Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Põhimõistete sõnastik - Kõrgharidus

Ainepunkt

Üksikisiku õpiväljundite hindamise ühik, mida saab kvalifikatsiooni omandamiseks koguda või teistesse õppekavadesse või kvalifikatsioonidesse üle kanda.

Ainepunktide omandamisega seotud õpirändeperiood (lühiajaline õpiränne)

Piiratud kestusega õppe- või praktikaperiood, mis veedetakse saatvas haridusasutuses käsil olevate õpingute raames välismaal, et koguda ainepunkte. Pärast õpirändeetappi naasevad üliõpilased õpingute jätkamiseks oma haridusasutusse.

Kraadi omandamisega seotud õpirändeperiood (kraadiõpe välisriigis)

Õppeperiood, mis veedetakse välismaal, et läbida kogu kraadi või tunnistuse saamiseks vajalik õpe sihtriigis/sihtriikides.

Akadeemiline õiend

Ametliku kvalifikatsioonidokumendi lisa, mille eesmärk on anda lisateavet kokkulepitud vormis läbitud õpingute kohta ning mida tunnustatakse rahvusvaheliselt; kõrgharidusdiplomile lisatud dokument, mis sisaldab standardkirjeldust kvalifikatsiooni omaniku läbitud õpingute laadist, tasemest, kontekstist, sisust ja staatusest. Kõrgkoolid koostavad selle Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja UNESCO kokku lepitud standardite kohaselt. Rahvusvahelise ühisõppekava puhul on soovitatav anda välja ühine akadeemiline õiend, mis hõlmab kogu õppekava ja mille on kinnitanud kõik asjaomast kraadi andvad ülikoolid.

Topeltkraad / mitmekordne kraad

(Vähemalt) Kaht eraldiseisvat kraadi tõendavad tunnistused, mis antakse ühisõppekava edukal läbimisel. Topeltkraad on teatavat liiki mitmekordne kraad. Mõlema kraadi tunnistusele peab alla kirjutama asjaomase õppeasutuse eest vastutav pädev asutus ning neid tuleb ametlikult tunnustada kraadi andnud eri õppeasutuste asukohariikides.

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE)

Euroopa Komisjoni antud akrediteering, mis annab ELi liikmesriikide ja programmiga liitunud kolmandate riikide kõrgkoolidele õiguse esitada programmi „Erasmus+“ raames toetustaotlus ning osaleda õpirände- ja koostöötegevustes. Programmivälised Lääne-Balkani kolmandad riigid võivad osaleda Euroopa ülikoolide algatuse konkursikutsetel ja neile võidakse anda harta akrediteering. Hartas on sätestatud aluspõhimõtted, millest asutus peaks kvaliteetse õpirände ja koostöö korraldamisel ja elluviimisel lähtuma, ning loetletud tingimused, mida asutus nõustub järgima selleks, et tagada kvaliteetsed teenused ja menetlused ning usaldusväärse ja läbipaistva teabe esitamine.

ECTS (Euroopa ainepunktisüsteem)

Õppimis-, õpetamis- ja hindamisprotsesside läbipaistvusel põhinev õppijakeskne süsteem ainepunktide kogumiseks ja ülekandmiseks. Süsteemi eesmärk on hõlbustada kvalifikatsioonide ja õppeperioodide tunnustamise kaudu õppekavade ja õpirände kavandamist, elluviimist ja hindamist. See on süsteem, mis aitab välja töötada, kirjeldada ja pakkuda õppekavasid ning anda kõrghariduse kaudu omandatavaid kvalifikatsioone. ECTSi kasutamine koos väljundipõhiste kvalifikatsiooniraamistikega muudab õppekavad ja kvalifikatsioonid läbipaistvamaks ja hõlbustab kvalifikatsioonide tunnustamist.

Kõrgkool

Asutus, mis vastavalt riigisisesele õigusele või tavale annab tunnustatud kraadi või muu tunnustatud kolmanda taseme kvalifikatsiooni, olenemata sellise õppeasutuse nimest, samuti muu võrreldav kolmanda taseme asutus, mille puhul riiklikud asutused leiavad, et see asutus võib oma vastavas piirkonnas programmis osaleda.

Ühiskraad

Üks kraadi tõendav tunnistus, mis antakse ühisõppekava edukal läbimisel. Tunnistusele peavad ühiselt alla kirjutama kaks või enam osalevat õppeasutust ja see peab saama ametliku tunnustuse kõikides osalevate õppeasutuste asukohariikides.

Ühisõppekavad

Ühiselt välja töötatud kõrgharidusprogrammid (õppe- või teadustöö valdkonnas), mida pakuvad ja tunnustavad täielikult kaks või enam kõrgkooli. Ühisõppekavasid võidakse ellu viia ükskõik millisel kõrghariduse tasandil, st bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes. Ühisõppekavad võivad olla riiklikud (kui kõik osalevad ülikoolid on samast riigist) või riikidevahelised/rahvusvahelised (kui osalevate kõrgkoolide seas on esindatud vähemalt kaks riiki).

Ühetsüklilised õppekavad

Lõimitud/pikaajalised programmid, mille käigus omandatakse kas esimese või teise astme kraad ja mida mõnes riigis iseloomustab endiselt paremini programmi kestus aastates kui kogutud ainepunktide arv. Enamikus neist riikidest on need väljapoole Bologna protsessi kohast esimese astme mudelit jäävad õppekavad meditsiini, hambaravi, veterinaarmeditsiini, õenduse ja ämmaemandaõppe erialal ning enamikul juhtudel hõlmavad need 1–8% üliõpilaskonnast. Reguleeritud kutseala omandamiseni viivad lõimitud programmid kestavad sõltuvalt asjaomasest reguleeritud kutsealast üldjuhul viis-kuus aastat (300–360 EAP).

Kõrghariduse kolmas tasand

Euroopa kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistiku kolmas tasand, milles kõrghariduse eest vastutavad ministrid leppisid Bologna protsessi raamistikus kokku 2005. aasta mais Bergenis toimunud kohtumisel. Euroopa kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistiku kolmanda tasandi kirjeldus vastab EQFi 8. taseme õpiväljundite kirjeldusele.

Tagged in:  Higher education