Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar izrazov - Terciarno izobraževanje

Kreditna točka

Sklop učnih izidov posameznika, ki so bili ocenjeni in ki se lahko zbirajo za pridobitev kvalifikacije ali prenos v drug učni program ali kvalifikacijo.

Kreditna mobilnost

Omejeno obdobje študija ali prakse v tujini v okviru tekočega študija na domači instituciji, namenjeno pridobivanju kreditnih točk. Po obdobju mobilnosti se študenti vrnejo na domačo institucijo, da dokončajo študij.

Mobilnost za pridobitev diplome

Obdobje študija v tujini s ciljem pridobiti diplomo ali potrdilo v državah gostiteljicah.

Priloga k diplomi

Priloga k uradni dokumentaciji o kvalifikacijah, namenjena zagotovitvi podrobnejših informacij o študiju, ki so zbrane v dogovorjeni obliki, ki je mednarodno priznana; dokument, ki se priloži diplomi v terciarnem izobraževanjem izobraževanju ter zagotavlja standardiziran opis narave, ravni, okvira, vsebine in statusa študija, ki ga je končal imetnik diplome. Izdajo jo terciarne izobraževalne institucije v skladu s standardi, ki so jih odobrili Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco. V okviru mednarodnega skupnega študijskega programa se priporoča, da se zagotovi „skupna priloga k diplomi“, ki zajema celoten program in jo potrdijo vse univerze, ki podeljujejo diplomo.

Dvojna/večkratna diploma

(Najmanj) dve ločeni potrdili o diplomi, ki se podelita študentu ob uspešnem zaključku skupnega programa. Dvojna diploma je posebna vrsta večkratne diplome. Vsako diplomo mora podpisati pristojni organ zadevne institucije in mora biti uradno priznana v državah, kjer so različne institucije, ki so diplome podelile.

ECHE (listina Erasmus za Terciarno Izobraževanje)

Akreditacija, ki jo podeljuje Evropska komisija ter ki terciarnim izobraževalnim institucijam iz držav članic EU in tretjih držav, pridruženih programu, omogoča upravičenost do prijave in udeležbe v aktivnostih učne mobilnosti in sodelovanja v okviru programa Erasmus+. Terciarne izobraževalne institucije iz tretjih držav z Zahodnega Balkana, ki niso pridružene programu, se lahko za namene razpisa za zbiranje predlogov za pobudo Evropske univerze, v okviru katere so upravičenke, prijavijo za in prejmejo listino ECHE. Listina navaja temeljna načela, ki jih mora spoštovati institucija pri organiziranju in izvajanju visokokakovostne mobilnosti in sodelovanja. Določa pogoje, ki jih bo institucija upoštevala za zagotavljanje visokokakovostnih storitev in postopkov ter zanesljivih in preglednih informacij.

ECTS (Evropski Sistem Prenašanja in Zbiranja Kreditnih točk)

Sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk, ki je usmerjen v študenta ter temelji na preglednosti postopkov učenja, poučevanja in ocenjevanja. Njegov cilj je olajšati načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje študijskih programov in mobilnosti študentov s priznavanjem kvalifikacij in obdobij študija. Pomaga pri snovanju, opisovanju in izvajanju študijskih programov ter dodeljevanju kvalifikacij na terciarni ravni. Ob uporabi sistema ECTS skupaj z ogrodji kvalifikacij, ki temeljijo na izidih, so študijski programi in kvalifikacije preglednejši, priznavanje kvalifikacij pa je lažje.

Terciarna izobraževalna institucija

Pomeni institucijo, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali drugih priznanih kvalifikacij na terciarni ravni, ne glede na to, kako se taka institucija imenuje, ali drugo primerljivo institucijo na terciarni ravni, ki jo nacionalni organi štejejo za upravičeno do sodelovanja v programu na svojih ozemljih.

Skupna diploma

Enotno potrdilo o diplomi, ki se podeli študentu ob uspešnem zaključku skupnega programa. Skupno diplomo morajo skupaj podpisati pristojni organi dveh ali več sodelujočih instituciji in mora biti uradno priznana v državah sodelujočih institucij.

Skupni programi

Programi (študija ali raziskovanja) v terciarnem izobraževanju, ki jih skupaj zasnujeta, izvajata in v celoti priznata dve ali več terciarnih izobraževalnih institucij. Skupni programi se lahko izvajajo na kateri koli terciarni stopnji, tj. dodiplomski, magistrski ali doktorski, ali celo kot kratek program. Skupni programi so lahko nacionalni (tj. ko so vse vključene univerze iz iste države) ali transnacionalni/mednarodni (tj. ko so vključene terciarne izobraževalne institucije iz vsaj dveh različnih držav).

Enoviti študijski programi

Celostni/dolgi programi, ki omogočajo pridobitev diplome prve ali druge stopnje in za katere je v nekaterih državah še vedno bolj značilno trajanje v letih kot kreditne točke. V večini teh držav se programi, ki ne spadajo v prvo bolonjsko stopnjo, izvajajo na področjih medicine, zobozdravstva, veterine, zdravstvene nege in babištva, vanje pa je večinoma vključenih 1–8% študentov. Za celostne programe, ki omogočajo pridobitev reguliranih poklicev, je značilno, da imajo 300–360 kreditnih točk ECTS / trajajo od pet do šest let, odvisno od zadevnega reguliranega poklica.

Tretja stopnja

Tretja stopnja ogrodja kvalifikacij za evropski visokošolski prostor, o katerem so se dogovorili ministri, pristojni za terciarno izobraževanje, na seji maja 2005 v Bergnu v okviru bolonjskega procesa. Deskriptor tretje stopnje ogrodja kvalifikacij EHEA ustreza učnim izidom ravni 8 EOK.

Tagged in:  Higher education