointi ammatillisen koulutuksen alalla.

Liikkuvuuskonsortio

Organisaatioiden, joilla on liikkuvuuskonsortion koordinaattoreiden Erasmus+ -akkreditointi, on haettava liikkuvuuskonsortioiden tukimuotoa.

Osana hakemusta on toimitettava luettelo liikkuvuuskonsortion jäsenistä, ja siihen on kuuluttava koordinaattorin lisäksi vähintään yksi jäsenorganisaatio.

Kaikki saman alan Erasmus+ -akkreditoinnin kelpoisuusperusteet täyttävät organisaatiot voivat liittyä liikkuvuuskonsortion jäseniksi. Kaikkien suunniteltujen konsortion jäsenorganisaatioiden on oltava samasta EU:n jäsenvaltiosta tai ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta kuin liikkuvuuskonsortion koordinaattori.

Konsortion jäsenillä ei tarvitse olla Erasmus+ -akkreditointia. Liikkuvuuskonsortioon osallistuvat organisaatiot voivat saada rahoitusta enintään kahden avaintoimen 1 avustussopimuksen toimeenpanoon ammatillisen koulutuksen alalla saman ehdotuspyynnön perusteella. Tästä syystä ammatillisen koulutuksen alan organisaatiot, jotka saavat avustusta lyhytkestoiseen hankkeeseen tai akkreditoituun hankkeeseen, voivat lisäksi osallistua vain yhteen ammatillisen koulutuksen alan liikkuvuuskonsortioon jäsenorganisaatioina. Muut organisaatiot voivat osallistua enintään kahteen liikkuvuuskonsortioon.

Minne hakemus jätetään?

Hakemus jätetään sen maan kansalliseen toimistoon, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä

20. helmikuuta klo 12:00:00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Hankkeen aloituspäivä

1. kesäkuuta samana vuonna

Hankkeen kesto

Kaikkien akkreditoitujen hankkeiden kesto on aluksi 15 kuukautta. Perustelluista syistä edunsaajat voivat pyytää hankkeensa kokonaiskeston pidentämistä 24 kuukauteen. Pidentäminen voidaan tehdä sen jälkeen, kun hankkeen aloittamisesta on kulunut 12 kuukautta, ellei kansallinen toimisto päätä toisin.

Hakemusten määrä

Akkreditoidut organisaatiot voivat jättää vain yhden hakemuksen kullakin hakukierroksella.

Tukikelpoinen toiminta

Kaikentyyppiset ammatillista koulutusta koskevat toimintamuodot. Tarkka luettelo ja säännöt ovat luvussa ”Toiminta”.

Jotta hakemus olisi tukikelpoinen, siihen on sisällyttävä vähintään yksi henkilöstön tai oppijoiden liikkuvuustoiminto.

Hankkeen laajuus

Akkreditoitujen hankkeiden osallistujamäärää ei ole rajoitettu lukuun ottamatta mahdollisia määrärahojen myöntämisvaiheessa määriteltyjä rajoituksia.

Hankkeissa voidaan osoittaa enintään 20 prosenttia myönnetystä avustuksesta ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa toteutettavaan [fn]toimintaan[ft/]Tähän enimmäismäärään ei lasketa mukaan kululuokkia ”Osallisuustuki osallistujille” ja ”Poikkeuksellisen korkeat matkakustannukset”.[/fn]. Näiden mahdollisuuksien tarkoituksena on kannustaa EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden organisaatioita kehittämään ulkomaille suuntautuvaa liikkuvuustoimintaa useiden ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden kanssa. Tämän toiminnan odotetaan kattavan mahdollisimman laajan maantieteellisen alan.

Määrärahat

Hakijan Erasmus+ -suunnitelman laatu on arvioitu akkreditoinnin hakuvaiheessa, joten määrärahoja myönnettäessä ei tehdä laadullista arviointia. Kaikki tukikelpoiset avustushakemukset saavat rahoitusta.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat useat tekijät:

 • akkreditoituja hakijoita varten käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärä
 • haettu toiminta (mukaan lukien arvio sen toteuttamiseen tarvittavista määrärahoista)
 • avustuksen perus- ja enimmäismäärä
 • seuraavat jakoperusteet: hakijan tulokset, poliittiset painopisteet ja maantieteellinen tasapaino (jos kansallinen toimisto soveltaa sitä).

Kansallinen toimisto julkaisee avustuksen perus- ja enimmäismäärää, jakoperusteiden pisteytystä, kunkin perusteen painotusta, jakomenetelmää ja akkreditoituja hankkeita varten käytettävissä olevia määrärahoja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen ehdotuspyynnön määräaikaa.

Rahoitussäännöt

Seuraavia rahoitussääntöjä sovelletaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön lyhytkestoisiin hankkeisiin ja akkreditoituihin hankkeisiin.

Eri budjettikohdat ovat toisistaan riippumattomia: edunsaaja voi hakea kunkin yksittäisen osallistujan osalta kaikkia avustuskelpoisia yksikkökorvauksia tai vain joitakin niistä (jos loput kustannuksista katetaan muulla tavalla). Erasmus+ -ohjelmasta saatuja varoja voidaan täydentää edunsaajaorganisaation omilla varoilla, muilla EU:n varoilla, lahjoituksilla tai osallistujien maksuosuuksilla. Jos edunsaaja edellyttää osallistujilta maksuosuuksia, niiden on oltava Erasmus+ -laatustandardien asiaa koskevien sääntöjen mukaisia. Maksuosuudet eivät etenkään saa luoda esteitä niiden osallistumiselle, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Kululuokka - Organisointituki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Hankkeen toteuttamiseen suoraan liittyvät kustannukset, joita ei kateta muista kululuokista.

Esimerkkejä: osallistujien lähtövalmennus (ammatillinen, kulttuuri- ja kielivalmennus), mentorointi, seuranta ja tukeminen liikkuvuusjakson aikana, hankkeen toteuttamiseen tarvittavat palvelut, välineet ja laitteet, monimuotoisen toiminnan virtuaaliset komponentit, oppimistulosten tunnustaminen, tulosten levittämistoimet ja Euroopan unionin rahoituksen tekeminen näkyväksi suurelle yleisölle.

Organisointituki kattaa sekä lähettävälle että vastaanottavalle organisaatiolle aiheutuvat kustannukset (henkilöstön kursseja ja koulutusjaksoja lukuun ottamatta). Organisaatiot sopivat saadun avustuksen jakamisesta.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

100 euroa

 • henkilöstön täydennyskoulutusjaksojen osallistujaa kohden
 • kutsuttua asiantuntijaa kohden
 • vastaanotettavaa opettaja- tai kouluttajaopiskelijaharjoittelijaa kohden
 • ammattitaitokilpailuihin osallistujaa kohden
 • ryhmäliikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden

350 euroa; 200 euroa sadannen osallistujan jälkeen samassa toimintatyypissä

 • ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvän lyhytkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden
 • henkilöstön työnvarjostamis- ja opetusjaksojen osallistujaa kohden

500 euroa

 • ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvän pitkäkestoisen liikkuvuustoiminnon osallistujaa kohden (ErasmusPro)
 • ohjelmaan assosioitumattomassa kolmannessa maassa toteutettavien yksilötoimintojen osallistujaa kohden

Kululuokka - Matkatuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä edestakaiset matkakustannukset asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikalle.

Alle 500 km:n matkat osallistujien on yleensä matkustettava vähäpäästöisillä kulkuneuvoilla.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena matkan pituus ja henkilöiden määrä.

Hakijan on ilmoitettava lähtöpaikan ja tapahtumapaikan välinen [fn]etäisyys[ft/]Jos esimerkiksi Madridissa (Espanja) asuva henkilö osallistuu Roomassa (Italia) toteutettavaan toimintaan, hakija laskee Madridin ja Rooman välisen etäisyyden (1 365,28 km) ja valitsee tämän etäisyyden mukaisen välimatkakategorian (ts. 500–1 999 km).[/fn] käyttämällä Euroopan komission verkkosivuilla olevaa [fn]välimatkalaskuria[ft/]http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm[/fn].

Määrä

Matkan pituus

Vihreä matkustaminen

Muu kuin vihreä matkustaminen

10–99 km

56 euroa

28 euroa

100–499 km

285 euroa

211 euroa

500–1999 km

417 euroa

309 euroa

2 000–2 999 km

535 euroa

395 euroa

3000–3999 km

785 euroa

580 euroa

4000–7999 km

1188 euroa

1188 euroa

vähintään 8 000 km

1735 euroa

1735 euroa

Kululuokka - Yksilötuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallistujien ja [fn]tukihenkilöiden[ft/]Tukihenkilöihin sovelletaan henkilöstöä koskevia tukimääriä. Poikkeustapauksissa, joissa tukihenkilön on oleskeltava ulkomailla yli 60 päivää, 60. päivän jälkeisiin ylimääräisiin oleskelukustannuksiin myönnetään tukea kululuokasta ”osallisuustuki”.[/fn] oleskelukustannukset toiminnon aikana.

Oleskelukustannuksiin voidaan tarvittaessa myöntää tukea matkapäiviltä ennen toimintoa ja sen jälkeen. Muuta matkatukea kuin vihreän matkustamisen tukea saavien osallistujien ja tukihenkilöiden osalta sitä voidaan myöntää enintään kahdelta matkapäivältä ja vihreän matkustamisen tukea saavien osalta enintään kuudelta matkapäivältä.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena henkilöiden määrä, oleskelun kesto ja vastaanottava [fn]maa[ft/]

EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden vastaanottavien maiden ryhmät:

Maaryhmä 1: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska

Maaryhmä 2: Espanja, Kreikka, Kypros, Latvia, Malta, Portugali, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Viro

Maaryhmä 3: Bulgaria, Kroatia, Liettua, Puola, Romania, Serbia, Pohjois-Makedonia, Turkki, Unkari

Ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin kuuluvat vastaanottavien maiden ryhmät:

Maaryhmä 1: Japani, Israel, Etelä-Korea, Georgia, Argentiina, Armenia, Angola, Saudi-Arabia, Kuwait, Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, Bahrain, Azerbaidžan, Sudan, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja Grenadiinit, Arabiemiirikunnat, Hongkong, Libanon, Vietnam, Meksiko, Taiwan, Moldova, Malesia, Tansania, Kanada, Singapore, Australia, Thaimaa, Färsaaret, Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaanivaltio.

Maaryhmä 2: Intia, Kazakstan, Brasilia, Kongon demokraattinen tasavalta, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, Pohjois-Korea, Uzbekistan, Turkmenistan, Dominikaaninen tasavalta, Jamaika, Valko-Venäjä, Libya, Syyria, Kuuba, Jemen, Kenia, Ruanda, Seychellit, Antigua ja Barbuda, Brunei, Montenegro, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, Kiina, Filippiinit, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Tšad, Guyana, Egypti, Marokko, Kiribati, Oman, Bosnia ja Hertsegovina, Iran, Mosambik, Senegal, Mauritius, Qatar, Jordania, Indonesia, Laos, Etelä-Afrikka, Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Norsunluurannikko, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahama, Papua-Uusi-Guinea, Mikronesia Ukraina, Kirgisia, Venäjä, Palestiina.

Maaryhmä 3: Nepal, Malediivit, Tadžikistan, Nicaragua, Sambia, Guinea, Kongo, Botswana, Belize, Samoa, Marshallsaaret, Palau, Tuvalu, Nauru, Cookinsaaret, Niue, Uusi-Seelanti, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad ja Tobago, Algeria, Kolumbia, Gambia, Fidži, Salomonsaaret, Vanuatu, Kambodža, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Kamerun, Itä-Timor, Sri Lanka, Madagaskar, Mali, Togo, São Tomé ja Príncipe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina, Päiväntasaajan Guinea, Keski-Afrikan tasavalta, Guinea-Bissau, Namibia, Komorit, Eritrea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Kap Verde, Kosovo, Swazimaa, Etelä-Sudan.[/fn].

Määrä

Osallistujaluokka

Maaryhmä 1

Maaryhmä 2

Maaryhmä 3

Henkilöstö

107–191 euroa

95–169 euroa

84–148 euroa

Ammattiin opiskelevat

48–127 euroa

41–110 euroa

36–93 euroa

Edellä esitetään perusmäärien sallitut vaihteluvälit toiminnan päivää kohden. Kukin kansallinen toimisto päättää näiden vaihteluvälien rajoissa tarkat perusmäärät hallinnoimiaan hankkeita varten ja julkaisee tiedot verkkosivustollaan.

Perusmäärää maksetaan toiminnan 14. päivään asti (matkustuspäivät mukaan lukien). Toiminnan 15. päivästä lähtien maksettava määrä on 70 prosenttia perusmäärästä. Maksettavat määrät pyöristetään lähimpään kokonaiseen euroon.

Kululuokka - Osallisuustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Osallisuustuki organisaatioille: Osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, liikkuvuustoiminnan järjestämiseen liittyvät kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena niiden osallistujien määrä, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Määrä

125 euroa osallistujaa kohden

Osallisuustuki osallistujille: Osallistujiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja heidän tukihenkilöihinsä suoraan liittyvät lisäkustannukset (mukaan lukien matka- ja oleskelukustannukset, jos tällaisia osallistujia varten ei haeta avustusta matkatukea ja yksilötukea koskevista kululuokista). Osallisuustukea voivat saada myös henkilöstön jäsenet, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia ja jotka toimivat tukihenkilöinä tai osallistuvat valmistelevaan vierailuun.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se.

Määrä

100 % tukikelpoisista kustannuksista

Kululuokka - Valmistelevat vierailut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Valmistelevaan vierailuun osallistumisen matka- ja oleskelukustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

680 euroa osallistujaa kohden, enintään kolme osallistujaa vierailua kohden

Kululuokka - Kurssimaksut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Henkilöstöliikkuvuuden muotoon ”Täydennyskoulutus” liittyvistä osallistumismaksuista aiheutuvat kustannukset.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena toiminnon kesto.

Määrä

80 euroa osallistujaa kohden päivässä; yksittäinen henkilöstön jäsen voi saada enintään 800 euroa tukea kurssimaksuihin yhden avustussopimuksen puitteissa.

Kululuokka - Kielivalmennustuki

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Kustannukset, jotka aiheutuvat kieltenopetusmateriaalin ja koulutuksen järjestämisestä osallistujille, joiden on parannettava toiminnon aikana käyttämänsä opiskelu- tai harjoittelukielen taitoa.

Kielivalmennustuki on avustuskelpoista seuraavan tyyppiseen toimintaan osallistujille: työnvarjostamis- ja opetusjaksot, ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus ja ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (ErasmusPro).

Tukea maksetaan vain, jos osallistuja ei voi saada kielivalmennusta verkossa, koska tarvittavaa kieltä tai opetustasoa ei ole saatavilla, tai osallistujien, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, erityisten esteiden perusteella. Edellä esitettyjä ehtoja ei sovelleta ErasmusPro-toimintoihin osallistuville myönnettävään korotettuun tukeen.

Rahoitustapa: Tuki yksikkökustannuksiin.

Myöntöperuste: Perusteena osallistujamäärä.

Määrä

150 euroa osallistujaa kohden

Lisäksi: 150 euroa korotettua kielivalmennustukea ErasmusPro-toimintojen osallistujaa kohti

Kululuokka - Poikkeukselliset kulut

Tukikelpoiset kustannukset ja sovellettavat säännöt

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset, jos kansallinen toimisto vaatii vakuuden.

Osallistujien ja heidän tukihenkilöidensä korkeat matkakulut, joita ei voida tukea tavanomaisesta matkakulujen tukiluokasta maantieteellisen etäisyyden tai muiden esteiden vuoksi.  Jos korvaukset kalliista matkoista aiheutuvista poikkeuksellisista kustannuksista myönnetään, ne korvaavat yksikkökustannuksiin perustuvan matkatuen.

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset, lääkärintodistukset.

Rahoitustapa: Todelliset kustannukset.

Myöntöperuste: Hakijan on perusteltava hakemuksessa tuen tarve; kansallinen toimisto päättää, hyväksytäänkö se. Korkeita matkakuluja sovelletaan tapauksissa, joissa yksikkökustannuksiin perustuva matkatuki kattaa alle 70 prosenttia osallistujien matkakustannuksista.

Määrä

Vakuudesta aiheutuvat kustannukset: 80 % avustuskelpoisista kustannuksista

Korkeat matkakulut: 80 % tukikelpoisista matkakuluista

Viisumit ja niihin liittyvät kustannukset, oleskeluluvat, rokotukset ja lääkärintodistukset: 100 % tukikelpoisista kustannuksista

Tagged in:  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö