Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Glosář - Společné pojmy

Administrativní chyba

Méně významná nebo neúmyslná chyba v dokumentu, která mění jeho význam, jako například typografická chyba nebo neúmyslné přidání nebo vynechání slova, fráze, číslice.

Akreditace

Proces, který zajišťuje, že organizace, jež chtějí získat financování v rámci některé akce programu Erasmus+, splňují soubor standardů kvality nebo předpokladů, které pro danou akci stanoví Evropská komise.

Celoživotní učení

Veškeré všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, neformální a informální učení v průběhu života, jejichž výsledkem je zdokonalení znalostí, dovedností a kompetencí nebo zapojení do společnosti v osobní, občanské, kulturní, sociální nebo se zaměstnáním související perspektivě, včetně využívání poradenských služeb.

Certifikát

V rámci programu Erasmus+ se jedná o doklad vydaný osobě, která dokončila vzdělávací aktivitu v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, případně mládeže. Tento doklad potvrzuje účast a případně výsledky učení účastníka aktivity.

Digitální kompetence

Představuje sebejisté, kritické a odpovědné používání digitálních technologií a interakce s nimi při výuce, v práci a při účasti na dění ve společnosti. Zahrnuje informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu (včetně programování), bezpečnost (včetně schopnosti snadno se pohybovat v digitálním prostředí a kompetencí souvisejících s kybernetickou bezpečností), otázky související s duševním vlastnictvím, řešení problémů a kritické myšlení.

Dohoda o mobilitě / studijní smlouva

Dohoda mezi vysílající a přijímající organizací a zúčastněnými osobami, která stanoví cíle a obsah období mobility, aby byla zajištěna její relevance a kvalita. Může být použita rovněž jako základ pro uznání období stráveného v zahraničí ze strany přijímající organizace.

Doprovodná osoba

Doprovodná osoba doprovází účastníky (účastníky vzdělávání, dospělé účastníky vzdělávání nebo zaměstnance / pracovníky s mládeží) v rámci mobility, aby zajistila jejich bezpečnost, poskytla podporu a pomoc a usnadnila efektivní učení během realizace mobility. Doprovodná osoba může doprovázet účastníky s omezenými příležitostmi nebo nezletilé osoby a mladistvé s malou zkušeností mimo domovskou zemi.

EQF (evropský rámec kvalifikací)

Společný evropský referenční nástroj, který slouží k porovnání různých systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich úrovní. Jeho cílem je zlepšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací v rámci Evropy, podporovat mobilitu pracovníků a účastníků vzdělávání mezi zeměmi a usnadňovat jejich celoživotní učení, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady 2008/C 111/01.

ESCO (vícejazyčná klasifikace evropských dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání)

Určuje a klasifikuje dovednosti a kompetence, kvalifikace a povolání, jež jsou důležité pro trh práce v EU a vzdělávání a odbornou přípravu, a to ve 25 evropských jazycích. Systém stanoví profesní profily, které znázorňují vztahy mezi povoláními, dovednostmi, kompetencemi a kvalifikacemi. Klasifikace ESCO byla vyvinuta v otevřeném IT formátu a je všem k dispozici bezplatně.

Europass

Online platforma Europass, jakožto akce evropské agendy dovedností, poskytuje jednotlivcům a organizacím internetové nástroje a informace o vzdělávacích příležitostech, kvalifikačních rámcích a kvalifikacích, poradenství, poznatcích o dovednostech, nástrojích sebehodnocení a dokumentaci dovedností a kvalifikací a propojení s příležitostmi týkajícími se vzdělávání a zaměstnání.

Platforma Europass také nabízí nástroje a software na podporu digitálně podepsaných kreditů, jak je uvedeno v akčním plánu digitálního vzdělávání. Platforma je propojena s vnitrostátními zdroji údajů o příležitostech ke vzdělávání a vnitrostátními databázemi nebo rejstříky kvalifikací.

Evropská nevládní organizace

Pro účely tohoto programu se jedná o nevládní organizace, které fungují prostřednictvím oficiálně uznané struktury složené z evropského orgánu/sekretariátu, který je zřízen podle práva v programové zemi Erasmus+ nejméně jeden rok a z vnitrostátních organizací/poboček nejméně v devíti programových zemí Erasmus+. Tyto vnitrostátní organizace/pobočky musí:

  • mít prokázaný zákonný vztah s evropským orgánem/sekretariátem,
  • být aktivní v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže,
  • provádět činnosti, které podporují provádění politik EU v jednom z těchto odvětví.

Dále:

  • Evropské nevládní organizace působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy musí být aktivní alespoň v jedné z těchto oblastí: předškolní vzdělávání a péče, školní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava a vzdělávání dospělých a zabývat se alespoň jednou hlavní meziodvětvovou prioritní oblastí: inkluzivní vzdělávání a vzdělávání pro sociální začleňování, digitální vzdělávání, vzdělávání pro zelenou a ekologickou transformaci.
  • Evropské nevládní organizace působící v oblasti mládeže jsou aktivní zejména v alespoň jedné z těchto oblastí: zapojení mládeže, dobrovolnictví mládeže, práce s mládeží a začleňování mládeže. Evropské nevládní organizace činné v odvětví mládeže musí vykonávat činnosti, které podporují provádění hlavních oblastí strategie EU pro mládež, včetně cílů v oblasti mládeže.

Hromadné otevřené on-line kurzy (Massive Open Online Course, MOOC)

Typ kurzů, které jsou poskytovány kompletně on-line, jsou bezplatně dostupné všem bez jakýchkoli nákladů, vstupních kvalifikací nebo jiných omezení; často mívají velký počet účastníků. Mohou obsahovat osobní složky, například podporovat setkání místních účastníků, a formální hodnocení, avšak spíše využívají vzájemné hodnocení, sebehodnocení a automatické hodnocení. Existuje mnoho variant hromadných otevřených on-line kurzů, které jsou zaměřeny na konkrétní odvětví, cílové skupiny (např. odborné zaměření, učitele atd.) nebo metody výuky. Hromadné otevřené on-line kurzy financované v rámci programu Erasmus+ musí být přístupné všem a jak účast v nich, tak certifikát nebo osvědčení o jejich absolvování jsou pro účastníky zdarma. Požadavek na otevřený přístup ke vzdělávacím prostředkům se vztahuje také na hromadné otevřené on-line kurzy a další kompletní kurzy.

Informální učení

Informálním učením se rozumí učení při činnostech v každodenním životě, v práci, prostřednictvím aktivit s vrstevníky atd. Jedná se především o učení praxí, které není organizováno nebo strukturováno, pokud jde o cíle, dobu nebo podporu učení; z pohledu účastníka vzdělávání se může jednat o neúmyslnou činnost. V oblasti mládeže může k informálnímu učení docházet v rámci mládežnických iniciativ, při diskusích ve skupině vrstevníků, při dobrovolnické činnosti a v mnoha dalších situacích.

Klíčové kompetence

Základní soubor znalostí, dovedností a postojů, jež všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život, jak je uvedeno v doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení.

Kombinovaná mobilita

Kombinace fyzické mobility a virtuální složky, jež usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online učení.

Konsorcium

Dvě nebo více zúčastněných organizací, které se spojí za účelem přípravy a realizace projektu nebo aktivity v rámci projektu a následných činností. Konsorcium může být národní (tj. zahrnující organizace zřízené v téže zemi), nebo mezinárodní (zahrnující zúčastněné organizace z různých zemí).

Koordinátor / koordinující organizace

Zúčastněná organizace, která jménem konsorcia partnerských organizací podává žádost o grant Erasmus+.

Koordinátor má zvláštní povinnosti uvedené v grantové dohodě.

Kurzy a školení

Aktivity zaměřené na rozvoj odborných kompetencí učitele, školitele nebo jiného pracovníka prostřednictvím programu strukturovaného učení s doloženými výsledky učení na individuální úrovni, které realizují profesionální školitelé nebo jiní kvalifikovaní odborníci. Aktivity mohou nabývat různých forem, jako je výuka ve třídě, workshopy, praktické učení atd.

Kvalifikace

Formální výsledek procesu posouzení a validace, který je získán poté, co příslušný subjekt rozhodl, že dosažené studijní výsledky jednotlivce odpovídají daným standardům.

Malé a střední podniky

Podniky (viz definice výše), které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, a/nebo jejichž roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR.

Méně zkušená organizace

Tímto subjektem se rozumí jakákoli organizace nebo instituce, která nezískala podporu v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem více než dvakrát během posledních sedmi let. Do této kategorie spadá i kategorie „prvožadatelů“ ve smyslu výše uvedené definice.

Měsíc

V rámci programu Erasmus+ a pro účely výpočtu grantů odpovídá měsíc 30 dnům.

Mezinárodní

V rámci programu Erasmus+ se tím rozumí každá aktivita, do níž je zapojena alespoň jedna programová země a alespoň jedna partnerská země.

Mikrokredit

Mikrokredit je uznávaný důkaz výsledků učení, kterých účastník vzdělávání dosáhl po krátké vzdělávací zkušenosti, podle transparentních standardů a požadavků a na základě hodnocení.

Tento důkaz je obsažen v certifikovaném dokumentu, na kterém je uvedeno jméno držitele, dosažené výsledky učení, metoda hodnocení, subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci a případně úroveň kvalifikačního rámce a získané kredity. Mikrokredity jsou ve vlastnictví účastníka vzdělávání, je možné je sdílet, jsou přenosné a lze je kombinovat tak, že dají dohromady kredity na vyšší úrovni nebo kvalifikaci.

Mladí lidé

V rámci programu Erasmus+ osoby ve věku 13 až 30 let.

Nadnárodní

V kontextu programu Erasmus+ se tento výraz týká každé aktivity, do níž jsou zapojeny alespoň dvě programové země, není-li stanoveno jinak.

Neformální učení

Neformálním učením se rozumí učení, které se uskutečňuje mimo kurikulum formálního vzdělávání. Využívá participativní přístup orientovaný na účastníky. Ti se do těchto aktivit zapojují dobrovolně. Neformální učení je proto úzce spojeno s potřebami, cíli a zájmy mladých lidí. V rámci těchto aktivit se využívají další zdroje a nové formy učení, a proto rovněž významně přispívají ke zlepšení výsledků dosažených v rámci formálního vzdělávání a odborné přípravy a zaměřují se na mladé lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, nebo na mladé lidi s omezenými příležitostmi, čímž je podporován boj proti sociálnímu vyloučení.

Nová organizace (nováček)

Tímto subjektem se rozumí jakákoli organizace nebo instituce, která nezískala podporu již dříve jako koordinátor nebo partner v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem.

OID (Identifikační číslo organizace)

Identifikační číslo organizace (OID) jednoznačně identifikuje vaši organizaci mezi všemi organizacemi účastnícími se akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami. Číslo OID své organizace můžete použít při podávání žádostí o akreditaci nebo grant v rámci akcí Erasmus+ a Evropského sboru solidarity řízených národními agenturami.

Otevřená licence

Způsob, kterým mohou držitelé autorských práv (tvůrci nebo jiní nositelé práv) udělit široké veřejnosti legální oprávnění k svobodnému využívání své práce. V kontextu požadavku na otevřený přístup v rámci programu Erasmus+ musí jakákoli taková otevřená licence umožňovat minimálně využívání, úpravy a distribuci. Otevřená licence by měla být uvedena na samotném díle, případně ve všech případech distribuce díla. Vzdělávací materiály s otevřenou licencí se nazývají otevřené vzdělávací zdroje (OVZ).

Otevřené vzdělávací zdroje (OVZ)

Vzdělávací materiály jakéhokoli druhu (např. učebnice, pracovní listy, plány výuky, instruktážní videa, celé online kurzy, vzdělávací hry), které lze volně používat, upravovat a sdílet. Otevřené vzdělávací zdroje byly vydány buď na základě otevřené licence, nebo jsou veřejně dostupné (tj. vypršela ochrana jejich autorského práva). Bezplatné materiály, které nejsou k dispozici veřejnosti za účelem úprav a sdílení, nejsou otevřenými vzdělávacími zdroji.

Otevřený přístup

Obecná koncepce publikování materiálů určitého druhu otevřeně, tj. tak, aby byly přístupné a použitelné pro co nejširší možnou skupinu uživatelů a pro co nejširší počet případů použití. Program Erasmus+ obsahuje požadavek na otevřený přístup ke vzdělávacím zdrojům a podporuje otevřený přístup k výsledkům výzkumu a údajům.

Partnerská organizace

Partnerská organizace je organizace oficiálně se podílející na projektu (spolu-příjemce), která však není žadatelem.

Partnerské země

Země, které se neúčastní plně programu Erasmus+, mohou se však podílet (jako partneři nebo žadatelé) na určitých akcích programu. Seznam partnerských zemí Erasmus+ je uveden v části A této příručky v oddíle „Kdo se může účastnit programu Erasmus+“.

Partnerství

Dohoda mezi skupinou institucí nebo organizací o provádění společných aktivit a projektů.

Podnik

Jakýkoli podnik vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho velikost, právní formu nebo hospodářské odvětví, v němž působí.

Pověřený zástupce právního subjektu (LEAR)

Souběžně s validací organizace v registru účastníků musí její právní zástupce (zástupci) nominovat pověřeného zástupce právního subjektu (LEAR). Role tohoto zástupce je klíčová: po validaci Komisí bude pověřený zástupce právního subjektu oprávněn:

• spravovat právní a finanční informace o organizaci,

• spravovat přístupová práva osob v organizaci (nikoliv však na úrovni projektu),

• jmenovat zástupce organizace, kteří budou elektronicky podepisovat grantové dohody („právní signatáři“) nebo finanční výkazy („finanční signatáři“) prostřednictvím portálu pro financování a nabídková řízení.

Všechny kroky pro validaci pověřeného zástupce právního subjektu jsou objasněny na portálu pro financování a nabídková řízení.

Pracovníci

Osoby, které se profesionálně nebo jako dobrovolníci podílejí na vzdělávání, odborné přípravě či neformálním učení mládeže. K těmto osobám patří profesoři, učitelé, školitelé, vedoucí pracovníci škol, pracovníci s mládeží a nepedagogičtí pracovníci.

Profesní profil

Soubor dovedností, kompetencí, znalostí a kvalifikací, který je běžně relevantní pro dané povolání.

Profesní rozvoj

Proces zvyšování profesních schopností účastníků (účastníků vzdělávání a zaměstnanců) prostřednictvím rozvoje kompetencí a odborných znalostí a získávání nových dovedností, které jsou obvykle identifikovány pomocí analýzy potřeb v oblasti rozvoje. Profesní rozvoj zahrnuje všechny druhy vzdělávacích příležitostí, od strukturovaných školení a seminářů až po příležitosti k informálního učení.

Programové země

Členské státy EU a země mimo EU, které zřídily národní agenturu a plně se účastní programu Erasmus+. Seznam programových zemí Erasmus+ je uveden v části A této příručky v oddíle „Kdo se může účastnit programu Erasmus+“.

Projekt

Soudržný soubor činností, které jsou navrženy a organizovány s cílem dosáhnout stanovených cílů a výsledků.

Průřezové (měkké; životní) dovednosti

Zahrnují schopnost kriticky myslet, být zvědavý a tvůrčí, přebírat iniciativu, řešit problémy a spolupracovat, schopnost efektivně komunikovat v multikulturním a interdisciplinárním prostředí, přizpůsobovat se kontextu a vypořádávat se se stresem a nejistotou. Tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí.

Prvožadatel

Tímto subjektem se rozumí jakákoli organizace nebo instituce, která nezískala podporu jako koordinátor projektu (žadatel) v rámci daného typu akce podporované tímto programem nebo jeho předchůdcem během posledních sedmi let.

Přidružení partneři

Jedná se o partnery z veřejného nebo soukromého sektoru, kteří přispívají k realizaci konkrétních projektových úkolů/aktivit nebo podporují propagaci a udržitelnost projektu, ale pro účely smluvního řízení nejsou považováni za příjemce a nedostávají žádné finanční prostředky z programu v rámci projektu (nemají právo účtovat náklady nebo požadovat příspěvky.).

Přidružený subjekt

Za přidružené subjekty lze považovat následující subjekty (v souladu s článkem 187 finančního nařízení):

  • právní subjekty, které mají právní nebo kapitálový vztah s příjemci; tento vztah se neomezuje na danou akci ani nebyl vytvořen pouze za účelem jejího provedení;
  • několik subjektů, které splňují kritéria pro udělení grantu a tvoří spolu jeden subjekt, který lze považovat za jediného příjemce grantu, a to i tehdy, je-li vytvořen zvlášť za účelem provedení dané akce.

Přidružené subjekty musí splňovat kritéria způsobilosti a nevyloučení a případně i kritéria pro výběr, která se vztahují na žadatele.

Příjemce grantu

Je-li projekt schválen k udělení grantu Erasmus+, stává se žadatelská organizace příjemcem grantu na základě toho, že podepíše s národní agenturou nebo výkonnou agenturou, která projekt vybrala, grantovou dohodu. Pokud byla žádost podána jménem jiných zúčastněných organizací, mohou se partneři stát spolupříjemci grantu.

Přijímající organizace

V rámci některých akcí programu Erasmus+ (zejména akcí mobility) je přijímající organizací zúčastněná organizace, která přijímá jednoho či více účastníků a organizuje jednu či více aktivit v rámci projektu Erasmus+.

Případ vyšší moci

Nepředvídatelná výjimečná situace nebo událost, kterou účastník nemůže ovlivnit a nelze ji přičíst jeho chybě nebo opomenutí.

Přípravná návštěva

Návštěvy v zemi přijímající organizace před zahájením mobility za účelem přípravy a zajištění vysoké kvality mobility. Jedná se například o činnosti, jež mají usnadnit administrativní opatření a budovat důvěru a porozumění mezi zúčastněnými organizacemi.

Sociální podnik

Podnik, bez ohledu na jeho právní formu, který není kótován na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES a který: 1) má v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami nebo jiným právním dokumentem, jímž se zakládá, jako svůj hlavní cíl spíše dosažení měřitelného, pozitivního sociálního dopadu než vytváření zisku pro své vlastníky, společníky a zúčastněné osoby, a který a) poskytuje inovativní služby nebo zboží se sociální návratností nebo b) používá inovativní metodu výroby zboží či poskytování služeb, která zahrnuje podnikem vytyčený sociální cíl; 2) používá své zisky především k dosažení svého primárního cíle a má zavedeny předem definované postupy a pravidla pro rozdělování zisku akcionářům a vlastníkům s cílem zajistit, aby takové rozdělování zisku neohrozilo primární cíl; a 3) je řízen podnikatelským, odpovědným a transparentním způsobem, zejména prostřednictvím zapojení zaměstnanců, zákazníků nebo zúčastněných stran, kterých se týká jeho podnikatelská činnost.

Společnost

Právnické osoby založené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstevních společností, a jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby s výjimkou neziskových společností.

Spolufinancování

Zásada, podle níž musí část nákladů na projekt podporovaný EU nést příjemce, nebo musí být tato část uhrazena z externích příspěvků jiných než grant EU.

Stáž (pracovní stáž)

Čas strávený v podniku nebo organizaci v jiné zemi s cílem osvojit si konkrétní kompetence, které požaduje trh práce, získat pracovní zkušenosti a lépe pochopit ekonomickou a sociální kulturu dané země.

Stínování na pracovišti (job shadowing, učení založené na praxi)

Krátkodobý pobyt v partnerské organizaci v jiné zemi, jehož cílem je získání odborné přípravy sledováním odborníků z praxe při jejich každodenní činnosti v přijímající organizaci, výměna osvědčených postupů, získávání dovedností a znalostí a/nebo navázání dlouhodobých partnerství prostřednictvím participativního pozorování.

Studijní návštěva

Cesta, při které se účastník seznámí s jinou organizací nebo institucí, s jejími postupy a systémy a může je studovat. Studijní návštěva umožňuje účastníkovi získat zkušenosti v oblasti učení na základě přímého kontaktu a pozorování metod a postupů hostitelské organizace.

Subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti sociální odpovědnosti podniků

Soukromá společnost, která a) podniká v souladu s etickými normami a/nebo b) vedle své podnikatelské činnosti uskutečňuje činnosti, které mají sociální hodnotu.

Škola

Instituce poskytující všeobecné, odborné nebo technické vzdělání na jakékoli úrovni od předškolního vzdělávání po vyšší střední vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání a péče. Pro ověření způsobilosti v oblasti „školního vzdělávání“ použijte vymezení způsobilých škol v každé zemi na internetových stránkách příslušné národní agentury.

Termín pro podávání žádostí

Konečné datum, k němuž musí být formulář žádosti předložen národní agentuře nebo výkonné agentuře, aby byl pokládán za způsobilý.

Účastníci

Účastníky programu Erasmus+ jsou jednotlivci, kteří se plně podílejí na projektu a mohou získat část grantu Evropské unie na úhradu svých nákladů na účast (zejména cestovních a pobytových nákladů).

Účastník s omezenými příležitostmi

Účastníky s omezenými příležitostmi se rozumí osoby, které z ekonomických, sociálních, kulturních, geografických či zdravotních důvodů, protože pocházejí z přistěhovaleckého prostředí či z důvodů, jako jsou zdravotní postižení a vzdělávací obtíže, nebo z jakýchkoli jiných důvodů, včetně těch, které mohou vést k diskriminaci podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, čelí překážkám, které jim brání v účinném přístupu k příležitostem v rámci programu.

Unijní nástroje pro transparentnost a uznávání kvalifikací

Nástroje, které zúčastněným stranám pomáhají pochopit, hodnotit a případně uznávat výsledky učení a kvalifikace v celé Evropské unii.

Validace neformálního a informálního učení:

Proces potvrzení ze strany pověřeného subjektu, že jednotlivec dosáhl výsledků učení měřených podle příslušné normy, který sestává z těchto čtyř odlišných fází:

1.

identifikace konkrétních zkušeností jednotlivce pomocí dialogu;

2.

dokumentace k prokázání zkušeností jednotlivce;

3.

formální posouzení těchto zkušeností; a

4.

ověření výsledků posouzení, které může vést k částečnému nebo plnému uznání kvalifikace.

Virtuální mobilita

Soubor činností podporovaných informačními a komunikačními technologiemi, včetně elektronického učení, které umožňují nebo usnadňují získání mezinárodních zkušeností ze spolupráce v souvislosti s výukou, odbornou přípravou či učením.

Vysílající organizace

V rámci některých akcí programu Erasmus+ (zejména akcí mobility) je vysílající organizací zúčastněná organizace, která vysílá jednoho nebo více účastníků na aktivitu v rámci projektu Erasmus+.

Výsledky učení

Prohlášení o tom, co účastník vzdělávání zná, čemu rozumí a co umí po ukončení procesu učení, která jsou definována z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí.

Výzva k předkládání žádostí

Výzva zveřejněná ve vymezené lhůtě Komisí nebo jejím jménem k předložení návrhu akce, která odpovídá sledovaným cílům a splňuje požadované podmínky. Výzvy k předkládání žádostí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a/nebo na příslušných internetových stránkách Komise, národní agentury nebo výkonné agentury.

Vzájemné učení

Reciproční vzdělávací činnost, která je vzájemně prospěšná a zahrnuje sdílení znalostí, nápadů a zkušeností mezi účastníky. Vzájemné učení umožňuje interakci s ostatními účastníky, tedy vrstevníky nebo protějšky, a účast na aktivitách, v nichž se lze navzájem učit od ostatních a dosahovat cílů v oblasti studijního, profesního nebo osobního rozvoje.

Vzdělávací mobilita

Účast na aktivitě, která se skládá z doby fyzického přesunu do jiné země, než je země pobytu, případně ve spojení s obdobím virtuální účasti, a to za účelem studia, odborné přípravy nebo neformálního či informálního učení. Může mít podobu stáží, učňovských praxí, mládežnických výměn, výuky nebo účasti na profesním rozvoji a může zahrnovat přípravnou činnost, jako je školení v jazyce hostitelské země, nebo vysílací, hostitelskou a navazující činnost.

Základní dovednosti

Schopnost číst a psát, matematika, věda a technika; tyto dovednosti jsou součástí klíčových kompetencí.

Zelená cesta

Zelená cesta je definována jako cesta, při které se pro hlavní část cestování využívají dopravní prostředky s nízkými emisemi, jako je autobus, vlak nebo spolujízda.

Zelené dovednosti

Základní dovednosti k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které mohou být obecné, jako je udržitelné zemědělství, ochrana půdy, využívání energie a snižování odpadu, nebo více technické, jako jsou znalosti o obnovitelné energii.

Zřizovaný / zřízený / se sídlem v

Týká se organizace nebo subjektu, jenž splňuje určité vnitrostátní podmínky (registrace, výkazy, zveřejnění atd.), které umožňují, aby tato organizace nebo subjekt byly oficiálně uznány vnitrostátním orgánem. V případě neformální skupiny mladých lidí se má za to, že za účelem způsobilosti pro grant Erasmus+ má rovnocenný účinek sídlo jejího statutárního zástupce.

Zúčastněná organizace

Organizace nebo neformální skupina mladých lidí zapojených do projektu Erasmus+, a to buď jako žadatel, nebo partner.

Žadatel

Jakákoli zúčastněná organizace nebo neformální skupina mladých lidí, která podává žádost o grant. Žadatelé mohou podat žádost individuálně nebo jménem jiných organizací zapojených do projektu. V posledně uvedeném případě je žadatel definován rovněž jako koordinátor.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}