Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Fogalmak magyarázata - Felsőoktatás

Kredit

A hallgató értékelés tárgyát képező tanulási eredményei. A kreditek gyűjtése képesítés megszerzéséhez vezethet, illetve átvihető más tanulmányi programokba vagy képesítésekbe.

Kreditmobilitás

Meghatározott idejű külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszak – hazai intézménynél folytatott tanulmányok keretében – kreditgyűjtés céljából. A mobilitási időszakot követően a hallgatók visszatérnek a küldő szervezethez/intézménybe, hogy ott fejezzék be tanulmányaikat.

Oklevélszerzési célú mobilitás

Külföldi tanulmányi időszak, amelynek célja oklevél vagy tanúsítvány megszerzése egy vagy több célországban.

Oklevélmelléklet

A képesítést igazoló hivatalos dokumentáció meghatározott forma szerint kiállított melléklete, amely részletesebb tájékoztatást nyújt az elvégzett tanulmányokról, és amelyet nemzetközileg elfogadnak; felsőfokú oklevél melléklete, amely az elvégzett tanulmányok jellegének, szintjének, hátterének, tartalmának és státuszának szabványosított leírását tartalmazza. A felsőoktatási intézmények az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az UNESCO által megállapított szabványok szerint állítják ki. Nemzetközi közös tanulmányi program esetében ajánlott olyan közös oklevélmellékletet kiállítani, amely a teljes programra kiterjed, és amelyet az oklevelet kiállító összes egyetem elismer.

Kettős oklevél/többes oklevél

(Legalább) két külön oklevél, amelyet egy hallgató a közös program sikeres befejezése után kap. A kettős oklevél a többes oklevél sajátos típusa. Minden oklevelet alá kell írnia az érintett intézmény illetékes hatóságának, és hivatalosan el kell ismernie azokban az országokban, ahol a különböző kibocsátó intézmények találhatók.

ECHE (Erasmus Felsőoktatási Charta)

Az Európai Bizottság által nyújtott akkreditáció, amely lehetőséget teremt az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok felsőoktatási intézményeinek arra, hogy jogosultak legyenek az Erasmus+ keretében megszervezett tanulási célú mobilitási és együttműködési tevékenységekre való pályázásra és az azokban való részvételre. A programhoz nem társult nyugat-balkáni harmadik országok felsőoktatási intézményei pályázhatnak az Erasmus Felsőoktatási Chartára, és meg is szerezhetik azt, mivel az „Európai Egyetemek” kezdeményezés keretében jogosultak pályázatot benyújtani. A Charta rögzíti azokat az alapelveket, amelyeket egy intézménynek a magas minőségű mobilitási és együttműködési tevékenységek szervezése és megvalósítása során be kell tartania. Meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket az intézménynek magára nézve kötelezőnek kell elismernie a magas minőségű szolgáltatások és eljárások, valamint a hiteles és átlátható tájékoztatás érdekében.

ECTS (Európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer)

Tanulóközpontú kreditátviteli- és gyűjtési rendszer, amely a tanulási, oktatási és értékelési folyamatok átláthatóságán alapul. A képesítések és tanulmányi időszakok elismerése révén lehetővé kívánja tenni a tanulmányi programok tervezését, megvalósítását és értékelését, valamint a tanulói mobilitást. Olyan rendszer, amely elősegíti a tanulmányi programok tervezését, leírását és megvalósítását, valamint a felsőfokú képesítések kiadását. Az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer és az eredményeken alapuló képesítési keretrendszerek együttes alkalmazása átláthatóbbá teszi a tanulmányi programokat és a képesítéseket, valamint megkönnyíti a képesítések elismerését.

Felsőoktatási intézmény

Olyan intézmény, amely – a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban – elismert oklevél vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt, függetlenül az ilyen intézmény megnevezésétől, vagy valamely hasonló felsőfokú intézmény, amelyet a nemzeti hatóságok a saját területükön a programban való részvételre jogosultnak tekintenek.

Közös oklevél

Közös tanulmányi program sikeres elvégzését követően a hallgató számára kiállított egyetlen közös oklevél. A közös oklevelet két vagy több résztvevő intézmény illetékes hatóságainak közösen kell aláírniuk, és a részt vevő intézmények országában hivatalosan el kell ismerni őket.

Közös programok

Két vagy több felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, megvalósított és teljes mértékben elismert felsőoktatási (tanulmányi vagy kutatási) programok. Közös programok a felsőoktatás minden szintjén (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, vagy akár rövid ciklusú képzés keretében is) megvalósíthatók. Lehetnek nemzeti (csak egy ország egyetemei vesznek részt benne) vagy transznacionális/nemzetközi (legalább két különböző ország felsőoktatási intézményei vesznek részt benne) közös programok.

Egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok

Integrált/hosszú programok, amelyek első vagy második ciklus elvégzését igazoló oklevél megszerzéséhez vezetnek, és egyes országokban még mindig inkább az években kifejezett hosszúsággal, mint kreditpontokkal jellemezhetők. A legtöbb ilyen országban a bolognai modell első tanulmányi ciklusán kívüli programok a következők: orvostudomány, fogászat, állatorvos-tudomány, betegápolás és szülészet. A legtöbb esetben a hallgatók 1–8%-a tanul ilyen programok keretében. A szabályozott szakmák gyakorlását lehetővé tévő integrált programok – a szabályozott szakma függvényében – jellemzően 300–360 ECTS szerinti kreditpontból állnak/5–6 évig tartanak.

Harmadik ciklus

Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének harmadik ciklusa, amelyről a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005 májusában Bergenben állapodtak meg a bolognai folyamat keretében. Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerének harmadik ciklusára vonatkozó jellemző az EKKR szerinti 8. szint tanulási eredményeinek felel meg.

Tagged in:  Higher education