Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky

Tato akce v oblasti vysokoškolské mobility podporuje fyzickou a kombinovanou mobilitu vysokoškolských studentů v kterémkoli oboru a cyklu studia (krátký vzdělávací cyklus, bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Studenti mohou buď studovat v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci nebo absolvovat stáž v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo na jiném vhodném pracovišti v zahraničí. Studenti mohou rovněž kombinovat dobu studia v zahraničí se stáží, což dále zlepšuje výsledky učení a rozvoj průřezových dovedností. Ačkoli je silně podporována dlouhodobá fyzická mobilita, tato akce uznává potřebu nabídnout flexibilnější dobu trvání fyzické mobility, aby se zajistilo, že program bude přístupný studentům ze všech prostředí, situací a studijních oborů.

Tato akce rovněž podporuje vyučující a administrativní pracovníky vysokých škol při účasti na aktivitách profesního rozvoje v zahraničí, jakož i pracovníky z praxe při výuce a školení studentů nebo zaměstnanců ve vysokoškolských institucích. Tyto aktivity mohou zahrnovat výuku i dobu odborné přípravy (například stínování nebo pozorování na pracovišti, školení).

Tato akce dále podporuje kombinované intenzivní programy, které umožňují skupinám vysokoškolských institucí vytvářet společně kurikula a aktivity kombinované mobility pro studenty i akademické a administrativní pracovníky.

Cíle akce

Cílem této akce je přispět k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání s globálním dosahem a posílit vazbu mezi vzděláváním a výzkumem.

Tato akce má podpořit zaměstnatelnost, sociální začleňování, občanskou angažovanost, inovace a environmentální udržitelnost v Evropě i mimo ni tím, že umožní studentům ze všech oborů studia a všech studijních cyklů získat v rámci svého studia možnost studovat nebo se odborně vzdělávat v zahraničí. Cílem akce je, aby:

 • studenti byli konfrontováni s různými názory, znalostmi, vyučovacími a výzkumnými metodami a pracovními postupy v oboru svého studia v evropském a mezinárodním kontextu,
 • rozvíjeli své průřezové dovednosti, jako jsou komunikační dovednosti, jazykové dovednosti, kritické myšlení, řešení problémů, mezikulturní dovednosti a dovednosti v oblasti výzkumu,
 • rozvíjeli své dovednosti zaměřené na budoucnost, například digitální a zelené dovednosti, které jim umožní řešit výzvy dneška i budoucnosti,
 • byl usnadněn osobní rozvoj, například schopnost přizpůsobit se novým situacím a sebedůvěra.

Cílem je rovněž umožnit všem zaměstnancům, včetně zaměstnanců podniků, vyučovat nebo odborně vzdělávat v zahraničí v rámci svého profesního rozvoje, aby:

 • sdíleli své odborné znalosti, 
 • získali zkušenost s novým výukovým prostředím,
 • získali nové inovativní pedagogické dovednosti, dovednosti v oblasti přípravy kurikul, jakož i digitální dovednosti,
 • se spojili s kolegy v zahraničí s cílem rozvíjet společné aktivity za účelem dosažení cílů programu,
 • si vyměňovali osvědčené postupy a posílili spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi,
 • lépe připravovali studenty na budoucí uplatnění.

Kromě toho je cílem podpořit rozvoj nadnárodních a víceoborových vzdělávacích programů, jakož i inovativní metody studia a výuky, včetně on-line spolupráce, učení prostřednictvím výzkumu a metod založených na výzvách, a to s cílem řešit společenské výzvy.

Jak získat příležitosti k vysokoškolské mobilitě v rámci Programu Erasmus+?

Žadatelská organizace musí mít sídlo v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ a být držitelem platné akreditace pro vysokoškolské vzdělávání. Žádost může podat jako samostatná vysokoškolská instituce, v takovém případě se vyžaduje Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE), nebo jménem konsorcia mobility, v takovém případě se vyžaduje akreditace konsorcia.

Individuální akreditace organizace – Listina Programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Nežli vysokoškolské instituce podají u své národní agentury Erasmus+ žádost o projekt mobility, musí jim být udělena Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE)1 . Podpisem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání se vysokoškolské instituce zavazují k tomu, že účastníkům mobility poskytnou veškerou podporu včetně jazykové přípravy. Mobilní účastníci mohou využít on-line jazykovou podporu Erasmus+, aby si před mobilitou a/nebo během ní zlepšili kompetence v cizích jazycích.

Mimo jiných zásad listina ECHE také stanoví, že zúčastněná vysokoškolská instituce musí uskutečňovat mobilitu za účelem studia a výuky pouze v rámci předem uzavřených dohod mezi institucemi a musí potenciální účastníky vybrat a udělit jim granty na mobilitu spravedlivým, transparentním, jednotným a doložitelným způsobem v souladu s ustanoveními své grantové dohody s národní agenturou. Tyto spravedlivé a transparentní postupy by měla zajistit ve všech fázích mobility i v procesu reakce na dotazy/stížnosti účastníků. Instituce musí zajistit, aby v případě kreditové mobility nebyly přijíždějícím studentům v rámci mobility účtovány žádné poplatky za školné, zápisné, poplatky za zkoušky nebo přístup do laboratoří a knihoven. Po skončení mobility musí instituce také zajistit, aby automaticky a plně uznala výsledky období vzdělávání v zahraničí.

Listina ECHE je doplněna pokyny ECHE2 , což je dokument, který podporuje vysokoškolské instituce při provádění principů ECHE. Vysokoškolské instituce musí při provádění všech akcí vyžadujících tuto akreditaci listinu ECHE a její podpůrné pokyny řádně dodržovat. Za tímto účelem je k dispozici sebehodnocení podle ECHE3 , které má vysokoškolské instituce podpořit při hodnocení toho, jak jsou úspěšné při provádění principů ECHE a které oblasti by bylo možné posílit, a také nabízet náměty na možná další zlepšení.

Přestože vysokoškolské instituce ve třetích zemích nepřidružených k programu nejsou způsobilé k podpisu listiny ECHE4 , musí její zásady dodržovat. V interinstitucionální dohodě o mezinárodní mobilitě proto musí být výslovně uvedeny prvky, jako je spravedlivý a transparentní výběr účastníků, uznávání výsledků učení a veškerá nezbytná podpora nabízená mobilním účastníkům.

Skupinová akreditace - akreditace Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání

Kromě jednotlivých vysokoškolských institucí mohou o financování projektu vysokoškolské mobility požádat skupiny vysokoškolských institucí. Taková skupina se označuje jako konsorcium mobility. Konsorcium mobility musí mít akreditaci Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání.

Žádost o akreditaci Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání a o grant v rámci programu Erasmus+ podává jménem konsorcia mobility koordinátor tohoto konsorcia mobility. Tuto akreditaci uděluje stejná národní agentura, která posuzuje žádost o financování projektu vysokoškolské mobility. Žádosti o akreditaci a o granty pro projekty mobility lze předložit v rámci téže výzvy. Grant pro projekty mobility nicméně získají jen ty skupiny vysokoškolských institucí a organizací, které úspěšně projdou akreditačním řízením.

Akreditace konsorcia se uděluje na základě splnění následujících podmínek:

Kritéria způsobilosti

Způsobilé zúčastněné organizace

Konsorcium mobility ve vysokoškolském vzdělávání může být složeno z těchto zúčastněných organizací:

 • vysokoškolské instituce s platnou listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání,
 • jakákoli veřejná či soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Každá zúčastněná organizace musí mít sídlo ve stejném členském státě EU nebo stejné třetí zemi přidružené k programu. Konsorcia mobility nemohou mít sídlo ve třetích zemích nepřidružených k programu.

Všechny členské organizace konsorcia mobility musí být uvedeny v okamžiku podání žádosti o udělení akreditace konsorcia.

Kdo může podat žádost?

Kterákoli způsobilá zúčastněná organizace může působit jako koordinátor a předložit žádost jménem všech organizací zapojených do konsorcia.

Počet zúčastněných organizací

Konsorcium mobility se musí skládat nejméně ze tří způsobilých zúčastněných organizací, z nichž minimálně dvě musí být vysokoškolské instituce.

Platnost akreditace konsorcia

Celé programové období.

Jsou-li po udělení akreditace provedeny podstatné změny ve skladbě konsorcia mobility, musí být podána nová žádost o akreditaci.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Kdy podat žádost?

Pro projekty začínající 1. června téhož roku nebo v dalších letech musí být žádost o akreditaci podána nejpozději do 20. února do 12:00:00 (poledne) SEČ.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Žádost o akreditaci bude hodnocena podle následujících kritérií pro udělení grantu:

Relevance konsorcia - (maximálně 30 bodů)

 • Relevance návrhu vzhledem k: 
  • cílům akce,
  • potřebám a cílům organizací zapojených do konsorcia a jednotlivých účastníků.
 • Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Míra, do jaké je návrh vhodný: 
  • z hlediska vysoké kvality výsledků učení, jež přinese účastníkům,
  • z hlediska posílení kapacity a mezinárodního rozměru působnosti organizací zapojených do konsorcia,
  • z hlediska přínosu na úrovni EU prostřednictvím výsledků, jichž by nebylo možné dosáhnout na základě aktivit prováděných pouze jednotlivými vysokoškolskými institucemi.

Kvalita složení konsorcia a nastavení spolupráce - (maximálně 20 bodů)

 • Do jaké míry: 
  • je konsorcium vhodně složeno z vysílajících vysokoškolských institucí a případně doplňujících zúčastněných organizací z jiných socioekonomických odvětví s potřebným profilem, praxí a odborností, aby úspěšně splnilo všechny aspekty projektu,
  • má koordinátor konsorcia praxi v řízení konsorcia nebo podobného druhu projektů,
  • je rozdělení rolí, povinností, úkolů a zdrojů jasně stanoveno a svědčí o angažovanosti a aktivním zapojení všech zúčastněných organizací,
  • jsou úkoly a zdroje považovány za společné a sdílené,
  • je jasně stanovena odpovědnost v záležitostech řízení smluvních vztahů a finančního řízení,
  • konsorcium do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace.

Kvalita koncepce a realizace aktivit konsorcia - (maximálně 20 bodů)

 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu mobility (příprava, realizace mobilit a kontrola).
 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory (tj. hledání přijímajících organizací, upevňování kontaktů, informační, jazyková a mezikulturní podpora, monitorování).
 • Kvalita spolupráce, koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi a také s ostatními zúčastněnými subjekty.
 • Popřípadě kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků, jakož i důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací.
 • Případně vhodnost opatření pro výběr účastníků mobilit a podpůrných opatření pro účast osob s omezenými příležitostmi na mobilitě.

Dopad a šíření výsledků - (maximálně 30 bodů)

 • Kvalita opatření pro hodnocení výsledků aktivit organizovaných konsorciem.
 • Potenciální dopad projektu: 
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na institucionální, místní, regionální, celostátní a/nebo mezinárodní úrovni.
 • Vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků aktivit organizovaných konsorciem v zúčastněných a partnerských organizacích a také mimo ně.

Aby bylo konsorcium vybráno k akreditaci, musí žádost získat celkem alespoň 60 bodů. Navíc musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každém kritériu.

Vypracování projektu

Žadatelská organizace podává žádost o grant na projekt mobility, podepisuje a provádí grantovou dohodu a zajišťuje předkládání zpráv.

Zúčastněné organizace zapojené do projektu mobility přijímají tyto role a úkoly:

 • Vysílající organizace: odpovídá za výběr studentů/zaměstnanců a jejich vyslání do zahraničí. Tyto povinnosti zahrnují také vyplácení grantů (u účastníků z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu), přípravu, monitorování a automatické uznávání související s dobou trvání mobility.
 • Přijímající organizace: odpovídá za přijetí zahraničních studentů/zaměstnanců a poskytnutí studijního programu, programu stáže či programu školení nebo profituje z výukové činnosti. Tyto povinnosti zahrnují také vyplácení grantů (účastníkům ze třetích zemí nepřidružených k programu).
 • Zprostředkující organizace: je organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu. Může být členem konsorcia mobility, nikoli však vysílající organizací. Může se podílet na sdílení a usnadňování administrativních postupů vysílajících vysokoškolských institucí a u stáží na lepším slaďování studentských profilů s potřebami podniků a na společné přípravě účastníků.

Před začátkem pobytu se musí vysílající a přijímající organizace společně se studenty/zaměstnanci dohodnout na činnostech, které budou studenti nebo zaměstnanci vykonávat. Se studenty tak učiní ve studijní smlouvě (learning agreement), se zaměstnanci v dohodě o mobilitě (mobility agreement). Tyto dohody určují obsah pro období zahraniční mobility a upřesňují podmínky formálního uznání každé ze stran. Práva a povinnosti stanoví grantová dohoda podepsaná mezi příjemcem a účastníkem. Pokud se daná aktivita realizuje mezi dvěma vysokoškolskými institucemi (studijní mobilita pro studenty včetně kombinované mobility a mobilita pro zaměstnance za účelem výuky), musí před zahájením výměny vysílající a přijímající instituce uzavřít meziinstitucionální dohodu.

Horizontální rozměry

Při navrhování projektu mobility musí být posíleny tyto horizontální rozměry:

Inkluze a rozmanitost v oblasti vysokoškolské mobility

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a pracovníků v souladu se zásadami listiny ECHE musí vysokoškolské instituce zajistit rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky ze všech prostředí. Znamená to zapojit účastníky s omezenými příležitostmi, jako například účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studenty s dětmi, studenty, kteří pracují nebo kteří jsou profesionálními sportovci, a studenty ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny. Při respektování této zásady je nezbytné stanovit interní výběrová řízení, která zohlední rovnost a inkluzi a komplexně posoudí zásluhy a motivaci žadatelů. Kromě toho jsou vysokoškolské instituce vybízeny, aby v rámci svých vzdělávacích programů zavedly vlastní příležitosti k mobilitě, například okna mobility, jež pomohou usnadnit účast studentů ze všech studijních oborů. V tomto ohledu může kombinovaná mobilita nabídnout další příležitosti, které mohou být pro některé jednotlivce či skupiny studentů vhodnější. V této souvislosti je z hlediska řešení otázky inkluze a rozmanitosti přínosné, pokud ve vysokoškolských institucích působí pracovníci pro inkluzi. Pracovníci pro inkluzi mohou například pomoci zvyšovat povědomí, vymezovat strategie pro komunikaci a osvětu, zajistit odpovídající podporu během celé mobility ve spolupráci s příslušnými kolegy a usnadnit spolupráci příslušných pracovníků v rámci instituce díky odborným znalostem v oblasti inkluze a rozmanitosti.

Environmentální udržitelnost a ekologické postupy v oblasti vysokoškolské mobility

V souladu se zásadami listiny ECHE musí vysokoškolské instituce při všech aktivitách souvisejících s programem prosazovat postupy šetrné k životnímu prostředí. Znamená to prosazovat používání udržitelných dopravních prostředků pro mobilitu, uplatňovat aktivní opatření při organizování akcí, konferencí a schůzí souvisejících s mobilitou v rámci programu Erasmus+ způsobem, který je šetrnější k životnímu prostředí, a nahrazovat administrativní postupy s papírovou dokumentací digitálními postupy (v souladu se standardy a harmonogramem iniciativy „Evropská studentská karta“). Vysokoškolské instituce by měly rovněž zvyšovat povědomí všech účastníků o různých opatřeních, která mohou během pobytu v zahraničí přijmout za účelem snížení uhlíkové a environmentální stopy aktivit v rámci jejich mobility, a sledovat pokrok při dosahování udržitelnějších aktivit mobility studentů a pracovníků.

Digitalizace a digitální vzdělávání a dovednosti v oblasti vysokoškolské mobility

Vysokoškolské instituce by v souladu se zásadami listiny ECHE měly zavést digitální řízení mobility studentů v souladu s technickými standardy iniciativy „Evropská studentská karta“5 . To znamená, že vysokoškolské instituce, které se programu účastní, se musí připojit k síti „Erasmus bez papírů“, aby si vyměňovaly údaje o mobilitě a spravovaly digitální studijní smlouvy a digitální meziinstitucionální dohody, jakmile tyto prostředky začnou být funkční. K zavádění funkcí řízení digitální mobility mohou vysokoškolské instituce využít své prostředky organizační podpory. Instituce by měly v rámci své činnosti prosazovat kombinovanou mobilitu, tedy spojení fyzické mobility s virtuální složkou, aby nabízely pružnější formáty mobility a zlepšovaly výsledky učení a dopad fyzické mobility. Vysokoškolské instituce musí zajistit kvalitu kombinovaných mobilit a formální uznání účasti v kombinované mobilitě, a to včetně virtuální složky. Instituce by rovněž měly zvyšovat povědomí svých studentů a zaměstnanců o příležitostech v rámci programu, pokud jde o získávání a další rozvoj příslušných digitálních dovedností ve všech studijních oborech, včetně stáží v oblasti digitálních příležitostí pro studenty a čerstvé absolventy, kteří v nich budou dále rozvíjet nebo získávat digitální dovednosti6 . Odborná příprava v oblasti digitálních dovedností může být přínosná i pro pedagogické a administrativní pracovníky, kteří si osvojí příslušné digitální dovednosti pro využívání digitálních technologií ve výuce a pro digitalizaci administrativy7 .

Účast a občanská angažovanost

Cílem programu je pomoci účastníkům objevit výhody aktivního občanství a zapojení do demokratického života. Podporované mobility by měly posílit participativní dovednosti v různých oblastech občanské společnosti, jakož i rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Kdykoli je to možné, měly by projekty nabídnout příležitosti k účasti na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení, jakož i podpůrných postupů spoluvytváření a společného navrhování aktivit učení. Účast na mobilitách by také měla zvýšit povědomí o Evropské unii a porozumění společným evropským hodnotám, včetně respektování demokratických zásad, lidské důstojnosti, jednoty a rozmanitosti, mezikulturního dialogu i evropského sociálního, kulturního a historického dědictví.

Popis aktivit

Mobilita studentů

Mobilita studentů se může uskutečnit v jakémkoli oboru a cyklu studia (krátký/bakalářský/magisterský/doktorský cyklus). V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu na studenty musí být mobility v souladu se studijním programem daného studenta a odpovídat potřebám jeho osobního rozvoje.

Studenti mohou absolvovat níže uvedené aktivity:

 • Doba studia v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Doba studia v zahraničí musí být součástí studijního programu studenta vedoucího k dosažení titulu v kterémkoli studijním cyklu. Doba studia v zahraničí může zahrnovat rovněž dobu stáže. Taková kombinace vytváří synergie mezi akademickou a profesní zkušeností v zahraničí.

Pokud jde o studijní vytížení, v zemích, které patří do Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, se akademický rok prezenčního studia obvykle skládá z absolvovaných předmětů v celkové hodnotě 60 kreditů ECTS (nebo ekvivalentních jednotek v zemích mimo Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání). Doporučuje se, aby pro období mobility kratší než úplný akademický rok byly absolvované předměty uvedené ve studijní smlouvě poměrným způsobem upraveny.

 • Stáž (pracovní stáž, stáž ve společnosti) v zahraničí v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo na jiném relevantním pracovišti. Stáže v zahraničí jsou podporovány během studia v kterémkoli studijním cyklu a u čerstvých absolventů. Zahrnují i pedagogické „asistentské stáže“ pro budoucí učitele a výzkumné stáže pro studenty a doktorandy v kterémkoli relevantním výzkumném zařízení. Aby se dále posílily synergie s programem Horizont Evropa, mohou se tyto mobility uskutečnit i v kontextu výzkumných projektů financovaných z programu Horizont Evropa, a to při plném respektování zásady zákazu dvojího financování aktivit z prostředků EU. Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta.

Pokud jde o pracovní vytížení, musí účastníci v zásadě pracovat na plný úvazek podle pracovní doby své přijímající organizace.

Co se týče doktorandské mobility, platí, že aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zajistit rovné příležitosti ve srovnání s osobami se statusem vysokoškolských zaměstnanců, mohou doktorandi a čerství absolventi („postdoktorandi“)8  uskutečňovat krátkodobé nebo dlouhodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Doporučuje se k fyzické mobilitě doplnit virtuální složku.

Jakkoli dlouhá doba studia nebo stáže v zahraničí, včetně doktorandské mobility, může být uskutečněna jako kombinovaná mobilita. Kombinovaná mobilita je kombinací fyzické mobility s virtuální složkou, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Virtuální složka může například on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání z různých zemí a studijních oborů, aby se mohli zúčastnit on-line kurzů nebo společně a současně pracovat na úkolech, které jsou uznávány jako součást jejich studia.

Každý student může rovněž kombinovanou mobilitu uskutečnit formou účasti v kombinovaném intenzivním programu podle zvláštních kritérií způsobilosti pro kombinované intenzivní programy popsaných v této příručce.

Mobilita zaměstnanců

Mobilitu zaměstnanců mohou uskutečnit vysokoškolští zaměstnanci jakéhokoli druhu nebo pozvaní pracovníci, kteří nejsou zaměstnanci vysokoškolských institucí. V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu musí mobilita souviset s profesním rozvojem daného zaměstnance a naplňovat jeho potřeby v oblasti studia a osobního rozvoje.

Zaměstnanci mohou absolvovat níže uvedené aktivity:

 • Výukový pobyt v partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Výukový pobyt v zahraničí umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo zaměstnancům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců za účelem výuky se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia.
 • Školení v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci, podniku nebo na jiném relevantním pracovišti. Školení v zahraničí umožňuje všem zaměstnancům vysokoškolských institucí účastnit se odborné přípravy v zahraničí, která je relevantní z hlediska jejich každodenní práce v dané vysokoškolské instituci. Může mít podobu školicích akcí (vyjma konferencí) nebo stínování či pozorování na pracovišti.

Pobyt v zahraničí v rámci mobility zaměstnanců může být kombinací výukového pobytu a školení. Jakýkoli výukový pobyt nebo školení lze uskutečnit formou kombinované mobility.

Kombinované intenzivní programy

Jedná se o krátké a intenzivní programy, které využívají inovativní způsoby učení a výuky, včetně on-line spolupráce. Programy mohou zahrnovat učení založené na výzvách, kdy nadnárodní a mezioborové týmy spolupracují při řešení výzev, například výzev souvisejících s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje nebo jiných společenských výzev, které určí regiony, města nebo podniky. Intenzivní program by měl mít přidanou hodnotu ve srovnání se stávajícími kurzy nebo školeními, které nabízejí zúčastněné vysokoškolské instituce, a může být víceletý. Umožněním nových a flexibilnějších formátů mobility, které kombinují fyzickou mobilitu s virtuální částí, se kombinované intenzivní programy snaží oslovit všechny typy studentů ze všech prostředí, studijních oborů a cyklů.

Skupiny vysokoškolských institucí budou mít možnost organizovat krátké kombinované intenzivní programy učení, výuky a školení pro studenty a zaměstnance. Během těchto kombinovaných intenzivních programů budou skupiny studentů anebo zaměstnanců jako účastníci vzdělávání absolvovat krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí v kombinaci s povinnou virtuální složkou, jež bude usnadňovat výměnu a týmovou činnost v rámci společného on-line vzdělávání. Virtuální složka musí on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání, aby mohli společně a současně pracovat na konkrétních úkolech, které jsou součástí kombinovaného intenzivního programu a započítávají se do celkových výsledků učení.

Kromě toho mohou být kombinované intenzivní programy otevřeny studentům a zaměstnancům kterékoli vysokoškolské instituce, včetně místních studentů a místních zaměstnanců. Kombinované intenzivní programy budují v zúčastněných vysokoškolských institucích kapacity pro vývoj a zavádění inovativních výukových a studijních postupů.

Mezinárodní mobilita zahrnující třetí země nepřidružené k Programu

Akce týkající se mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání je v první řadě zaměřena na podporu mobilit mezi členskými státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu – na evropský rozměr. Kromě toho tato akce podporuje mezinárodní rozměr prostřednictvím dvou složek mobility, do nichž jsou zapojeny třetí země nepřidružené k programu po celém světě. Jedna složka podporuje mobilitu do všech třetích zemí nepřidružených k programu ( regiony 1–149 ) a je financována z fondů vnitřní politiky EU10 . Další složka podporuje mobilitu do a ze třetích zemí nepřidružených k programu (vyjma regionů 13 a 14) a je financována z nástrojů vnější činnosti EU (viz oddíl uvádějící způsobilé země v části A této příručky).

Tyto dvě složky mezinárodní mobility sledují různé, avšak vzájemně se doplňující cíle, které odrážejí politické priority příslušných zdrojů financování:

Mezinárodní výjezdní mobilita podporovaná z fondů vnitřní politiky

Prvořadý důraz je kladen na rozvoj dovedností zaměřených do budoucnosti a dalších relevantních dovedností studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí v členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu. Mezinárodní mobility do jakékoli nepřidružené země jsou financovány z grantu uděleného na projekty mobility. Příjemci grantu mohou využít až 20 % z posledního uděleného projektového grantu na výjezdní mobilitu do nepřidružených zemí po celém světě (regiony 1–14). Účelem těchto příležitostí je povzbudit organizaci v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu k rozvoji výjezdních mobilit s několika třetími zeměmi nepřidruženými k programu a očekává se, že tyto mobility pokryjí co nejširší geografický rozsah.

Mezinárodní výjezdní a příchozí mobilita podporovaná z fondů vnější politiky

Tato akce sleduje priority vnější politiky EU; je tudíž stanovena řada cílů a pravidel spolupráce s dvanácti způsobilými regiony (1–12), které jsou podrobně popsány dále v části „Doplňující informace pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky“.

Není-li uvedeno jinak, jsou mezinárodní mobility popsané v rámci této akce použitelné pro obě složky.

Jaká kritéria se používají pro žádost týkající se projektu mobility a jeho provádění?

Obecná kritéria způsobilosti se týkají obecných požadavků na úrovni projektu, zatímco specifická kritéria uvedená v následujících oddílech se týkají požadavků na realizaci konkrétních aktivit. 

Obecná Kritéria Způsobilosti projektů mobility

Aby byl žadatel způsobilý pro udělení grantu Erasmus+, musí splňovat tato kritéria: 

Způsobilé aktivity

Vysokoškolské instituce mohou realizovat jednu nebo více těchto aktivit:

 • mobilita studentů za účelem studia,
  • mobilita studentů za účelem stáže,
 • mobilita zaměstnanců za účelem výuky,
 • mobilita zaměstnanců za účelem školení,
 • kombinované intenzivní programy (nikoli pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky).

Způsobilé toky mobility:

 • Pro projekty mobility podporované z fondů vnitřní politiky: z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu do kterékoli země světa (členské státy EU a třetí země přidružené k programu a třetí země nepřidružené k programu z regionů 1–14).
 • Pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky: mezi členskými státy EU nebo třetími zeměmi přidruženými k programu a třetími zeměmi nepřidruženými k programu (vyjma regionů 13 a 14).

Kdo může podat žádost?

O grant mohou požádat organizace s touto akreditací:

 • V případě individuální žádosti vysokoškolské instituce: vysokoškolské instituce se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu, kterým byla udělena Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).
 • V případě žádosti konsorcia mobility: koordinující organizace se sídlem v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu, které jsou koordinátory konsorcia s akreditací Erasmus pro konsorcia mobility ve vysokoškolském vzdělávání. Organizace, které nejsou držiteli platné akreditace konsorcia, mohou o tuto akreditaci požádat jménem konsorcia mobility v rámci výzvy, při které podávají žádost o grant na projekt mobility nebo v rámci předchozí výzvy. Všechny zapojené vysokoškolské instituce z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu musí být držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). Tyto organizace budou pro projekt mobility způsobilé pouze tehdy, pokud bude jejich žádost o akreditaci konsorcia schválena.

Vysokoškolští studenti a zaměstnanci nemohou žádat o grant přímo. Kritéria pro výběr účastníků mobility a kombinovaných intenzivních programů vymezuje vysokoškolská instituce, ve které tyto osoby studují nebo jsou zaměstnány.

Způsobilé země

Pro účast na aktivitách:

 • kterýkoli členský stát EU nebo třetí země přidružená k programu,
 • kterákoli třetí země nepřidružená k programu (případné podmínky v projektech mobility podporovaných z fondů vnější politiky viz oddíl „Doplňující informace pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky“ této akce a oddíl „Způsobilé země“ v části A).

Počet zúčastněných organizací

V žádosti figuruje pouze jedna organizace (žadatel). Je to buď jednotlivá vysokoškolská instituce, nebo koordinátor konsorcia mobility se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu.

V průběhu realizace projektu mobility do něj musí být zapojeny nejméně dvě organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající). Pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky musí být zapojena nejméně jedna organizace ze třetí země nepřidružené k programu.

Pro kombinované intenzivní programy v projektech mobility podporovaných z fondů vnitřní politiky: kromě žadatele (žadatelské vysokoškolské instituce nebo vysokoškolské instituce v žadatelském konsorciu mobility) se do organizace kombinovaného intenzivního programu musí během provádění zapojit alespoň dvě vysokoškolské instituce ze dvou dalších členských států EU a třetích zemí přidružených k programu. 

Délka projektu

Projekty mobility podporované z fondů vnitřní politiky: 26 měsíců

Projekty mobility podporované z fondů vnější politiky: 24 nebo 36 měsíců

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž má žadatelská organizace sídlo.

Kdy podat žádost?

Pro projekty financované z fondů vnitřní politiky začínající 1. června i pro projekty financované z fondů vnější politiky začínající 1. srpna musí být žádost o grant podána nejpozději do 20. února téhož roku do 12:00:00 (poledne) SEČ.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další nutná kritéria

Vysokoškolská instituce může žádat o grant u své národní agentury dvěma různými způsoby:

 • přímo jako samostatná vysokoškolská instituce,
 • prostřednictvím konsorcia mobility, jehož je koordinátorem/členem.

Vysokoškolská instituce může v jednom výběrovém kole podat pouze jednu žádost o projekt mobility, a to jako samostatná vysokoškolská instituce a/nebo jako koordinující vysokoškolská instituce z daného konsorcia. Vysokoškolská instituce však může být součástí nebo koordinátorem několika různých konsorcií mobility, která podávají žádosti současně.

Oba způsoby (individuální žádost a žádost skrze konsorcium) mohou být použity souběžně. Vysokoškolská instituce však i nadále odpovídá za předcházení dvojímu financování účastníků v případě, že jsou v jednom akademickém roce využity oba tyto způsoby.

Projekt mobility by měl realizovat iniciativu Evropská studentská karta, aby usnadnil on-line řízení cyklu mobility a další přístupy, které budou šetrnější k životnímu prostředí a budou více podporovat začleňování, a to v souladu Listinou programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) a s pokyny k této listině.

Vedle výše uvedených kritérií způsobilosti budou žadatelé posuzováni podle příslušných kritérií způsobilosti uvedených v následujícím oddíle a podle příslušných kritérií pro vyloučení, výběr a udělení grantu. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Specifická kritéria způsobilosti pro mobilitu studentů

Způsobilé aktivity

Viz způsobilé aktivity v části Obecná způsobilost projektů mobility.

Způsobilé zúčastněné organizace

Mobilita studentů za účelem studia:

Všechny zúčastněné organizace z členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu (vysílající i přijímající) musí být vysokoškolskými institucemi, kterým byla udělena listina ECHE. Všechny zúčastněné organizace z třetích zemí nepřidružených k programu (vysílající i přijímající) musí být vysokoškolskými institucemi uznanými příslušnými orgány a musí mít před zahájením mobility podepsané meziinstitucionální dohody se svými partnery z členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Mobilita studentů za účelem stáže:

Vysílající organizace musí být vysokoškolskou institucí z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolskou institucí z třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohody se svými partnery z členských států EU nebo ze třetích zemí přidružených k programu.

V případě mobility studentů za účelem stáže může být přijímající organizací11 :

 • jakákoli veřejná či soukromá organizace, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. Touto organizací může například být:
  • státní nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
  • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
  • velvyslanectví nebo konzulární úřady vysílajícího členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu,
  • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů,
  • výzkumná instituce,
  • nadace,
  • škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých), 
 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace,
 • subjekt poskytující kariérní poradenství, profesní poradenství a informační služby,
 • vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce ze třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohody se svými partnery z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu.

Doba trvání aktivity

Mobilita studentů za účelem studia: od 2 měsíců (nebo jednoho semestru či trimestru) do 12 měsíců fyzické mobility, bez započtení doby na cestu.

Tato doba může zahrnovat dobu případné doplňkové stáže, je-li naplánována, a lze ji zorganizovat různými způsoby v závislosti na kontextu: buď jsou činnosti prováděny postupně, nebo souběžně. Kombinace se řídí pravidly financování a minimální dobou trvání studijní mobility.

Mobilita studentů za účelem stáže: od 2 do 12 měsíců fyzické mobility bez započtení doby na cestu.

Kterýkoli student, zejména ten, který není schopen se zúčastnit dlouhodobé fyzické mobility za účelem studia nebo stáže, například kvůli svému studijnímu oboru nebo z toho důvodu, že má méně příležitostí k účasti, může kombinovat kratší fyzickou mobilitu s virtuální složkou (kombinovaná krátkodobá mobilita). Kromě toho se může každý student účastnit kombinovaných intenzivních programů. V takových případech musí fyzická mobilita trvat 5 až 30 dnů (bez započtení doby na cestu) a musí být kombinována s povinnou virtuální složkou, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Za kombinovanou mobilitu za účelem studia musí být udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Mobilita za účelem studia a/nebo stáží pro doktorandy: od 5 do 30 dnů nebo od 2 do 12 měsíců fyzické mobility (mobilita za účelem studia může zahrnovat dobu doplňkové stáže, je-li naplánována), bez započtení doby na cestu.

Celková způsobilá doba trvání na jeden cyklus studia:

Tentýž student se může zúčastnit mobility v celkové délce maximálně 12 měsíců12  fyzické mobility během každého cyklu studia13  bez ohledu na počet a druh mobilit:

 • během prvního studijního cyklu (bakalářské studium nebo jeho ekvivalent) včetně krátkého vzdělávacího cyklu (úrovně 5 a 6 evropského rámce kvalifikací neboli EQF),
 • v průběhu druhého cyklu studia (magisterské studium nebo jeho ekvivalent – kvalifikační úroveň EQF 7) a
 • v průběhu třetího cyklu studia jako doktorand (doktorský stupeň nebo kvalifikační úroveň EQF 8).

Doba trvání stáže čerstvých absolventů se započítává do maximálních 12 měsíců za cyklus, v němž o stáž požádají.

Období fyzické mobility lze přerušit. Doba přerušení se nezapočítává do doby trvání mobility.

U stáží se dovolená daného podniku/organizace nepovažuje za dobu přerušení.  Grant během této dovolené trvá. Dovolená se započítává do minimální doby trvání stáže.

Místo (místa) konání aktivity

Studenti musí fyzickou mobilitu absolvovat v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu, které nejsou ani zemí vysílající organizace, ani zemí jejich pobytu během studia14 .

Způsobilí účastníci

Studenti zapsaní na vysokoškolské instituci do studijního programu, jehož absolvováním získají uznávaný titul, včetně dvojího/společného diplomu15 , nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu včetně). V případě doktorandské mobility musí být účastník na kvalifikační úrovni 8 EQF.

Čerství vysokoškolští absolventi se mohou účastnit mobility za účelem stáží. Organizace, která je příjemcem grantu, se může rozhodnout, že se do stáží čerstvých absolventů nezapojí. Čerstvé absolventy musí jejich vysokoškolská instituce vybrat v posledním roce studia a svoji zahraniční stáž musí realizovat a dokončit do jednoho roku od ukončení studia16 .

Další kritéria

Mobilita studentů se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia. Mobilita studentů může zahrnovat dobu studia kombinovanou s krátkou stáží (kratší než 2 měsíce), přičemž tato mobilita bude považována za celkovou dobu studia. Student, vysílající a přijímající organizace musí podepsat studijní smlouvu.

Doba studia v zahraničí musí být součástí studijního programu studenta vedoucího k dosažení titulu. Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta.

Za stáž nelze považovat studium v kurzech v rámci vysokoškolské instituce.

V případě kombinované mobility studentů mohou aktivity zahrnovat účast v kurzech nabízených ve formátu kombinovaného učení v jakékoli partnerské vysokoškolské instituci, on-line odbornou přípravu a pracovní činnosti nebo účast v kombinovaných intenzivních programech.

Pokud jde o mezinárodní mobilitu, viz oddíl „Mezinárodní mobilita zahrnující třetí země nepřidružené k programu“.

Specifická Kritéria Způsobilosti pro Mobilitu Zaměstnanců

Způsobilé aktivity

Viz způsobilé aktivity v části Obecná způsobilost projektů mobility.

Způsobilé zúčastněné organizace

Mobilita zaměstnanců za účelem výuky:

Vysílající organizace musí být:

 • vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo
 • vysokoškolská instituce z třetí země nepřidružené k programu uznaná příslušnými orgány, která před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohody se svými partnery z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu, nebo
 • v případě zaměstnanců pozvaných k výuce na vysokoškolské instituci: jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (které nebyla udělena listina ECHE) v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací. Touto organizací může například být:
  • státní nebo soukromý, malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků),
  • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
  • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů, profesních sdružení a odborových svazů,
  • výzkumná instituce,
  • nadace,
  • škola, školské zařízení, vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých),
  • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace,
  • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby.

Přijímající organizací musí být vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce ze třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohodu se svým partnerem z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu.

Mobilita zaměstnanců za účelem školení:

Vysílající organizací musí být vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce ze třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohody se svými partnery z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu.

Přijímající organizací musí být:

 • vysokoškolská instituce z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu, které byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce ze třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala meziinstitucionální dohody se svými partnery z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu, nebo
 • jakákoli veřejná nebo soukromá organizace z členských států EU a ze třetích zemí přidružených k programu (nebo ze třetích zemí nepřidružených k programu, je-li projekt mobility financován z fondů vnitřní politiky), která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací.

Doba trvání mobility

Mobilita zaměstnanců za účelem výuky a školení:

Doba trvání mobility mezi členskými státy EU a zeměmi přidruženými k programu musí činit 2 až 60 dnů fyzické mobility, bez započtení doby na cestu. V případě pozvaných pracovníků z podniků je minimální doba trvání 1 den fyzické mobility.

V případě mobility zahrnující třetí země nepřidružené k programu musí mobilita trvat od 5 do 60 dnů, bez započtení doby na cestu. Totéž platí pro pozvané zaměstnance z podniků.

Ve všech případech musí být minimální počet dnů tvořen po sobě jdoucími dny.

Období fyzické mobility lze přerušit. Doba přerušení se nezapočítává do doby trvání mobility.

Výuka musí trvat nejméně 8 hodin za týden (případně za jakoukoli jinou dobu pobytu kratší než týden). V případě, že mobilita trvá déle než jeden týden, měl by být minimální počet vyučovacích hodin za neúplný týden úměrný délce trvání tohoto týdne. Platí následující výjimky:

 • Minimální počet vyučovacích hodin pro zaměstnance pozvané z podniků není stanoven.
 • Pokud je výuková činnost spojena se školením v průběhu jediného období v zahraničí, snižuje se minimální počet vyučovacích hodin týdně (nebo za jakoukoli jinou dobu pobytu kratší než týden) na 4 hodiny.

Každý zaměstnanec se může účastnit kombinovaných intenzivních programů. V případě mobility zaměstnanců za účelem školení v kombinovaném intenzivním programu musí fyzická mobilita trvat 5 až 30 dnů (bez započtení doby na cestu) a musí být kombinována s povinnou virtuální složkou, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. V případě mobility zaměstnanců za účelem výuky v kombinovaném intenzivním programu podporovaném z fondů vnitřní politiky musí fyzická mobilita trvat 2 dny až 30 dní (bez započtení doby na cestu) nebo minimálně jeden den pro pozvané zaměstnance z podniků, přičemž je virtuální složka nepovinná.

Místo(a) konání aktivity

Zaměstnanci musí fyzickou mobilitu absolvovat v kterémkoli členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu, které nejsou zemí, v níž se nachází vysílající organizace, ani zemí bydliště17  zaměstnance.

Způsobilí účastníci

Mobilita zaměstnanců za účelem výuky:

 • Zaměstnanci vysokoškolské instituce v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.
 • Pracovníci jakéhokoli podniku z kterékoli země, kteří pracují ve veřejné nebo soukromé organizaci (která není vysokoškolskou organizací, jíž byla udělena listina ECHE) působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací a byli pozváni, aby vyučovali na vysokoškolské instituci v kterékoli zemi (včetně doktorandů, kteří jsou zaměstnanci). 

Mobilita zaměstnanců za účelem školení:

Zaměstnanci vysokoškolské instituce v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Další kritéria

Mobilitu zaměstnanců může tvořit doba výuky v kombinaci s dobou školení, přičemž tato mobilita bude považována za celkovou dobu výuky. Mobilita za účelem výuky nebo školení se může uskutečnit ve více než jedné přijímající organizaci v téže zemi, přičemž tato mobilita bude považována za jedno období výuky nebo školení s platnou minimální délkou pobytu.

Mobilita za účelem výuky se může uskutečnit v jakémkoli oboru studia.

Mobilita za účelem výuky může zahrnovat poskytování školení pro účely rozvoje partnerské vysokoškolské instituce.

Zaměstnanec, vysílající a přijímající organizace musí podepsat studijní smlouvu.

Pokud jde o mezinárodní mobilitu, viz „Mezinárodní mobilita zahrnující třetí země nepřidružené k programu“.

Specifická kritéria způsobilosti pro kombinované intenzivní programy

Způsobilé zúčastněné organizace

Kombinovaný intenzivní program musí připravit a realizovat nejméně tři vysokoškolské instituce z nejméně tří členských států EU a třetích zemí přidružených k programu.

Kromě toho se může programu zúčastnit a účastníky vysílat jakákoli jiná vysokoškolská instituce nebo organizace se sídlem v členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo třetí zemi nepřidružené k programu.

Vysokoškolskými institucemi vysílajícími studenty a zaměstnance jako účastníky vzdělávání v rámci kombinovaných intenzivních programů musí být vysokoškolské instituce z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu, kterým byla udělena listina ECHE, nebo vysokoškolská instituce ze třetí země nepřidružené k programu, která je uznána příslušnými orgány a před zahájením mobility podepsala interinstitucionální dohody se svými partnery z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu.

U pedagogů a školitelů zapojených do realizace programu se může jednat o jakoukoli organizaci z členského státu EU nebo ze třetí země přidružené k programu nebo ze třetí země nepřidružené k programu (viz způsobilí účastníci).

Účastníci mohou být vysláni s financováním z programu Erasmus+, nebo je lze vyslat na vlastní náklady. Vysokoškolské instituce ze třetích zemí nepřidružených k programu mohou vysílat účastníky v rámci programu Erasmus+, pokud má přijímající instituce souběžně projekt mobility financovaný z fondů vnější politiky pro přijíždějící studenty a zaměstnance z těchto zemí. Tito účastníci z třetích zemí nepřidružených k programu se nezapočítávají do minimálních požadavků.

Přijímající vysokoškolská instituce musí být držitelem listiny ECHE. Přijímající vysokoškolskou institucí může být koordinující vysokoškolská instituce nebo jiná vysokoškolská instituce. Společně přijímat účastníky v přijímající zemi během části fyzické aktivity mohou i jiné organizace.

Také koordinující vysokoškolská instituce musí být držitelem listiny ECHE. Koordinující/přijímající vysokoškolská instituce je buď žadatelskou vysokoškolskou institucí, nebo vysokoškolskou institucí, jež je členem žadatelského konsorcia mobility pro projekt mobility financovaný z fondů vnitřní politiky.

Doba trvání aktivity

Doba trvání fyzické složky kombinovaného intenzivního programu musí u účastníků vzdělávání činit 5 až 30 dnů. Pro dobu trvání virtuální složky nejsou stanovena žádná kritéria způsobilosti, za kombinaci virtuální a fyzické složky však musí být studentům udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Místo(a) konání aktivity

Fyzická aktivita může probíhat v přijímající vysokoškolské instituci nebo na jakémkoli jiném místě v zemi přijímající vysokoškolské instituce.

Způsobilí účastníci

Studenti

Studenti zapsaní na vysokoškolské instituci v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu do studijního programu, jehož absolvováním získají uznávaný titul nebo jinou uznávanou terciární kvalifikaci (až do úrovně doktorátu včetně).

Zaměstnanci

Zaměstnanci vysokoškolské instituce v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.

Pedagogové a školitelé zapojení do realizace programu:

 • Pracovníci vysokoškolské instituce v členském státě EU, třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu.
 • Pracovníci, kteří byli pozváni, aby vyučovali na vysokoškolské instituci: z jakéhokoli veřejného nebo soukromého podniku / veřejné nebo soukromé organizace (vyjma vysokoškolských institucí, kterým byla udělena listina ECHE); podnik/organizace by měl(a) pocházet z členského státu EU, ze třetí země přidružené k programu nebo ze třetí země nepřidružené k programu a působit na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, výzkumu a inovací; jako způsobilé osoby se v rámci této akce počítají i doktorandi, kteří jsou zaměstnanci.

Další kritéria

Kombinované intenzivní programy pro studenty musí zahrnovat krátkodobou fyzickou mobilitu v zahraničí v kombinaci s povinnou virtuální složkou, jež bude usnadňovat výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line vzdělávání. Virtuální složka musí on-line prostředky propojit účastníky vzdělávání, aby mohli společně a současně pracovat na konkrétních úkolech, které jsou součástí kombinovaného intenzivního programu a započítávají se do celkových výsledků učení.

Za kombinované intenzivní programy musí být studentům udělovány nejméně 3 kredity ECTS.

Aby byly způsobilé pro organizační podporu, musí kombinované intenzivní programy zahrnovat nejméně 10 mobilních účastníků vzdělávání v rámci programu Erasmus+ podporovaných z fondů vnitřní politiky (kromě pedagogů/školitelů zapojených do realizace programu). Těchto 10 mobilních účastníků vzdělávání musí svou mobilitu realizovat konkrétně za účelem účasti v kombinovaném intenzivním programu prostřednictvím kterékoli z těchto mobilit Erasmus+: kombinovaná krátkodobá mobilita studentů za účelem studia nebo kombinovaná mobilita pracovníků za účelem školení.

Pobytové náklady a případně cestovní náklady pro účastníky fyzické aktivity hradí vysílající organizace (a přijímající vysokoškolská instituce v případě pozvaných pracovníků z podniků a účastníků ze třetích zemí nepřidružených k programu financovaných z nástrojů vnější činnosti).

Další informace pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky

Finanční prostředky dostupné na projekty mobility podporované z fondů vnější politiky jsou rozděleny mezi různé regiony světa ve dvanácti rozpočtových obálkách, přičemž velikost každé rozpočtové obálky se různí podle priorit vnější politiky EU. Další informace o částkách, které jsou k dispozici v rámci každé rozpočtové obálky, budou zveřejněny na internetových stránkách národních agentur.

EU si stanovila řadu orientačních cílů vztahujících se ke geografické vyváženosti a prioritám, které musí být dosaženy na evropské úrovni po celou dobu trvání programu (2021–2027), včetně spolupráce s nejméně rozvinutými zeměmi. Tyto orientační cíle a priority nemusí být dosaženy jednotlivými vysokoškolskými institucemi, národní agentury je však budou brát v úvahu pro účely přidělování dostupných rozpočtových prostředků. Jedná se o tyto cíle stanovené pro projekty mobility celkově podporované z fondů vnější politiky na úrovni členských států EU a zemí přidružených k programu podle výzvy pro rok 2027:

 • Asie:  
  • nejméně 25 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s nejméně rozvinutými zeměmi v tomto regionu,
  • nejvýše 25 % rozpočtu by mělo být použito na mobility se zeměmi s vysokými příjmy v tomto regionu,
  • nejvýše 15 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s Čínou,
  • nejvýše 10 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s Indií.
 • Tichomoří:
  • nejvýše 86,5 % rozpočtu by mělo být celkově použito na mobility s Austrálií a Novým Zélandem.
 • Subsaharská Afrika: 
  • nejméně 35 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s nejméně rozvinutými zeměmi v tomto regionu, a to se zvláštním důrazem na země prioritní z hlediska migrace,
  • nejvýše 8 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s kteroukoli zemí.
 • Latinská Amerika:
  • nejvýše 30 % rozpočtu by mělo být celkově použito na mobility s Brazílií a Mexikem.
 • Východní partnerství:
  • nejméně 40 % rozpočtu by mělo být přiděleno studentům s omezenými příležitostmi.
 • Jižní sousedství:
  • nejvýše 15 % rozpočtu by mělo být použito na mobility s kteroukoli zemí,
  • nejméně 65 % finančních prostředků by mělo být přiděleno studentům, z nichž 50 % by měli představovat studenti s omezenými příležitostmi.
 • Západní Balkán: důraz by měl být kladen na mobilitu studentů.

Vzhledem k požadavku přispívat k cílům vnější činnosti EU jsou mobility studentů pro krátký, první a druhý cyklus uskutečňované se zeměmi způsobilými pro oficiální rozvojovou pomoc (ORP)18  v regionech 2–11 omezeny na příchozí mobilitu ze třetích zemí nepřidružených k programu. Výjezdní mobilita směrem do těchto regionů je možná pouze pro studenty na doktorském stupni a pro zaměstnance.

Pokud byl žadateli udělen grant na projekt mobility podpořený z fondů vnitřní politiky, mohou být výše uvedené nezpůsobilé toky mezinárodní výjezdní mobility do těchto regionů doplňkově financovány z tohoto projektu mobility podpořeného z fondů vnitřní politiky.

A konečně také vysokoškolské instituce mohou žádat o 100 % mobilit pracovníků nebo 100 % mobilit studentů, popřípadě jejich kombinaci, pokud to je v souladu s případnými dodatečnými kritérii stanovenými pro projekty národní agenturou (viz následující oddíl).

Dodatečná kritéria způsobilosti pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky stanovená Národními Agenturami

V případech, kde je rozpočtová obálka pro určitý partnerský region omezená, si národní agentura může zvolit další jedno či více kritérií způsobilosti z tohoto seznamu:

 • omezení studijního cyklu pro účastníky (např. omezení žádostí pouze na jeden nebo dva cykly – bakalářský, magisterský nebo doktorský),
 • omezení druhu účastníků pouze na zaměstnance nebo studenty,
 • omezení délky trvání mobility (např. maximální délka mobility studentů 6 měsíců nebo maximální délka mobility zaměstnanců 10 dní).

Pokud se národní agentura rozhodne použít pro projekty tato dodatečná kritéria způsobilosti, sdělí toto rozhodnutí v dostatečném předstihu před termínem podávání žádostí o grant, a to zejména na internetových stránkách národní agentury.

Kritéria pro udělení grantu

Kritéria pro udělení grantu na projekty mobility podporované z fondů vnitřní politiky

Nedochází ke kvalitativnímu hodnocení (kvalita byla ohodnocena v rámci žádosti o listinu ECHE nebo při výběru akreditace konsorcia mobility), a proto nejsou stanovena žádná hodnotící kritéria.

Každá žádost, která úspěšně projde kontrolou způsobilosti, obdrží finanční podporu.

Maximální výše grantu bude záviset na řadě podmínek:

 • na počtu mobilit, kterých se žádost týká,
 • na dosavadních výsledcích žadatele z hlediska počtu mobilit, kvality realizace aktivit a řádného finančního řízení, pokud žadatel podobný grant obdržel v předchozích letech,
 • na počtu kombinovaných intenzivních programů, kterých se žádost týká,
 • na celkovém vnitrostátním rozpočtu přiděleném na tuto akci mobility v rámci projektů mobility podporovaných z fondů vnitřní politiky.

Kritéria pro udělení grantu na projekty mobility podporované z fondů vnější politiky

Způsobilé žádosti o granty (poté co prošly ověřením způsobilosti) budou posouzeny na základě těchto kritérií pro udělení grantu:

Kritérium pro udělení grantu na úrovni projektu: Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce - (maximálně 40 bodů)

 • Míra, do jaké žadatelská organizace jasně popisuje odpovědnosti, role a úkoly mezi partnery.
 • Míra, do jaké je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Kompletnost a kvalita opatření pro výběr účastníků, podpora, která je jim poskytnuta, a uznání období jejich mobility (především v třetí zemi nepřidružené k programu).

Kritérium pro udělení grantu na úrovni regionu: Relevance strategie - (maximálně 40 bodů)

Pro každé regionální partnerství:

 • Míra, do jaké je plánovaný projekt mobility relevantní vzhledem ke strategii internacionalizace zapojených vysokoškolských institucí.
 • Odůvodnění výběru mobility zaměstnanců a/nebo studentů.
 • Odůvodnění zaměření spolupráce s vysokoškolskými institucemi / organizacemi v konkrétních zemích partnerského regionu.

Kritérium pro udělení grantu na úrovni regionu: Dopad a šíření výsledků - (maximálně 20 bodů)

Pro každé regionální partnerství:

 • Potenciální dopad projektu na účastníky, žadatele a partnerské organizace na místní, regionální a národní úrovni.
 • Kvalita opatření cílených na šíření výsledků projektu mobility na úrovni fakult a institucí, a pokud je to relevantní, i mimo ně, a to ve všech zúčastněných zemích.

Žadatel vysvětlí, jakým způsobem projekt splňuje tato tři kritéria z pohledu jeho vlastní instituce (nebo institucí v případě, že je žádost předkládána konsorciem) a z pohledu partnerských institucí ve třetích zemích nepřidružených k programu. Otázka odpovídající kritériu pro udělení grantu Kvalita koncepce projektu a nastavení spolupráce musí být zodpovězena pro celý návrh projektu najednou, zatímco otázky odpovídající kritériu pro udělení grantu Relevance strategie a Dopad a šíření výsledků musí být zodpovězeny pro každý region, který žadatel hodlá do projektu zapojit.

Žadatelé by měli svůj návrh sdružit do „regionálních partnerství“, tj. nově seskupit všechny aktivity zahrnující země z téhož regionu. Každé regionální partnerství bude bodově ohodnoceno samostatně. Pro účely financování budou zvažována pouze regionální partnerství, která získají alespoň 60 bodů a zároveň splní 50% prahovou hodnotu pro každé kritérium udělení grantu uvedené v tabulce.

Celkový grant udělený projektu bude součtem grantů udělených regionálním partnerstvím, která dosáhla minimální hranice kvality, a to v závislosti na řadě prvků:

 • na počtu účastníků a době trvání aktivity, která je předmětem žádosti,
 • na rozpočtu určeném pro zemi nebo region,
 • na geografickém vyvážení v rámci daného regionu.

Bez ohledu na skóre regionálních partnerství nad uvedenou prahovou hodnotou může národní agentura upřednostnit mobility s určitými zeměmi, aby zajistila geografickou vyváženost v daném regionu, jak ji vymezují výše uvedené geografické cíle.

Národní agentura není povinna financovat všechny mobility požadované pro určitou třetí zemi nepřidruženou k programu, je-li žádost s ohledem na dostupný rozpočet považována za nepřiměřenou.

A) Pravidla financování vztahující se na všechny mobility v rámci vysokoškolského vzdělávání

Rozpočtová kategorie - Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady, které přímo souvisejí s realizací mobilit (s výjimkou nákladů na pobyt a cestu účastníků).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků mobilit.

Částka

Pro projekty mobility podporované z fondů vnitřní politiky:

Do počtu 100 účastníků: 400 EUR na účastníka, a v případě více než 100 účastníků: 230 EUR na každého dalšího účastníka

Pro projekty mobility podporované z fondů vnější politiky:

500 EUR na účastníka

Rozpočtová kategorie - Podpora na cestovní náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Příspěvek na cestovní náklady účastníků z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Do vzdálenosti pod 500 km budou účastníci zpravidla cestovat dopravními prostředky s nízkými emisemi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti každého účastníka. Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity19  stanovit pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise20 .

V případě potřeby může individuální podpora na pokrytí pobytových nákladů zahrnovat i dobu cesty před zahájením a po skončení aktivity, nejvýše však dva dny na cestu v případě účastníků a doprovodných osob, kteří obdrží podporu na standardní (tj. nikoli ekologicky šetrnou) cestu, a nejvýše šest dnů na cestu v případě účastníků, kteří obdrží podporu na ekologicky šetrné cestování.

V řádně odůvodněných případech mohou národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány21  rozhodnout o neposkytnutí podpory na cestovní náklady u projektů mobility v rámci dlouhodobé evropské mobility studentů, které jsou podporovány z fondů vnitřní politiky (tj. dlouhodobá mobilita studentů do členských států EU a třetích zemí přidružených k programu nebo do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 nebo 14).

Částka

Cestovní vzdálenost

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, které není ekologicky šetrné

10–99 km

56 EUR

28 EUR

100–499 km

285 EUR

211 EUR

500–1 999 km

417 EUR

309 EUR

2 000–2 999 km

535 EUR

395 EUR

3 000–3 999 km

785 EUR

580 EUR

4 000–7 999 km

1 188 EUR

1 188 EUR

8 000 km nebo více

1 735 EUR

1 735 EUR

Rozpočtová kategorie - Podpora inkluze

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Podpora inkluze pro organizace: Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi vyžadující další podporu, a to na základě skutečných nákladů.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, kteří získávají další podporu, podle skutečných nákladů prostřednictvím kategorie podpory inkluze.

Částka

125 EUR na účastníka

Podpora inkluze pro účastníky: Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi. Tyto náklady zejména slouží k pokrytí dodatečné finanční podpory, která je vyžadována pro účastníky s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, aby se mohli zapojit do mobility, jakož i přípravné návštěvy, a pro doprovodné osoby (včetně nákladů na cestu a pobyt, pokud jsou zdůvodněny a nejsou u daných účastníků hrazeny v rámci rozpočtových kategorií „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“)22 .

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Částka

100 % uznatelných nákladů

Rozpočtová kategorie - Mimořádné náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

V případě projektu mobility financovaného z fondů vnitřní politiky: vysoké cestovní náklady účastníků způsobilých k získání podpory na cestovní náklady.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou

Částka

Náklady na finanční záruku: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných cestovních nákladů

Grant na organizaci mobilit pro příjemce (vysokoškolské instituce nebo konsorcia):

Organizační podpora spojená s mobilitami je příspěvkem na jakékoli náklady vzniklé institucím v souvislosti s aktivitami na podporu přijíždějících i vyjíždějících studentů a pracovníků, v souladu se zásadami Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání v členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu a v případě institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu v souladu s principy ECHE promítnutými do meziinstitucionálních dohod. Například:

 • organizační ujednání s partnerskými institucemi včetně návštěv potenciálních partnerů za účelem sjednání podmínek meziinstitucionálních dohod pro výběr, přípravu, přijímání a začlenění účastníků mobility a za účelem aktualizace těchto meziinstitucionálních dohod,
 • zajištění aktuálních katalogů předmětů pro zahraniční studenty,
 • informační služby a pomoc studentům a zaměstnancům,
 • výběr studentů a zaměstnanců,
 • příprava studijních smluv (Learning Agreements) za účelem zajištění plného uznání všech absolvovaných předmětů pro studenty, příprava a uznávání dohod o mobilitě (Mobility Agreements) pro zaměstnance,
 • jazyková a kulturní příprava pro přijíždějící i vysílané studenty a zaměstnance jako doplněk k on-line jazykové podpoře Erasmus+,
 • podpora začlenění přijíždějících účastníků mobility do vysokoškolské instituce,
 • zajišťování účinného mentorování a dohledu pro účastníky mobility,
 • konkrétní opatření k zajištění kvality stáží studentů v přijímajících podnicích/organizacích,
 • zajištění uznávání absolvovaných předmětů a příslušných kreditů, vydávání výpisů studijních výsledků (Transcript of Records) a dodatků k diplomu,
 • podpora začlenění účastníků mobility po návratu a využití jejich nově osvojených schopností vysokoškolskou institucí a spolužáky,
 • realizace iniciativy Evropská studentská karta (digitalizace řízení mobility),
 • prosazování způsobů mobility, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a ekologičtější administrativní postupy,
 • prosazování a řízení účasti osob s omezenými příležitostmi,
 • určení a prosazování aktivit v rámci občanské angažovanosti a monitorování účasti na takovýchto aktivitách,
 • prosazování a řízení kombinované a/nebo mezinárodní mobility.

K zajištění kvalitní mobility se vysokoškolské instituce zavazují dodržovat všechny zásady Listiny, včetně těchto zásad: „zajistit, aby vyjíždějící účastníci mobility byli dobře připraveni na své aktivity v zahraničí, včetně kombinované mobility, a to prostřednictvím účasti v aktivitách s cílem dosáhnout nezbytné úrovně jazykových znalostí, a rozvíjet jejich mezikulturní kompetence“ a „poskytnout přijíždějícím účastníkům mobility náležitou jazykovou podporu“. Je možno využít stávajících možností jazykové výuky v rámci institucí. Vysokoškolské instituce, jež budou schopny zajistit vysoce kvalitní mobilitu studentů a zaměstnanců včetně jazykové podpory s nižšími náklady (nebo prostřednictvím financování z jiných zdrojů než z prostředků EU), budou moci převést určitý podíl grantu na podporu organizace mobilit na financování dalších mobilit. Míru flexibility v tomto ohledu stanoví grantová dohoda.

Ve všech případech budou příjemci smluvně zavázáni poskytovat vysoce kvalitní služby a jejich aktivity budou monitorovat a kontrolovat národní agentury, přičemž zohlední i zprávy účastníků, které předloží studenti a zaměstnanci a k nimž mají národní agentury a Evropská komise přímý přístup.

Organizační podpora se vypočítá na základě celkového počtu podpořených účastníků mobility (včetně účastníků mobility s nulovým grantem z programu Erasmus+ na celé období mobility –  mobility s nulovým grantem viz níže – a pracovníků z podniků vyučujících na vysokoškolské instituci). Účastníci mobility s nulovým grantem z programu Erasmus+ na celé období mobility se započítávají mezi podpořené účastníky mobility, neboť těží z jejího rámce a organizačních aktivit. Grant na organizaci mobilit se proto vyplácí i na tyto účastníky mobilit. To vylučuje osoby doprovázející účastníky při jejich činnosti v zahraničí. Výpočet organizační podpory se automaticky nezvyšuje, pokud dojde k organizaci dalších mobilit na základě převodu prostředků mezi rozpočtovými kategoriemi.

Pokud se jedná o konsorcium mobility, mohou si obdrženou organizační podporu rozdělit všichni členové podle pravidel, na kterých se mezi sebou sami dohodnou.

U projektů mobility podporovaných z fondů vnější politiky bude grant na organizaci mobilit sdílen dotčenými partnery podle oboustranně dohodnutého schématu, na kterém se zúčastněné instituce dohodnou.

Účastníci mobility s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+

Studenti a pracovníci s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ jsou účastníci mobilit, kteří neobdrží grant z programu Erasmus+ na cestovní a pobytové náklady, jinak ale splňují všechna kritéria pro mobilitu studentů a pracovníků a využívají veškerých výhod studenta nebo pracovníka účastnícího se programu Erasmus+. Mohou být příjemci prostředků z fondu EU mimo rámec programu Erasmus+ (ESF atd.) nebo národního, regionálního nebo jiného typu grantu jako příspěvku na náklady mobility. Počet účastníků mobility s nulovým grantem z prostředků EU v rámci programu Erasmus+ na celé období mobility se započítává do statistických podkladů ukazatelů výkonnosti, na základě kterých se rozděluje rozpočet EU mezi jednotlivé země. Účastníci s omezenými příležitostmi nemohou být účastníky s nulovým grantem.

Podpora inkluze

Osoba s omezenými příležitostmi se potýká s osobním, fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, kvůli kterému by účast v projektu / akci mobility nebyla možná bez dodatečné finanční či jiné podpory. Vysokoškolské instituce, které vyberou studenty a/nebo zaměstnance s omezenými příležitostmi, mohou požádat národní agenturu o dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Účastníci s omezenými příležitostmi, zejména ti s duševním, fyzickým nebo zdravotním postižením, tudíž mohou získat grantovou podporu převyšující maximální částku grantu pro jednotlivce uvedenou níže. Vysokoškolské instituce na svých internetových stránkách popíší, jak mohou studenti a zaměstnanci s omezenými příležitostmi o tuto dodatečnou grantovou podporu požádat a odůvodnit ji.

Dodatečné finanční prostředky pro studenty nebo zaměstnance s omezenými příležitostmi mohou být zajištěny také z dalších zdrojů na místní, regionální nebo národní úrovni.

Každá vysokoškolská instituce se podpisem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání zavazuje k zajištění rovného přístupu a rovných příležitostí pro účastníky ze všech prostředí. Proto mohou přijíždějící studenti a zaměstnanci s omezenými příležitostmi čerpat výhody podpůrných služeb, které přijímající instituce poskytuje místním studentům a zaměstnancům.

Mimořádné vysoké cestovní náklady

Na náhradu mimořádně vysokých cestovních nákladů mají nárok pouze účastníci způsobilí pro získání podpory na cestovní náklady, kteří se účastní projektů mobility podporovaných z fondů vnitřní politiky.

Příjemci projektů v oblasti mobility budou moci požádat o finanční podporu na vysoké cestovní náklady účastníků v rámci rozpočtové položky „mimořádné náklady“ (80 % celkových uznatelných nákladů). To bude možné, pokud budou příjemci schopni odůvodnit, že pravidla financování (založená na jednotkových nákladech podle pásem vzdálenosti) nepokrývají alespoň 70 % cestovních nákladů účastníků. Mimořádné vysoké cestovní náklady, pokud jsou přiznány, nahrazují podporu na cestovní náklady.

Další zdroje financování

Studenti a zaměstnanci mohou ke grantu z programu Erasmus+ nebo místo něj (pokud se jedná o účastníky mobilit s nulovým grantem z finančních prostředků EU) obdržet regionální, národní nebo jakýkoliv jiný druh grantu spravovaný jinou organizací, než je národní agentura (např. ministerstvem nebo regionálními orgány). Granty z programu Erasmus+ mohou být rovněž nahrazeny jinými prostředky z rozpočtu EU (ESF atd.). Na granty, jež pocházejí z jiných zdrojů financování než z rozpočtu EU, se nevztahují částky a jejich minimální a maximální rozmezí stanovené v tomto dokumentu.

V případě stáží mohou přijímající organizace stážistům poskytnout finanční podporu nebo příspěvek ve formě věcného plnění.

B) Grantová podpora mobility studentů

Podpora na pobytové náklady na fyzickou mobilitu – základní částky pro dlouhodobou mobilitu

Studenti mohou získat grant na pobytové náklady ve formě příspěvku na další výlohy vzniklé v souvislosti s dobou studia nebo stáže v zahraničí.

Pokud jde o mobilitu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu a mobilitu do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 a 14, stanoví měsíční částky národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány a/nebo vysokoškolskými institucemi na základě níže uvedených objektivních a transparentních kritérií. Přesné částky budou zveřejněny na internetových stránkách národních agentur a vysokoškolských institucí.

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu a třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 1423  jsou rozděleny do těchto tří skupin:

Skupina č. 1 - Země s vysokými životními náklady

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 14

Skupina č. 2 - Země se středně vysokými životními náklady

Česko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

Skupina č. 3 - Země s nízkými životními náklady

Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko.

Grant na pobytové náklady EU v rámci programu Erasmus+ poskytnutý studentům bude záviset na toku mobility mezi vysílající a přijímající zemí studenta, a to takto:

 • mobilita do země s obdobnou výší životních nákladů: studenti obdrží grant EU ve středním pásmu,
 • mobilita do země s vyššími životními náklady: studenti obdrží grant EU ve vyšším pásmu,
 • mobilita do země s nižšími životními náklady: studenti obdrží grant EU v nižším pásmu.

Částky stanovené národními agenturami se budou pohybovat v tomto rozmezí:

 • Grant EU ve středním pásmu: střední pásmo s rozmezím 292 až 606 EUR měsíčně bude použito pro mobility do země s podobnými životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 1, b) ze skupiny 2 do skupiny 2 a c) ze skupiny 3 do skupiny 3.
 • Grant EU ve vyšším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, k němuž se přičte alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí 348 až 674 EUR měsíčně. Bude použito pro mobility do země s vyššími životními náklady: a) ze skupiny 2 do skupiny 1 a b) ze skupiny 3 do skupiny 1 a 2.
 • Grant EU v nižším pásmu: odpovídá střednímu pásmu stanovenému národní agenturou, od nějž se odečte alespoň 50 EUR, a pohybuje se v rozmezí 225 až 550 EUR měsíčně. Bude použito pro mobility do země s nižšími životními náklady: a) ze skupiny 1 do skupiny 2 a 3 a b) ze skupiny 2 do skupiny 3.

Při stanovení částek, které budou platit pro příjemce v dané zemi, vezmou národní agentury v potaz dvě konkrétní kritéria:

 • dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo národní úrovni, které doplní grant EU,
 • celkovou míru poptávky studentů, kteří mají zájem o studium nebo odbornou přípravu v zahraničí.

V případě mobilit mezi členskými státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu a mobilit do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 a 14 mohou národní agentury ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na národní úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na regionální nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování.

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi – navýšení podpory na pobytové náklady na dlouhodobou mobilitu

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi obdrží navýšení podpory na pobytové náklady svého grantu EU v programu Erasmus+ o částku 250 EUR měsíčně. Kritéria, která budou použita, vymezí na celostátní úrovni národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány.

Studenti a čerství absolventi účastnící se stáží – navýšení podpory na pobytové náklady na dlouhodobou mobilitu

Studenti a čerství absolventi účastnící se stáží obdrží navýšení podpory na pobytové náklady svého grantu EU v programu Erasmus+ o částku 150 EUR měsíčně. Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi, kteří se účastní stáží, mají nárok na navýšení částky pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi a na doplňkový příspěvek na stáž.

Studenti a čerství absolventi z nejvzdálenějších regionů a ze zámořských zemí a území v rámci dlouhodobé mobility

S ohledem na omezení vyplývající ze vzdálenosti od jiných členských států EU a třetích zemí přidružených k programu a z hospodářské úrovně obdrží studenti a čerství absolventi, kteří studují nebo studovali ve vysokoškolských institucích se sídlem v nejvzdálenějších regionech členských států EU a v zámořských zemích a územích (ZZÚ) přidružených k členským státům EU, tyto vyšší částky podpory na pobytové náklady:

Z

Do

Částka

Nejvzdálenější regiony a ZZÚ

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu a třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 14

786 EUR měsíčně

V tomto případě se nepoužije navýšení prostředků pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi. Použije se navýšení prostředků na stáže.

Studenti a čerství absolventi v rámci dlouhodobé mobility zahrnující třetí země nepřidružené k programu 

Základní částka pobytových nákladů je stanovena takto:

Z

Do

Částka

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 1–12

700 EUR měsíčně

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 14

Jak je uvedeno výše v oddíle „Grantová podpora mobility studentů – Podpora na pobytové náklady na fyzickou mobilitu“

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 1–12

Skupina č. 1 členských států EU a třetích zemí přidružených k programu

Skupina č. 2 členských států EU a třetích zemí přidružených k programu

Skupina č. 3 členských států EU a třetích zemí přidružených k programu

900 EUR měsíčně

850 EUR měsíčně

 

800 EUR měsíčně

V tomto případě se použije navýšení prostředků pro studenty a čerstvé absolventy s omezenými příležitostmi.

Navýšení prostředků na stáže se použije pouze v případě mobility do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 a 14.

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu zahrnují nejvzdálenější regiony a ZZÚ.

Studenti a čerství absolventi účastnící se krátkodobé fyzické mobility – základní částky pobytových nákladů (kombinovaná mobilita a doktorandská krátkodobá mobilita)

Základní částky pobytových nákladů jsou stanoveny takto:

Doba trvání fyzické mobility

Částka (pro kterékoli členské státy EU a třetí země přidružené k programu nebo třetí země nepřidružené k programu)

Do 14. dne mobility

79 EUR na den

Od 15. do 30. dne mobility

56 EUR na den

Navýšení prostředků na stáže se v tomto případě nepoužije.

Členské státy EU a třetí země přidružené k programu zahrnují nejvzdálenější regiony a ZZÚ.

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi – navýšení podpory na pobytové náklady na krátkodobou fyzickou mobilitu

Studenti a čerství absolventi s omezenými příležitostmi obdrží navýšení podpory na pobytové náklady z grantu EU v rámci programu Erasmus+ o částku 100 EUR na dobu fyzické mobility v délce 5–14 dnů a 150 EUR na dobu fyzické mobility v délce 15–30 dnů. Kritéria, která budou použita, vymezí na celostátní úrovni národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány.

C) Grantová podpora na mobilitu zaměstnanců

Zaměstnanci obdrží příspěvek EU na výdaje na pobyt v zahraničí, a sice takto:

Rozpočtová kategorie - Podpora na pobytové náklady

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady, které přímo souvisejí s výdaji účastníků na pobyt v průběhu dané mobility.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka

Částka

Do 14. dne mobility: tabulka A1.1 na den a účastníka z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu, nebo tabulka A1.2 na den a účastníka z třetích zemí nepřidružených k programu.

Od 15. do 60. dne mobility: 70 % částky tabulky A1.1 na den a účastníka z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu, nebo 70 % částky tabulky A1.2 na den a účastníka z třetích zemí nepřidružených k programu.

Tabulka A – Podpora na pobytové náklady (denní sazby v EUR)

Částky jsou odstupňovány podle přijímajících zemí. Tyto částky budou stanoveny v minimálním a maximálním rozmezí uvedeném v tabulce níže. Při stanovování částek, které budou platit pro příjemce v jednotlivých zemích, vezmou národní agentury po dohodě s vnitrostátními orgány v potaz dvě konkrétní kritéria:

 • dostupnost a výši dalších zdrojů financování od soukromých nebo veřejných subjektů na místní, regionální nebo národní úrovni, které doplní grant EU,
 • celkovou úroveň poptávky zaměstnanců, kteří mají zájem o výukový pobyt nebo školení v zahraničí.

Pro všechny cílové země je třeba použít v rámci daného pásma stejnou procentní sazbu. Není možné stanovit pro všechny cílové země jednotnou částku.

Přijímající země

Zaměstnanci z členských států EU a třetích zemí přidružených k programu

Zaměstnanci z třetích zemí nepřidružených k programu

 

Minimum – maximum (na den)

Částka (na den)

 

A1.1

A1.2

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko

96–190

190

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 14

96–190

 Nejsou způsobilí

Česko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

84–170

170

Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

71–148

148

Třetí země nepřidružené k programu z regionů 1–12

190

Nejsou způsobilí

V případě mobilit mezi členskými státy EU a třetími zeměmi přidruženými k programu a mobilit do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 a 14 mohou národní agentury ponechat vysokoškolským institucím flexibilitu a místo konkrétních částek na národní úrovni stanovit rozmezí. Toto rozhodnutí by mělo být obhajitelné, například může být přijato v zemích, kde je na regionální nebo institucionální úrovni dostupné spolufinancování. Přesné částky budou publikovány na internetových stránkách národních agentur a vysokoškolských institucí.

D) Míra finanční podpory studentů a zaměstnanců stanovená vysokoškolskými institucemi a konsorcii mobility

Vysokoškolské instituce a konsorcia mobility budou ve všech případech při vymezování a/nebo uplatňování sazeb EU v rámci svého orgánu povinny dodržovat tyto zásady a kritéria:

 • Jakmile budou sazby institucemi/konsorcii stanoveny, musí zůstat během celého trvání projektu mobility stejné. Výši grantu rámci jednoho projektu není možné snižovat nebo zvyšovat.
 • Sazby musí být stanoveny a/nebo uplatňovány objektivně a transparentně a je přitom nutno vzít v potaz všechny výše popsané zásady a metodiku (tj. zohlednit tok mobility a specifické dodatečné financování).
 • Všem studentům (vyjma studentů a čerstvých absolventů s omezenými příležitostmi nebo z nejvzdálenějších regionů a ZZÚ), kteří odjíždějí na stejný druh mobility (studijní pobyt nebo stáž) do zemí ze stejné skupiny, musí být udělen grant ve stejné výši.

E) Kombinované intenzivní proramy

Rozpočtová kategorie - Organizační podpora

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Náklady, které přímo souvisejí s organizací intenzivních programů (s výjimkou nákladů na pobyt a cestu účastníků).

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě počtu mobilních účastníků vysokoškolského vzdělávání financovaných z projektů mobility podporovaných z fondů vnitřní politiky, bez započtení pedagogů/školitelů zapojených do realizace programu.

Koordinující vysokoškolská instituce podá žádost o organizační podporu jménem skupiny institucí, které společně organizují kombinovaný intenzivní program.

Částka

400 EUR na účastníka, při minimálním počtu 10 mobilních účastníků vzdělávání a maximálním počtu 20 mobilních účastníků vzdělávání financovaných z programu Erasmus+.

Grant na organizaci kombinovaných intenzivních programů je příspěvkem na jakékoli náklady vzniklé zapojeným institucím v souvislosti s organizací kombinovaných intenzivních programů, jako jsou náklady související s přípravou, návrhem, vývojem, realizací a návazným sledováním programů, včetně zajišťování fyzických a virtuálních / na dálku uskutečňovaných aktivit, jakož i s celkovým řízením a koordinací.

Koordinující vysokoškolská instituce odpovídá za sdílení grantu na organizaci kombinovaných intenzivních programů v rámci partnerství, v němž jsou výše uvedené náklady vynaloženy.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_cs ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en ↩ back
 • 4 S výjimkou vysokoškolských institucí ze třetích zemí nepřidružených k programu na západním Balkáně, a to pro účely výzev k předkládání žádostí týkajících se iniciativy „Evropské univerzity“, pro něž jsou způsobilé. ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative ↩ back
 • 6 Každá studentská stáž se bude považovat za „stáž v oblasti digitálních dovedností“, pokud stážista provozuje jednu či více těchto aktivit: digitální marketing (například správa sociálních médií, webová analýza); digitální grafický, mechanický nebo architektonický design; vývoj aplikací, softwaru, skriptů nebo webových stránek; instalace, údržba a správa IT systémů a sítí; kybernetická bezpečnost; analýza, vytěžování a vizualizace dat; programování a výcvik robotů a aplikací umělé inteligence. Obecná podpora zákazníků, plnění objednávek, zadávání údajů nebo kancelářské práce se v této kategorii nezohledňují. ↩ back
 • 7 Každá mobilita pracovníků za účelem odborné přípravy bude považována za „odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností“, pokud pracovník provozuje jednu či více těchto aktivit: stínování na pracovišti / účast na školeních o nástrojích iniciativy Evropská studentská karta (ESCI), nástroje/software pro digitální vzdělávání, programování a specializovaný IT software a systémy pro správu vysokoškolských institucí. ↩ back
 • 8 Postdoktorandi se mohou zúčastnit stáží se stejnými požadavky jako kterýkoli jiný čerstvý absolvent do dvanácti měsíců od ukončení studia. U zemí, kde absolventi musí po ukončení studia absolvovat povinnou vojenskou nebo civilní službu, bude doba způsobilosti čerstvých absolventů prodloužena o dobu trvání této služby. ↩ back
 • 9 Definice regionů viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky. ↩ back
 • 10 Rozpočet EU, okruh 2 – Soudržnost, odolnost a hodnoty. ↩ back
 • 11

  Tyto typy organizací nejsou způsobilé jako přijímající organizace pro mobilitu studentů za účelem stáže: orgány, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný seznam je k dispozici na internetových stránkách na adrese http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_cs); organizace spravující programy EU, jako jsou národní agentury Erasmus+ (aby se zamezilo možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování). ↩ back

 • 12 Do celkové doby 12 měsíců na jeden cyklus studia se započítává i předchozí mobilita stipendistů programu Erasmus+ a/nebo Erasmus Mundus. ↩ back
 • 13 V případě jednocyklových studijních programů, jako je např. lékařství, mohou studenti absolvovat mobility v délce nejvýše 24 měsíců. ↩ back
 • 14 V případě poboček kampusů, které jsou právně závislé na mateřské instituci a nemohou podepisovat samostatné meziinstitucionální dohody, bude za vysílající nebo přijímající zemi pro určení individuální podpory a způsobilosti toku mobility považována země, ve které se nachází mateřská instituce. Při výpočtu pásma vzdálenosti pro účely podpory na cestovní náklady musí příjemci použít skutečné místo, kde se daná pobočka či pobočky nachází. Nezávislé pobočky se musí programu účastnit odděleně od svých mateřských institucí. ↩ back
 • 15 Mobilita mezi institucemi zapojenými do poskytování společného nebo dvojího diplomu je způsobilá k financování, pokud nedochází k dvojímu financování. V případě společného nebo dvojího diplomu financuje mobilitu podporovanou z prostředků vnitřní politiky instituce, která účastníka na mobilitu vysílá. V případě mezinárodní mobility mohou instituce zapojené do poskytování společného nebo dvojího diplomu využívat financování z projektů mobility podporovaných z fondů vnitřní a vnější politiky, přičemž musí respektovat způsobilost činností a toků v jednotlivých složkách. ↩ back
 • 16 U zemí, kde čerství absolventi musí po ukončení studia absolvovat povinnou vojenskou nebo civilní službu, bude doba způsobilosti čerstvých absolventů prodloužena o dobu trvání této služby. ↩ back
 • 17 V případě poboček kampusů, které jsou právně závislé na mateřské instituci a nemohou podepisovat samostatné meziinstitucionální dohody, bude za vysílající nebo přijímající zemi pro určení individuální podpory a způsobilosti toku mobility považována země, ve které se nachází mateřská instituce. Při výpočtu pásma vzdálenosti pro účely podpory na cestovní náklady musí příjemci použít skutečné místo, kde se daná pobočka či pobočky nachází. Nezávislé pobočky se musí programu účastnit odděleně od svých mateřských institucí. ↩ back
 • 18 Země, na něž se tento požadavek vztahuje, jsou uvedeny na seznamu zemí, jimž je poskytována oficiální rozvojová pomoc, sestaveném Výborem pro rozvojovou pomoc: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. Seznam Výboru pro rozvojovou pomoc se pravidelně aktualizuje, země se tak mohou přesouvat z jedné kategorie do jiné nebo být ze seznamu zcela vypuštěny. Status země, které je poskytována oficiální rozvojová pomoc, a související omezení se však po dobu celého životního cyklu projektů v rámci téže výzvy nemění. ↩ back
 • 19 Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).  ↩ back
 • 20 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm ↩ back
 • 21 Národní agentury nemohou upustit od poskytnutí podpory na cestovní náklady v případě studentů a čerstvých absolventů, kteří studují či studovali na vysokoškolských institucích nacházejících se v nejvzdálenějších regionech členských států EU a v zámořských zemích a územích (ZZÚ) přidružených k členským státům EU a kteří směřují do členských států EU a třetích zemí přidružených k programu nebo do třetích zemí nepřidružených k programu z regionů 13 nebo 14. ↩ back
 • 22 V případě doprovodných osob lze použít sazby pro zaměstnance i mimořádně vysoké cestovní náklady. Ve výjimečných případech, kdy doprovodná osoba musí zůstat v zahraničí déle než 60 dnů, budou mimořádné náklady na pobyt po 60. dni hrazeny z rozpočtové položky „Podpora inkluze“. ↩ back
 • 23 Třetí země nepřidružené k programu z regionů 13 a 14 jsou pouze přijímajícími zeměmi, není-li uzavřena dohoda se sousední zemí, jež umožní jejich účast v programu jakožto přijímající i vysílající země. ↩ back
Tagged in:  Higher education