Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Речник на термините - Висше образование

Кредит

Пакет от резултати от обучението на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел квалификация или да се прехвърлят към други програми за обучение или квалификации.

Мобилност за придобиване на кредити

Ограничен период на обучение или стаж в чужбина (в рамките на текущото обучение в изпращащата институция) с цел придобиване на кредити. След приключването на мобилността студентите се връщат в своята институция, за да завършат следването си.

Мобилност за придобиване на образователна степен

Период на обучение в чужбина с цел придобиване на пълна образователна степен или сертификат в държавата/държавите по местоназначение.

Приложение към диплома

Приложение към официалната квалификационна документация, което има за цел да предостави по-подробна информация за завършеното обучение в съответствие с утвърден и международно признат формат; документ, придружаващ дипломата за висше образование, който съдържа стандартизирано описание на естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на обучението, което е преминал притежателят на дипломата. Приложението се изготвя от висшите училища в съответствие със стандартите, приети от Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО. Във връзка с международните съвместни програми за обучение се препоръчва изготвянето на „съвместно приложение към дипломата“, което да обхваща цялата програма и да бъде подкрепено от всички присъждащи образователни степени университети.

Двустранна/многостранна степен

(Най-малко) два различни сертификата за образователна степен, които се присъждат на студент след успешното приключване на съвместна програма. Двустранната степен е специфичен вариант на многостранна степен. Всяка степен трябва да бъде подписана от компетентните органи на съответната институция и да бъде призната официално в държавите, в които са установени различните издаващи институции.

ХВОЕ (Харта за висше образование „Еразъм“)

Акредитация, предоставяна от Европейската комисия, която осигурява на висшите училища от държави по програмата възможност да кандидатстват и да участват в дейности за образователна мобилност и сътрудничество по програмата „Еразъм+“. В Хартата се очертават основните принципи, към които трябва да се придържат институциите при организирането и осъществяването на висококачествена мобилност и сътрудничество. В нея се посочват условията, които институцията приема да спазва за осигуряването на висококачествени услуги и процедури и предоставянето на надеждна и прозрачна информация.

ECTS (Европейска система за трансфер и натрупване на кредити)

Ориентирана към учещите система за натрупване и трансфер на кредити, основана на прозрачността на процесите на учене, преподаване и оценяване. Тя е предназначена да улесни планирането, изпълнението и оценката на програмите за обучение и мобилността на учещите чрез признаване на квалификациите и периодите на учене. Тази система подпомага разработването, описанието и осъществяването на програми за обучение и присъждането на квалификации в областта на висшето образование. Използването на ECTS в съчетание с ориентирани към резултатите квалификационни рамки води до по-голяма прозрачност на програмите за обучение и на квалификациите и улеснява признаването на квалификациите.

Висше училище

Всеки вид висше училище, което в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се нарича тази институция, или всяка институция, която в съответствие с националното право или практика предлага професионално образование или обучение на ниво висше образование.

Съвместна степен

Единен сертификат за образователна степен, която се присъжда на студент след успешното приключване на съвместна програма. Съвместната степен трябва да бъде подписана съвместно от компетентните органи на две или повече участващи институции и да бъде призната официално в държавите, в които са установени тези участващи институции.

Съвместни програми

Програми в областта на висшето образование (образователни или изследователски), подготвени и осъществени съвместно и напълно признати от две или повече висши училища. Съвместните програми могат да се изпълняват във всеки цикъл на висше образование, т.е. бакалавърска, магистърска или докторска степен или дори в кратък цикъл. Съвместните програми могат да са национални (когато всички участващи университети са от една държава) или транснационални/международни (когато участващите висши училища са от най-малко две различни държави).

Програми за обучение, състоящи се от един цикъл

Интегрирани/продължителни програми, водещи до придобиването на степен от първия или от втория цикъл на обучение, които в някои държави все още могат да бъдат характеризирани по-добре чрез продължителността им в години вместо чрез кредити. В повечето от тези държави програмите извън Болонския модел на първия цикъл са в областта на медицината, стоматологията, ветеринарната медицина, обучението за медицински сестри и акушерки и в повечето случаи обхващат 1—8 % от всички студенти. Типичната продължителност на интегрираните програми, водещи до придобиването на регулирани професии, по принцип е 300—360 ECTS кредита/пет—шест години в зависимост от съответната регулирана професия.

Трети цикъл

Степента на обучение от третия цикъл в квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование, договорена между министрите, отговарящи за висшето образование, на срещата им в Берген през май 2005 г. в рамките на процеса от Болоня. Дескрипторът на третия цикъл на КР за ЕПВО съответства на резултатите от обучението за ниво 8 по ЕКР.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}