Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2022. Maar u kunt de volledige gids voor 2022 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Verklarende termenlijst - Hoger onderwijs

Studiepunt

Een reeks geëvalueerde leerresultaten die met het oog op een kwalificatie geaccumuleerd kunnen worden of naar andere leerprogramma’s of kwalificaties overgedragen kunnen worden.

Studiepuntenmobiliteit

Een beperkte studie- of stageperiode die in het buitenland wordt doorgebracht in het kader van een lopende studie aan een instelling in het thuisland met het doel studiepunten te verzamelen. Na de mobiliteitsfase keren de studenten terug naar de instelling in het thuisland om hun studie te voltooien.

Studiemobiliteit

Een in het buitenland doorgebrachte studieperiode met het doel een volledige graad of certificaat te behalen in een of meer landen van bestemming.

Diplomasupplement

Een bijlage bij het officiële kwalificatiebewijs, die meer gedetailleerde informatie over de voltooide opleiding wil bieden in een overeengekomen formaat en die internationaal wordt erkend. Een document dat een hogeronderwijsdiploma vergezelt en waarin een gestandaardiseerde beschrijving is opgenomen van de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de door de houder voltooide studies. Dit supplement wordt opgesteld door instellingen voor hoger onderwijs in overeenstemming met de normen die zijn overeengekomen door de Europese Commissie, de Raad van Europa en Unesco. In het kader van een internationaal gezamenlijk studieprogramma verdient het aanbeveling een "gezamenlijk diplomasupplement" af te geven dat het volledige studieprogramma bestrijkt en dat wordt goedgekeurd door alle universiteiten die de graad toekennen

Dubbele graad/meervoudige graad

(Minstens) twee afzonderlijke diploma’s die aan een student worden toegekend na succesvolle afronding van een gezamenlijk programma. Een dubbele graad is een speciaal type meervoudige graad. Elke graad moet door de bevoegde autoriteit van de betrokken instelling worden ondertekend en officieel worden erkend in de landen waar de verschillende toekennende instellingen gevestigd zijn.

ECHE (Erasmus-handvest voor hoger onderwijs)

Een door de Europese Commissie toegekende accreditatie die instellingen voor hoger onderwijs uit programmalanden de mogelijkheid biedt in aanmerking te komen om financiële steun aan te vragen voor en deel te nemen aan onder het Erasmus+-programma vallende leer- en samenwerkingsactiviteiten. Het handvest schetst de fundamentele beginselen waaraan een instelling zich moet houden bij het organiseren en uitvoeren van in kwalitatief opzicht hoogwaardige mobiliteit en samenwerking, Het bepaalt de vereisten waaraan de instelling verklaart te zullen voldoen om de hoge kwaliteit van hun dienstverlening en procedures te waarborgen alsook om betrouwbare en transparante informatie te verstrekken.

ECTS (Europees studiepuntenoverdrachtsysteem)

Een systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten, dat op de lerenden is afgestemd en gebaseerd is op transparantie van leer- en onderwijsprocessen en van beoordelingsprocedures. Het doel is om planning, levering en evaluatie van studieprogramma’s en leerlingmobiliteit te bevorderen via de erkenning van kwalificaties en leerperiodes. Een systeem dat dient als hulpmiddel voor het ontwikkelen, beschrijven en aanbieden van studieprogramma’s en het toekennen van hogeronderwijskwalificaties. Het gebruik van het ECTS, in combinatie met op leerresultaten gebaseerde kwalificatiekaders, maakt studieprogramma’s en kwalificaties transparanter en vereenvoudigt de erkenning van kwalificaties.

Instelling voor hoger onderwijs

Elke soort instelling voor hoger onderwijs die, overeenkomstig het nationale recht of de nationale praktijk, opleidt voor erkende graden of andere erkende kwalificaties op tertiair niveau, ongeacht de naam die dergelijke instellingen dragen, of elke instelling die, overeenkomstig het nationale recht of de nationale praktijk, beroepsonderwijs of -opleidingen op tertiair niveau verzorgt.

Gezamenlijke graad

Een enkel diploma dat aan een student wordt toegekend na het met succes afronden van een gezamenlijk programma. De gezamenlijke graad moet door de bevoegde autoriteiten van de deelnemende instellingen (twee of meer) worden ondertekend en officieel worden erkend in de landen waar die deelnemende instellingen gevestigd zijn.

Gezamenlijke programma's

Hogeronderwijsprogramma’s voor studie- of onderzoeksdoeleinden die gezamenlijk worden uitgewerkt en aangeboden en die volledig worden erkend door twee of meer instellingen voor hoger onderwijs. Aan gezamenlijke programma’s kan uitvoering worden gegeven in elke cyclus van hoger onderwijs, dat wil zeggen in de bachelor-, master- of doctoraatscyclus, of zelfs in de korte cyclus. Gezamenlijke programma’s kunnen nationaal van opzet zijn (wanneer alle betrokken universiteiten in hetzelfde land gevestigd zijn), maar ook transnationaal/internationaal (wanneer ten minste twee verschillende landen vertegenwoordigd zijn in de betrokken instellingen voor hoger onderwijs).

Studieprogramma’s van één cyclus

Geïntegreerde programma’s/programma’s van lange duur die uitzicht geven op een diploma van de eerste of tweede cyclus en in sommige landen nog steeds beter kunnen worden omschreven aan de hand van de duur in jaren dan aan de hand van studiepunten. In de meeste van deze landen vinden de programma’s buiten het Bolognaprogramma voor de eerste cyclus plaats op het gebied van geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, verpleging en verloskunde en in de meeste gevallen neemt 1-8% van de studentenpopulatie eraan deel. Geïntegreerde programma’s die toegang geven tot een gereglementeerd beroep hebben doorgaans een omvang van 300-360 ECTS-studiepunten/vijf tot zes jaar, afhankelijk van het gereglementeerde beroep in kwestie.

Derde cyclus

Het niveau van de derde cyclus in het kwalificatiekader voor de Europese hogeronderwijsruimte, zoals door de ministers voor hoger onderwijs in het kader van het Bolognaproces overeengekomen in Bergen in mei 2005. De descriptoren van de derde cyclus van het kwalificatiekader voor de Europese hogeronderwijsruimte komen overeen met de leerresultaten van niveau 8 in het EQF.