Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Pojmovnik - Visoko obrazovanje

Bod

Skup ishoda učenja pojedinca koji su ocijenjeni i mogu se prikupljati radi stjecanja kvalifikacije ili prenositi u druge programe učenja ili kvalifikacije.

Mobilnost u svrhu stjecanja bodova

Ograničeno razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu – u okviru tekućih studija u matičnoj ustanovi – u svrhu stjecanja bodova. Nakon faze mobilnosti studenti se vraćaju u matičnu ustanovu kako bi završili studij.

Mobilnost u svrhu stjecanja kvalifikacije u visokom obrazovanju

Razdoblje studiranja u inozemstvu radi stjecanja kvalifikacije u visokom obrazovanju u odredišnoj zemlji.

Dopunska isprava o studiju

Prilog službenom dokumentu o kvalifikaciji s detaljnijim informacijama o završenom studiju u dogovorenom, međunarodno priznatom formatu, odnosno dodatak diplomi visokog obrazovanja koji sadržava standardizirani opis tipa, razine, konteksta, sadržaja i statusa studija koji je završio njezin nositelj. Sastavljaju je visoka učilišta u skladu s normama koje su utvrdili Europska komisija, Vijeće Europe i UNESCO. U kontekstu međunarodnog združenog studija preporučuje se izdavanje „zajedničke dopunske isprave o studiju”, koja obuhvaća cijeli studijski program i koju potpisuju sva sveučilišta koja dodjeljuju diplomu.

Dvostruki/višestruki akademski ili stručni naziv

(Najmanje) dvije zasebne potvrde o stečenom akademskom ili stručnom nazivu koje se studentu dodjeljuju po završetku združenog studija. Dvostruki akademski ili stručni naziv posebna je vrsta višestrukog akademskog ili stručnog naziva. Svaku potvrdu mora potpisati nadležno tijelo predmetne ustanove i ona mora biti službeno priznata u zemljama u kojima se nalaze ustanove koje ih dodjeljuju.

ECHE (Erasmus Povelja u Visokom Obrazovanju)

Akreditacija koju dodjeljuje Europska komisija i na temelju koje su visoka učilišta iz država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih programu prihvatljiva za prijavu i sudjelovanje u aktivnostima mobilnost u svrhu učenja i suradnje u okviru programa Erasmus+. Visoka učilišta iz trećih zemalja zapadnog Balkana koje nisu pridružene programu mogu se prijaviti i dobiti ECHE za potrebe poziva na podnošenje prijedloga za inicijativu Europska sveučilišta, u kojem mogu sudjelovati. U Povelji su istaknuta temeljna načela koja ustanova mora poštovati pri organizaciji i provedbi visokokvalitetne mobilnosti i suradnje. U njoj su navedeni uvjeti s kojima je ona suglasna kako bi osigurala visokokvalitetne usluge i postupke te pružila pouzdane i transparentne informacije.

ECTS (Europski Sustav Prijenosa i Prikupljanja Bodova)

Sustav za prikupljanje i prijenos bodova usmjeren na studente koji se temelji na transparentnosti postupaka učenja, poučavanja i vrednovanja. Njegov je cilj olakšati planiranje, izvođenje i vrednovanje studijskih programa i mobilnosti studenata priznavanjem kvalifikacija i razdoblja učenja. To je sustav koji pomaže u osmišljavanju, opisivanju i pružanju studijskih programa i dodjeli kvalifikacija visokog obrazovanja. Upotreba ECTS-a, zajedno s kvalifikacijskim okvirima koji se temelje na ishodima, omogućuje transparentnije studijske programe i kvalifikacije te olakšava priznavanje kvalifikacija.

Visoko učilište

Ustanova koja u skladu s nacionalnim pravom ili praksom omogućuje stjecanje priznatih stupnjeva obrazovanja ili drugih priznatih kvalifikacija tercijarne razine, neovisno o tome kako se takva ustanova naziva, ili usporediva ustanova na tercijarnoj razini koju nacionalna tijela smatraju prihvatljivom za sudjelovanje u programu na svojem državnom području.

Združeni akademski ili stručni naziv

Jedinstvena potvrda o stečenom akademskom stupnju koja se studentu dodjeljuje nakon uspješnog završetka združenog studija. Združeni akademski ili stručni naziv moraju potpisati nadležna tijela dviju ili više ustanova sudionica i mora biti službeno priznat u zemljama u kojima se te ustanove nalaze.

Združeni studiji

Studijski programi visokog obrazovanja (studij ili istraživanje) koje zajednički osmišljavaju, provode i u potpunosti priznaju najmanje dva visoka učilišta. Združeni studiji mogu se provoditi na bilo kojoj razini visokog obrazovanja, tj. preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj, čak i u kratkim stručnim studijima. Mogu biti nacionalni (kad su sva uključena sveučilišta iz iste zemlje) ili transnacionalni/međunarodni (kad su uključena visoka učilišta iz barem dvije različite zemlje).

Studijski programi jednog ciklusa

Integrirani/dugotrajni programi koji završavaju diplomom prve ili druge razine tercijarnog obrazovanja i koji se u nekim zemljama još uvijek mogu lakše opisati trajanjem u godinama nego bodovima. U većini tih zemalja programi izvan prve razine Bolonjskog modela su iz područja medicine, stomatologije, veterinarske medicine, medicinske njege i porodništva te u većini slučajeva obuhvaćaju 1 – 8 % studentske populacije. Uobičajeno trajanje integriranih programa za uređena zanimanja iznosi 300 – 360 ECTS bodova / pet ili šest godina, ovisno o kojem je uređenom zanimanju riječ.

Treći ciklus

Treća razina kvalifikacijskog okvira za europski prostor visokog obrazovanja koju su ministri nadležni za visoko obrazovanje dogovorili na sastanku u Bergenu u svibnju 2005. u okviru Bolonjskog procesa. Deskriptor trećeg ciklusa kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja odgovara ishodima učenja za 8. razinu Europskog kvalifikacijskog okvira.

Tagged in:  Higher education