Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Jaká je struktura programu erasmus+?

K dosažení svých cílů program Erasmus+ v období 2021–2027 předpokládá realizaci těchto akcí:

Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců

Tato klíčová akce podporuje:

 • Mobilitu studentů a pracovníků: příležitosti pro žáky, studenty, stážisty a mladé lidi a rovněž pro profesory, učitele, školitele, pracovníky s mládeží, sportovní trenéry, zaměstnance vzdělávacích institucí a organizací občanské společnosti studovat nebo získávat profesní zkušenost v jiné zemi.
 • Aktivity participace mládeže: místní a nadnárodní iniciativy vedené mladými lidmi, které provozují neformální skupiny mladých lidí a/nebo mládežnických organizací s cílem pomoci mladým lidem angažovat se a naučit se zapojovat do demokratického života, zvyšovat povědomí o společných hodnotách a základních právech v Evropské unii, sdružovat mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí na místní, národní a evropské úrovni, jakož i přispívat k dosahování společných cílů Evropské unie.
 • Činnosti DiscoverEU: akce, která nabízí mladým lidem ve věku osmnácti let příležitost získat v rámci neformální vzdělávací činnosti, ať již sami nebo ve skupině, první krátkodobou zkušenost s cestováním po Evropě, aby si vyvinuli pocit sounáležitosti s Evropskou unií a objevovali její kulturní rozmanitost.
 • Program nabízí příležitosti v oblasti jazykového vzdělávání účastníkům, kteří uskutečňují mobilitu v zahraničí. Tato podpora bude poskytována zejména prostřednictvím nástroje online jazykové podpory (Online Language Support – OLS) programu Erasmus+ přizpůsobené dle potřeby jednotlivých odvětví, neboť e-learning nabízí při učení se jazyku výhody z hlediska dostupnosti a flexibility. Ve zvláštních případech, kdy on-line učení není nejlepším nástrojem k oslovení cílové skupiny, budou nabídnuty další formy jazykové podpory.

Klíčová akce 2 – spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Tato klíčová akce podporuje:

Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:

 • Kooperativní partnerství: Prvořadým cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím, aby zvyšovaly kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjely a posilovaly své sítě partnerů, zvyšovaly svou schopnost působit společně na nadnárodní úrovni a aby posílily internacionalizaci svých aktivit, a to prostřednictvím výměn nebo vypracování nových postupů a metod, jakož i sdílení a konfrontování myšlenek.
 • Partnerství malého rozsahu: Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé aktéry a jednotlivce v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, které je obtížné oslovit. Cílem této akce s nižšími částkami grantů pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky ve srovnání s kooperativními partnerstvími bude oslovit základní organizace, nové účastníky programu a méně zkušené organizace a omezit překážky vstupu do programu pro organizace s menší organizační kapacitou.

Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:

 • Evropské univerzity: Tato akce podporuje vznik sítí vysokoškolských institucí založených na přístupu zdola nahoru, které prostřednictvím rozvoje společných dlouhodobých strategií pro vysoce kvalitní vzdělání, výzkum a inovace přenesou spolupráci mezi různými zeměmi na ambicióznější úroveň, a to na základě společné vize a sdílených hodnot.
 • Centra excelence odborného vzdělávání: Tato iniciativa podporuje rozvoj nadnárodních platforem center excelence odborného vzdělávání, jež budou začleněna do místních a regionálních strategií pro růst, inovace a konkurenceschopnost a budou zároveň podporovat celkové strukturální změny a hospodářské politiky v Evropské unii.
 • Pedagogické akademie Erasmus+: Obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Tyto akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k cílům Evropského prostoru vzdělávání.
 • Akce Erasmus Mundus: Cílem této akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.

Partnerství pro inovace, která zahrnují:

 • Aliance pro inovace: Cílem této akce je podpořit strategickou spolupráci mezi hlavními aktéry v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podnikání a výzkumu (tzv. „znalostní trojúhelník“) na podporu inovací a modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy při identifikování a poskytování vhodného souboru dovedností, znalostí a kompetencí tak, aby odpovídaly budoucí poptávce na trhu práce v odvětvích a oborech, které mají strategický význam pro udržitelný růst a konkurenceschopnost Evropy.
 • Výhledové projekty: Cílem této akce bude podněcovat inovace, tvořivost a elektronickou účast, jakož i sociální podnikání v různých oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Akce podpoří pokrokové myšlenky založené na klíčových evropských prioritách, které mají potenciál se začlenit do běžných postupů a přispět ke zlepšení systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, jakož i zajistit významný inovativní účinek v oblasti metod a činností u všech druhů učení a prostředí aktivní účasti ve prospěch sociální soudržnosti Evropy.

Projekty budování kapacit v oblasti mládeže: tato akce podporuje spolupráci a výměnu v oblasti mládeže mezi organizacemi v programových a partnerských zemích a zahrnuje činnosti neformálního učení se zaměřením na zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální učení při současném zajištění aktivní účasti mladých lidí.

Neziskové sportovní akce: Tato akce podpoří přípravu, pořádání a návazné sledování neziskových sportovních akcí organizovaných buď v jedné zemi, nebo v několika zemích neziskovými organizacemi nebo veřejnými subjekty činnými v oblasti sportu. Cílem těchto akcí bude zvýšit viditelnost sportovních událostí v rámci programu Erasmus+ a zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví upevňujících pohybových aktivit.

Online platformy, jako je eTwinning, elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE), portál School Education Gateway (SEG) a Evropský portál pro mládež, budou nabízet prostory pro virtuální spolupráci, databáze pro hledání partnerů, komunity pro sdílení praktických postupů a jiné online služby pro učitele, školitele, pracovníky s mládeží, tvůrce politik a ostatní odborníky z praxe, jakož i pro žáky, mladé lidi a dospělé účastníky vzdělávání v Evropě i mimo ni.

Klíčová akce 3 – podpora rozvoje politik a spolupráce

Tato klíčová akce podporuje:

Akce s názvem Evropská mládež spolu cílí na mládežnické organizace na základní úrovni, které chtějí zřídit přeshraniční partnerství, tj. jejichž cílem je dodat svým činnostem evropský rozměr. Účelem je povzbudit podávání nových žádostí od organizací, které dosud nejsou zavedeny na evropské úrovni.

Tato klíčová akce kromě toho zahrnuje:

 • Opatření zaměřená na přípravu a podporu provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, včetně sektorové agendy pro vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, školy a vzdělávání dospělých, a to zejména usnadňováním řízení a fungování otevřených metod koordinace.
 • Experimentování s evropskými politikami vedené veřejnými orgány na vysoké úrovni, které zahrnuje zkoušky politických opatření v praxi prováděné v několika zemích na základě spolehlivých metod hodnocení. V souladu se strategií EU pro mládež bude finanční podpora poskytnuta rovněž strukturám přispívajícím k činnosti národní pracovní skupiny, kterou určí každý vnitrostátní orgán v rámci dialogu EU s mládeží na národní úrovni.
 • Opatření zaměřená na shromažďování důkazních informací a znalostí týkajících se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik. Shromažďování a analýza důkazů budou probíhat prostřednictvím celoevropských nebo mezinárodních průzkumů a studií, jakož i odborných znalostí týkajících se jednotlivých témat a zemí.
 • Opatření, která napomáhají transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, za účelem podpory zajišťování kvality, validace neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností. Tato oblast bude rovněž zahrnovat podporu vnitrostátních a evropských orgánů nebo sítí, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích drah mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč oblastmi formálního, neformálního a informálního učení.

Opatření podporující politický dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, například prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických agendách a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum.

 • Spolupráci s mezinárodními organizacemi s vysoce uznávanými odbornými znalostmi a analytickou kapacitou (jako je OECD a Rada Evropy) s cílem posílit dopady a přidanou hodnotu politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Akce programu jean monnet

Akce programu Jean Monnet poskytnou:

 • podporu akci programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání: Tato akce pomáhá vysokoškolským institucím v Evropě i mimo ni, aby prosazovaly výuku a výzkum evropské integrace a podporovaly politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Unie. Jsou podporovány tyto dílčí aktivity: moduly Jean Monnet: krátké výukové programy týkající se jednoho nebo více oborů studií Evropské unie; katedry Jean Monnet: dlouhodobější pedagogické pozice se specializací na studia Evropské unie pro jednotlivé univerzitní profesory, centra excelence programu Jean Monnet: kontaktní místa, která shromažďují znalosti odborníků na vysoké úrovni v různých oborech evropských studií a rozvíjejí nadnárodní činnosti a strukturální vazby s akademickými institucemi v jiných zemích.
 • podporu akci programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy: Tato akce podporuje znalosti o Evropské unii ve školách a institutech odborného vzdělávání a přípravy v programových zemích. Jejím cílem je nabídnout poskytovatelům vzdělávání příležitosti k rozvoji a poskytování obsahu účastníkům vzdělávání, poskytovatelům odborné přípravy učitelů s cílem podpořit učitele prostřednictvím metodiky a aktuálních poznatků o otázkách Evropské unie a na podporu diskuze a výměny informací mezi zástupci škol a odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněnými stranami o vyučování tematiky Evropské unie. Jsou podporovány tyto dílčí aktivity: Odborná příprava učitelů: navrhnout a nabízet učitelům strukturované návrhy vzdělávání týkající se témat EU. Sítě: výměna osvědčených postupů a získání zkušeností se společným vyučováním v rámci skupiny zemí.  
 • podporu určeným institucím: Akce podporuje instituce, které sledují evropský zájem a poskytují Unii a jejím členským státům a jejím občanům vysoce kvalitní služby v oblasti konkrétních prioritních témat. Hlavní činnosti a terénní práce těchto institucí zahrnují výzkum, včetně shromažďování údajů a jejich analýzy pro přípravu budoucích politik, prezenční a online výuku budoucích zaměstnanců mezinárodních organizací a státních zaměstnanců, zejména v oblasti práva a řízení, pořádání akcí týkajících se otázek, které jsou pro Unii prioritní, a šíření konkrétních výsledků a obecných informací pro širokou veřejnost.