Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosář - Společné pojmy

Doprovodná osoba

Osoba, která doprovází účastníky (účastníky vzdělávání, pracovníky, mladé lidi nebo pracovníky s mládeží) během mobility, aby zajistila jejich bezpečnost, poskytla podporu a pomoc a rovněž napomohla efektivnímu učení účastníka během mobility. Při individuálních aktivitách může doprovodná osoba doprovázet účastníky s omezenými příležitostmi nebo nezletilé osoby a mladistvé s malou zkušeností mimo domovskou zemi. V případě skupinových aktivit v oblasti vzdělávání a odborné přípravy musí skupinu doprovázet kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, aby usnadnili proces učení.

Akreditace

Proces, který zajišťuje, že organizace, jež chtějí získat financování v rámci některé akce programu Erasmus+, splňují soubor standardů kvality nebo předpokladů, které pro danou akci stanoví Evropská komise.

Přidružený subjekt

Za přidružené subjekty lze považovat následující subjekty (v souladu s článkem 187 finančního nařízení):

 • právní subjekty, které mají právní nebo kapitálový vztah s příjemci; tento vztah se neomezuje na danou akci ani nebyl vytvořen pouze za účelem jejího provedení,
 • několik subjektů, které splňují kritéria pro udělení grantu a tvoří spolu jeden subjekt, který lze považovat za jediného příjemce grantu, a to i tehdy, je-li vytvořen zvlášť za účelem provedení dané akce.

Přidružené subjekty musí splňovat kritéria způsobilosti a nevyloučení a případně i kritéria pro výběr, která se vztahují na žadatele, ale nezapočítávají se do případných minimálních kritérií způsobilosti z hlediska skladby konsorcia.

Žadatel

Jakákoli zúčastněná organizace nebo neformální skupina mladých lidí, která podává žádost o grant. Žadatelé mohou podat žádost individuálně nebo jménem jiných organizací zapojených do projektu. V posledně uvedeném případě je žadatel definován rovněž jako koordinátor.

U akcí řízených výkonnou agenturou EACEA jsou žadateli účastníci, kteří se v grantové dohodě stanou příjemci a přidruženými subjekty.

Termín pro podávání žádostí

Konečné datum, k němuž musí být žádost předložena národní agentuře nebo výkonné agentuře, aby byla pokládána za přípustnou.

Přidružení partneři

Jedná se o partnery z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k realizaci konkrétních projektových úkolů/aktivit nebo podporují propagaci a udržitelnost projektu, ale pro účely smluvního řízení nejsou považováni za příjemce a nedostávají žádné finanční prostředky z programu v rámci projektu (nemají právo účtovat náklady nebo požadovat příspěvky).

Základní dovednosti

Schopnost číst a psát, matematika, věda a technika; tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí.

Příjemce grantu

Je-li určitý projekt schválen k udělení grantu Erasmus+, stávají se žadatelské organizace příjemci grantu na základě toho, že podepíší s národní agenturou nebo výkonnou agenturou, která projekt vybrala, grantovou dohodu. Pokud byla žádost podána jménem jiných zúčastněných organizací, mohou se partneři stát spolupříjemci grantu.

Kombinovaná mobilita

Kombinace fyzické mobility a virtuální složky, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného on-line učení.

Výzva k předkládání žádostí

Výzva zveřejněná ve vymezené lhůtě Komisí nebo jejím jménem k předložení návrhu akce, která odpovídá sledovaným cílům a splňuje požadované podmínky. Výzvy k předkládání žádostí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a/nebo na příslušných internetových stránkách Komise, národní agentury nebo výkonné agentury.

Osvědčení o účasti

V rámci programu Erasmus+ se jedná o doklad vydaný osobě, která dokončila vzdělávací aktivitu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, případně mládeže. Tento doklad potvrzuje účast a případně výsledky učení účastníka aktivity.

Administrativní chyba

Méně významná nebo neúmyslná chyba v dokumentu, která mění jeho význam, jako například typografická chyba nebo neúmyslné přidání nebo vynechání slova, fráze, číslice.

Spolufinancování

Zásada, podle níž musí část nákladů na projekt podporovaný EU nést příjemce, nebo musí být tato část uhrazena z externích příspěvků jiných než grant EU.

Společnost

Právnické osoby založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstevních společností, a jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby s výjimkou neziskových společností.

Konsorcium

Dvě nebo více zúčastněných organizací, které se spojí za účelem přípravy a realizace projektu nebo aktivity v rámci projektu a následných činností. Konsorcium může být národní (tj. zahrnující organizace zřízené v téže zemi), nebo mezinárodní (zahrnující zúčastněné organizace z různých zemí).

Koordinátor / Koordinující organizace

Zúčastněná organizace, která jménem konsorcia partnerských organizací podává žádost o grant Erasmus+.

Koordinátor má zvláštní povinnosti uvedené v grantové dohodě.

Digitální kompetence

Představuje sebejisté, kritické a odpovědné používání digitálních technologií a interakce s nimi při výuce, v práci a při účasti na dění ve společnosti. Zahrnuje informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu (včetně programování), bezpečnost (včetně schopnosti snadno se pohybovat v digitálním prostředí a kompetencí souvisejících s kybernetickou bezpečností), otázky související s duševním vlastnictvím, řešení problémů a kritické myšlení.

Podnik

Jakýkoli podnik vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho velikost, právní formu nebo hospodářské odvětví, v němž působí.

Evropský Rámec Kvalifikací (EQF)

Společný referenční rámec osmi úrovní kvalifikace, které jsou vyjádřeny jako výsledky učení se vzrůstající mírou odborné způsobilosti. Ty slouží jako převodní můstek mezi různými systémy kvalifikací a jejich úrovněmi. Účelem evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací (Úř. věst. 2017/C 189/03).

ESCO (vícejazyčná klasifikace Evropských Dovedností, Kompetencí, Kvalifikací a Povolání)

Určuje a klasifikuje dovednosti a kompetence, kvalifikace a povolání, jež jsou důležité pro trh práce v EU a vzdělávání a odbornou přípravu, a to ve 25 evropských jazycích. Systém stanoví profesní profily, které znázorňují vztahy mezi povoláními, dovednostmi, kompetencemi a kvalifikacemi. Klasifikace ESCO byla vyvinuta v otevřeném IT formátu a je všem k dispozici bezplatně.

Zřizovaný / zřízený / se sídlem v

Týká se organizace nebo subjektu, jež splňují určité vnitrostátní podmínky (registrace, výkazy, zveřejnění atd.), které umožňují, aby tato organizace nebo subjekt byly oficiálně uznány vnitrostátním orgánem. V případě neformální skupiny mladých lidí se má za to, že za účelem způsobilosti pro grant Erasmus+ má rovnocenný účinek sídlo jejího statutárního zástupce.

Členské státy Evropské unie a třetí země přidružené k programu

Členské státy EU a země mimo EU, které zřídily národní agenturu a plně se účastní programu Erasmus+. Seznam členských států EU a třetích zemí přidružených k programu je uveden v části A této příručky v oddíle „Kdo se může účastnit programu Erasmus+“.

Europass

On-line platforma Europass, jakožto akce evropské agendy dovedností, poskytuje jednotlivcům a organizacím internetové nástroje a informace o vzdělávacích příležitostech, kvalifikačních rámcích a kvalifikacích, poradenství, poznatcích o dovednostech, nástrojích sebehodnocení a dokumentaci dovedností a kvalifikací a propojení s příležitostmi týkajícími se vzdělávání a zaměstnání.

Platforma Europass také nabízí nástroje a software na podporu digitálně podepsaných kreditů, jak je uvedeno v akčním plánu digitálního vzdělávání, prostřednictvím evropských digitálních certifikátů o vzdělání. Platforma je propojena s vnitrostátními zdroji údajů o příležitostech ke vzdělávání a vnitrostátními databázemi nebo rejstříky kvalifikací.

Evropská nevládní organizace

Pro účely tohoto programu se jedná o nevládní organizace, které fungují prostřednictvím oficiálně uznané struktury složené z evropského subjektu/sekretariátu, který je nejméně jeden rok právně zřízen v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu a z vnitrostátních organizací/poboček nejméně v devíti členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu. Tyto vnitrostátní organizace/pobočky musí:

 • mít prokázaný statutární vztah1  s evropským subjektem/sekretariátem,
 • být aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.

Prvožadatel

Jakákoli zúčastněná organizace, která nezískala podporu jako koordinátor projektu (žadatel) v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem během posledních sedmi let.

Případ vyšší moci

Nepředvídatelná výjimečná situace nebo událost, kterou účastník nemůže ovlivnit a nelze ji přičíst jeho chybě nebo opomenutí.

Zelené dovednosti

Základní dovednosti k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které mohou být obecné, jako je udržitelné zemědělství, ochrana půdy, využívání energie a snižování odpadu, nebo více technické, jako jsou znalosti o obnovitelné energii.

Ekologicky šetrné cestování

Cestování, při němž se pro hlavní část cesty využívají dopravní prostředky s nízkými emisemi, jako je autobus, vlak, jízdní kolo nebo spolujízda.

Hostitelská/přijímající organizace

(Hlavní) organizace, která poskytuje vzdělávací obsah účastníkům mobilit s využitím vlastních zdrojů a odborných znalostí. Hostitelská organizace spolupracuje s vysílající organizací na vymezení očekávaných výsledků učení a metod, které budou použity k jejich dosažení. Poté realizuje vzdělávací program a během aktivity provádí monitorování a mentorování.

Informální učení

Učení, které je výsledkem každodenních činností a zkušeností a které není organizováno nebo strukturováno, pokud jde o cíle, dobu nebo podporu učení; z pohledu účastníka vzdělávání se může jednat o neúmyslnou činnost.

Mezinárodní

V kontextu programu Erasmus+ se tímto výrazem označuje každá aktivita, do níž je zapojen alespoň jeden členský stát EU nebo třetí země přidružená k programu a alespoň jedna třetí země nepřidružená k programu.

Stínování na pracovišti (job shadowing)

Krátkodobý pobyt v partnerské organizaci v jiné zemi, jehož cílem je získání odborné přípravy sledováním odborníků z praxe při jejich každodenní činnosti v přijímající organizaci, výměna osvědčených postupů, získávání dovedností a znalostí a/nebo navázání dlouhodobých partnerství prostřednictvím participativního pozorování.

Klíčové kompetence

Základní soubor znalostí, dovedností a postojů, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, zaměstnatelnosti, sociálnímu začlenění, udržitelnému způsobu života, úspěšnému životu v pokojných společnostech, zvládání životních nároků s vědomím významu zdraví a aktivnímu občanství, jak je popsáno v doporučení Rady 2018/C 189/01 ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení.

Vzdělávací mobilita

Fyzický přesun do jiné země, než je země pobytu, za účelem studia, odborného vzdělávání nebo neformálního či informálního učení.

Výsledky učení

Prohlášení o tom, co účastník zná, čemu rozumí a co umí po ukončení procesu učení, která jsou definována z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí.

Právní subjekt

Fyzická nebo právnická osoba vytvořená a uznaná jako taková podle vnitrostátního, unijního či mezinárodního práva, která má právní subjektivitu a která může vlastním jménem vykonávat práva a podléhat povinnostem, nebo subjekt, který nemá právní subjektivitu, jak je uvedeno v čl. 197 odst. 2 písm. c) finančního nařízení.

Pověřený Zástupce Právního Subjektu (LEAR)

U akcí, které řídí Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu, musí souběžně s validací organizace v registru účastníků její právní zástupce (zástupci) nominovat pověřeného zástupce právního subjektu (LEAR). Role tohoto zástupce je klíčová: po validaci Komisí bude pověřený zástupce právního subjektu oprávněn:

 • spravovat právní a finanční informace o organizaci,
 • spravovat přístupová práva osob v organizaci (nikoliv však na úrovni projektu),
 • jmenovat zástupce organizace, kteří budou elektronicky podepisovat grantové dohody („právní signatáři“) nebo finanční výkazy („finanční signatáři“) prostřednictvím portálu pro financování a nabídková řízení.

Všechny kroky pro validaci pověřeného zástupce právního subjektu jsou objasněny na portálu pro financování a nabídková řízení.

Méně zkušená organizace

Jakákoli zúčastněná organizace, která nezískala podporu v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem více než dvakrát během posledních sedmi let. Do této kategorie spadá i kategorie „prvožadatelů“ ve smyslu výše uvedené definice.

Celoživotní učení

Učení ve všech svých formách, ať už formální, neformální nebo informální, které se uskutečňuje ve všech fázích života a jeho výsledkem je zdokonalení nebo aktualizace znalostí, dovedností, kompetencí a postojů nebo zapojení do společnosti z osobní, občanské, kulturní, sociální nebo se zaměstnáním související perspektivy, včetně poskytování poradenských služeb; zahrnuje předškolní vzdělávání a péči, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, práci s mládeží a učení v jiných prostředích mimo formální vzdělávání a odbornou přípravu a obvykle podporuje meziodvětvovou spolupráci a flexibilní formy výuky.

Nová organizace (nováček)

Jakákoli zúčastněná organizace, která nezískala podporu již dříve jako koordinátor nebo partner v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem.

Mikrocertifikát

Mikrocertifikát je uznávaný důkaz výsledků učení, kterých účastník vzdělávání dosáhl po krátké vzdělávací zkušenosti, podle transparentních standardů a požadavků a na základě hodnocení.

Tento důkaz je obsažen v certifikovaném dokumentu, na kterém je uvedeno jméno držitele, dosažené výsledky učení, metoda hodnocení, subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci a případně úroveň kvalifikačního rámce a získané kredity. Mikrocertifikáty jsou ve vlastnictví účastníka vzdělávání, je možné je sdílet, jsou přenosné a lze je kombinovat tak, že dají dohromady kredity na vyšší úrovni nebo kvalifikaci.

Dohoda o mobilitě / Studijní smlouva

Dohoda mezi vysílající a přijímající organizací a zúčastněnými osobami, která stanoví cíle a obsah období mobility, aby byla zajištěna její relevance a kvalita. Může být použita rovněž jako základ pro uznání období stráveného v zahraničí ze strany přijímající organizace.

Měsíc

V rámci programu Erasmus+ a pro účely výpočtu grantů odpovídá měsíc 30 dnům.

Hromadné otevřené on-line kurzy (Massive Open Online Course, MOOC)

Typ kurzů, které jsou poskytovány kompletně on-line, jsou dostupné všem bez jakýchkoli nákladů, vstupních kvalifikací nebo jiných omezení; často mívají velký počet účastníků. Mohou obsahovat osobní složky, například podporovat setkání místních účastníků, a formální hodnocení, avšak spíše využívají vzájemné hodnocení, sebehodnocení a automatické hodnocení. Existuje mnoho variant hromadných otevřených on-line kurzů, které jsou zaměřeny na konkrétní odvětví, cílové skupiny (např. odborné zaměření, učitele atd.) nebo metody výuky. Hromadné otevřené on-line kurzy financované v rámci programu Erasmus+ musí být přístupné všem a jak účast v nich, tak certifikát nebo osvědčení o jejich absolvování jsou pro účastníky zdarma. Požadavek na otevřený přístup ke vzdělávacím prostředkům se vztahuje také na hromadné otevřené on-line kurzy a další kompletní kurzy.

Národní Agentura

Určený subjekt, který odpovídá za řízení provádění programu na vnitrostátní úrovni v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. V každé zemi může existovat jedna nebo více národních agentur.

Vnitrostátní orgán

Orgán, který na vnitrostátní úrovni odpovídá za monitorování a kontrolu řízení programu v členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu. V každé zemi může existovat jeden nebo více vnitrostátních orgánů.

Neformální učení

Učení, k němuž dochází na základě plánovaných vzdělávacích činností a při němž existuje určitá forma podpory tohoto učení, které však není součástí systému formálního vzdělávání a odborné přípravy.

Profesní profil

Soubor dovedností, kompetencí, znalostí a kvalifikací, který je běžně relevantní pro dané povolání.

OID (Identifikační číslo organizace)

Identifikační číslo organizace (OID) jednoznačně identifikuje vaši organizaci mezi všemi organizacemi účastnícími se akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami. Číslo OID své organizace můžete použít při podávání žádostí o akreditaci nebo grant v rámci akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami.

Otevřený přístup

Obecná koncepce publikování materiálů určitého druhu otevřeně, tj. tak, aby byly přístupné a použitelné pro co nejširší možnou skupinu uživatelů a pro co nejširší počet případů použití. Program Erasmus+ obsahuje požadavek na otevřený přístup ke vzdělávacím zdrojům a podporuje otevřený přístup k výsledkům výzkumu a údajům.

Otevřené Vzdělávací Zdroje (OVZ)

Vzdělávací materiály jakéhokoli druhu (např. učebnice, pracovní listy, plány výuky, instruktážní videa, celé on-line kurzy, vzdělávací hry), které lze volně používat, upravovat a sdílet. Otevřené vzdělávací zdroje byly vydány buď na základě otevřené licence, nebo jsou veřejně dostupné (tj. vypršela ochrana jejich autorského práva). Bezplatné materiály, které nejsou k dispozici veřejnosti za účelem úprav a sdílení, nejsou otevřenými vzdělávacími zdroji.

Otevřená licence

Způsob, kterým mohou držitelé autorských práv (tvůrci nebo jiní nositelé práv) udělit široké veřejnosti legální oprávnění k svobodnému využívání své práce. V kontextu požadavku na otevřený přístup v rámci programu Erasmus+ musí jakákoli taková otevřená licence umožňovat minimálně využívání, úpravy a distribuci. Otevřená licence by měla být uvedena na samotném díle nebo též ve všech případech distribuce díla. Vzdělávací materiály s otevřenou licencí se nazývají otevřené vzdělávací zdroje (OVZ).

Účastník aktivit v rámci projektů Erasmus+

Jednotlivec, který se plně podílí na projektu a může získat finanční prostředky Evropské unie na úhradu svých nákladů na účast (zejména cestovních a pobytových nákladů).   

Zúčastněná organizace

Organizace nebo neformální skupina mladých lidí, které jsou zapojeny do projektu Erasmus+, a to buď jako koordinátor, nebo partner.

Partnerská organizace

V případě akcí řízených národními agenturami je partnerská organizace organizací oficiálně se podílející na projektu (spolupříjemce), která však není koordinátorem.

Partnerství

Dohoda mezi skupinou institucí nebo organizací o provádění společných aktivit a projektů.

Účastník s omezenými příležitostmi

Účastníky s omezenými příležitostmi se rozumí osoby, které z ekonomických, sociálních, kulturních, geografických či zdravotních důvodů, kvůli původu z přistěhovaleckého prostředí či z důvodů, jako jsou zdravotní postižení a vzdělávací obtíže, nebo z jakýchkoli jiných důvodů, včetně těch, které mohou vést k diskriminaci podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, čelí překážkám, které jim brání v účinném přístupu k příležitostem v rámci programu.

Vzájemné učení

Reciproční vzdělávací činnost, která je vzájemně prospěšná a zahrnuje sdílení znalostí, nápadů a zkušeností mezi účastníky. Vzájemné učení umožňuje interakci s ostatními účastníky, tedy vrstevníky nebo protějšky, a účast na aktivitách, v nichž se lze navzájem učit od ostatních a dosahovat cílů v oblasti studijního, profesního nebo osobního rozvoje.

Přípravná návštěva

Návštěvy v zemi přijímající organizace před zahájením mobility za účelem přípravy a zajištění vysoké kvality mobility. Jedná se například o činnosti, jež mají usnadnit administrativní opatření a budovat důvěru a porozumění mezi zúčastněnými organizacemi.

Profesní rozvoj

Proces zvyšování profesních schopností účastníků (účastníků vzdělávání a zaměstnanců) prostřednictvím rozvoje kompetencí a odborných znalostí a získávání nových dovedností, které jsou obvykle identifikovány pomocí analýzy potřeb v oblasti rozvoje. Profesní rozvoj zahrnuje všechny druhy vzdělávacích příležitostí, od strukturovaných školení a seminářů až po příležitosti k informálního učení.

Subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti sociální odpovědnosti podniků

Soukromá společnost, která a) podniká v souladu s etickými normami a/nebo b) vedle své podnikatelské činnosti uskutečňuje činnosti, které mají sociální hodnotu.

Projekt

Soudržný soubor činností, které jsou navrženy a organizovány s cílem dosáhnout stanovených cílů a výsledků.

Kvalifikace

Formální výsledek procesu posouzení a validace, který je získán poté, co příslušný subjekt rozhodl, že dosažené studijní výsledky jednotlivce odpovídají daným standardům.

Přijímající organizace

Zúčastněná organizace, která přijímá účastníky a organizuje aktivity v rámci projektu Erasmus+.

Škola

Instituce poskytující všeobecné, odborné nebo technické vzdělání na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání a péče. Pro ověření způsobilosti v oblasti „školního vzdělávání“ použijte vymezení způsobilých škol v každé zemi na internetových stránkách příslušné národní agentury.

Žák

Osoba zapsaná pro výuku v instituci poskytující všeobecné vzdělávání na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání a péče až k vyššímu sekundárnímu vzdělávání nebo osoba vzdělávaná mimo institucionální rámec, již příslušné orgány považují za způsobilou k účasti v programu ve své územní působnosti.

Vysílající organizace

Zúčastněná organizace, která vysílá jednoho nebo více účastníků na aktivitu v rámci projektu Erasmus+.

Malé a střední podniky

Podniky (viz definice výše), které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, a/nebo jejichž roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR.

Sociální podnik

Podnik, bez ohledu na jeho právní formu, který není kótován na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 bodu 21 směrnice 2014/65/EU a který: 1) má v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami nebo jiným právním dokumentem, jímž se zakládá, jako svůj hlavní cíl spíše dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu než vytváření zisku pro své vlastníky, společníky a zúčastněné osoby, a který a) poskytuje inovativní služby nebo zboží se sociální návratností nebo b) používá inovativní metodu výroby zboží či poskytování služeb, která zahrnuje podnikem vytyčený sociální cíl; 2) používá své zisky především k dosažení svého primárního cíle a má zavedeny předem definované postupy a pravidla pro rozdělování zisku akcionářům a vlastníkům s cílem zajistit, aby takové rozdělování zisku neohrozilo primární cíl; a 3) je řízen podnikatelským, odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků nebo zúčastněných stran, kterých se týká jeho podnikatelská činnost.

Pracovníci

Osoba, která se profesionálně nebo jako dobrovolník podílí na vzdělávání, odborné přípravě či neformálním učení na všech úrovních. To zahrnuje profesory, učitele (včetně učitelů v předškolních zařízeních), školitele, vedoucí pracovníky škol, pracovníky s mládeží, pracovníky v oblasti sportu, pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče, nepedagogické pracovníky a další odborníky z praxe pravidelně se věnující podpoře učení.

Statutární vztah

Pojem, z něhož vyplývá, že spolupráce mezi dotčenými organizacemi je založena na formálně podloženém vztahu, jenž není omezen pouze na projekt, pro který se předkládá žádost, ani nebyl navázán výhradně za účelem realizace daného projektu. Tento vztah může mít řadu podob, od velmi integrované formy (např. jedna „mateřská organizace“ s vnitrostátními pobočkami / přidruženými subjekty s vlastní právní subjektivitou či bez ní) až po formu volnější (např. síť fungující na základě jasně definovaných podmínek členství, jež vyžadují kupříkladu: úhradu poplatku, podpis smlouvy/dohody o členství, vymezení práv a povinností obou smluvních stran atd.).

Studijní návštěva

Cesta, při které se účastník seznámí s jinou organizací nebo institucí, s jejími postupy a systémy a může je studovat. Studijní návštěva umožňuje účastníkovi získat zkušenosti v oblasti učení na základě přímého kontaktu a pozorování metod a postupů hostitelské organizace.

Třetí země nepřidružené k programu

Země, které se neúčastní plně programu Erasmus+, mohou se však podílet (jako partneři nebo žadatelé) na určitých akcích programu. Seznam třetích zemí nepřidružených k programu je uveden v části A této příručky v oddíle „Kdo se může účastnit programu Erasmus+“.

Stáž (pracovní stáž)

Čas strávený v podniku nebo organizaci v jiné zemi s cílem osvojit si konkrétní kompetence, které požaduje trh práce, získat pracovní zkušenosti a lépe pochopit ekonomickou a sociální kulturu dané země.

Nadnárodní

V kontextu programu Erasmus+ se tento výraz týká každé aktivity, do níž jsou zapojeny alespoň dva členské státy EU a třetí země přidružené k programu, není-li stanoveno jinak.

Průřezové (měkké, životní) dovednosti

Zahrnují schopnost kriticky myslet, být zvídavý a tvůrčí, přebírat iniciativu, řešit problémy a spolupracovat, schopnost efektivně komunikovat v multikulturním a interdisciplinárním prostředí, přizpůsobovat se kontextu a vypořádávat se se stresem a nejistotou. Tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí.

Unijní nástroje pro transparentnost a uznávání kvalifikací

Nástroje, které zúčastněným stranám pomáhají pochopit, hodnotit a případně uznávat výsledky učení a kvalifikace v celé Evropské unii.

Validace neformálního a informálního učení

Proces potvrzení ze strany pověřeného subjektu, že jednotlivec dosáhl výsledků učení měřených podle příslušné normy, který sestává z těchto čtyř odlišných fází:

 1. identifikace konkrétních zkušeností jednotlivce pomocí dialogu;
 2. dokumentace k prokázání zkušeností jednotlivce;
 3. formální posouzení těchto zkušeností a
 4. ověření výsledků posouzení, které může vést k částečnému nebo plnému uznání kvalifikace.

Místo konání

Fyzické místo, kde se aktivita odehrává.

Virtuální spolupráce

Jakákoli forma spolupráce prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií za účelem usnadnění a podpory jakýchkoli relevantních akcí programu.

Virtuální učení

Získávání znalostí, dovedností a kompetencí prostřednictvím nástrojů informačních a komunikačních technologií, jež účastníkům umožní nabýt smysluplné nadnárodní nebo mezinárodní učební zkušenosti.

Pracovní balíček

Složka rozčlenění prací v rámci projektu. Představuje skupinu projektových aktivit zaměřených na společné specifické cíle.

Mladí lidé

V rámci programu Erasmus+ osoby ve věku 13 až 30 let.

 • 1 Definováno v rámci pojmu „statutární vztah“ v tomto glosáři. ↩ back