Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jaká je struktura Programu Erasmus+?

K dosažení svých cílů program Erasmus+ v období 2021–2027 předpokládá realizaci těchto klíčových akcí:

Klíčová Akce 1 – Mobilita Jednotlivců

Tato klíčová akce podporuje:

 • Mobilitu studentů a pracovníků: příležitosti pro žáky, studenty, dospělé účastníky vzdělávání, stážisty a mladé lidi a rovněž pro profesory, učitele, školitele, pedagogické pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky v oblasti sportu, zaměstnance vzdělávacích institucí a organizací občanské společnosti studovat nebo získávat profesní zkušenost v jiné zemi.
 • Aktivity participace mládeže: místní a nadnárodní iniciativy vedené mladými lidmi, které provozují neformální skupiny mladých lidí a/nebo mládežnických organizací s cílem pomoci mladým lidem angažovat se a naučit se zapojovat do demokratického života, zvyšovat povědomí o společných hodnotách a základních právech v Evropské unii, sdružovat mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí na místní, národní a evropské úrovni, jakož i přispívat k dosahování společných cílů Evropské unie.
 • Mobilitu pracovníků v oblasti sportu: pracovníci sportovních organizací, zejména v oblasti sportu na základní úrovni, získávají příležitost zlepšit své kompetence a kvalifikace a získat nové dovednosti prostřednictvím vzdělávacích mobilit a strávení určité doby v zahraničí, čímž přispějí k budování kapacit a rozvoji sportovních organizací. Tato akce podporuje profesní rozvoj trenérů a dalších pracovníků (placených zaměstnanců i dobrovolníků) ve sportu na základní úrovni. Pracovníci v oblasti sportu na jiné než základní úrovni, včetně těch, kteří se věnují dvojí kariéře ve sportu i mimo oblast sportu, mohou rovněž přispět k dopadu z hlediska učení a předávání znalostí pro pracovníky a organizace v oblasti sportu na základní úrovni. Mohou být podporovány příležitosti ke vzdělávací mobilitě pro pracovníky v oblasti sportu na jiné než základní úrovni, pokud účast těchto pracovníků může být přínosem pro sport na základní úrovni.
 • Iniciativu DiscoverEU: akce, která nabízí mladým lidem ve věku osmnácti let příležitost získat krátkodobou zkušenost s individuálním nebo skupinovým cestováním po celé Evropě. Jakožto aktivita v oblasti informálního učení se iniciativa DiscoverEU snaží u účastníků podporovat pocit sounáležitosti s Evropskou unií a umožnit jim, aby objevovali její kulturní rozmanitost. Snaží se také vybavit mladé lidi dovednostmi a kompetencemi, které jsou cenné pro jejich budoucí život, a také je inspirovat k tomu, aby přijali za své udržitelné způsoby cestování a ekologické uvědomění obecně. Iniciativa DiscoverEU zahrnuje obecnou akci, k níž se mladí lidé mohou přihlásit přímo na Evropském portálu pro mládež, jakož i akci zaměřenou na začlenění. Akce pro začlenění v rámci iniciativy DiscoverEU se zaměřuje na mladé lidi s omezenými příležitostmi, aby usnadnila jejich účast v iniciativě DiscoverEU za stejných podmínek, jaké mají jejich vrstevníci.
 • Program nabízí příležitosti v oblasti jazykového vzdělávání účastníkům, kteří uskutečňují mobilitu v zahraničí. Tato podpora bude poskytována zejména prostřednictvím nástroje on-line jazykové podpory (Online Language Support – OLS) programu Erasmus+ přizpůsobené dle potřeby jednotlivých odvětví, neboť e-learning nabízí při učení se jazyku výhody z hlediska dostupnosti a flexibility. Ve zvláštních případech, kdy on-line učení není nejlepším nástrojem k oslovení cílové skupiny, budou nabídnuty další formy jazykové podpory
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže: tato akce poskytuje příležitost organizovat on-line aktivity založené na vzájemném kontaktu, které prosazují mezikulturní dialog a rozvoj měkkých dovedností mezi jednotlivci z třetích zemí nepřidružených k programu, členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu. Tyto aktivity probíhají v malých skupinách a jsou vždy koordinovány školeným facilitátorem.

Klíčová Akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Tato klíčová akce podporuje:

Partnerství pro spolupráci, která zahrnují:

 • Kooperativní partnerství: Prvořadým cílem kooperativních partnerství je umožnit organizacím, aby zvyšovaly kvalitu a relevanci svých aktivit, rozvíjely a posilovaly své sítě partnerů, zvyšovaly svou schopnost působit společně na nadnárodní úrovni a aby posílily internacionalizaci svých aktivit, a to prostřednictvím výměn nebo vypracování nových postupů a metod, jakož i sdílení a konfrontování myšlenek.
 • Partnerství malého rozsahu: Cílem této akce je rozšířit přístup k programu pro malé aktéry a jednotlivce v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, které je obtížné oslovit. Cílem této akce s nižšími částkami grantů pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky ve srovnání s kooperativními partnerstvími je oslovit organizace na základní úrovni, nové účastníky programu a méně zkušené organizace a omezit překážky vstupu do programu pro organizace s menší organizační kapacitou.

Partnerství na podporu špičkové úrovně, která zahrnují:

 • Evropské univerzity: Tato akce podporuje vznik aliancí vysokoškolských institucí založených na přístupu zdola nahoru, které prostřednictvím rozvoje společných dlouhodobých strategií pro vysoce kvalitní vzdělání, výzkum a inovace přenesou spolupráci mezi různými zeměmi na ambicióznější úroveň, a to na základě společné vize a sdílených hodnot.
 • Centra excelence odborného vzdělávání: Tato akce podporuje zdola nahoru vedený přístup k excelenci odborného vzdělávání, který zahrnuje širokou škálu místních zúčastněných stran a umožňuje institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobovat poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám. Centra jsou činná v daném místním kontextu, vytvářejí ekosystémy dovedností pro inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování a prostřednictvím mezinárodních sítí spolupráce spolupracují s centry excelence odborného vzdělávání v jiných zemích.  Akce nabízí příležitosti k počátečnímu vzdělávání mladých lidí i k dalšímu prohlubování dovedností a změnám kvalifikace dospělých prostřednictvím flexibilní a včasné nabídky odborné přípravy, která splňuje potřeby dynamického trhu práce, a to mimo jiné v kontextu ekologické a digitální transformace.
 • Pedagogické akademie Erasmus+: Obecným cílem této akce je vytvořit evropská partnerství poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy učitelů, která v rámci programu zřídí pedagogické akademie Erasmus+, jež budou rozvíjet evropský a mezinárodní pohled v oblasti vzdělávání učitelů. Akademie budou prosazovat mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost, rozvíjet vzdělávání učitelů v souladu s prioritami EU v oblasti politiky vzdělávání a přispívat k cílům Evropského prostoru vzdělávání.
 • Akce Erasmus Mundus: Cílem této akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.

Partnerství pro inovace, která zahrnují:

 • Aliance pro inovace: Cílem této akce je podpořit strategickou spolupráci mezi hlavními aktéry v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, podnikání a výzkumu (tzv. „znalostní trojúhelník“) na podporu inovací a modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy při identifikování a poskytování vhodného souboru dovedností, znalostí a kompetencí tak, aby odpovídaly budoucí poptávce na trhu práce v odvětvích a oborech, které mají strategický význam pro udržitelný růst a konkurenceschopnost Evropy.
 • Výhledové projekty: Cílem této akce je podpora inovací, tvořivosti a zapojení, jakož i sociálního podnikání v různých oblastech vzdělávání a odborné přípravy. Bude podporovat na budoucnost orientované myšlenky vycházející z klíčových evropských priorit, které mají potenciál začlenit se do běžné praxe a přispět ke zlepšení systémů vzdělávání a odborné přípravy, jakož i zajistit významný inovativní účinek, pokud jde o metody a postupy pro všechny typy prostředí pro učení a aktivní zapojení ve prospěch sociální soudržnosti v Evropě.

Projekty budování kapacit, mezi něž patří: 

 • Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání: Tato akce podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti vysokoškolského vzdělávání v členských státech EU nebo ve třetích zemích přidružených k programu a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat relevanci, kvalitu, modernizaci a dostupnost vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu jako hybnou sílu udržitelného socioekonomického rozvoje.
 • Projekty budování kapacit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato akce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v členských státech EU, ve třetích zemích přidružených k programu a ve třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat relevanci, dostupnost a vstřícnost institucí a systémů odborného vzdělávání a přípravy v třetích zemích nepřidružených k programu jako hybnou sílu udržitelného socioekonomického rozvoje.
 • Projekty budování kapacit v oblasti mládeže: Tato akce podporuje spolupráci a výměnu v oblasti mládeže mezi organizacemi z členských států EU, třetích zemí přidružených k programu a třetích zemí nepřidružených k programu a zahrnuje činnosti neformálního učení se zaměřením na zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální učení při současném zajištění aktivní účasti mladých lidí.
 • Projekty budování kapacit v oblasti sportu: Tato akce podpoří projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti sportu v členských státech EU, třetích zemích přidružených k programu a třetích zemích nepřidružených k programu. Cílem projektů je podporovat sportovní aktivity a politiky ve třetích zemích nepřidružených k programu jako prostředek prosazování hodnot a také jako vzdělávací nástroj na podporu osobního a sociálního rozvoje jednotlivců a budování soudržnějších komunit.

Neziskové sportovní akce: Tato akce podpoří přípravu, pořádání a návazné sledování neziskových sportovních akcí organizovaných buď v jedné zemi, nebo v několika zemích neziskovými organizacemi nebo veřejnými subjekty činnými v oblasti sportu. Cílem těchto akcí bude zvýšit viditelnost sportovních událostí v rámci programu Erasmus+ a zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví upevňujících pohybových aktivit.

On-line platformy, jako je Evropská platforma pro školní vzdělávání (včetně eTwinningu), elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE) a Evropský portál pro mládež, budou nabízet prostory pro virtuální spolupráci, databáze pro hledání partnerů, komunity pro sdílení praktických postupů a jiné on-line služby pro učitele, školitele, pracovníky s mládeží, tvůrce politik a ostatní odborníky z praxe, jakož i pro žáky, mladé lidi a dospělé účastníky vzdělávání v Evropě i mimo ni.

Klíčová Akce 3 – Podpora rozvoje politik a spolupráce

Tato klíčová akce podporuje:

akci Evropská mládež spolu, která cílí na mládežnické organizace na základní úrovni i na větší organizace a podporuje přeshraniční partnerství. Aktivity v rámci této akce by měly přispívat k ještě širšímu oslovení mladých lidí, aby se zajistila rozmanitost názorů, a měly by oslovit pestrou škálu mladých lidí v mládežnických organizacích i mimo ně, včetně mladých lidí s omezenými příležitostmi. Měly by zahrnovat nejrůznější tradiční a digitální kanály a usnadnit rozvoj partnerství a sítí, které umožní účast a přístup nevládních organizací na základní úrovni a mládežnických hnutí.

Tato klíčová akce kromě toho zahrnuje:

 • Opatření zaměřená na přípravu a podporu provádění politické agendy EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, včetně sektorové agendy pro vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, školy a vzdělávání dospělých, a to zejména usnadňováním řízení a fungování otevřených metod koordinace.
 • Experimentování s evropskými politikami, které vedou veřejné orgány na vysoké úrovni a které zahrnuje zkoušky politických opatření v praxi prováděné v několika zemích na základě spolehlivých metod hodnocení. V souladu se strategií EU pro mládež bude finanční podpora poskytnuta rovněž strukturám přispívajícím k činnosti národních pracovních skupin, které určí každý vnitrostátní orgán v rámci dialogu EU s mládeží na národní úrovni.
 • Opatření zaměřená na shromažďování důkazních informací a znalostí týkajících se systémů a politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na národní a evropské úrovni, a to s cílem usnadnit tvorbu odůvodněných politik. Shromažďování a analýza důkazů budou probíhat prostřednictvím celoevropských nebo mezinárodních průzkumů a studií, jakož i odborných posouzení týkajících se jednotlivých témat a zemí.
 • Opatření, která napomáhají transparentnosti a uznávání dovedností a kvalifikací, jakož i přenosu kreditů, za účelem podpory zajišťování kvality, validace neformálního a informálního učení, řízení a poradenství v oblasti dovedností. Tato oblast bude rovněž zahrnovat podporu vnitrostátních a evropských orgánů nebo sítí, které usnadňují výměny v rámci Evropy, jakož i rozvoj flexibilních vzdělávacích drah mezi různými oblastmi vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a napříč oblastmi formálního, neformálního a informálního učení.

Opatření podporující politický dialog se zúčastněnými subjekty v rámci Evropské unie i mimo ni, například prostřednictvím konferencí, akcí a jiných aktivit, do nichž jsou zapojeni tvůrci politik, odborníci z praxe a další zúčastněné subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu s cílem zvýšit povědomí o příslušných evropských politických agendách a propagovat Evropu jako vynikající místo pro studium a výzkum.

 • Spolupráci s mezinárodními organizacemi s vysoce uznávanými odbornými znalostmi a analytickou kapacitou (jako je OECD a Rada Evropy) s cílem posílit dopady a přidanou hodnotu politik v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Akce Programu Jean Monnet

Akce programu Jean Monnet podporují:

 • akci programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání: Tato akce pomáhá vysokoškolským institucím v Evropě i mimo ni prosazovat výuku a výzkum evropské integrace a podporovat politickou debatu a výměny mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami Unie. Jsou podporovány tyto dílčí aktivity: moduly Jean Monnet: krátké výukové programy týkající se jednoho nebo více oborů evropských studií; katedry Jean Monnet: dlouhodobější pedagogické pozice se specializací na evropská studia pro jednotlivé univerzitní profesory; centra excelence Jean Monnet: kontaktní místa, která shromažďují znalosti odborníků na vysoké úrovni v různých oborech evropských studií a rozvíjejí nadnárodní činnosti a strukturální vazby s akademickými institucemi v jiných zemích; 
 • akci programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy: Tato akce podporuje znalosti o Evropské unii ve školách a institutech odborného vzdělávání a přípravy v členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu. Jejím cílem je nabídnout poskytovatelům vzdělávání příležitosti k rozvoji a poskytování obsahu účastníkům vzdělávání a poskytovatelům odborné přípravy učitelů s cílem podpořit učitele prostřednictvím metodiky a aktuálních poznatků o otázkách Evropské unie a podnítit diskuzi a výměnu informací mezi zástupci škol a institucí odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněnými stranami o vyučování tematiky Evropské unie. Jsou podporovány tyto dílčí aktivity: odborná příprava učitelů: navrhnout a nabízet učitelům strukturované návrhy vzdělávání týkající se témat EU; iniciativa Vyučování o EU: podpora lepšího porozumění, a to v rámci všeobecného vzdělávání i odborné přípravy (ISCED 1–4);
 • politickou debatu v sítích Jean Monnet: Sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání budou v souladu s konkrétním tématem souvisejícím s prioritou Komise shromažďovat, sdílet a mezi partnery projednávat výzkumná zjištění, obsah kurzů a zkušenosti, produkty (studie, články, obsah kurzů atd.). Sítě pro jiné oblasti vzdělávání a odborné přípravy, výměna osvědčených postupů a získání zkušeností se společným vyučováním v rámci skupiny zemí;
 • určené instituce: Akce podporuje instituce, které sledují evropský zájem a poskytují Unii a jejím členským státům a jejím občanům vysoce kvalitní služby v oblasti konkrétních prioritních témat. Hlavní činnosti a terénní práce těchto institucí zahrnují výzkum, včetně shromažďování údajů a jejich analýzy pro přípravu budoucích politik, prezenční a on-line výuku budoucích zaměstnanců mezinárodních organizací a státních zaměstnanců, zejména v oblasti práva a řízení, pořádání akcí týkajících se otázek, které jsou pro Unii prioritní, a šíření konkrétních výsledků a obecných informací pro širokou veřejnost.